Home

Zaak T-285/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 26 november 2008 — Agraz e.a./Commissie ( Niet-contractuele aansprakelijkheid — Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van markten in sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit — Productiesteun voor verwerkte producten op basis van tomaten — Wijze van berekening van bedrag — Verkoopseizoen 2000/2001 — Waardering van schade )

Zaak T-285/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 26 november 2008 — Agraz e.a./Commissie ( Niet-contractuele aansprakelijkheid — Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van markten in sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit — Productiesteun voor verwerkte producten op basis van tomaten — Wijze van berekening van bedrag — Verkoopseizoen 2000/2001 — Waardering van schade )

24.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 19/23


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 26 november 2008 — Agraz e.a./Commissie

(Zaak T-285/03)(1)

(„Niet-contractuele aansprakelijkheid - Landbouw - Gemeenschappelijke ordening van markten in sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit - Productiesteun voor verwerkte producten op basis van tomaten - Wijze van berekening van bedrag - Verkoopseizoen 2000/2001 - Waardering van schade’)

(2009/C 19/42)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Agraz, SA (Madrid, Spanje) en de 86 verzoeksters waarvan de namen in de bijlagen I en II bij het arrest zijn vermeld (vertegenwoordigers: J. L. da Cruz Vilaça, D. Choussy en S. Estima Martins, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: M. Nolin, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep strekkende tot vergoeding van de schade die verzoeksters stellen te hebben geleden door de wijze waarop het bedrag van de productiesteun moet worden berekend volgens verordening (EG) nr. 1519/2000 van de Commissie van 12 juli 2000 tot vaststelling van de minimumprijs en het steunbedrag voor verwerkte producten op basis van tomaten voor het verkoopseizoen 2000/2001 (PB L 174, blz. 29)

Dictum

1)

De Commissie wordt veroordeeld tot betaling aan Agraz, SA en de 86 andere vennootschappen waarvan de namen in de bijlagen I en II zijn vermeld, van een vergoeding ter hoogte van een vermeerdering met 15,54 % van het bedrag van de productiesteun die zij voor het verkoopseizoen 2000/2001 hebben ontvangen, zoals vastgelegd in bijlage II bij verordening nr. 1519/2000.

2)

Deze vergoeding zal worden gecorrigeerd met inachtneming van compensatoire interesten, vanaf de datum van daadwerkelijke betaling van de steun aan elke verzoekster tot aan de uitspraak van dit arrest, tegen de door de ECB voor de voornaamste herfinancieringstransacties vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee procentpunten, wat betreft de verzoeksters waarvan de naam wordt vermeld in bijlage I, en tegen het jaarlijkse inflatiepercentage dat door Eurostat voor de betrokken periode is vastgesteld in de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, wat betreft de verzoeksters waarvan de naam wordt vermeld in bijlage II.

3)

De aldus gecorrigeerde vergoeding zal worden vermeerderd met moratoire interesten, te rekenen vanaf de uitspraak van dit arrest tot de volledige betaling, tegen de door de ECB voor de voornaamste herfinancieringstransacties vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee procentpunten.

4)

Agraz en de 86 andere vennootschappen waarvan de namen in de bijlagen I en II zijn vermeld, zullen twee vijfde van de door hen voor het Gerecht en het Hof gemaakte eigen kosten dragen.

5)

De Commissie zal haar eigen kosten dragen en drie vijfde van de door Agraz en de 86 andere vennootschappen waarvan de namen in de bijlagen I en II zijn vermeld, voor het Gerecht en het Hof gemaakte kosten.