Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 21 oktober 1993.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 21 oktober 1993.

Als handelingen of besluiten die vatbaar zijn voor beroep tot nietigverklaring in de zin van artikel 173 van het Verdrag, zijn enkel te beschouwen maatregelen die bindende rechtsgevolgen in het leven roepen, welke de belangen van de verzoeker kunnen aantasten. Dat is niet het geval met een mededeling die de Commissie richt tot de autoriteiten van een Lid-Staat aan het einde van een onderzoek waaraan zij heeft deelgenomen, om hen te verzoeken bepaalde steunbedragen terug te vorderen die uit hoofde van de bij een gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten vastgestelde regeling aan een onderneming zijn toegekend, en die de Commissie als onwettig aanmerkt, alsmede bepaalde door de onderneming verschuldigde invoerrechten te innen.

Zowel met betrekking tot de terugvordering van in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ten onrechte betaalde steunbedragen, als met betrekking tot de navordering van de niet-geheven invoerrechten dienen de Lid-Staten immers zorg te dragen voor de uitvoering van de gemeenschapsregeling en moeten zij overeenkomstig de regels en modaliteiten van de nationale wetgeving, binnen de door het gemeenschapsrecht getrokken grenzen, ten aanzien van de desbetreffende marktdeelnemers de nodige individuele besluiten nemen. Daar enkel deze besluiten bindende rechtsgevolgen in het leven kunnen roepen, welke de belangen van deze marktdeelnemers kunnen aantasten, dienen laatstgenoemden, indien zij menen daartoe gerechtigd te zijn, gebruik te maken van de beroepsmogelijkheden die hun door het nationale recht worden geboden om voor de nationale rechter daartegen op te komen.

Beroep tot nietigverklaring - Voor beroep vatbare handelingen - Begrip - Handelingen die bindende rechtsgevolgen in het leven roepen - Mededeling van Commissie aan autoriteiten van Lid-Staat, waarin zij hen verzoekt, bepaalde in kader van gemeenschappelijk landbouwbeleid niet-geheven of onverschuldigd betaalde bedragen terug te vorderen

(EEG-Verdrag, art. 173)