Home

Conclusie van advocaat-generaal Mischo van 9 juli 1991.

Conclusie van advocaat-generaal Mischo van 9 juli 1991.

++++

Advocaat-generaal J. Mischo heeft op 9 juli 1991 conclusie genomen. (*) Hij heeft het Hof in overweging gegeven:

1. vast te stellen dat de Italiaanse Republiek, door de fabrikanten van levensmiddelen met draadstructuur te verplichten de datum van vervaardiging alsmede de plaats van herkomst of oorsprong van het produkt op het etiket te vermelden, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 3, lid 1, sub 4 en 7, van richtlijn 79/112/EEG van de Raad van 18 december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (PB 1979, L 33, blz. 1);

2. de Italiaanse Republiek te verwijzen in de kosten van de procedure.

(*) Oorspronkelijke taal: Frans.