Home

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 maart 1984. - Officine Fratelli Bertoli SpA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Prijsschalen staal - Boete. - Zaak 8/83.-

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 maart 1984. - Officine Fratelli Bertoli SpA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Prijsschalen staal - Boete. - Zaak 8/83.-

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 14 JANUARI 1983 , HEEFT DE ONDERNEMING ' ' OFFICINE FRATELLI BERTOLI SPA ' ' KRACHTENS ARTIKEL 36 EGKS-VERDRAG BEROEP IN VOLLE OMVANG INGESTELD , STREKKENDE TOT NIETIGVERKLARING OF WIJZIGING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 9 DECEMBER 1982 , WAARBIJ VERZOEKSTER EEN BOETE IS OPGELEGD WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 60 EGKS-VERDRAG .

VOORGESCHIEDENIS VAN DE BESCHIKKING

2 EIND SEPTEMBER 1981 VERRICHTTEN TWEE INSPECTEURS VAN DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 60 EGKS-VERDRAG EEN CONTROLE OP DE VERKOOP VAN IJZER- EN STAALPRODUKTEN DOOR BERTOLI IN DE PERIODE VAN 1 JULI TOT 30 SEPTEMBER 1981 .

3 BIJ DEZE CONTROLE WERD VASTGESTELD , DAT ZOWEL VOOR PRODUKTEN VAN EERSTE KEUZE ALS VOOR DOOR DE ONDERNEMING ALS ' ' NIET VAN EERSTE KEUZE ' ' AANGEMERKTE PRODUKTEN NIET BEKENDGEMAAKTE KORTINGEN WAREN VERLEEND , BEKENDGEMAAKTE PRIJSVERHOGINGEN NIET OF NIET VOLLEDIG IN REKENING WAREN GEBRACHT EN TRANSPORTKOSTEN NIET IN REKENING WAREN GEBRACHT .

4 VOOR PRODUKTEN VAN EERSTE KEUZE BEDROEGEN DE DOOR DE INSPECTEURS VASTGESTELDE PRIJSONDERBIEDINGEN LIT 38 807 000 VOOR 915 TON VERKOCHT PRODUKT ; ZIJ KWAMEN OVEREEN MET ONREGELMATIGE VERKOPEN TOT EEN BEDRAG VAN LIT 324 884 000 . VOOR DE ANDERE PRODUKTEN BEDROEGEN DE ONDERBIEDINGEN LIT 47 174 000 VOOR 710 TON , HETGEEN OVEREENSTEMT MET ONREGELMATIGE VERKOPEN VOOR EEN BEDRAG VAN LIT 247 347 000 .

5 IN EEN BRIEF AAN BERTOLI VAN 18 MAART 1982 VERWEET DE COMMISSIE DE ONDERNEMING ONDER VERWIJZING NAAR DE BIJ DEZE CONTROLE VASTGESTELDE FEITEN , OVERTREDING VAN ARTIKEL 60 EGKS-VERDRAG EN DE TER UITVOERING DAARVAN GEGEVEN BESCHIKKINGEN , EN NODIGDE ZIJ BERTOLI OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 36 EGKS-VERDRAG UIT , OPMERKINGEN TE MAKEN .

6 BERTOLI MERKTE BIJ BRIEF VAN 6 APRIL 1982 OP , DAT ZIJ GEZIEN HAAR ONDERGESCHIKTE POSITIE OP DE ITALIAANSE MARKT GEDWONGEN WAS , ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE WET VAN VRAAG EN AANBOD , EN DAT ZIJ , DAAR ZIJ HAAR EIGEN PRIJSSCHAAL NIET KON TOEPASSEN , HAD MOETEN OVERGAAN TOT EEN PARTIELE AANPASSING VAN HAAR PRIJZEN AAN DIE VAN HAAR CONCURRENTEN , WAARBIJ ZIJ NIETTEMIN HOGERE PRIJZEN AANHIELD DAN VOOR DE CONCURRENTIE DAADWERKELIJK WERDEN TOEGEPAST . TOT STAVING VAN HAAR BEWERINGEN LEGDE ZIJ AAN DE COMMISSIE FOTOKOPIEEN VAN REKENINGEN VAN HAAR CONCURRENTEN OVER .

7 TIJDENS DE HOORZITTING VAN 21 JUNI 1982 BETWISTTE VERZOEKSTER DE JUISTHEID VAN DE GESTELDE FEITEN NIET . IN AANSLUITING BIJ HAAR EERDERE VERWEER GAF ZIJ TE KENNEN , DAT STRIKTE TOEPASSING VAN DE PRIJSSCHALEN HAAR ZOU HEBBEN GEDWONGEN HAAR WERKZAAMHEDEN TE STAKEN ; VOORTS WEES ZIJ EROP , DAT ZIJ HAAR PRIJSSCHALEN SEDERT 1 OKTOBER 1981 RIGOUREUS HAD AANGEHOUDEN .

8 DE COMMISSIE WAS VAN OORDEEL , DAT VERZOEKSTERS VERWEER DE BEGANE OVERTREDINGEN NIET KON RECHTVAARDIGEN , EN LEGDE HAAR BIJ BESCHIKKING VAN 9 DECEMBER 1982 EEN BOETE OP VAN LIT 94 579 100 , OVEREENKOMEND MET 100 % VAN HET BEDRAG DER PRIJSONDERBIEDINGEN , VERMEERDERD MET 10 % , DAAR DE ONDERBIEDINGEN MEER DAN 10 % BEDROEGEN VAN DE PRIJZEN DIE IN REKENING HADDEN MOETEN WORDEN GEBRACHT .

9 TOT STAVING VAN HAAR BEROEP VOERT VERZOEKSTER DE VOLGENDE MIDDELEN AAN : ONWETTIGHEID VAN DE BESCHIKKING WEGENS SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN , SCHENDING VAN HET VERDRAG EN VAN DE VOORSCHRIFTEN TER UITVOERING DAARVAN , MEER IN HET BIJZONDER SCHENDING VAN DE BEGINSELEN VAN BESCHERMING VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN EN VAN GELIJKE BEHANDELING , ALSMEDE MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID .

HET EERSTE MIDDEL

10 VOLGENS VERZOEKSTER IS DE BESCHIKKING ONWETTIG OMDAT ZIJ ONVOLDOENDE MET REDENEN IS OMKLEED . HET ZOU ONMOGELIJK ZIJN OM NA TE GAAN , OP WELKE WIJZE DE COMMISSIE DE PRIJSONDERBIEDINGEN EN DAARMEE DE BOETE HEEFT KUNNEN VASTSTELLEN . UIT DE IN BIJLAGE BIJ DE BESCHIKKING OPGESOMDE LIJST VAN ONREGELMATIGE TRANSACTIES ZOU NIET KUNNEN WORDEN OPGEMAAKT , LANGS WELKE BEREKENING DE COMMISSIE VOOR IEDERE VERKOOP HET BEDRAG VAN DE PRIJSONDERBIEDINGEN HEEFT BEPAALD .

11 DE COMMISSIE ACHT DIT MIDDEL ONGEGROND . EEN ONDERZOEK VAN DE BIJ DE BESCHIKKING GEVOEGDE LIJST VAN REKENINGEN ZOU EEN BEELD GEVEN VAN DE VERLEENDE KORTINGEN EN VAN HET JUISTE BEDRAG ERVAN . DE VERSCHILLENDE DOOR HAAR VERRICHTE BEREKENINGEN ZOUDEN GEMAKKELIJK UIT DE BIJLAGEN KUNNEN WORDEN AFGELEID . TER RECHTVAARDIGING VAN DE BESTREDEN MAATREGEL ZOU IEDER ANDER ARGUMENT OVERBODIG ZIJN .

12 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF HEEFT DE VERPLICHTING TOT MOTIVERING VAN EEN INDIVIDUELE BESCHIKKING TOT DOEL , HET HOF IN STAAT TE STELLEN DE WETTIGHEID VAN DE BESCHIKKING TE ONDERZOEKEN , EN DE BETROKKENE VOLDOENDE GEGEVENS TE VERSCHAFFEN OM NA TE GAAN OF DE BESCHIKKING GEGROND IS DAN WEL EVENTUEEL EEN GEBREK VERTOONT OP GROND WAARVAN DE WETTIGHEID KAN WORDEN BETWIST .

13 IN HET ARREST VAN 11 JANUARI 1973 ( ZAAK 13/72 , NEDERLAND T . COMMISSIE , JURISPR . 1973 , BLZ . 27 ) OVERWOOG HET HOF , DAT DE MOTIVERINGSVERPLICHTING AFHANKELIJK IS VAN DE AARD DER BETROKKEN HANDELING EN VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DEZE IS VASTGESTELD .

14 IN DIT VERBAND MOET WORDEN OPGEMERKT , DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING IS VASTGESTELD NA EEN CONTROLE IN HET BEDRIJF VAN VERZOEKSTER - BLIJKENS VERZOEKSTERS BRIEF VAN 6 APRIL HADDEN DE BEDRIJFSLEIDERS BIJ DIE GELEGENHEID EEN GESPREK MET DE INSPECTEURS VAN DE COMMISSIE - EN NA EEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE DIE WAS INGELEID MET EEN BRIEF VAN DE COMMISSIE VAN 18 MAART 1982 , WAARBIJ VERZOEKSTER AAN DE HAND VAN REKENINGEN VOOR ELKE TRANSACTIE NAUWKEURIG IN KENNIS WERD GESTELD VAN DE HAAR VERWETEN OVERTREDINGEN .

15 VERZOEKSTER , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 36 EGKS-VERDRAG UITGENODIGD OM HAAR OPMERKINGEN OMTRENT GENOEMDE OVERTREDINGEN TE MAKEN , BETWISTTE IN BOVENGENOEMDE BRIEF VAN 6 APRIL EN IN DE LOOP VAN DE HOORZITTING VAN 21 JUNI 1982 NOCH DE FEITELIJKE JUISTHEID NOCH DE RECHTSGRONDLAG VAN DE HAAR VERWETEN OVERTREDINGEN ; ZIJ GAF SLECHTS TE KENNEN DAT ZIJ ZICH , OM SLUITING VAN HAAR BEDRIJF TE VOORKOMEN , ONDER DRUK VAN DE WET VAN VRAAG EN AANBOD GEDWONGEN HAD GEZIEN , HAAR EIGEN PRIJSSCHAAL OF DIE VAN EEN CONCURRENT NIET STRIKT TOE TE PASSEN , EN DAT ZIJ BIJGEVOLG HAAR PRIJZEN HAD AANGEPAST AAN DE DOOR EEN AANTAL VAN HAAR CONCURRENTEN DAADWERKELIJK IN REKENING GEBRACHTE PRIJZEN .

16 IN EEN BRIEF VAN 21 JULI 1982 ERKENDE VERZOEKSTER , DAT PRIJSAANPASSING SLECHTS KON GESCHIEDEN AAN DE SCHAALPRIJZEN EN NIET AAN DE VERKOPEN ; ZIJ VERWEERDE ZICH ECHTER MET TE WIJZEN OP DE MOEILIJKHEDEN DIE ZIJ HAD ONDERVONDEN OM TIJDIG OVER DIE SCHAALPRIJZEN TE BESCHIKKEN .

17 GEZIEN DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DE BESTREDEN BESCHIKKING IS VASTGESTELD ALSMEDE HET FEIT , DAT IN DE BIJLAGEN BIJ DE BESCHIKKING VOOR IEDERE TRANSACTIE DE BEDRAGEN VAN DE VERLEENDE KORTINGEN , DE NIET OF ONVOLDOENDE IN REKENING GEBRACHTE PRIJSVERHOGINGEN EN DE TRANSPORTKOSTEN WAREN VERMELD , WAS VERZOEKSTER , ANDERS DAN ZIJ BETOOGT , GENOEGZAAM INGELICHT OMTRENT DE FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP DE BESCHIKKING BERUSTTE , EN KON ZIJ DERHALVE DE GEGRONDHEID ERVAN CONTROLEREN OM IN VOORKOMEND GEVAL DE WETTIGHEID TE BETWISTEN .

18 DIT MIDDEL MOET DUS WORDEN VERWORPEN .

HET TWEEDE MIDDEL

19 VOLGENS VERZOEKSTER WERD HET BELEID VAN DE COMMISSIE GEDURENDE DE LAATSTE JAREN GEKENMERKT DOOR VOORSCHRIFTEN EN CONTROLES , AFGEWISSELD MET TOLERANTIE EN TOEGEEFLIJKHEID . DOOR HAAR HOUDING TE VERSCHERPEN , ZOU DE COMMISSIE INBREUK HEBBEN GEMAAKT OP DE BEGINSELEN VAN BESCHERMING VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN EN VAN GELIJKE BEHANDELING . VERZOEKSTER VERWIJT DE COMMISSIE INZONDERHEID , DAT ZIJ WIJZIGING HEEFT GEBRACHT IN HAAR BELEID INZAKE DE CONTROLE OP PRIJSAANPASSINGEN DOOR DE BEDRIJVEN , DOOR VAN EEN TOLERANT BELEID OVER TE STAPPEN OP EEN STRENGE CONTROLE .

20 DE COMMISSIE ONTKENT , DAT ZIJ OP EEN BEPAALD MOMENT EEN TOLERANTE HOUDING TEN AANZIEN VAN PRIJSAANPASSINGEN ZOU HEBBEN AANGENOMEN . DAT OP EEN GEGEVEN OGENBLIK DE CONTROLE OP DE NALEVING DOOR DE BEDRIJVEN VAN ARTIKEL 60 EGKS-VERDRAG VERMINDERDE , WAS VOLGENS HAAR TE WIJTEN AAN EEN GEBREK AAN PERSONEEL EN AAN DE OMSTANDIGHEID DAT ANDERE , DRINGENDER CONTROLES MOESTEN WORDEN VERRICHT ; HET GING DAARBIJ ECHTER GEENSZINS OM EEN SPECIFIEKE BELEIDSLIJN HARERZIJDS , OM TEN AANZIEN VAN PRIJSAANPASSINGEN EEN TOEGEEFLIJKE HOUDING AAN TE NEMEN . AANGEZIEN VOORTS , ALDUS DE COMMISSIE , DE VERDRAGSBEPALINGEN IN CRISISTIJDEN VEEL STRENGER MOETEN WORDEN NAGELEEFD DAN IN TIJDEN WAARIN DE MARKT EEN NORMAAL BEELD VERTOONT , WAS HET VOLSTREKT LOGISCH DAT ZIJ DE BEDRIJVEN ERAAN HERINNERDE , DAT DE ECONOMISCHE CRISIS HEN NIET ONTSLOEG VAN DE VERPLICHTING OM DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 60 NA TE LEVEN , EN VERVOLGENS OVERGING TOT CONTROLES OM NA TE GAAN OF AAN HAAR OPROEP GEVOLG WAS GEGEVEN ; DAARMEE WERDEN DE RECHTEN VAN DE IJZER- EN STAALBEDRIJVEN NIET AANGETAST .

21 AL AANGENOMEN DAT DE COMMISSIE OP EEN ZEKER MOMENT WAT TOEGEEFLIJK IS GEWEEST OP HET GEBIED VAN PRIJSAANPASSINGEN , MOET NIETTEMIN WORDEN OPGEMERKT DAT , GELIJK HET HOF OVERWOOG IN HET ARREST VAN 11 DECEMBER 1980 ( ZAAK 1252/79 , LUCCHINI , JURISPR . 1980 , BLZ . 3753 ), EEN TOLERANTE HOUDING VAN DE ADMINISTRATIE EEN OVERTREDING NIET RECHTMATIG MAAKT .

22 OVERIGENS BLIJKT UIT DE GEGEVENS IN HET DOSSIER , DAT PRODUCENTEN EN HANDELAREN IN DE LOOP VAN 1981 HERHAALDELIJK FORMELE WAARSCHUWINGEN HEBBEN GEKREGEN , DAT ZIJ ZICH AAN DE PRIJSVOORSCHRIFTEN MOESTEN HOUDEN . VERZOEKSTER HAD DERHALVE MOETEN REKENEN OP MEER EN STRENGERE CONTROLES DOOR DE COMMISSIE OP DE NALEVING VAN DOOR DE BEDRIJVEN GEPUBLICEERDE PRIJZEN .

23 DIT MIDDEL MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

HET DERDE MIDDEL

24 OORDELENDE DAT VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID OOK SPRAKE KAN ZIJN BIJ MISBRUIK EN OVERSCHRIJDING VAN BEVOEGDHEDEN IN DE VORM VAN WILLEKEURIG GEBRUIK DOOR DE ADMINISTRATIE VAN HAAR TOEKOMENDE BEVOEGDHEDEN , WIJST VERZOEKSTER EROP DAT DE COMMISSIE BIJ BESCHIKKING VAN 4 JUNI 1981 HAAR VICE-VOORZITTER HAD GEMACHTIGD , BOETES WEGENS INBREUK OP ARTIKEL 60 EGKS-VERDRAG OP TE LEGGEN ; HET BASISTARIEF ZOU ONGEVEER 25 % VAN DE PRIJSONDERBIEDINGEN BEDRAGEN , MET EEN EVENTUELE AANPASSING NAAR BOVEN OF BENEDEN TEN BELOPE VAN 40 % , AL NAAR GELANG DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN VAN HET GEVAL . NADAT DE COMMISSIE ALDUS DE HAAR KRACHTENS ARTIKEL 64 EGKS-VERDRAG TOEKOMENDE BEVOEGDHEDEN HAD BEPERKT , WAS ZIJ AAN DE VASTGESTELDE CRITERIA GEBONDEN TOT HET OGENBLIK WAAROP ZIJ BESLOOT DEZE TE WIJZIGEN . DE NIET-INACHTNEMING VAN DEZE CRITERIA IN DE BESTREDEN BESCHIKKING MOET HAARS INZIENS ALS WILLEKEUR WORDEN AANGEMERKT . VERZOEKSTER BETOOGT VOORTS DAT , OOK AL KON DE COMMISSIE HAAR ALGEMENE CRITERIA WIJZIGEN OM HET STRENGE KARAKTER VAN HAAR REPRESSIEF OPTREDEN TE ACCENTUEREN , ZIJ NIETTEMIN KRACHTENS HET BEGINSEL ' ' NULLUM CRIMEN , NULLA POENA SINE LEGE ' ' , ONGEACHT DE DATUM VAN DE SANCTIE , HAD UIT TE GAAN VAN DE OP HET TIJDSTIP VAN DE OVERTREDING GELDENDE CRITERIA . HAARS INZIENS RECHTVAARDIGEN DEZE OVERWEGINGEN EEN VERLAGING VAN DE HAAR OPGELEGDE BOETE TOT ONGEVEER 25 % .

25 VOLGENS DE COMMISSIE IS HET DOOR VERZOEKSTER GENOEMDE STRAFRECHTELIJK BEGINSEL NIET VAN TOEPASSING OP EEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE WAARBIJ DEZE HAAR EEN BOETE OPLEGT , NU HET HIER GAAT OM EEN ADMINISTRATIEVE HANDELING DIE ALS ZODANIG NIET VALT ONDER DE BEPALINGEN EN BEGINSELEN VAN STRAFRECHT . BOVENDIEN ZOU DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN AAN EEN LID VAN DE COMMISSIE EEN AFWIJKING VAN HET COLLEGIALITEITSBEGINSEL VORMEN . DE COMMISSIE ZOU STEEDS BESLISSINGSBEVOEGD BLIJVEN IN ZAKEN DIE NIET TOT HET DAGELIJKS BESTUUR KUNNEN WORDEN GEREKEND . DIT IS DE IN CASU GEVOLGDE PROCEDURE . IN HAAR BESCHIKKING , ALDUS DE COMMISSIE , HEEFT ZIJ SLECHTS TOEPASSING GEGEVEN AAN ARTIKEL 64 EGKS-VERDRAG , MET GEBRUIKMAKING VAN HAAR BEOORDELINGSBEVOEGDHEID EN ZONDER OVERSCHRIJDING VAN HAAR BEVOEGDHEID .

26 VERZOEKSTERS REDENERING MOET WORDEN VERWORPEN . HIERTOE KAN WORDEN VOLSTAAN MET EROP TE WIJZEN , DAT ARTIKEL 64 EGKS-VERDRAG DE COMMISSIE MACHTIGT OM ONDERNEMINGEN DIE DE BEPALINGEN VAN HOOFDSTUK V VAN HET EGKS-VERDRAG OVERTREDEN , BOETES OP TE LEGGEN TOT EEN BEDRAG VAN HET DUBBELE VAN DE WAARDE VAN DE ONGEOORLOOFDE VERKOPEN , EN DAT NIETS IN DE BEWOORDINGEN VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 4 JUNI 1981 , WAARBIJ HET LID VAN DE COMMISSIE BELAST MET INDUSTRIELE AANGELEGENHEDEN WERD GEMACHTIGD OM BIJ OVERTREDING VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 60 BINNEN BEPAALDE GRENZEN EN ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN BOETES OP TE LEGGEN , DE CONCLUSIE RECHTVAARDIGT DAT DE COMMISSIE AFSTAND ZOU HEBBEN GEDAAN VAN DE HAAR IN GENOEMD ARTIKEL 64 OPGEDRAGEN BEVOEGDHEDEN .

27 MET BETREKKING TOT HET BEGINSEL ' ' NULLA POENA SINE LEGE ' ' BLIJKT UIT BOVENSTAANDE OVERWEGINGEN , ZONDER DAT BEHOEFT TE WORDEN ONDERZOCHT OF DIT BEGINSEL AL DAN NIET VAN TOEPASSING IS OP ADMINISTRATIEVE SANCTIES , DAT DE HOOGTE VAN DE IN CASU AAN VERZOEKSTER OPGELEGDE BOETE HET IN ARTIKEL 64 EGKS-VERDRAG VOORZIENE BEDRAG NIET OVERSCHRIJDT .

28 DIT MIDDEL MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

HET BEDRAG VAN DE BOETE

29 HOEWEL HET DOOR VERZOEKSTER AANGEVOERDE MIDDEL TOT STAVING VAN HAAR VERZOEK OM VERLAGING VAN DE OPGELEGDE BOETE OM BOVENGENOEMDE REDENEN NIET KAN WORDEN AANVAARD , RECHTVAARDIGEN EEN AANTAL BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN VAN HET GEVAL OM BILLIJKHEIDSREDENEN EEN VERLAGING . GEDURENDE DE LAATSTE DERTIG JAREN IS VERZOEKSTER , ONDANKS TALRIJKE CONTROLES DOOR DE COMMISSIE , NOOIT GETROFFEN DOOR EEN STRAF WEGENS OVERTREDING VAN DE BEPALINGEN INZAKE PRIJZEN , HEFFINGEN OF QUOTA . DAAR KOMT BIJ HET ONZEKERE KARAKTER VAN DE MEDEDELINGEN VAN DE COMMISSIE , DIE DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN WELISWAAR WAARSCHUWDE VOOR STRENGERE EN UITGEBREIDERE CONTROLES OP DE NALEVING VAN DE IN ARTIKEL 60 EGKS-VERDRAG VOORGESCHREVEN PRIJZEN EN VERKOOPVOORWAARDEN , DOCH HUN AANDACHT NIET VESTIGDE OP HAAR VOORNEMEN OM - OVEREENKOMSTIG HAAR BOVOEGDHEID - VASTGESTELDE OVERTREDINGEN STRENGER TE BESTRAFFEN . ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN IS HET HOF VAN OORDEEL , DAT HET DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE BEDRAG VAN DE BOETE TE HOOG IS EN MOET WORDEN VERLAAGD MET 75 % .

HET HOF VAN JUSTITIE ( VIERDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . STELT DE AAN VERZOEKSTER OPGELEGDE BOETE VAST OP LIT 23 644 775 .

2.VERWERPT HET BEROEP VOOR HET OVERIGE .

3.BEPAALT DAT ELK VAN BEIDE PARTIJEN HAAR EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

1 . DE VERPLICHTING TOT MOTIVERING VAN EEN INDIVIDUELE BESCHIKKING HEEFT TOT DOEL , HET HOF IN STAAT TE STELLEN DE WETTIGHEID VAN DE BESCHIKKING TE ONDERZOEKEN , EN DE BETROKKENE VOLDOENDE GEGEVENS TE VERSCHAFFEN OM NA TE GAAN OF DE BESCHIKKING GEGROND IS DAN WEL EVENTUEEL EEN GEBREK VERTOONT OP GROND WAARVAN DE WETTIGHEID KAN WORDEN BETWIST .

DE OMVANG VAN DE MOTIVERINGSVERPLICHTING IS AFHANKELIJK VAN DE AARD DER BETROKKEN HANDELING EN VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DEZE IS VASTGESTELD .

2 . AL AANGENOMEN DAT DE COMMISSIE OP EEN ZEKER MOMENT WAT TOEGEEFLIJK IS GEWEEST OP HET GEBIED VAN PRIJSAANPASSINGEN , MAAKT EEN TOLERANTE HOUDING VAN DE ADMINISTRATIE EEN OVERTREDING VAN DE IN ARTIKEL 60 EGKS-VERDRAG VOORZIENE PRIJSREGELINGEN TOCH NIET RECHTMATIG .

1 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - MOTIVERINGSPLICHT - DOEL - DRAAGWIJDTE - INDIVIDUELE BESCHIKKINGEN

2 . EGKS - PRIJS - AANPASSING - OVERTREDING - TOLERANTE HOUDING VAN ADMINISTRATIE - RECHTVAARDIGING - NEEN

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 60 )

KOSTEN

30 VOLGENS ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

VOLGENS ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 3 , EERSTE ALINEA , KAN HET HOF DE PROCESKOSTEN ECHTER GEHEEL OF GEDEELTELIJK COMPENSEREN , INDIEN PARTIJEN ONDERSCHEIDENLIJK OP EEN OF MEER PUNTEN IN HET ONGELIJK WORDEN GESTELD . DAAR BEIDE PARTIJEN TEN DELE IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD , ZIJN ER TERMEN AANWEZIG OM DE KOSTEN TE COMPENSEREN .

IN ZAAK 8/83 ,

OFFICINE FRATELLI BERTOLI SPA , TE UDINE , IN DE PERSOON VAN HAAR WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER , BIJGESTAAN DOOR F . PASQUALI , ADVOCAAT BIJ DE CORTE DI CASSAZIONE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J.-C . WOLTER , ADVOCAAT ALDAAR , RUE GOETHE 2 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR S . FABRO , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE NIETIGVERKLARING DAN WEL WIJZIGING VAN VERWEERSTERS BESCHIKKING VAN 9 DECEMBER 1982 , AAN VERZOEKSTER TER KENNIS GEBRACHT OP 15 DECEMBER 1982 , WAARBIJ HAAR EEN BOETE IS OPGELEGD WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 60 EGKS-VERDRAG ,