Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 maart 1984.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 maart 1984.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 21 APRIL 1983 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 19 MEI DAAROPVOLGENDE , HEEFT DE HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISIONAL COURT , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN AANTAL PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 14 BIS VAN VERORDENING NR . 543/69 VAN DE RAAD VAN 25 MAART 1969 TOT HARMONISATIE VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET WEGVERVOER ( PB L 77 VAN 1969 , BLZ . 49 ), ZOALS GEWIJZIGD BIJ DE VERORDENINGEN VAN DE RAAD NRS . 515/72 VAN 28 FEBRUARI 1972 ( PB L 67 VAN 1972 , BLZ . 11 ) EN 2827/77 VAN 12 DECEMBER 1977 ( PB L 334 VAN 1977 , BLZ . 1 ).

2 DEZE VRAGEN ZIJN OPGEWORPEN IN HET KADER VAN STRAFVERVOLGINGEN TEGEN DRIE ONDERNEMINGEN DIE HUN VOERTUIGEN HADDEN GEBRUIKT VOOR VERVOER OVER DE WEG VAN BEPAALDE , HOOFDZAKELIJK VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE PRO DUKTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG , ZONDER ZICH TE HOUDEN AAN VOORMELDE VERORDENING NR . 543/69 OF AAN VERORDENING NR . 1463/70 VAN DE RAAD VAN 20 JULI 1970 BETREFFENDE DE INVOERING VAN EEN CONTROLEAPPARAAT BIJ HET WEGVERVOER ( PB L 164 VAN 1970 , BLZ . 1 ). IN HET EERSTE GEVAL WAREN DELEN VAN VOOR- EN ACHTERVOETEN VAN RUNDEREN EN LAMMEREN EN DOZEN INGEVOERD KIPPEVLEES OF RUNDVLEES VERVOERD , IN HET TWEEDE GEVAL ONBEWERKTE SCHAPEVACHTEN , IN HET DERDE GEVAL 21 VOORVOETEN EN EEN ' ' BRISKET ' ' VAN RUNDEREN , ALLES VERPAKT IN 31 DOZEN .

3 VERORDENING NR . 543/69 REGELT DE SAMENSTELLING VAN DE BEMANNINGEN BELAST MET HET WEGVERVOER MET BEPAALDE VOERTUIGEN ( ARTIKELEN 5 EN 6 ), DE BEPERKING VAN DE RIJTIJD ( ARTIKELEN 7-10 ), EN DE DAGELIJKSE EN WEKELIJKSE RUSTTIJD ( ARTIKELEN 11 EN 12 ).

4 TENEINDE DE NAKOMING VAN DEZE BEPALINGEN TE VERZEKEREN , ZIJN CONTROLEMAATREGELEN INGEVOERD , DIE VERSCHILLEN NAARGELANG HET VOERTUIG EEN GEREGELDE OF EEN NIET-GEREGELDE VERVOERDIENST ONDERHOUDT . VOOR DIT LAATSTE GEVAL BEPAALT ARTIKEL 14 , LID 1 , DAT DE BEMANNINGSLEDEN EEN PERSOONLIJK CONTROLEBOEKJE , CONFORM HET MODEL IN BIJLAGE BIJ DE VERORDENING , BIJ ZICH DIENEN TE HEBBEN . HET PERSOONLIJK CONTROLEBOEKJE IS GELEIDELIJK VERVANGEN DOOR EEN CONTROLEAPPARAAT ( TACHOGRAAF ), DAT KRACHTENS GENOEMDE VERORDENING NR . 1463/70 IN DE VOERTUIGEN MOET WORDEN AANGEBRACHT .

5 BIJ ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 515/72 IS IN VERORDENING NR . 543/69 EEN NIEUW ARTIKEL 14 BIS INGEVOEGD , DAT DOOR VERORDENING NR . 2827/77 NOG MET ENKELE LEDEN IS UITGEBREID . HET TWEEDE HIERVAN LUIDT ALS VOLGT :

' ' DE LID-STATEN KUNNEN , NA RAADPLEGING VAN DE COMMISSIE , AFWIJKINGEN TOESTAAN VAN DEZE VERORDENING VOOR DE VOLGENDE VORMEN VAN BINNENLANDS VERVOER EN GEBRUIK :

A ) . . .

B ) . . .

C)VERVOER VAN LEVENDE DIEREN VAN DE BOERDERIJ NAAR DE PLAATSELIJKE MARKTEN EN TERUG , ALSMEDE VERVOER VAN NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE GESLACHTE DIEREN OF SLACHTAFVALLEN . ' '

6 HET VERENIGD KONINKRIJK HEEFT VAN DE MOGELIJKHEID TOT AFWIJKING , BEDOELD IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , GEBRUIK GEMAAKT DOOR HET VASTSTELLEN VAN DE - NADIEN HERHAALDELIJK GEWIJZIGDE - ' ' COMMUNITY ROAD TRANSPORT RULES ( EXEMPTIONS ) REGULATIONS 1978 ' ' , WAARVAN NR . 3 IDENTIEKE BEPALINGEN BEVAT ALS VOORMELD ARTIKEL 14 , SUB C .

7 VOOR DE NATIONALE RECHTER BERIEPEN DE DRIE GEDAAGDE ONDERNEMINGEN ZICH OP DE VRIJSTELLING BEDOELD IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C . ZIJ BETOOGDEN DAT DE TRANSPORTEN TER ZAKE WAARVAN ZIJ STRAFRECHTELIJK WERDEN VERVOLGD , ONDER DIE VRIJSTELLING VIELEN EN DAT ZIJ ZICH DERHALVE NIET BEHOEFDEN TE HOUDEN AAN DE IN DE GEMEENSCHAPSREGELING GESTELDE VEREISTEN VOOR ZOVER BETREFFENDE DE VERPLICHTING OM DE VOERTUIGEN VOOR WEGVERVOER MET EEN TACHOGRAAF UIT TE RUSTEN , OF DE VERPLICHTING VAN DE BEMANNING VAN DIE VOERTUIGEN OM EEN PERSOONLIJK CONTROLEBOEKJE BIJ ZICH TE HEBBEN .

8 IN DEZE OMSTANDIGHEDEN BESLOOT DE NATIONALE RECHTER DE BEHANDELING VAN DE ZAAK TE SCHORSEN EN HET HOF DE VOLGENDE VRAGEN VOOR TE LEGGEN :

' ' 1 . HEEFT DE TERM , GESLACHTE DIEREN ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , VAN VERORDENING NR . 543/69 VAN DE RAAD VAN 25 MAART 1969 TOT HARMONISATIE VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET WEGVERVOER ( ZOALS GEWIJZIGD BIJ DE VERORDENINGEN VAN DE RAAD NRS . 515/72 VAN 28 FEBRUARI 1972 EN 2827/77 VAN 12 DECEMBER 1977 ) ( HIERNA : , DE VERORDENING ' ), BETREKKING :

A ) OP ALLE GESLACHTE DIEREN , ONGEACHT OF ZIJ AL DAN NIET BESTEMD ZIJN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE , OF

B)ALLEEN OP GESLACHTE DIEREN DIE NIET BESTEMD ZIJN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE?

2.INDIEN VRAAG 1 WORDT BEANTWOORD ALS ONDER A ) BEDOELD , DEKT DE TERM , GESLACHTE DIEREN ' IN DE VERORDENING DAN TEVENS DELEN VAN GESLACHTE DIEREN EN , ZO JA , EVENTUEEL BINNEN WELKE GRENZEN? DEKT DE TERM MET NAME :

A ) 21 VOORVOETEN EN EEN , BRISKET ' VAN RUNDEREN?

B ) HALVE GESLACHTE DIEREN OF QUARTERS?

C ) KIPPEBOUTEN?

D ) SLACHTAFVALLEN?

3.WAAR IN DE VERORDENING SPRAKE IS VAN , ANIMAL . . . WASTE . . . INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION ' , WORDT DAARMEE DAN BEDOELD

A)UITSLUITEND DELEN VAN DIEREN , DIE BESTEMD ZIJN TOT VOEDSEL VOOR MENSEN (, FOR ORAL HUMAN CONSUMPTION ' ), OF

B)OOK DELEN VAN DIEREN , DIE BESTEMD ZIJN VOOR ENIG ANDER GEBRUIK , BIJVOORBEELD ALS DIERVOEDING OF VOOR INDUSTRIEEL OF COMMERCIEEL GEBRUIK , MET ANDERE WOORDEN , ALLE DELEN VAN DIEREN , BEHALVE DIE WELKE ENKEL KUNNEN WORDEN WEGGEWORPEN OF VERNIETIGD?

4.INDIEN VRAAG 3 WORDT BEANTWOORD ALS ONDER B ) BEDOELD , VERLIEZEN DE DELEN VAN DIEREN DAN HUN KARAKTER VAN , VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE . . . SLACHTAFVALLEN ' ZODRA ZIJ VOOR HET EERST WORDEN BEHANDELD TENEINDE ZE VOOR ZULK GEBRUIK TE BEREIDEN , OF EERST IN EEN LATERE FASE EN ZO JA , WANNEER?

5.IS ER SPRAKE VAN , VERVOER VAN . . . GESLACHTE DIEREN OF SLACHTAFVALLEN ' IN DE ZIN VAN DE VERORDENING :

A)ENKEL WANNEER DE VERVOERDE LADING UITSLUITEND ( BEHOUDENS TE VERWAARLOZEN AFWIJKINGEN ) UIT GESLACHTE DIEREN OF SLACHTAFVALLEN BESTAAT , DAN WEL

B)EVENEENS WANNEER DE VERVOERDE LADING HOOFDZAKELIJK OF GEDEELTELIJK ( EN IN VOORKOMEND GEVAL , IN WELKE VERHOUDING ) UIT GESLACHTE DIEREN OF SLACHTAFVALLEN BESTAAT?

' '

DE EERSTE VRAAG

9 MET DE EERSTE VRAAG WENST DE NATIONALE RECHTER TE VERNEMEN OF DE VRIJSTELLING BEDOELD IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , VAN VERORDENING NR . 543/69 , VOOR ALLE GESLACHTE DIEREN GELDT DAN WEL UITSLUITEND VOOR DIE WELKE NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ZIJN BESTEMD .

10 IN HAAR BIJ HET HOF INGEDIENDE OPMERKINGEN BETOOGT DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK , DAT HET GEBRUIK VAN HET DISJUNCTIEF VOEGWOORD ' ' OF ' ' TUSSEN DE WOORDEN ' ' GESLACHTE DIEREN ' ' EN ' ' SLACHTAFVALLEN ' ' EN HET FEIT DAT ER IN DE ENGELSE , FRANSE EN ITALIAANSE TEKST NA HET WOORD ' ' SLACHTAFVALLEN ' ' GEEN KOMMA STAAT , AANTONEN DAT DE KWALIFICATIE ' ' NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD ' ' ENKEL OP SLACHTAFVALLEN SLAAT . ZIJ ERKENT ECHTER , DAT OOK DE UITLEG GING , DAT DE KWALIFICATIE TEVENS BETREKKING HEEFT OP GESLACHTE DIEREN , TE VERDEDIGEN VALT . DE ONDERNEMINGEN WEDDEL EN EXETER , GEINTIMEERDEN IN HET HOOFDGEDING , SPREKEN ZICH UIT VOOR DE BEPERKENDE UITLEGGING EN MERKEN DAARNAAST OP DAT , MOCHT DEZE KWALIFICATIE ENKEL BETREKKING HEBBEN OP GESLACHTE DIEREN , ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , ZIJN PRAKTISCHE BETEKENIS ZOU VERLIEZEN , AANGEZIEN VERVOER VAN GESLACHTE DIEREN DIE NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ZIJN BESTEMD , ZEER ZELDEN VOORKOMT .

11 DEZE UITLEGGING KAN NIET WORDEN AANVAARD . ZOALS DE COMMISSIE HEEFT OPGEMERKT , IS WELISWAAR OP GROND VAN SOMMIGE TAALVERSIES VAN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , ZOWEL DE DOOR WEDDEL EN EXETER - EN DEELS OOK DOOR DE BRITSE REGERING - VERDEDIGDE OPLOSSING ALS DE TEGENOVERGESTELDE THEORETISCH MOGELIJK , MAAR ZIJN ANDERE VERSIES - MET NAME DE NEDERLANDSE - GEFORMULEERD OP EEN WIJZE DIE ELKE TWIJFEL UITSLUIT . IN DEZE VERSIE IMMERS GAAT DE KWALIFICATIE ' ' NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD VOORAF AAN DE WOORDEN ' ' GESLACHTE DIEREN ' ' , ZODAT ZIJ ZOWEL OP AFVALLEN ALS OP GESLACHTE DIEREN BETREKKING MOET HEBBEN .

12 DEZE UITLEGGING DIE UIT DE ONDUBBELZINNIGE TAALVERSIES VOORTVLOEIT , WORDT BEVESTIGD DOOR EEN ANALYSE VAN ARTIKEL 14 BIS BESCHOUWD IN ZIJN GEHEEL IN ZIJN JURIDISCHE CONTEXT .

13 TELKENS WANNEER KRACHTENS ARTIKEL 14 BIS VAN VERORDENING NR . 543/69 KAN WORDEN AFGEWEKEN , BETREFT HET TRANSPORTEN MET BIJZONDERE KENMERKEN , HETZIJ OMDAT ER GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN SPECIAAL UITGERUSTE VOERTUIGEN , HETZIJ WEGENS DE SPECIFIEKE AARD VAN DE VERVOERDE GOEDEREN . JUIST IN VERBAND MET DIT LAATSTE BEOOGT VERORDENING NR . 2827/77 , WAARBIJ LID 2 , SUB C , AAN ARTIKEL 14 BIS IS TOEGEVOEGD , HET SNELLE VERVOER VAN NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE GESLACHTE DIEREN TE BEVORDEREN .

14 ZOALS DE COMMISSIE TERECHT HEEFT GEMEMOREERD , ONDERGAAN DEZE GESLACHTE DIEREN , ANDERS DAN DIE WELKE VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ZIJN BESTEMD , GEEN SPECIFIEKE BEHANDELING MET HET OOG OP DE BEWARING ERVAN OF TER VOORKOMING VAN BESMETTINGSGEVAAR . BIJGEVOLG MOETEN DIE PRODUKTEN SNEL WORDEN VERVOERD , GEZIEN DE GEVAREN DIE ZIJ VOOR DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER KUNNEN OPLEVEREN .

15 AANGEZIEN BIJ HET VERVOER VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE GESLACHTE DIEREN - DAT EEN ZEER BELANGRIJKE POSITIE INNEEMT IN HET HANDELSVERKEER - DE VOORSCHRIFTEN VAN VERORDENING NR . 543/69 ZONDER ENIG GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID IN ACHT KUNNEN WORDEN GENOMEN , VALT EEN ALGEMENE VRIJSTELLING VOOR DIT SOORT VERVOER NIET TE RECHTVAARDIGEN .

16 DEZE CONCLUSIE LIGT TE MEER VOOR DE HAND , OMDAT ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , VOOR ZOVER HET AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE REGELS VAN VERORDENING NR . 543/69 TOESTAAT , NIET ALDUS MAG WORDEN UITGELEGD , DAT ZIJN GEVOLGEN VERDER REIKEN DAN NOODZAKELIJK IS TER BESCHERMING VAN DE BELANGEN DIE HET MOET VRIJWAREN .

17 OP DE EERSTE VRAAG MOET MITSDIEN WORDEN GEANTWOORD , DAT HET BEGRIP ' ' GESLACHTE DIEREN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , VAN VERORDENING NR . 543/69 VAN DE RAAD VAN 25 MAART 1969 TOT HARMONISATIE VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET WEGVERVOER , ZOALS GEWIJZIGD BIJ DE VERORDENINGEN VAN DE RAAD NRS . 515/72 VAN 28 FEBRUARI 1972 EN 2827/77 VAN 12 DECEMBER 1977 , UITSLUITEND BETREKKING HEEFT OP GESLACHTE DIEREN DIE NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ZIJN BESTEMD .

18 GEZIEN HET ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG , BEHOEFT DE TWEEDE VRAAG NIET TE WORDEN BEANTWOORD .

DE DERDE VRAAG

19 DE DERDE VRAAG VAN DE NATIONALE RECHTER STREKT ER IN HOOFDZAAK TOE , TE VERNEMEN OF DE WOORDEN ' ' NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE . . . SLACHTAFVALLEN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , OOK BETREKKING HEBBEN OP DELEN VAN DIEREN DIE VOOR ENIG ANDER GEBRUIK DAN ALS VOEDSEL VOOR MENSEN ZIJN BESTEMD .

20 ALLE PARTIJEN DIE BIJ HET HOF OPMERKINGEN HEBBEN INGEDIEND , HEBBEN ALS HUN MENING TE KENNEN GEGEVEN , DAT NIET ENKEL ONBRUIKBARE RESTEN VAN HET SLACHTEN , MAAR OOK NIET-EETBARE BIJPRODUKTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG ONDER ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , VALLEN .

21 DIENAANGAANDE ZIJ OPGEMERKT , DAT DE WOORDEN ' ' MENSELIJKE CONSUMPTIE ' ' IN HET GEWONE TAALGEBRUIK NIETS ANDERS KUNNEN BETEKENEN DAN ' ' GEBRUIK DOOR DE MENS IN DE VORM VAN VOEDSEL ' ' . IN HET GEVAL VAN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , IS DIT BIJZONDER DUIDELIJK , OMDAT DE MEEST VOORKOMENDE EN NORMALE BESTEMMING VAN DE SLACHTPRODUKTEN WAAROP DIE BEPALING DOELT , JUIST IS DAT ZIJ DIENEN ALS VOEDSEL VOOR DE MENS .

22 DEZE UITLEGGING WORDT NIET WEERSPROKEN DOOR HET ENIGSZINS VERSCHILLEND WOORDGEBRUIK IN DE ONDERSCHEIDEN TAALVERSIES VAN ARTIKEL 14 BIS . TERMEN ALS ' ' DECHETS D ' ABATTAGE ' ' , ' ' SCARTI DI MACELLAZIONE ' ' , ' ' SCHLACHTABFALLE ' ' , ' ' SLAGTERIAFFALD ' ' , ' ' SLACHTAFVALLEN ' ' EN ' ' WASTE ' ' DRUKKEN IMMERS ZEER GOED DE GEDACHTE UIT , DAT DE NIET-EETBARE DELEN VAN EEN GESLACHT DIER , OOK AL KUNNEN ZIJ BUITEN DE VOEDINGSINDUSTRIE , MET NAME BIJ DE PRODUKTIE VAN LEDER OF MESTSTOFFEN , WORDEN AANGEWEND , VEEL MINDER NUT EN WAARDE HEBBEN DAN DE EETBARE PRODUKTEN , DIE ONTEGENZEGLIJK HET ENIGE ' ' HOOFDPRODUKT ' ' VAN HET SLACHTEN ZIJN .

23 OP DE DERDE VRAAG MOET MITSDIEN WORDEN GEANTWOORD , DAT DE WOORDEN ' ' NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE . . . SLACHTAFVALLEN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , ENKEL BETREKKING HEBBEN OP DELEN VAN DIEREN , DIE NIET BESTEMD ZIJN TOT VOEDSEL VOOR MENSEN .

24 GEZIEN HET ANTWOORD OP DE DERDE VRAAG , BEHOEFT DE VIERDE VRAAG NIET TE WORDEN BEANTWOORD .

DE VIJFDE VRAAG

25 MET DE VIJFDE VRAAG WIL DE NATIONALE RECHTER IN WEZEN VERNEMEN OF DE MOGELIJKHEID TOT VRIJSTELLING BEDOELD IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , OOK GELDT WANNEER DE VERVOERDE PARTIJ MEDE PRODUKTEN OMVAT DIE NIET ONDER DEZE VRIJSTELLING VALLEN .

26 INDIEN TRANSPORTEN VAN DE TOEPASSING VAN VERORDENING NR . 543/69 ZOUDEN WORDEN VRIJGESTELD , ENKEL OMDAT ZIJ MEDE NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE GESLACHTE DIEREN OF SLACHTAFVALLEN OMVATTEN , ZOUDEN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 543/69 GEMAKKELIJK KUNNEN WORDEN ONTDOKEN . HET ZOU IMMERS VOLSTAAN AAN DE LADING EEN OOK MAAR GERING AANTAL KARKASSEN OF SLACHTAFVALLEN TOE TE VOEGEN OM AAN DE TOEPASSING VAN DIE VERORDENING TE ONTSNAPPEN .

27 DEZE OPLOSSING ZOU KENNELIJK IN STRIJD ZIJN MET DE OOGMERKEN VAN ARTIKEL 14 BIS , DAT ERTOE STREKT ENKEL BIJZONDERE TRANSPORTEN VAN DE TOEPASSING VAN VERORDENING NR . 543/69 VRIJ TE STELLEN .

28 OP DE VIJFDE VRAAG MOET MITSDIEN WORDEN GEANTWOORD , DAT DE WOORDEN ' ' VERVOER VAN . . . GESLACHTE DIEREN OF SLACHTAFVALLEN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , UITSLUITEND BETREKKING HEBBEN OP HET VERVOER VAN LADINGEN DIE UITSLUITEND UIT NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE GESLACHTE DIEREN EN SLACHTAFVALLEN BESTAAN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT , BIJ BESCHIKKING VAN 21 APRIL 1983 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . DE TERM ' ' GESLACHTE DIEREN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , VAN VERORDENING NR . 543/69 VAN DE RAAD VAN 25 MAART 1969 TOT HARMONISATIE VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET WEGVERVOER , ZOALS GEWIJZIGD BIJ DE VERORDENINGEN VAN DE RAAD NRS . 515/72 VAN 28 FEBRUARI 1972 EN 2827/77 VAN 12 DECEMBER 1977 , HEEFT UITSLUITEND BETREKKING OP GESLACHTE DIEREN DIE NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ZIJN BESTEMD .

2.DE WOORDEN ' ' NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE . . . SLACHTAFVALLEN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , HEBBEN ENKEL BETREKKING OP DELEN VAN DIEREN , DIE NIET BESTEMD ZIJN TOT VOEDSEL VOOR MENSEN .

3.DE WOORDEN ' ' VERVOER VAN . . . GESLACHTE DIEREN OF SLACHTAFVALLEN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , HEBBEN ENKEL BETREKKING OP HET VERVOER VAN LADINGEN DIE UITSLUITEND UIT NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE GESLACHTE DIEREN EN SLACHTAFVALLEN BESTAAN .

DE TERM ' ' GESLACHTE DIEREN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , VAN VERORDENING NR . 543/69 VAN DE RAAD TOT HARMONISATIE VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET WEGVERVOER , ZOALS GEWIJZIGD BIJ DE VERORDENINGEN NRS . 515/72 EN 2827/77 , HEEFT UITSLUITEND BETREKKING OP GESLACHTE DIEREN DIE NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE ZIJN BESTEMD .

DE WOORDEN ' ' NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE . . . SLACHTAFVALLEN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , HEBBEN ENKEL BETREKKING OP DELEN VAN DIEREN , DIE NIET BESTEMD ZIJN TOT VOEDSEL VOOR MENSEN .

DE WOORDEN ' ' VERVOER VAN . . . GESLACHTE DIEREN OF SLACHTAFVALLEN ' ' IN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , HEBBEN ENKEL BETREKKING OP HET VERVOER VAN LADINGEN DIE UITSLUITEND UIT NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE GESLACHTE DIEREN EN SLACHTAFVALLEN BESTAAN .

VERVOER - WEGVERVOER - VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD - AFWIJKINGEN VOOR SPECIFIEKE VORMEN VAN VERVOER - ' ' VERVOER VAN NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE GESLACHTE DIEREN OF SLACHTAFVALLEN ' ' - UITLEGGING

( VERORDENING NR . 543/69 VAN DE RAAD , ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENINGEN NRS . 515/72 EN 2827/77 )

KOSTEN

29 DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 90/83

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT , IN DE ALDAAR AANHANGIGE GEDINGEN TUSSEN

M . PATERSON , APPELLANT ,

EN

W . WEDDEL & COMPANY LIMITED , GEINTIMEERDE ,

R . E . BROOK , APPELLANT ,

EN

EXETER HIDE AND SKIN COMPANY LIMITED , GEINTIMEERDE ,

A . D . KEDWARD , APPELLANT ,

EN

F . A . LEYLAND , GEINTIMEERDE ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 14 BIS , LID 2 , SUB C , VAN VERORDENING NR . 543/69 VAN DE RAAD VAN 25 MAART 1969 TOT HARMONISATIE VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD VOOR HET WEGVERVOER ( PB L 77 VAN 1969 , BLZ . 49 ), ZOALS GEWIJZIGD BIJ DE VERORDENINGEN VAN DE RAAD NRS . 515/72 VAN 28 FEBRUARI 1972 ( PB L 67 VAN 1972 , BLZ . 11 ) EN 2827/77 VAN 12 DECEMBER 1977 ( PB L 334 VAN 1977 , BLZ . 1 ),