Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 september 1982.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 september 1982.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 29 SEPTEMBER 1981 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 19 OKTOBER DAAROPVOLGENDE , HEEFT DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN PREJUDICIELE VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 12 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD VAN 25 SEPTEMBER 1958 INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS ( PB 1958 , BLZ . 561 ) EN VAN ARTIKEL 13 , LID 2 , SUB A , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ), ZULKS OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF ENKELE BEPALINGEN VAN DE NEDERLANDSE PENSIOENWETGEVING VERENIGBAAR ZIJN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT .

2 DE VRAAG IS GEREZEN IN EEN GESCHIL TUSSEN DE RAAD VAN ARBEID TE ' S-HERTOGENBOSCH EN EEN NEDERLANDS ONDERDAAN , VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING , WIENS PENSIOEN KRACHTENS DE NEDERLANDSE WETTELIJKE REGELING WAS GEKORT .

3 VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING WERKTE VAN 1926 TOT 1959 IN NEDERLAND , HOOFDZAKELIJK IN DE SECTOR WEGENBOUW . VAN 3 SEPTEMBER 1959 TOT 8 AUGUSTUS 1969 WERKTE HIJ IN DEZELFDE SECTOR IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND . VANAF 8 AUGUSTUS 1969 WAS HIJ WEER GEDURENDE VIER MAANDEN IN NEDERLAND WERKZAAM , TOTDAT HIJ ARBEIDSONGESCHIKT WERD . DESWEGE ONTVING HIJ NEDERLANDSE EN DUITSE UITKERINGEN . ZIJN ECHTGENOTE , EVENEENS VAN NEDERLANDSE NATIONALITEIT , WERKTE VAN 1962 TOT 1971 IN NEDERLAND .

4 IN 1976 WERD HEM WEGENS HET BEREIKEN VAN DE 65-JARIGE LEEFTIJD EEN OUDERDOMSPENSIOEN TOEGEKEND ; HET BEDRAG HIERVAN WERD ECHTER OP GROND VAN DE NATIONALE WETGEVING MET 18 % GEKORT .

5 DE IN NEDERLAND GELDENDE WETTELIJKE REGELING ( ALGEMENE OUDERDOMSWET VAN 31 MEI 1956 MET UITVOERINGSBESLUITEN ) KENT HET OUDERDOMSPENSIOEN IN BEGINSEL TOE AAN VERZEKERDEN DIE DE LEEFTIJD VAN 65 JAAR HEBBEN BEREIKT . ALS VERZEKERDEN WORDEN MET NAME NEDERLANDSE INGEZETENEN AANGEMERKT , DOCH NIET DIEGENEN DIE , HOEWEL NEDERLANDS INGEZETENE , IN HET BUITENLAND IN DIENSTBETREKKING ZIJN EN UIT DIEN HOOFDE KRACHTENS EEN BUITENLANDSE WETTELIJKE REGELING ZIJN VERZEKERD . EVENMIN WORDT ALS VERZEKERDE AANGEMERKT DE IN NEDERLAND WONENDE GEHUWDE VROUW , WIER ECHTGENOOT INGEVOLGE DE BEPALINGEN VAN DE NEDERLANDSE WETTELIJKE REGELING NIET VERZEKERD IS . DE GEHUWDE VROUW HEEFT IN HET ALGEMEEN GEEN EIGEN AANSPRAAK OP EEN OUDERDOMSPENSIOEN . DAARTEGENOVER STAAT , DAT HET PENSIOEN VAN DE GEHUWDE MAN HOGER IS DAN DAT VAN EEN ONGEHUWDE . VOORTS WORDT HET PENSIOEN GEKORT MET 1 % VOOR ELK VOLLEDIG KALENDERJAAR DAT DE GEHUWDE MANNELIJKE RECHTHEBBENDE TUSSEN ZIJN 15E EN 65E LEVENSJAAR NIET VERZEKERD IS GEWEEST . EEN ZELFDE KORTING WORDT TOEGEPAST TEN AANZIEN VAN DE ECHTGENOTE VAN DE RECHTHEBBENDE , VOOR ELK KALENDERJAAR DAT ZIJ IN DIEZELFDE LEVENSPERIODE NIET VERZEKERD IS GEWEEST .

6 KRACHTENS DEZE WETTELIJKE REGELING IS HET PENSIOEN VAN VERZOEKER MET TWEE MAAL 9 % VAN ZIJN TOTALE PENSIOENBEDRAG GEKORT , EERST WEGENS HET TIJDVAK VAN NEGEN JAAR DAT HIJ IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VERZEKERD WAS , EN VERVOLGENS OMDAT ZIJN ECHTGENOTE GEDURENDE DEZELFDE PERIODE NIET VERZEKERD WAS .

7 WAAR DE VRAAG INZAKE DE VERENIGBAARHEID VAN DEZE WETTELIJKE REGELING MET HET GEMEENSCHAPSRECHT EN INZONDERHEID MET DE VERORDENINGEN NRS . 3 EN 1408/71 WAS OPGEWORPEN , HEEFT DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP DE BEHANDELING VAN DE ZAAK GESCHORST EN HET HOF DE VOLGENDE PREJUDICIELE VRAAG GESTELD :

' ' DIENT DE REGELING VOLGENS WELKE OP EEN WERKNEMER DIE WERKZAAM IS OP HET GRONDGEBIED VAN EEN LID-STAAT , DE WETGEVING VAN DIE LID-STAAT VAN TOEPASSING IS ( ZOALS DEZE REGELING IS VERVAT IN ARTIKEL 12 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 3/58 EN IN ARTIKEL 13 , LID 2 , ONDER A , VAN VERORDENING NR . 1408/71 ) ALDUS TE WORDEN UITGELEGD DAT DAARMEE ONVERENIGBAAR IS EEN NATIONALE BEPALING VAN EEN LID-STAAT , VOOR ZOVER DEZE INHOUDT DAT EEN IN DEZE LID-STAAT WONENDE GEHUWDE VROUW ( WERKNEEMSTER IN DE ZIN VAN VERORDENING NR . 3/58 EN VERORDENING NR . 1408/71 ) WIER ECHTGENOOT NIET VOOR OUDERDOMSPENSIOEN VERZE KERD IS OMDAT HIJ KRACHTENS EEN WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT VOOR OUDERDOMSPENSIOEN VERZEKERD IS , OOK ZELF NIET VOOR OUDERDOMSPENSIOEN VERZEKERD IS , ZELFS NIET INDIEN ZIJ OP HET GRONDGEBIED VAN EERSTBEDOELDE LID-STAAT HEEFT GEWOOND EN ALDAAR IN DIENSTBETREKKING ARBEID HEEFT VERRICHT?

' '

8 OPGEMERKT ZIJ , DAT ARTIKEL 12 VAN VERORDENING NR . 3 EN ARTIKEL 13 , LID 2 , SUB A , VAN VERORDENING NR . 1408/71 IN NAGENOEG GELIJKE BEWOORDINGEN HET BEGINSEL VASTLEGGEN , DAT DE WERKNEMER GEDURENDE ZIJN GEHELE LOOPBAAN IS ONDERWORPEN AAN DE WETTELIJKE REGELING VAN DE LID-STAAT OP GRONDGEBIED WAARVAN HIJ WERKZAAM IS .

9 IN ZIJN ARREST VAN 24 APRIL 1980 ( ZAAK 110/79 , COONAN , JURISPR . 1980 , BLZ . 1445 ) HEEFT HET HOF EVENWEL REEDS VERKLAARD , DAT HET AAN DE WETTELIJKE REGELING VAN ELKE LID-STAAT STAAT , DE VOORWAARDEN VAST TE STELLEN WAARONDER HET RECHT OF DE VERPLICHTING TOT AANSLUITING BIJ EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID OF EEN BEPAALDE TAK VAN EEN DERGELIJK STELSEL ONTSTAAT .

10 NOCHTANS MOET WORDEN BEKLEMTOOND DAT DE LID-STATEN , OFSCHOON ZIJ VRIJ BLIJVEN DE MET DE SOCIALE-ZEKERHEIDSSTELSELS VERBAND HOUDENDE VRAAGSTUKKEN TE REGELEN , NIETTEMIN GEHOUDEN ZIJN DE VIGERENDE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN NA TE LEVEN .

11 AFGEZIEN VAN RICHTLIJN NR . 79/7/EEG VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1978 BETREFFENDE DE GELEIDELIJKE TENUITVOERLEGGING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING VAN MANNEN EN VROUWEN OP HET GEBIED VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ( PB L 6 VAN 1978 , BLZ . 24 ), DIE DE LID-STATEN EEN TERMIJN VAN ZES JAAR LAAT OM DE NODIGE BEPALINGEN IN WERKING TE DOEN TREDEN , BESTAAT ER GEEN ENKELE REGEL VAN GEMEENSCHAPSRECHT , DIE ZICH ERTEGEN VERZET DAT DE LID-STATEN DE RECHTEN DIE EEN DER ECHTGENOTEN AAN EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID ONTLEENT , DOEN AFHANGEN VAN DE AANSLUITING VAN DE ANDERE ECHTGENOOT BIJ DAT STELSEL .

12 BIJ DE HUIDIGE STAND VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT IS MITSDIEN NIET ONVERENIGBAAR MET DE VIGERENDE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN EEN NATIONALE BEPALING VAN EEN LID-STAAT , VOOR ZOVER DEZE INHOUDT DAT EEN IN DEZE LID-STAAT WONENDE GEHUWDE VROUW WIER ECHTGENOOT NIET VOOR OUDERDOMSPENSIOEN VERZEKERD IS OMDAT HIJ KRACHTENS EEN WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT VOOR OUDERDOMSPENSIOEN VERZEKERD IS , OOK ZELF NIET VOOR OUDERDOMSPENSIOEN IS VERZEKERD , ZELFS NIET INDIEN ZIJ OP HET GRONDGEBIED VAN EERSTBEDOELDE LID-STAAT HEEFT GEWOOND EN ALDAAR ARBEID IN DIENSTBETREKKING HEEFT VERRICHT .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP BIJ BESCHIKKING VAN 29 SEPTEMBER 1981 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

MET DE VIGERENDE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN IS NIET ONVERENIGBAAR EEN NATIONALE BEPALING VAN EEN LID-STAAT , VOOR ZOVER DEZE INHOUDT DAT EEN IN DEZE LID-STAAT WONENDE GEHUWDE VROUW , WIER ECHTGENOOT NIET VOOR OUDERDOMSPENSIOEN VERZEKERD IS OMDAT HIJ KRACHTENS EEN WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT VOOR OUDERDOMSPENSIOEN VERZEKERD IS , OOK ZELF NIET VOOR OUDERDOMSPENSIOEN IS VERZEKERD , ZELFS NIET INDIEN ZIJ OP HET GRONDGEBIED VAN EERSTBEDOELDE LID-STAAT HEEFT GEWOOND EN ALDAAR ARBEID IN DIENSTBETREKKING HEEFT VERRICHT .

HET STAAT AAN DE WETTELIJKE REGELING VAN ELKE LID-STAAT DE VOORWAARDEN VAST TE STELLEN WAARONDER HET RECHT OF DE VERPLICHTING TOT AANSLUITING BIJ EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID OF EEN BEPAALDE TAK VAN EEN DERGELIJK STELSEL ONTSTAAT . MET DE VIGERENDE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN IS NIET ONVERENIGBAAR EEN NATIONALE BEPALING VAN EEN LID-STAAT , VOOR ZOVER DEZE INHOUDT DAT EEN IN DEZE LID-STAAT WONENDE GEHUWDE VROUW , WIER ECHTGENOOT ALDAAR NIET VOOR OUDERDOMSPENSIOEN VERZEKERD IS , OOK ZELF NIET VOOR OUDERDOMSPENSIOEN IS VERZEKERD , OMDAT HIJ KRACHTENS EEN WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT VOOR OUDERDOMSPENSIOEN VERZEKERD IS , ZELFS NIET INDIEN ZIJ OP HET GRONDGEBIED VAN EERSTBEDOELDE LID-STAAT HEEFT GEWOOND EN ALDAAR ARBEID IN DIENSTBETREKKING HEEFT VERRICHT , AANGEZIEN DEZE BEPALINGEN BIJ HUN HUIDIGE STAND , ZICH NIET ERTEGEN VERZETTEN DAT DE LID-STATEN DE RECHTEN DIE EEN DER ECHTGENOTEN AAN EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID ONTLEENT , DOET AFHANGEN VAN DE AANSLUITING VAN DE ANDERE ECHTGENOOT BIJ DAT STELSEL .

SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - AANSLUITING BIJ STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID - VOORWAARDEN - TOEPASSING VAN NATIONALE WETGEVING - AANSLUITING VAN EEN ECHTGENOOT BIJ STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID AFHANKELIJK VAN AANSLUITING VAN ANDERE ECHTGENOOT BIJ ZELFDE STELSEL - TOELAATBAARHEID

( VERORDENING VAN DE RAAD NR . 3 ; VERORDENING VAN DE RAAD NR . 1408/71 )

KOSTEN

13 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 275/81 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP TE UTRECHT , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

G . F . KOKS , TE BOXTEL ,

EN

RAAD VAN ARBEID , TE ' S-HERTOGENBOSCH ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 12 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD VAN 25 SEPTEMBER 1958 INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS , EN ARTIKEL 13 , LID 2 , SUB A , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ,