Home

Arrest van het Hof van 14 juli 1981.

Arrest van het Hof van 14 juli 1981.

1 BIJ VONNIS VAN 2 JULI 1980 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 15 SEPTEMBER 1980 , HEEFT DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN PREJUDICIELE VRAAG GESTELD BETREFFENDE DE VERHOUDING TUSSEN DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN , MET NAME ARTIKEL 36 , EN DE DOOR EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING AAN DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM GEBODEN BESCHERMING .

2 IN HET VERWIJZINGSVONNIS HEEFT DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE FEITEN EN DE BEPALINGEN VAN NATIONAAL RECHT IN HET KADER WAARVAN DE VRAAG IS GEREZEN , ALS VOLGT BESCHREVEN :

- DE VENNOOTSCHAP MERCK IS HOUDSTER VAN TWEE NEDERLANDSE OCTROOIEN DIE EEN GENEESMIDDEL - MODURETIC - ALSMEDE DE BEREIDINGSWIJZEN DAARVAN BESCHERMEN ; KRACHTENS DEZE OCTROOIEN KAN ZIJ ZICH INGEVOLGE DE NEDERLANDSE WETGEVING MET RECHTSMAATREGELEN ERTEGEN VERZETTEN DAT HET BESCHERMDE PRODUKT ALDAAR DOOR ANDEREN IN HET VERKEER WORDT GEBRACHT , OOK INDIEN DIT PRODUKT IN EEN ANDERE LID-STAAT DOOR OF MET TOESTEMMING VAN DE OCTROOIHOUDER IN HET VERKEER IS GEBRACHT .

- DEZE ONDERNEMING BRENGT HET GENEESMIDDEL IN HET VERKEER IN ITALIE , WAAR ZIJ GEEN OCTROOI HEEFT KUNNEN VERKRIJGEN OMDAT OP DE DATUM WAAROP DIT GENEESMIDDEL IN ITALIE WERD VERKOCHT DE - LATER BIJ ARREST VAN 20 MAART 1978 DOOR HET ITALIAANSE CONSTITUTIONELE HOF ONGRONDWETTIG VERKLAARDE - ITALIAANSE OCTROOIWET ( RD 29 JUNI 1939 , NR . 1127 ) OCTROOIVERLENING VOOR GENEESMIDDELEN EN BEREIDINGSWIJZEN DAARVAN VERBOOD .

- DE VENNOOTSCHAP STEPHAR IMPORTEERT BEDOELD GENEESMIDDEL VANUIT ITALIE IN NEDERLAND EN VERHANDELT HET DAAR ALS CONCURRENT VAN MERCK .

3 MET HET OOG OP DEZE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN HEEFT DE RECHTER DE VRAAG GESTELD OF ONDER DIE VOORWAARDEN DE ALGEMENE VERDRAGSBEPALINGEN INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN - NIETTEGENSTAANDE HET IN ARTIKEL 36 BEPAALDE - VERHINDEREN DAT DE OCTROOIHOUDER DIE EEN DOOR DIT OCTROOI BESCHERMD GENEESMIDDEL IN EEN LID-STAAT ( NEDERLAND ) VERKOOPT , ZICH ERTEGEN VERZET - ZOALS DE NATIONALE WETGEVING VAN DEZE LID-STAAT HEM TOESTAAT - DAT DIT GENEESMIDDEL , HETWELK DOOR HEMZELF IN EEN ANDERE LID-STAAT ( ITALIE ) WAAR GEEN OCTROOIBESCHERMING BESTAAT VRIJELIJK WORDT VERKOCHT , UIT DIE ANDERE LID-STAAT IN DE EERSTE LID-STAAT ( NEDERLAND ) DOOR ANDEREN WORDT INGEVOERD EN VERHANDELD .

4 BIJ HUN ONDERZOEK VAN DEZE VRAAG HEBBEN DE IN DE PROCEDURE OPTREDENDE PARTIJEN ALLEREERST BEKLEMTOOND DAT HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 31 OKTOBER 1974 ( ZAAK 15/74 , STERLING DRUG , JURISPR . 1974 , BLZ . 1147 ) REEDS HEEFT VERDUIDELIJKT DAT , WAAR ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG UIT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM EEN UITZONDERING BEVAT OP EEN DER GRONDBEGINSELEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , HET DEZE INBREUK SLECHTS GEDOOGT VOOR ZOVER ZIJ HAAR RECHTVAARDIGING VINDT IN HET WAARBORGEN VAN DE RECHTEN WELKE HET SPECIFIEKE VOORWERP VAN DEZE EIGENDOM VORMEN ; TERZAKE VAN OCTROOIEN BESTAAT HET SPECIFIEKE VOORWERP ERIN ' ' DE OCTROOIHOUDER , TER BELONING VAN DES UITVINDERS CREATIEVE INSPANNING , HET UITSLUITENDE RECHT TE VERSCHAFFEN OM EEN UITVINDING HETZIJ RECHTSTREEKS , HETZIJ DOOR LICENTIEVERLENING AAN DERDEN , TE GEBRUIKEN VOOR DE VERVAARDIGING EN HET ALS EERSTE IN HET VERKEER BRENGEN VAN PRODUKTEN VAN NIJVERHEID , ALSMEDE HET RECHT ZICH TEGEN INBREUKEN TE VERZETTEN ' ' .

5 IN DATZELFDE ARREST HEEFT HET HOF VERKLAARD DAT EEN BELEMMERING VAN HET VRIJE VERKEER KAN WORDEN GERECHTVAARDIGD UIT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM , WANNEER DIE BESCHERMING WORDT INGEROEPEN TEGEN EEN PRODUKT , AFKOMSTIG UIT EEN LID-STAAT WAAR HET NIET OCTROOIEERBAAR IS EN WAAR HET IS VERVAARDIGD DOOR DERDEN ZONDER TOESTEMMING VAN DE OCTROOIHOUDER .

6 TUSSEN PARTIJEN IS IN CONFESSO DAT DE IN AANMERKING TE NEMEN SITUATIE IN CASU ANDERS LIGT DAN IN VOORNOEMD ARREST , OMDAT HET HIER WELISWAAR GAAT OM EEN LID-STAAT WAAR HET BETROKKEN PRODUKT NIET OCTROOIEERBAAR IS , DOCH HET PRODUKT NIET DOOR DERDEN , MAAR DOOR DE OCTROOIHOUDER/FABRIKANT VAN HET PRODUKT ZELF IN HET VERKEER WERD GEBRACHT ; ZIJ HEBBEN UIT DEZE VASTSTELLING ECHTER TEGENGESTELDE CONCLUSIES GETROKKEN .

7 DE VENNOOTSCHAP STEPHAR EN DE COMMISSIE MAKEN DAARUIT DE GEVOLGTREKKING DAT , NU DE OCTROOIHOUDER ZELF HET BETROKKEN PRODUKT IN HET VERKEER HEEFT GEBRACHT IN EEN LID-STAAT WAAR HET NIET OCTROOIEERBAAR IS , DE INVOER VAN DEZE GOEDEREN NAAR DE LID-STAAT WAAR HET PRODUKT IS BESCHERMD , NIET KAN WORDEN VERBODEN , OMDAT DE OCTROOIHOUDER HET GEHEEL VRIJWILLIG IN HET VERKEER HEEFT GEBRACHT .

8 DE VENNOOTSCHAP MERCK , GESTEUND DOOR DE FRANSE REGERING EN DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK , BETOOGT DAARENTEGEN DAT HET DOEL VAN HET OCTROOI , NAMELIJK DE BELONING VAN DE UITVINDER , DAN NIET WORDT GEWAARBORGD . NU HET OCTROOIRECHT NIET WETTELIJK WORDT ERKEND IN HET LAND WAAR DE OCTROOIHOUDER HET BETROKKEN PRODUKT IN HET VERKEER HEEFT GEBRACHT , ZOU DEZE NAMELIJK DE BELONING VOOR ZIJN CREATIEVE INSPANNING NIET KUNNEN ONTVANGEN OMDAT HIJ ALDAAR NIET HET MONOPOLIE GENIET OM HET ALS EERSTE IN HET VERKEER TE BRENGEN .

9 GEZIEN DEZE TEGENGESTELDE OPVATTINGEN DIENT TE WORDEN GEPRECISEERD DAT UIT DE HIERVOOR AANGEHAALDE OMSCHRIJVING VAN HET SPECIFIEKE VOORWERP VAN HET OCTROOI VOORTVLOEIT DAT DE KERN VAN HET OCTROOIRECHT IN WEZEN SCHUILT IN DE TOEKENNING AAN DE UITVINDER VAN EEN UITSLUITEND RECHT OM EEN PRODUKT ALS EERSTE IN HET VERKEER TE BRENGEN .

10 DOORDAT DIT RECHT OM ALS EERSTE IN HET VERKEER TE BRENGEN DE UITVINDER HET EXPLOITATIEMONOPOLIE VAN ZIJN PRODUKT VOORBEHOUDT , STELT HET DEZE IN STAAT OM DE BELONING VOOR ZIJN CREATIEVE INSPANNING TE VERKRIJGEN , ZONDER HEM EVENWEL ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN DIE BELONING TE GARANDEREN .

11 HET STAAT IMMERS AAN DE HOUDER VAN HET OCTROOI OM MET VOLLEDIGE KENNIS VAN ZAKEN TE BESLISSEN OVER DE VOORWAARDEN WAARONDER HIJ ZIJN PRODUKT IN HET VERKEER BRENGT , MET INBEGRIP VAN DE MOGELIJKHEID HET AF TE ZETTEN IN EEN LID-STAAT WAAR GEEN WETTELIJKE OCTROOIBESCHERMING VOOR HET BETROKKEN PRODUKT BESTAAT . INDIEN HIJ DAARTOE BESLUIT MOET HIJ DE CONSEQUENTIES VAN ZIJN KEUZE AANVAARDEN VOOR WAT BETREFT HET VRIJE VERKEER VAN HET PRODUKT BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , EEN FUNDAMENTEEL BEGINSEL DAT DEEL UITMAAKT VAN DE JURIDISCHE EN ECONOMISCHE GEGEVENS WAARMEE DE HOUDER VAN HET OCTROOI REKENING MOET HOUDEN BIJ DE BEPALING VAN DE WIJZE VAN UITOEFENING VAN ZIJN UITSLUITEND RECHT .

12 DEZE VASTSTELLING VINDT OVERIGENS STEUN IN DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF IN DE ARRESTEN VAN 22 JUNI 1976 ( ZAAK 119/75 , TERRAPIN , JURISPR . 1976 , BLZ . 1039 ) EN VAN 20 JANUARI 1981 ( ZAKEN 55 EN 57/80 , MUSIK-VERTRIEB MEMBRAN EN K-TEL , NOG NIET GEPUBLICEERD ) IN DIE ZIN DAT ' ' DE GERECHTIGDE TOT EEN IN EEN LID-STAAT WETTELIJK BESCHERMD RECHT VAN INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM ZICH NIET OP DE WETTELIJKE REGELING VAN DIE STAAT KAN BEROEPEN OM DE INVOER VAN EEN PRODUKT DAT IN EEN ANDERE LID-STAAT DOOR HEMZELF OF MET ZIJN TOESTEMMING RECHTMATIG IN HET VERKEER IS GEBRACHT , TE VERHINDEREN ' ' .

13 INDIEN MEN DAN OOK ZOU TOESTAAN DAT DE UITVINDER OF ZIJN RECHTVERKRIJGENDEN ZICH KUNNEN BEROEPEN OP HET OCTROOI DAT ZIJ IN EEN EERSTE LID-STAAT BEZITTEN OM ZICH TE VERZETTEN TEGEN DE INVOER VAN HET PRODUKT DAT DOOR HEN VRIJELIJK IN EEN ANDERE LID-STAAT WAAR DIT PRODUKT NIET OCTROOIEERBAAR WAS , IN HET VERKEER WERD GEBRACHT , ZOU ZULKS TOT EEN MET DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG STRIJDIGE AFSCHERMING VAN DE NATIONALE MARKTEN LEIDEN .

14 OP DE GESTELDE VRAAG DIENT DERHALVE TE WORDEN GEANTWOORD DAT DE IN HET EEG-VERDRAG OPGENOMEN REGELS BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN , MET INBEGRIP VAN HET IN ARTIKEL 36 BEPAALDE , ALDUS MOETEN WORDEN UITGELEGD DAT ZIJ ZICH ERTEGEN VERZETTEN DAT DE HOUDER VAN EEN OCTROOI VOOR EEN GENEESMIDDEL , DIE DIT GENEESMIDDEL VERKOOPT IN EEN EERSTE LID-STAAT WAAR OCTROOIBESCHERMING BESTAAT EN HET VERVOLGENS ZELF IN HET VERKEER BRENGT IN EEN ANDERE LID-STAAT WAAR DEZE BESCHERMING NIET BESTAAT , GEBRUIK ZOU KUNNEN MAKEN VAN HET HEM DOOR DE WETGEVING VAN DE EERSTE LID-STAAT VERLEENDE RECHT OM DE VERHANDELING IN DEZE STAAT VAN HET UIT DE ANDERE LID-STAAT INGEVOERDE PRODUKT TE VERBIEDEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE VRAAG , GESTELD DOOR DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM BIJ VONNIS VAN 2 JULI 1980 , INGESCHREVEN TEN HOVE OP 15 SEPTEMBER 1980 , VERKLAART VOOR RECHT :

DE IN HET EEG-VERDRAG OPGENOMEN REGELS BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN , MET INBEGRIP VAN HET IN ARTIKEL 36 BEPAALDE , MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD DAT ZIJ ZICH ERTEGEN VERZETTEN DAT DE HOUDER VAN EEN OCTROOI VOOR EEN GENEESMIDDEL , DIE DIT GENEESMIDDEL VERKOOPT IN EEN EERSTE LID-STAAT WAAR OCTROOIBESCHERMING BESTAAT EN HET VERVOLGENS ZELF IN HET VERKEER BRENGT IN EEN ANDERE LID-STAAT WAAR DEZE BESCHERMING NIET BESTAAT , GEBRUIK ZOU KUNNEN MAKEN VAN HET HEM DOOR DE WETGEVING VAN DE EERSTE LID-STAAT VERLEENDE RECHT OM DE VERHANDELING IN DEZE STAAT VAN HET UIT DE ANDERE LID-STAAT INGEVOERDE PRODUKT TE VERBIEDEN .

DE KERN VAN HET OCTROOIRECHT SCHUILT IN WEZEN IN DE TOEKENNING AAN DE UITVINDER VAN EEN UITSLUITEND RECHT OM EEN PRODUKT ALS EERSTE IN HET VERKEER TE BRENGEN . DOORDAT DIT RECHT DE UITVINDER HET EXPLOITATIEMONOPOLIE VAN ZIJN PRODUKT VOORBEHOUDT , STELT HET DEZE IN STAAT OM DE BELONING VOOR ZIJN CREATIEVE INSPANNING TE VERKRIJGEN , ZONDER HEM EVENWEL ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN DIE BELONING TE GARANDEREN .

HET STAAT IMMERS AAN DE HOUDER VAN HET OCTROOI OM MET VOLLEDIGE KENNIS VAN ZAKEN TE BESLISSEN OVER DE VOORWAARDEN WAARONDER HIJ ZIJN PRODUKT IN HET VERKEER BRENGT , MET INBEGRIP VAN DE MOGELIJKHEID HET AF TE ZETTEN IN EEN LID-STAAT WAAR GEEN WETTELIJKE OCTROOIBESCHERMING VOOR HET BETROKKEN PRODUKT BESTAAT . INDIEN HIJ DAARTOE BESLUIT MOET HIJ DE CONSEQUENTIES VAN ZIJN KEUZE AANVAARDEN VOOR WAT BETREFT HET VRIJE VERKEER VAN HET PRODUKT BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , EEN FUNDAMENTEEL BEGINSEL DAT DEEL UITMAAKT VAN DE JURIDISCHE EN ECONOMISCHE GEGEVENS WAARMEE DE HOUDER VAN HET OCTROOI REKENING MOET HOUDEN BIJ DE BEPALING VAN DE WIJZE VAN UITOEFENING VAN ZIJN UITSLUITEND RECHT .

DE IN HET EEG-VERDRAG OPGENOMEN REGELS BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN , MET INBEGRIP VAN HET IN ARTIKEL 36 BEPAALDE , MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD DAT ZIJ ZICH ERTEGEN VERZETTEN DAT DE HOUDER VAN EEN OCTROOI VOOR EEN GENEESMIDDEL , DIE DIT GENEESMIDDEL VERKOOPT IN EEN EERSTE LID-STAAT WAAR OCTROOIBESCHERMING BESTAAT EN HET VERVOLGENS ZELF IN HET VERKEER BRENGT IN EEN ANDERE LID-STAAT WAAR DEZE BESCHERMING NIET BESTAAT , GEBRUIK ZOU KUNNEN MAKEN VAN HET HEM DOOR DE WETGEVING VAN DE EERSTE LID-STAAT VERLEENDE RECHT OM DE VERHANDELING IN DEZE STAAT VAN HET UIT DE ANDERE LID-STAAT INGEVOERDE PRODUKT TE VERBIEDEN .

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM - OCTROOIRECHT - BESCHERMING - GRENZEN - EEN IN EEN LID-STAAT BESCHERMD PRODUKT WORDT DOOR OCTROOIHOUDER VERHANDELD IN ANDERE LID-STAAT WAAR PRODUKT NIET OCTROOIEERBAAR IS - VERZET VAN OCTROOIHOUDER TEGEN INVOER VAN PRODUKT IN LID-STAAT WAAR OCTROOIBESCHERMING BESTAAT - ONTOELAATBAAR

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 36 )

KOSTEN

15 DE KOSTEN DOOR DE FRANSE REGERING , DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 187/80 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

MERCK & CO . INC ., TE RAHWAY , NEW JERSEY ( VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ),

EN

1 . STEPHAR BV , TE ROTTERDAM ,

2 . PETRUS STEPHANUS EXLER , WONENDE TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN , EN MET NAME ARTIKEL 36 , IN VERBAND MET HET OCTROOIRECHT ,