Home

Arrest van het Hof van 23 januari 1980.

Arrest van het Hof van 23 januari 1980.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 4 DECEMBER 1978 , INGEKOMEN OP 1 MAART 1979 , HEEFT HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG DRIE VRAGEN GESTELD BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 2861/77 VAN 19 DECEMBER 1977 BETREFFENDE DE OPENING , DE VERDELING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN EEN COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES VAN ONDERVERDELING 02.01 . A II B ) VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( 1978 ) ( PB L 330 , BLZ . 7 ).

2 IN VERORDENING NR . 2861/77 WORDT VOOR 1978 EEN COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT GEOPEND VOOR EEN TOTALE HOEVEELHEID VAN 38 500 TON BEVROREN RUNDVLEES , UITGEDRUKT IN VLEES ZONDER BEEN . IN ARTIKEL 2 WORDT DAT CONTINGENT OVER DE LID-STATEN VERDEELD EN AAN ITALIE EEN QUOTUM VAN 11 050 TON TOEGEWEZEN .

3 IN DE VIERDE OVERWEGING VAN DE CONSIDERANS DER VERORDENING WORDT , WAAR HET OM EEN TARIEFCONTINGENT VAN BETREKKELIJK GERINGE OMVANG GAAT , DE MOGELIJKHEID GEOPPERD OM , ZONDER AAN HET COMMUNAUTAIRE KARAKTER VAN HET CONTINGENT AFBREUK TE DOEN , EEN REGELING VOOR HET VERBRUIK TE TREFFEN DIE BERUST OP EEN ENKELE VERDELING OVER DE LID-STATEN , TERWIJL HET VOORTS DIENSTIG WORDT GENOEMD AAN ELKE LID-STAAT DE KEUZE VAN HET SYSTEEM VAN BEHEER VAN ZIJN QUOTUM OVER TE LATEN . VOLGENS ARTIKEL 3 DER VERORDENING HEBBEN DE LID-STATEN ALLE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM AAN ALLE BETROKKENEN DIE OP HUN GRONDGEBIED ZIJN GEVESTIGD VRIJE TOEGANG TOT DE HUN TOEGEWEZEN QUOTA TE WAARBORGEN .

4 HET GEBRUIK VAN HET AAN ITALIE TOEGEWEZEN QUOTUM DOOR BETROKKENEN IS GEREGELD IN EEN DECREET VAN DE MINISTER VOOR DE BUITENLANDSE HANDEL VAN 20 MEI 1978 ( GIORNALE UFFICIALE NR . 143 ), ZOALS BIJ DECREET VAN DEZELFDE MINISTER VAN 22 JUNI 1978 ( GU NR . 174 ) GEWIJZIGD . VOLGENS DE GEWIJZIGDE VERSIE VAN HET DECREET ZAL DE VERDELING VAN HET QUOTUM OVER DE ONDERNEMERS IN DIER VOEGE GESCHIEDEN , DAT ER 10 % AAN HET MINISTERIE VAN VERDEDIGING WORDT TOEGEWEZEN , 10 % AAN DE GEMEENTELIJKE VERBRUIKSCORPORATIES - NAAR RATO VAN INWONERTAL - EN 80 % AAN DE COMMERCIELE EN INDUSTRIELE ONDERNEMINGEN EN AAN ONDERNEMERS DIE IN HET KLEIN VERKOPEN . VOORTS VOORZIET HET DECREET EEN ONDERVERDELING VAN DIE 80 % TUSSEN DE COMMERCIELE EN INDUSTRIELE ONDERNEMINGEN ENERZIJDS EN DE ONDERNEMERS DIE IN HET KLEIN VERKOPEN ANDERZIJDS . BIJ DE ONDERVERDELING WORDT VOOR 30 % DIER HOEVEELHEID VAN DE GELIJKHEID VAN BEIDE CATEGORIEEN UITGEGAAN , VOOR 10 % VAN HETGEEN ER AAN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE WERD BETAALD EN VOOR 60 % VAN DE HOEVEELHEDEN BEVROREN RUNDVLEES DIE IN 1977 UIT DERDE LANDEN WERDEN GEIMPORTEERD EN VAN HET EVENREDIG AANDEEL IN DE AANKOPEN BIJ HET INTERVENTIEBUREAU .

5 IN DE - GEZAMENLIJK TE BESPREKEN - EERSTE EN TWEEDE VRAAG VAN HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO KOMT DE KWESTIE AAN DE ORDE OF VOLGENS VERORDENING NR . 2861/77 EN DE VERDERE COMMUNAUTAIRE BESLUITVORMING EEN SYSTEEM VAN BEHEER VAN HET NATIONAAL QUOTUM VAN HET COMMUNAUTAIR CONTINGENT , DAT EEN ONDERVERDELING VAN DAT QUOTUM INHOUDT VOLGENS MEERDERE , OP DE OBJECTIEVE VERSCHEIDENHEID VAN DE POSITIES DER BETROKKEN ONDERNEMERS AFGESTEMDE MAATSTAVEN , AANVAARDBAAR IS EN OF ZULKE CRITERIA ERTOE MOGEN LEIDEN DAT DRIE SPECIFIEK OMSCHREVEN ONDERNEMERSCATEGORIEEN , IEDER AFZONDERLIJK , TOEGANG HEBBEN TOT DRIE ONDERSCHEIDEN PORTIES VAN HET NATIONALE QUOTUM .

6 ER ZIJ ALLEREERST AAN HERINNERD DAT DE GEMEENSCHAP ZICH IN 1962 , IN HET KADER VAN DE ALGEMENE OVEREENKOMST INZAKE TARIEVEN EN HANDEL ( GATT ), HEEFT VERBONDEN JAARLIJKS EEN COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT VAN BEVROREN RUNDVLEES UIT DERDE LANDEN TE OPENEN TEGEN EEN GECONSOLIDEERD TARIEF VAN 20 % . HET OPENSTELLEN DIER CONTINGENTEN GESCHIEDT JAARLIJKS BIJ VERORDENINGEN VAN DE RAAD , DIE DE VERDELING TUSSEN DE LID-STATEN BEPALEN EN IN GOEDDEELS GELIJKLUIDENDE BEWOORDINGEN HET BEHEER DER TOEGEWEZEN QUOTA AAN DE LID-STATEN OVERLATEN .

7 IN ZIJN ARREST VAN 12 DECEMBER 1973 , GEWEZEN IN DE ZAAK 131/73 , GROSOLI ( JURISPR . BLZ . 1555 ) - BETREFFENDE DE UITLEGGING TE GEVEN AAN ' S RAADS VERORDENINGEN INZAKE DE OPENING VAN COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENTEN VOOR BEVROREN RUNDVLEES VOOR 1968 EN 1969 - , VOND HET HOF REEDS GELEGENHEID TE OVERWEGEN DAT HET BEHEER VAN DE QUOTA AAN DE LID-STATEN WAS OVERGELATEN - OPDAT ZIJ DIE VOLGENS HUN EIGEN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN ZOUDEN VERDELEN - , MAAR DAT ' ' EEN VERWIJZING IN DIE VERORDENINGEN NAAR . . . ( ZULKE ) BEPALINGEN . . . NIET KAN WORDEN GEACHT BUITEN HET KADER TE TREDEN VAN DE TECHNISCHE EN PROCEDUREVOORSCHRIFTEN , WELKE DIENEN OM DE INACHTNEMING VAN DE TOTALE OMVANG VAN HET CONTINGENT EN DE GELIJKE BEHANDELING DER BEGUNSTIGDEN TE VERZEKEREN . ' '

8 DEZE UITLEGGING , WAARIN DE GRENZEN DER AAN DE LID-STATEN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID TOT HET NEMEN VAN BEHEERSMAATREGELEN WORDEN AFGEBAKEND , GELDT OOK VOOR VERORDENING NR . 2861/77 , WAARIN HET COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT VOOR HET JAAR 1978 WORDT GEOPEND . ER ZIJ IN ZOVERRE OP GEWEZEN , DAT IN ' S RAADS VERORDENING NR . 3063/78 VAN 18 DECEMBER 1978 BETREFFENDE DE OPENING VAN HET COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT VOOR 1979 ( PB L 366 , BLZ . 6 ) AAN DE LID-STATEN OOK DE KEUS VAN HET STELSEL VAN BEHEER DER QUOTA WERD GELATEN , MET DIEN VERSTANDE DAT BLIJKENS DE CONSIDERANS ZULK EEN STELSEL ENERZIJDS DE WAARBORG DIENDE IN TE HOUDEN DAT ALLE BETROKKENEN IN DE GEMEENSCHAP TE ALLEN TIJDE EN IN GELIJKE MATE GEBRUIK MOESTEN KUNNEN MAKEN VAN DE DOOR HET CONTINGENT GEBODEN MOGELIJKHEDEN EN ANDERZIJDS EEN IN ECONOMISCH OPZICHT PASSENDE VERDELING MOEST VERZEKEREN .

9 OP GROND VAN DEZE GEGEVENS DIENEN DE VRAGEN VAN DE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO TE WORDEN BEANTWOORD . WORDT VOLGENS HET HIERVOOR AANGEHAALDE ARREST VAN 12 DECEMBER 1973 HET KADER , AAN DE BEHEERSBEVOEGDHEID VAN EEN LID-STAAT GESTELD , VERLATEN WANNEER HIJ TER VERWEZENLIJKING VAN BEPAALDE ECONOMISCHE BELEIDSOOGMERKEN AAN HET GEBRUIK VAN HET QUOTUM VOORWAARDEN STELT DIE IN DE DOOR DE GEMEENSCHAP VASTGESTELDE BEPALINGEN NIET ZIJN VOORZIEN , NOCH DE BEWOORDINGEN OF DOELSTELLINGEN VAN VERORDENING NR . 2861/77 NOCH DE COMMUNAUTAIRE AARD VAN HET BETROKKEN TARIEFCONTINGENT BELETTEN EEN LID-STAAT IN HET RAAM VAN ZIJN BEHEERSBEVOEGDHEID DE TOEGANG VAN BETROKKENEN TOT HET AAN DIE STAAT TOEGEWEZEN QUOTUM NADER TE REGELEN . EEN REDELIJK BEHEER VAN DAT QUOTUM KAN , ONDER DE SPECIFIEKE CONDITIES OP HET GRONDGEBIED VAN EEN LID-STAAT GELDENDE OP DE MARKT VOOR BEVROREN RUNDVLEES , MEDEBRENGEN DAT EEN OMSCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN DER BETROKKENEN - EN EEN VASTSTELLING A PRIORI VAN DE TOTALE HOEVEELHEID WAAROVER ELK DIER CATEGORIEEN ZAL KUNNEN BESCHIKKEN - NUTTIG OF ZELFS NOODZAKELIJK IS TE ACHTEN .

10 DOOR ZULK EEN SYSTEEM WORDT HET KADER DER AAN DE BETROKKEN LID-STATEN GELATEN BEHEERSBEVOEGDHEID NIET OVERSCHREDEN , VOORZOVER HET AAN DIE STAAT TOEGEWEZEN QUOTUM DAARDOOR NIET VOOR BEPAALDE BETROKKENEN ONTOEGANKELIJK WORDT GEMAAKT EN DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN ONDERNEMERS , ALSOOK DE VOOR HEN TOEGANKELIJKE TOTALE HOEVEELHEDEN , NIET WILLEKEURIG WORDEN VASTGESTELD . EERBIEDIGING DIER VOORWAARDEN KAN VOOR DE BETROKKEN LID-STAAT MEDEBRENGEN DAT HIJ MET MEERDERE CRITERIA MOET WERKEN .

11 AL MAG HET NATIONALE QUOTUM VAN HET CONTINGENT VOOR DE GEWONE IMPORTEURS VAN BEVROREN RUNDVLEES DUS NIET ONTOEGANKELIJK WORDEN GEMAAKT , ZIJ ZIJN NIET NOODZAKELIJKERWIJS DE ENIGE ONDERNEMERS DIE BIJ HET OP VOORDELIGE CONDITIES INVOEREN VAN VLEES BELANG KUNNEN HEBBEN . VASTGESTELD ZIJ TE DIEN AANZIEN DAT AAN DE IN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 2861/77 GEBEZIGDE TERM BETROKKENEN ( ' ' OPERATEURS ' ' INTERESSES ) EEN RUIMERE DRAAGWIJDTE TOEKOMT DAN AAN DE IN EERDERE VERORDENINGEN , ZOALS IN ARTIKEL 3 VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 3167/76 VAN 21 DECEMBER 1976 BETREFFENDE DE OPENING VAN EEN COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT VOOR 1977 ( PB L 357 , BLZ . 14 ), GEBEZIGDE TERM ' ' IMPORTEURS ' ' .

12 DE EERSTE EN TWEEDE VRAAG VAN HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DIENEN DERHALVE IN DIE ZIN TE WORDEN BEANTWOORD DAT NOCH VERORDENING NR . 2861/77 NOCH DE VERDERE COMMUNAUTAIRE BESLUITVORMING IN DE WEG STAAN AAN EEN SYSTEEM VAN BEHEER VAN HET NATIONALE QUOTUM VAN HET COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES , WAARIN BIJ DE OMSCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE ON DERNEMERSCATEGORIEEN EN TER VASTSTELLING DER VOOR IEDER DIER CATEGORIEEN TOEGANKELIJKE HOEVEELHEDEN VAN MEERDERE CRITERIA WORDT UITGEGAAN , ZOLANG DIE CRITERIA NIET WILLEKEURIG WORDEN VASTGESTELD EN ZIJ ER NIET TOE LEIDEN DAT HET BETROKKEN QUOTUM VOOR BEPAALDE BELANGHEBBENDEN ONTOEGANKELIJK WORDT .

13 IN DE DERDE PLAATS WENST DE NATIONALE RECHTER TE WETEN OF EEN DER TOT HET NATIONALE QUOTUM BEHORENDE EN A PRIORI VOLGENS DE ONDERVERDELINGSCRITERIA VASTGESTELDE PORTIES BIJ VOORBAAT AAN EEN ENKELE , ZIJ HET ZEER BIJZONDERE ONDERNEMER MAG WORDEN TOEGEWEZEN .

14 UIT HET MET BETREKKING TOT DE BEIDE EERSTE VRAGEN OVERWOGENE VOLGT DAT HET ANTWOORD OP DE DERDE VRAAG BEVESTIGEND MOET LUIDEN , VOORZOVER DE PLAATS WELKE DE BETROKKEN ONDERNEMER INNEEMT WORDT BEPAALD VOLGENS CRITERIA DIE MET HET GEMEENSCHAPSRECHT IN OVEREENSTEMMING ZIJN BEVONDEN . DAT EEN BEPAALDE ONDERNEMERSCATEGORIE NAAR NATIONAAL RECHT SLECHTS EEN ENKELE , BELANGRIJKE , ONDERNEMER OMVAT , WIL NOG NIET ZEGGEN DAT DE IN DIE NATIONALE WET GEHANTEERDE CRITERIA WILLEKEURIG ZIJN . HET ANTWOORD OP DE DERDE VRAAG VALT DUS MET DAT OP DE BEIDE EERSTE VRAGEN SAMEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE VRAGEN , DOOR HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO BIJ BESCHIKKING VAN 4 DECEMBER 1978 GESTELD , VERKLAART VOOR RECHT :

NOCH VERORDENING NR . 2861/77 NOCH DE VERDERE COMMUNAUTAIRE BESLUITVORMING STAAN IN DE WEG AAN EEN SYSTEEM VAN BEHEER VAN HET NATIONALE QUOTUM VAN HET COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES , WAARIN BIJ DE OMSCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE ONDERNEMERSCATEGORIEEN EN TER VASTSTELLING DER VOOR IEDER DIER CATEGORIEEN TOEGANKELIJKE HOEVEELHEDEN VAN MEERDERE CRITERIA WORDT UITGEGAAN , ZOLANG DIE CRITERIA NIET WILLEKEURIG WORDEN VASTGESTELD EN ZIJ ER NIET TOE LEIDEN DAT HET BETROKKEN QUOTUM VOOR BEPAALDE BELANGHEBBENDEN ONTOEGANKELIJK WORDT .

NOCH VERORDENING NR . 2861/77 NOCH DE VERDERE COMMUNAUTAIRE BESLUITVORMING STAAN IN DE WEG AAN EEN SYSTEEM VAN BEHEER VAN HET NATIONALE QUOTUM VAN HET COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES , WAARIN BIJ DE OMSCHRIJVING DER VOOR VERSCHILLENDE ONDERNEMERSCATEGORIEEN TOEGANKELIJKE HOEVEELHEDEN VAN MEERDERE CRITERIA WORDT UITGEGAAN , ZOLANG DIE CRITERIA NIET WILLEKEURIG WORDEN VASTGESTELD EN ZIJ ER NIET TOE LEIDEN DAT HET BETROKKEN QUOTUM VOOR BEPAALDE BELANGHEBBENDEN ONTOEGANKELIJK WORDT .

MET NAME BESTAAT ER TEGEN EEN TOEWIJZING BIJ VOORBAAT VAN EEN DER TOT HET NATIONALE QUOTUM BEHORENDE EN A PRIORI VOLGENS DE ONDERVERDELINGSCRITERIA VASTGESTELDE PORTIES AAN EEN ENKELE ONDERNEMER GEEN BEZWAAR , VOORZOVER DE PLAATS WELKE DIE ONDERNEMER INNEEMT , VOLGENS VOORMELDE CRITERIA WORDT BEPAALD . DAT EEN BEPAALDE ONDERNEMERSCATEGORIE NAAR NATIONAAL RECHT SLECHTS EEN ENKELE , BELANGRIJKE , ONDERNEMER OMVAT , WIL NOG NIET ZEGGEN DAT DE IN DIE NATIONALE WET GEHANTEERDE CRITERIA WILLEKEURIG ZIJN .

GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENTEN - BEVROREN RUNDVLEES - BEHEERSBEVOEGDHEID DER LID-STATEN - VERDELING DER NATIONALE QUOTA - CRITERIA - TOEWIJZING BIJ VOORBAAT VAN EEN TOT HET NATIONALE QUOTUM BEHORENDE PORTIE AAN EEN ENKELE ONDERNEMING

( ' S RAADS VERORDENING NR . 2861/77 , ARTIKEL 3 )

KOSTEN

15 DE KOSTEN , DOOR DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KOMEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING . AANGEZIEN DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , HEEFT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN TE BESLISSEN .

IN ZAAK 35/79 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

SPA GROSOLI ,

SPA FIORUCCI CESARE E EUROPORK ,

SPA ULTROCCHI E MARR ,

SNC SCI ( SOCIETA ITALIANA CARNI ) EN

CONSORZIO ITALIANO MACELLATORI

EN

MINISTERIE VOOR DE BUITENLANDSE HANDEL ,

MEDE BETREFFENDE

MINISTERIE VAN DEFENSIE ,

ENTE COMMUNALE DI CONSUMO TE ROME E.A .

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 2861/77 VAN 19 DECEMBER 1977 ( PB L 330 VAN 1977 , VAN BLZ . 7 ) BETREFFENDE DE OPENING , DE VERDELING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN EEN COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT VOOR BEVROREN RUNDVLEES VAN ONDERVERDELING 02.01 . A II B ) VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( 1978 ),