Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 29 maart 1979.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 29 maart 1979.

1BIJ AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN , RESPECTIEVELIJK VAN 3 MEI 1978 EN 6 JUNI 1978 , INGEKOMEN TEN HOVE OP RESPECTIEVELIJK 9 EN 26 JUNI 1978 , HEEFT HET HESSISCHE FINANZGERICHT ( 7E SENAAT ) KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG DE VOLGENDE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD :

( IN ZAAK 131/78 :)

' ' IS VERORDENING ( EEG ) NR . 1173/75 VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 1975 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJZEN VOOR GRANEN VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1975/1976 ( PB L 117 VAN 1975 , BLZ . 6 ), VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP ZACHTE TARWE , WEGENS STRIJD MET ARTIKEL 5 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 120/67 VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 1967 ( PB 1967 , BLZ . 2269 ), ZOALS LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 85/75 ( PB L 11 VAN 1975 , BLZ . 1 ), ONGELDIG EN DERHALVE NIET TOEPASSELIJK?

' '

( IN ZAAK 150/78 :)

' ' IS VERORDENING ( EEG ) NR . 1427/74 VAN DE RAAD VAN 4 JUNI 1974 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJZEN VOOR GRANEN VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1974/1975 ( PB L 151 VAN 1974 , BLZ . 1 ), VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP SORGHO , WEGENS STRIJD MET ARTIKEL 5 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 120/67 VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 1967 ( PB 1967 , BLZ . 2269 ), ZOALS LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1125/74 ( PB L 128 VAN 1974 , BLZ . 12 ), ONGELDIG EN DERHALVE NIET TOEPASSELIJK?

' '

2DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN TWEE GEDINGEN WAARIN VERZOEKSTER DE HOOGTE BESTRIJDT VAN DE HEFFINGEN DIE DE BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG , VERWEERSTER , IN DOOR HAAR AFGEGEVEN CERTIFICATEN VOOR INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN BEPAALDE HOEVEELHEDEN ZACHTE TARWE ( IN 1975 ) EN SORGHO ( IN 1974 ) VOORAF HAD VASTGESTELD VOOR DE MAANDEN AUGUSTUS , SEPTEMBER EN OKTOBER 1975 , RESPECTIEVELIJK JULI , AUGUSTUS EN SEPTEMBER 1974 .

3ZOWEL VOOR DE NATIONALE RECHTER ALS VOOR HET HOF BETOOGT VERZOEKSTER DAT DIE HEFFINGEN TE HOOG ZIJN VASTGESTELD . IN DE GENOEMDE VERORDENINGEN , WAAROP DE BEREKENING VAN DE HEFFINGBEDRAGEN BERUST , ZOU DE DREMPELPRIJS ONJUIST ZIJN BEPAALD DOORDAT IN STRIJD MET DE DOELSTELLINGEN VAN VERORDENING NR . 120/67 VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 1967 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR GRANEN , ONVOLDOENDE REKENING IS GEHOUDEN MET DE DOOR DE IMPORTEUR TE DRAGEN COMMERCIALISATIEKOSTEN .

DE EERSTE VRAAG

4DE BIJ VERORDENING NR . 120/67 INGESTELDE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR GRANEN HEEFT ONDER MEER TEN DOEL , DE PRODUCENTEN IN DE GEMEENSCHAP EEN REDELIJKE LEVENSSTANDAARD TE VERZEKEREN DOOR DE PRIJZEN DIE OP DE INTERNE MARKT VAN DE GEMEENSCHAP VOOR BEPAALDE PRODUKTEN , WAARONDER MET NAME ZACHTE TARWE , WORDEN TOEGEPAST , TE STABILISEREN OP HET NIVEAU VAN EEN RICHTPRIJS . VOLGENS ARTIKEL 2 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 120/67 WORDT DEZE RICHTPRIJS VASTGESTELD ' ' VOOR DUISBURG IN HET STADIUM VAN DE GROOTHANDEL , GELEVERD FRANCO-MAGAZIJN ZONDER LOSSING ' ' .

5KRACHTENS ARTIKEL 5 , LID 1 , VAN DEZE VERORDENING WORDT ONDER MEER VOOR ZACHTE TARWE OP ZODANIGE WIJZE EEN VAN DE RICHTPRIJS AFGELEIDE DREMPELPRIJS VASTGESTELD , DAT DE VERKOOPPRIJS OP DE MARKT VAN DUISBURG , REKENING HOUDEND MET DE KWALITEITSVERSCHILLEN , OP HET NIVEAU VAN DE RICHTPRIJS KOMT TE LIGGEN . DEZE INGEVOLGE ARTIKEL 5 , LID 4 , VOOR ROTTERDAM BEREKENDE DREMPELPRIJS DIENT TEZAMEN MET DE HEFFING HET NIVEAU TE BEPALEN WAAROP DE PRIJS VAN HET INGEVOERDE PRODUKT MOET WORDEN GEBRACHT , OPDAT HET OP DE BETROKKEN MARKT NIET TEGEN EEN LAGERE PRIJS DAN DE RICHTPRIJS KAN WORDEN AANGEBODEN . WIL AAN DEZE VOORWAARDE WORDEN VOLDAAN , DAN MOET DE PRIJS VAN HET INGEVOERDE PRODUKT NA GRENSOVERSCHRIJDING OVEREENKOMEN MET DE RICHTPRIJS , ZODAT DE DREMPELPRIJS GELIJK DIENT TE ZIJN AAN DEZE LAATSTE VERMINDERD MET DE DOOR DE IMPORTEUR GEDRAGEN COMMERCIALISATIEKOSTEN DIE ONTSTAAN TUSSEN HET STADIUM CIF-ROTTERDAM EN HET GROOTHANDELSSTADIUM TE DUISBURG , WAARVOOR DE RICHTPRIJS IS VASTGESTELD . KRACHTENS ARTIKEL 13 , LID 1 , VAN DE VERORDENING IS DE BIJ INVOER IN DE GEMEENSCHAP TOEGEPASTE HEFFING GELIJK AAN DE DREMPELPRIJS VERMINDERD MET DE PRIJS OP DE WERELDMARKT CIF-ROTTERDAM .

6TOT DE COMMERCIALISATIEKOSTEN BEHOREN DE KOSTEN VERBONDEN AAN DE VERRICHTINGEN EN FORMALITEITEN BIJ INVOER , DIE ELKE IMPORTEUR ONVERMIJDELIJK HEEFT TE DRAGEN , EN VOORTS DE NORMALE KOSTEN VOOR HET VERVOER VAN DE GEIMPORTEERDE PRODUKTEN TOT HET GROOTHANDELSSTADIUM TE DUISBURG . VOLGENS HET ALGEMENE HEFFINGSTELSEL VAN VERORDENING NR . 120/67 , MOETEN DE COMMERCIALISATIEKOSTEN BOVENDIEN NIET WORDEN BEREKEND AAN DE HAND VAN DE DOOR DE IMPORTEUR VOOR EEN BEPAALDE LEVERING WERKELIJK GEDRAGEN KOSTEN , DIE GROTENDEELS AFHANKELIJK ZIJN VAN DIENS EIGEN BESLISSINGEN , DOCH OP BASIS VAN DE FORFAITAIR BEPAALDE KOSTEN , DIE BIJ DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN ONVERMIJDELIJK VOOR IEDERE IMPORTEUR ONTSTAAN .

7VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1975/1976 WERD BIJ VERORDENING NR . 666/75 VAN DE RAAD VAN 4 MAART 1975 ( PB L 72 VAN 1975 , BLZ . 16 ) DE RICHTPRIJS VOOR ZACHTE TARWE VASTGESTELD OP 139,44 REKENEENHEDEN PER TON , EN BIJ VERORDENING NR . 1173/75 DE DREMPELPRIJS VOOR HETZELFDE VERKOOPSEIZOEN OP 136,45 REKENEENHEDEN PER TON . BLIJKENS DE EERSTE OVERWEGING VAN LAATSTGENOEMDE VERORDENING WERD DE DREMPELPRIJS VERKREGEN DOOR VAN DE RICHTPRIJS DE GUNSTIGSTE VERVOERKOSTEN TUSSEN ROTTERDAM EN DUISBURG , DE OVERSLAGKOSTEN TE ROTTERDAM EN EEN HANDELSMARGE ALS COMMERCIALISATIEKOSTEN AF TE TREKKEN .

8VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING IS VAN MENING DAT BIJ DE FORFAITAIRE BEPALING VAN DE COMMERCIALISATIEKOSTEN OP 2,99 REKENEENHEDEN ( = DM 10,70 ) PER TON - HETGEEN DE GRONDSLAG VORMDE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJS VOOR ZACHTE TARWE VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1975/1976 BIJ VERORDENING NR . 1173/75 - , IS UITGEGAAN VAN ONJUISTE GEGEVENS EN ONVOLDOENDE REKENING IS GEHOUDEN MET DE VOORZIENBARE INFLATOIRE ONTWIKKELING VAN DE VERSCHILLENDE KOSTENFACTOREN .

9BIJ HET ONDERZOEK VAN DE GELDIGHEID VAN DEZE VERORDENING MOET DUS ELK VAN DEZE FACTOREN IN AANMERKING WORDEN GENOMEN . HIERBIJ MOET ENERZIJDS WORDEN INGEGAAN OP DE KOSTEN WAAROP DE COMMISSIE ZICH IN HAAR VOORSTEL AAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN DE PRIJZEN HEEFT GEBASEERD EN OP GROND WAARVAN DEZE LAATSTE VERORDENING NR . 1173/75 HEEFT VASTGESTELD , EN ANDERZIJDS OP DE KOSTEN DIE DOOR VERZOEKSTER VOOR JUIST WORDEN GEHOUDEN .

DE VERVOERKOSTEN ROTTERDAM-DUISBURG

10BLIJKENS DE DOOR DE COMMISSIE OVERGELEGDE CIJFERS ZIJN DE VASTGESTELDE VERVOERTARIEVEN SEDERT HET VERKOOPSEIZOEN 1969/1970 LICHT GESTEGEN , ONDER MEER OOK VAN HET SEIZOEN 1974/1975 OP HET SEIZOEN 1975/1976 , WAARVOOR EEN BEDRAG VAN 1,30 REKENEENHEDEN ( = DM 4,76 ) PER TON IS AANGEHOUDEN . VOLGENS DE VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE TER TERECHTZITTING ZIJN DEZE CIJFERS HET RESULTAAT VAN VOORTDUREND CONTACT MET HET BETROKKEN BEDRIJFSLEVEN . VOORTS HEEFT DE COMMISSIE ONWEERSPROKEN VERKLAARD DAT ZICH BIJ DE WERKELIJKE VERVOERKOSTEN , DIE DOOR EEN MOORDENDE CONCURRENTIE VOORAL ALS GEVOLG VAN DE DUMPINGPRAKTIJKEN VAN BEPAALDE DERDE LANDEN EN DE OVERCAPACITEIT VAN SCHEEPSRUIMTE OP DE RIJN WORDEN BEINVLOED , GEEN INFLATOIRE STIJGINGEN HEBBEN VOORGEDAAN .

11VOLGENS VERZOEKSTER HAD VOOR HET BETROKKEN VERKOOPSEIZOEN EEN BEDRAG VAN 2,47 REKENEENHEDEN ( = DM 8,86 ) PER TON MOETEN WORDEN AANGEHOUDEN . DIT BEDRAG IS NAAR HAAR ZEGGEN VOOR WAT HET VERVOERTRAJECT IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BETREFT , GEBASEERD OP DE ' ' FRACHTEN- UND TARIFANZEIGER DER BINNENSCHIFFAHRT ' ' VAN 20 JUNI 1975 EN VOOR WAT HET BUITENLANDSE VERVOERTRAJECT BETREFT , OP HET TON/KILOMETERTARIEF DAT VOOR HET SEIZOEN 1975/1976 WORDT GENOEMD IN DE RICHTLIJNEN VAN HET BONDSMINISTERIE VAN VOEDSELVOORZIENING INZAKE DE VERVOERPRIJSSUBSIDIE VOOR GRANEN . VOLGENS DE MONDELINGE VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE KOMT DIT BEDRAG ECHTER NIET OVEREEN MET DE WERKELIJKE VRACHTTARIEVEN , MAAR IS HET DE UITKOMST VAN EEN DOOR DE VERVOERDERS IN DE BONDSREPUBLIEK UITGEVOERDE THEORETISCHE BEREKENING OM EEN VERVOERPRIJSSUBSIDIE TE VERKRIJGEN . OP EEN VRAAG VAN HET HOF HEEFT VERZOEKSTER BEVESTIGD DAT DE BEREKENING VAN DIT BEDRAG EEN THEORETISCH KARAKTER HEEFT .

12VOORTS HEEFT VERZOEKSTER EEN DOOR EEN DUITSE REDERIJ GEMAAKTE SCHATTING OVERGELEGD , VOLGENS WELKE HET VRACHTTARIEF VOOR HET VERVOER VAN SCHEEPSLADINGEN VAN 300 TOT 500 TON GRAAN VAN ROTTERDAM NAAR DUISBURG BIJ EEN OVEREENKOMST MET EEN LOOPTIJD VAN FEBRUARI 1975 TOT JANUARI 1976 DM 4,80 PER TON BEDROEG . HET VERSCHIL TUSSEN DIT BEDRAG EN HET DOOR DE COMMISSIE AANGEHOUDEN BEDRAG VAN DM 4,76 - DAT VOLGENS DE VERKLARINGEN VAN DE LAATSTE OVERIGENS BETREKKING HEEFT OP PARTIJEN VAN 500 TOT 1 500 TON - IS UITERMATE GERING .

13UIT DEZE CIJFERS , DIE NA DE BEHANDELING OP TEGENSPRAAK NAAR ' S HOFS OVERTUIGING ZIJN KOMEN VAST TE STAAN , BLIJKT DAT DE GRIEVEN DIE VERZOEKSTER TEGEN DE RAMING VAN DE VERVOERKOSTEN DOOR DE GEMEENSCHAPSINSTANTIES HEEFT AANGEVOERD , ONGEGROND ZIJN .

DE OVERSLAGKOSTEN TE ROTTERDAM

14MET BETREKKING TOT DE KOSTEN VAN OVERSLAG VAN ZEESCHIP IN BINNENVAARTSCHIP TE ROTTERDAM HEEFT DE COMMISSIE ZICH IN HAAR VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJS GEBASEERD OP DE OVERSLAGTARIEVEN VAN ' ' GRAINWAVE BV ' ' TE ROTTERDAM , VOLGENS WELKE HET TARIEF VOOR ZACHTE TARWE VAN HFL 1,43 PER TON OP 1 JULI 1974 IS GESTEGEN TOT HFL 1,64 PER TON OP 1 MEI 1975 . UITGAANDE VAN DEZE GEGEVENS HEEFT DE COMMISSIE EEN BEDRAG VAN HFL 1,72 ( DM 1,83 ) AANGEHOUDEN , TERWIJL VERZOEKSTER ONDER VERWIJZING NAAR DE TARIEVEN VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GRAANFACTORS EN GRAANEXPEDITEURS BETOOGT DAT HET BEDRAG HAD MOETEN WORDEN VASTGESTELD OP DM 3,15 PER TON .

15OPMERKING VERDIENT EVENWEL DAT DE PRIJZEN IN DE TARIEVEN WAAROP VERZOEKSTER ZICH BEROEPT , MEDE BETREKKING HEBBEN OP ' ' WEGEN , ONTVANGEN EN CONTROLEREN , AVOND- , NACHT- , ZATERDAG- EN ZONDAGWERK ' ' . DE COMMISSIE HEEFT DE WEEG- EN CONTROLEKOSTEN BLIJKENS HET DOSSIER ONDERGEBRACHT IN DE HANDELSMARGE . BOVENDIEN KUNNEN DE BIJZONDERE KOSTEN VAN NACHT- EN WEEKENDWERK NIET WORDEN BESCHOUWD ALS DOOR DE IMPORTEUR TE DRAGEN ONVERMIJDELIJKE KOSTEN , DIE DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN BIJ DE RAMING VAN DE COMMERCIALISATIEKOSTEN IN AANMERKING ZOUDEN MOETEN NEMEN .

16MITSDIEN KAN WORDEN GECONSTATEERD DAT VERZOEKSTER NIET GESLAAGD IS IN HET BEWIJS DAT DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN DE OVERSLAGKOSTEN IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM TE LAAG HEBBEN GERAAMD .

HANDELSMARGE EN ANDERE KOSTEN

17HET VERSCHIL TUSSEN HET TEN DEZE DOOR DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN AANGEHOUDEN FORFAITAIRE BEDRAG ( DM 4,40 ) EN HET DOOR VERZOEKSTER GENOEMDE BEDRAG ( DM 4,55 ) IS TE VERWAARLOZEN , ZODAT HET GEEN AANWIJZING KAN OPLEVEREN VOOR EEN BEOORDELINGSFOUT VAN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE COMMERCIALISATIEKOSTEN .

18OP GROND VAN AL HET VOORGAANDE MOET DE CONCLUSIE LUIDEN DAT BIJ ONDERZOEK VAN DE EERSTE VRAAG NIET IS GEBLEKEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN DIE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1173/75 VAN DE RAAD , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP ZACHTE TARWE , KUNNEN AANTASTEN .

DE TWEEDE VRAAG

19IN DE TWEEDE PLAATS VRAAGT DE NATIONALE RECHTER OF VERORDENING NR . 1427/74 VAN DE RAAD HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJZEN VOOR GRANEN VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1974/1975 , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP SORGHO , ONGELDIG IS WEGENS STRIJD MET ARTIKEL 5 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 120/67 .

20SORGHO , DAT IN DE GEMEENSCHAP NAGENOEG NIET WORDT GEPRODUCEERD , BEHOORT NIET TOT DE IN ARTIKEL 5 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 120/67 GENOEMDE GRAANSOORTEN , MAAR VALT ONDER HET TWEEDE LID VAN DIT ARTIKEL , VOLGENS HETWELK VOOR DAT PRODUKT OP ZODANIGE WIJZE EEN DREMPELPRIJS VOOR DE GEMEENSCHAP WORDT VASTGESTELD , DAT DE PRIJS VAN DE IN LID 1 GENOEMDE GRANEN DIE MET SORGHO IN CONCURRENTIE STAAN , OP DE MARKT VAN DUISBURG HET NIVEAU VAN DE RICHTPRIJS BEREIKT . OM DE VRAAG BETREFFENDE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1427/74 TE KUNNEN BEANTWOORDEN , MOET DEZE DUS WORDEN GETOETST AAN ARTIKEL 5 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 120/67 .

21KRACHTENS HET ENIGE ARTIKEL VAN VERORDENING NR . 1427/74 IS DE DREMPELPRIJS VOOR SORGHO VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1974/1975 VASTGESTELD OP 105,55 REKENEENHEDEN PER TON . VERZOEKSTER BETOOGT DAT DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJS NIET VOLDOENDE HEBBEN REKENING GEHOUDEN MET DE DOOR DE IMPORTEUR VAN SORGHO TE DRAGEN COMMERCIALISATIEKOSTEN , ZODAT DEZE PRIJS OP EEN TE HOOG NIVEAU IS VASTGESTELD . TER STAVING VAN DEZE OPVATTING BASEERT VERZOEKSTER ZICH OP DEZELFDE ARGUMENTEN EN DOCUMENTEN ALS ZIJ HEEFT GEBRUIKT OM DE GELDIGHEID VAN DE VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJS VOOR ZACHTE TARWE VOOR HET SEIZOEN 1975/1976 TE BESTRIJDEN .

22UIT DE TEKST VAN ARTIKEL 5 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 120/67 BLIJKT ECHTER DAT DE DREMPELPRIJS VOOR SORGHO - EEN PRODUKT WAARVOOR GEEN RICHTPRIJS BESTAAT - NIET OP DEZELFDE WIJZE KAN WORDEN VASTGESTELD ALS DE DREMPELPRIJS VOOR ZACHTE TARWE . VERZOEKSTERS BETOOG , DAT IN WEZEN GEBASEERD IS OP DE HOOGTE VAN DE AFTREKPOSTEN DIE HAARS INZIENS ALS COMMERCIALISATIEKOSTEN OP EEN RICHTPRIJS IN MINDERING HADDEN MOETEN WORDEN GEBRACHT , TREFT DAN OOK GEEN DOEL . DE DREMPELPRIJS VOOR SORGHO MOET EVENWEL ZODANIG WORDEN VASTGESTELD , DAT DE PRIJZEN VAN DE GEMEENSCHAPSPRODUKTEN DIE WEGENS HUN VERGELIJKBARE VOEDINGSWAARDE DAARMEE IN CONCURRENTIE STAAN , TE WETEN MAIS EN GERST , OP DE MARKT VAN DUISBURG HET NIVEAU VAN DE VOOR DEZE LAATSTE PRODUKTEN VASTGESTELDE RICHTPRIJZEN BEREIKEN .

23NAAR DE RAAD EN DE COMMISSIE HEBBEN VERKLAARD , ZIJN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJS VOOR SORGHO VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1974/1975 UITGEGAAN VAN DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN SORGHO TEN OPZICHTE VAN GERST EN MAIS , ZOALS DEZE GEDURENDE EEN MET HET VOORGAANDE VERKOOPSEIZOEN OVEREENKOMENDE PERIODE TOT UITING KWAM IN DE PRIJZEN OP DE WERELDMARKT , HERLEID TOT DE PRIJZEN CIF-ROTTERDAM . VOLGENS EEN DOOR DE COMMISSIE OVERGELEGD OVERZICHT VAN DEZE PRIJZEN , WAARVAN DE JUISTHEID DOOR VERZOEKSTER NIET IS BETWIST , SCHOMMELDE DE PRIJS VAN SORGHO TUSSEN 83 EN 107 % VAN DE PRIJZEN VAN MAIS EN GERST . VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1974/1975 HEEFT DE RAAD BIJ VERORDENING NR . 1427/74 DE DREMPELPRIJZEN VOOR MAIS EN GERST VASTGESTELD OP RESPECTIEVELIJK 106,60 EN 107,70 REKENEENHEDEN PER TON EN DE DREMPELPRIJS VOOR SORGHO OP 105,55 REKENEENHEDEN PER TON , EEN BEDRAG DAT VOOR DIT PRODUKT DUS GUNSTIGER WAS . ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN EN GELET OP HET DOEL VAN ARTIKEL 5 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 120/67 , IS ER GEEN REDEN OM AAN TE NEMEN DAT DE RAAD , DOOR DE DREMPELPRIJS VOOR SORGHO OP HET GENOEMDE BEDRAG VAST TE STELLEN , DE GRENZEN VAN EEN JUIST GEBRUIK VAN ZIJN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID TEN DEZE HEEFT OVERSCHREDEN .

24MITSDIEN MOET WORDEN GECONCLUDEERD DAT BIJ ONDERZOEK VAN DE TWEEDE VRAAG NIET IS GEBLEKEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN DIE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1427/74 , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP SORGHO , KUNNEN AANTASTEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET HESSISCHE FINANZGERICHT ( 7E SENAAT ) BIJ BESCHIKKINGEN VAN 3 MEI EN 6 JUNI 1978 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

BIJ ONDERZOEK VAN DE GESTELDE VRAGEN IS NIET GEBLEKEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN DIE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1173/75 VAN DE RAAD , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP ZACHTE TARWE , OF VAN VERORDENING NR . 1427/74 VAN DE RAAD , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP SORGHO , KUNNEN AANTASTEN .

1 . TOT DE COMMERCIALISATIEKOSTEN DIE BIJ DE BEREKENING VAN DE HOOGTE VAN DE HEFFING IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN , BEHOREN DE KOSTEN VERBONDEN AAN DE VERRICHTINGEN EN FORMALITEITEN BIJ INVOER , DIE ELKE IMPORTEUR ONVERMIJDELIJK HEEFT TE DRAGEN , EN VOORTS DE NORMALE KOSTEN VOOR HET VERVOER VAN DE GEIMPORTEERDE PRODUKTEN TOT HET GROOTHANDELSSTADIUM TE DUISBURG . VOLGENS HET ALGEMENE HEFFINGSTELSEL VAN VERORDENING NR . 120/67 , MOETEN DE COMMERCIALISATIEKOSTEN BOVENDIEN NIET WORDEN BEREKEND AAN DE HAND VAN DE DOOR DE IMPORTEUR VOOR EEN BEPAALDE LEVERING WERKELIJK GEDRAGEN KOSTEN , DIE GROTENDEELS AFHANKELIJK ZIJN VAN DIENS EIGEN BESLISSINGEN , DOCH OP BASIS VAN DE FORFAITAIR BEPAALDE KOSTEN , DIE BIJ DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN ONVERMIJDELIJK VOOR IEDERE IMPORTEUR ONTSTAAN .

2 . BIJ ONDERZOEK VAN DE GESTELDE VRAGEN IS NIET GEBLEKEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN DIE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1173/75 VAN DE RAAD , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP ZACHTE TARWE , OF VAN VERORDENING NR . 1427/74 VAN DE RAAD , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP SORGHO , KUNNEN AANTASTEN .

1 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - GRANEN - HEFFING - BEREKENING - IN AANMERKING TE NEMEN FACTOREN - COMMERCIALISATIEKOSTEN - FORFAITAIRE BEPALING

( VERORDENING NR . 120/67 VAN DE RAAD , ART . 13 , LID 1 )

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - GRANEN - ZACHTE TARWE EN SORGHO - DREMPELPRIJS - VASTSTELLING - VERORDENINGEN NRS . 1173/75 EN 1427/74 VAN DE RAAD - GELDIGHEID

KOSTEN

25DE KOSTEN DOOR DE RAAD EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 131/78 EN 150/78 ,

BETREFFENDE VERZOEKEN AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET HESSISCHE FINANZGERICHT , IN DE ALDAAR AANHANGIGE GEDINGEN TUSSEN

FIRMA KURT A . BECHER , TE BREMEN ,

EN

BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG , TE FRANKFURT/MAIN ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1173/75 VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 1975 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJZEN VOOR GRANEN VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1975/1976 ( PB L 117 VAN 1975 , BLZ . 6 ), VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP ZACHTE TARWE , EN VAN VERORDENING NR . 1427/74 VAN DE RAAD VAN 4 JUNI 1974 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE DREMPELPRIJZEN VOOR GRANEN VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1974/1975 ( PB L 151 VAN 1974 , BLZ . 1 ), VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP SORGHO ,