Home

Arrest van het Hof van 13 oktober 1977.

Arrest van het Hof van 13 oktober 1977.

1 OVERWEGENDE DAT DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI BIJ VONNIS VAN 18 NOVEMBER 1976 , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 25 NOVEMBER 1976 , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG ENIGE VRAGEN HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG EN ARTIKEL 46 , LID 3 VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 , BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB NR . L 149 , BLZ . 2 );

2 DAT DEZE VRAGEN WORDEN GESTELD IN EEN GEDING BETREFFENDE DE BEREKENING DOOR HET BEVOEGDE BELGISCHE ORGAAN VAN HET INVALIDITEITSPENSIOEN VAN EEN ITALIAANS ONDERDAAN , VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING , DIE EERST IN ITALIE EN VERVOLGENS IN BELGIE ALS ONDERGRONDS MIJNWERKER WERKZAAM IS GEWEEST ;

3 DAT DEZE WERKNEMER IN BELGIE VOLDEED AAN ALLE IN DE BELGISCHE WETGEVING GESTELDE VOORWAARDEN VOOR HET ONTSTAAN VAN HET RECHT OP EEN INVALIDITEITSPENSIOEN KRACHTENS DE REGELING VOOR MIJNWERKERS ;

4 DAT HIJ ZICH DAARENTEGEN VOOR ZIJN RECHT OP UITKERING IN ITALIE MOEST BEROEPEN OP DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 45 VAN VERORDENING NR . 1408/71 EN DAT VOOR DE BEREKENING DEZER UITKERING DE IN DE BEIDE LID-STATEN FEITELIJK VERVULDE TIJDVAKKEN WERDEN SAMENGETELD EN DE ITALIAANSE UITKERING PRO RATA PARTE WERD VASTGESTELD .

5 DAT HET BELGISCHE ORGAAN MET EEN BEROEP OP HET IN ARTIKEL 46 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 NEERGELEGDE VOORSCHRIFT TOT DE BEPERKING VAN UITKERINGEN , HET BEDRAG VAN HET INVALIDITEITSPENSIOEN MEENDE TE KUNNEN VERMINDEREN MET HET BEDRAG VAN DE PRO RATA BEREKENDE ITALIAANSE UITKERING EN TERUGBETALING VAN EEN ONVERSCHULDIGD BETAALD BEDRAG VORDERDE ;

6 OVERWEGENDE DAT ENERZIJDS WORDT GEVRAAGD OF ' ' HET IN OVEREENSTEMMING IS MET ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG WANNEER , IN HET KADER VAN HET INVALIDITEITSPENSIOENSTELSEL VOOR DE MIJNWERKERS ZOALS DIT IS VASTGESTELD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 NOVEMBER 1970 EN DE LATERE WIJZIGINGSBESLUITEN , HET DOOR BELGIE TOEGEKENDE PENSIOEN OP GROND VAN IN ANDERE LID-STATEN ONTVANGEN VOORDELEN WORDT VERMINDERD OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 46 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 ' ' ;

7 DAT ANDERZIJDS WORDT GEVRAAGD OF ' ' DE BEVOEGDE ORGANEN HUN UITKERINGEN KRACHTENS ARTIKEL 46 , LID 3 , KUNNEN VERMINDEREN WANNEER CUMULATIE VAN DE DOOR DE VERSCHILLENDE LID-STATEN TOEGEKENDE UITKERINGEN LEIDT TOT TOEKENNING VAN VOORDELEN DIE OP SAMENVALLENDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN BERUSTEN ' ' ;

TEN AANZIEN VAN DE EERSTE VRAAG

8 OVERWEGENDE DAT DE VERORDENINGEN BETREFFENDE DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS HUN GRONDSLAG , RAAM EN BEGRENZING VINDEN IN DE ARTIKELEN 48 TOT EN MET 51 VAN HET VERDRAG ;

9 DAT ARTIKEL 51 DE RAAD VERPLICHT DE MAATREGELEN VAST TE STELLEN WELKE OP HET GEBIED VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ' ' NOODZAKELIJK ' ' ZIJN VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS , WAARBIJ MET NAME VOOR HET VERKRIJGEN EN HET BEHOUD VAN HET RECHT OP SOCIALE UITKERINGEN EN DE BEREKENING DAARVAN WORDT VOORGESCHREVEN DAT AL DIE TIJDVAKKEN WORDEN BIJEENGETELD , WELKE DOOR DE VERSCHILLENDE NATIONALE WETGEVINGEN IN AANMERKING WORDEN GENOMEN ;

10 DAT HET DOEL VAN DE ARTIKELEN 48 TOT EN MET 51 NIET ZOU WORDEN BEREIKT , INDIEN DE WERKNEMERS TEN GEVOLGE VAN DE UITOEFENING VAN HUN RECHT OP VRIJ VERKEER VOORDELEN OP HET GEBIED VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ZOUDEN VERLIEZEN , WELKE HUN IN IEDER GEVAL REEDS DOOR DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT ZIJN GEWAARBORGD ;

11 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 46 , LID 3 , EEN VOORSCHRIFT TOT BEPERKING VAN DE SOM VAN DE VERSCHILLENDE PRO RATA BEREKENDE UITKERINGEN IS EN DAT DE RAAD , IN DE UITOEFENING DER HEM IN ARTIKEL 51 VERLEENDE BEVOEGDHEDEN OP HET GEBIED VAN DE COORDINATIE VAN SOCIALE ZEKERHEIDSSTELSELS DER LID-STATEN , DE BEVOEGDHEID HEEFT MET INACHTNEMING VAN DE VERDRAGSBEPALINGEN VOORSCHRIFTEN TE GEVEN VOOR DE WIJZE VAN UITOEFENING VAN DOOR DE BETROKKENEN AAN HET VERDRAG ONTLEENDE RECHTEN OP UITKERINGEN , WAARONDER DERHALVE INVALIDITEITSUITKERINGEN ;

12 DAT DAARENTEGEN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 46 , LID 3 VAN VERORDENING NR . 1408/71 , WELKE LEIDT TOT VERLAGING VAN DE RECHTEN DIE DE BETROKKENEN REEDS IN EEN LID-STAAT HEBBEN DOOR DE ENKELE TOEPASSING VAN DE NATIONALE WETGEVING , ONVERENIGBAAR IS MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG ;

13 DAT DERHALVE MOET WORDEN GECONCLUDEERD DAT ARTIKEL 46 , LID 3 VAN VERORDENING NR . 1408/71 ONVERENIGBAAR IS MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG VOOR ZOVER HET EEN BEPERKING OPLEGT VAN IN VERSCHILLENDE LID-STATEN VERKREGEN UITKERINGEN DOOR VERLAGING VAN HET BEDRAG VAN EEN UITSLUITEND ONDER DE NATIONALE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT VERKREGEN UITKERING ;

TEN AANZIEN VAN DE TWEEDE VRAAG

14 OVERWEGENDE DAT IN DE BELGISCHE WETGEVING BETREFFENDE HET SPECIALE STELSEL INZAKE INVALIDITEIT VAN MIJNWERKERS WORDT BEPAALD DAT ' ' HET INVALIDITEITSPENSIOEN WORDT TOEGEKEND AAN DE ARBEIDER DIE TEN MINSTE TIEN JAAR DIENSTEN IN DE MIJNONDERNEMINGEN BEWIJST ' ' ;

15 DAT BETROKKENE GEDURENDE MEER DAN TWINTIG JAAR ALS MIJNWERKER IN BELGIE WERKZAAM IS GEWEEST ;

16 OVERWEGENDE DAT DE BEPALINGEN INZAKE DE NON-CUMULATIE VAN UITKERINGEN BIJ SAMENVAL VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN SLECHTS TOEPASSING KUNNEN VINDEN WANNEER VOOR DE VERKRIJGING OF DE BEREKENING VAN HET RECHT VAN DE WERKNEMER DIENT TE WORDEN OVERGEGAAN TOT SAMENTELLING VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN EN PRO RATABEREKENING VAN UITKERINGEN ;

17 DAT HET RECHT OP PENSIOEN UIT HOOFDE VAN DE BELGISCHE WETGEVING IN CASU UITSLUITEND IS VERKREGEN KRACHTENS DE IN BELGIE VOLTOOIDE ARBEIDSTIJDVAKKEN ;

18 DAT DERHALVE DE TWEEDE VRAAG GEEN ANTWOORD BEHOEFT ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI BIJ VONNIS VAN 18 NOVEMBER 1976 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

ARTIKEL 46 , LID 3 VAN VERORDENING NR . 1408/71 IS ONVERENIGBAAR MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG VOOR ZOVER HET EEN BEPERKING OPLEGT VAN IN VERSCHILLENDE LID-STATEN VERKREGEN UITKERINGEN DOOR VERLAGING VAN HET BEDRAG VAN EEN UITSLUITEND ONDER DE NATIONALE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT VERKREGEN UITKERING .

1 . DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 46 , LID 3 VAN VERORDENING NR . 1408/71 , WELKE LEIDT TOT VERLAGING VAN DE RECHTEN DIE DE BETROKKENEN REEDS IN EEN LID-STAAT HEBBEN DOOR DE ENKELE TOEPASSING VAN DE NATIONALE WETGEVING , IS ONVERENIGBAAR MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG . ARTIKEL 46 , LID 3 VAN VERORDENING NR . 1408/71 IS ONVERENIGBAAR MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG VOOR ZOVER HET EEN BEPERKING OPLEGT VAN IN VERSCHILLENDE LID-STATEN VERKREGEN UITKERINGEN DOOR VERLAGING VAN HET BEDRAG VAN EEN UITSLUITEND ONDER DE NATIONALE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT VERKREGEN UITKERING .

2 . DE BEPALINGEN INZAKE DE NON-CUMULATIE VAN UITKERINGEN BIJ SAMENVAL VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN KUNNEN SLECHTS TOEPASSING VINDEN WANNEER VOOR DE VERKRIJGING OF DE BEREKENING VAN HET RECHT VAN DE WERKNEMER DIENT TE WORDEN OVERGEGAAN TOT SAMENTELLING VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN EN PRO RATABEREKENING VAN UITKERINGEN .

1 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - SOCIALE UITKERINGEN - CUMULATIE - BEPERKING - UITSLUITEND ONDER DE NATIONALE WETGEVING VERKREGEN RECHT - VERLAGING - VERBOD

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 51 - VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD , ART . 46 , LID 3 )

2 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - VERZEKERINGSTIJDVAKKEN - SAMENVAL - SOCIALE UITKERINGEN - BEPALINGEN INZAKE DE NON-CUMULATIE - TOEPASSING - VOORWAARDE

( VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD , ART . 46 , LID 3 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

19 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN , DOOR DE BELGISCHE REGERING , DE ITALIAANSE REGERING EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

20 DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

IN DE ZAAK 112/76

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

RENATO MANZONI , TE CHATELINEAU

EN

NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS , TE BRUSSEL

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG EN VAN ARTIKEL 46 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 , BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB NR . L 149 , BLZ . 2 ),