Home

Arrest van het Hof van 16 maart 1977.

Arrest van het Hof van 16 maart 1977.

1 OVERWEGENDE DAT DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI BIJ VONNIS VAN 9 SEPTEMBER 1976 , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 28 SEPTEMBER 1976 , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TWEE VRAGEN HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 9 , LID 2 , VAN ' S RAADS VERORDENING 1408/71 VAN 14 JUNI 1971 ( PB L 149 VAN 5 . 7 . 1971 , BLZ . 2 );

2 DAT DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN EEN GEDING OVER HET RECHT VAN EEN BELGISCH ONDERDAAN , VERZOEKER IN DAT GEDING , OP DE ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN IN DE BELGISCHE WETGEVING TOEGELATEN GELIJKSTELLING VAN STUDIETIJDVAKKEN MET TIJDVAKKEN VAN ARBEID ;

3 OVERWEGENDE DAT DE BETROKKENE VAN 1950 TOT 1954 IN BELGIE EN VAN 1954 TOT 1956 IN FRANKRIJK HEEFT GESTUDEERD EN , NA VERVULLING VAN ZIJN MILITAIRE DIENSTPLICHT IN BELGIE , VAN 1958 TOT 1960 IN FRANKRIJK HEEFT GEWERKT ;

4 DAT HIJ , NA VOORTZETTING VAN ZIJN STUDIE IN DE VERENIGDE STATEN VAN 1960 TOT 1963 , WEDEROM HEEFT GEWERKT IN FRANKRIJK IN 1964 EN 1965 , VERVOLGENS IN DE VERENIGDE STATEN TOT 1971 EN SINDSDIEN IN BELGIE WERKZAAM IS ;

5 DAT HET VERZOEK VAN DE BETROKKENE TOT INKOOP VAN ZIJN STUDIETIJDVAKKEN WERD AFGEWEZEN DOOR HET BEVOEGDE BELGISCHE ORGAAN , VERWEERDER IN HET HOOFDGEDING , OP GROND DAT IN CASU NIET WAS VOLDAAN AAN EEN DER IN DE BELGISCHE WETTELIJKE REGELING GESTELDE VOORWAARDEN , NAMELIJK DAT NA DE STUDIE ALLEREERST EEN BEROEPSARBEID MOET ZIJN VERRICHT , WELKE DE TOEPASSING VAN DE BELGISCHE WETTELIJKE REGELING BETREFFENDE HET RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR WERKNEMERS MEEBRENGT ;

6 OVERWEGENDE DAT IN DE EERSTE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF DE VOORWAARDE VAN ARTIKEL 7 , PARAGRAAF 1 , SUB 1E , VAN HET BELGISCH KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 DECEMBER 1967 - INHOUDENDE DAT DE WERKNEMER DIE STUDIETIJDVAKKEN IN AANMERKING WIL DOEN NEMEN , MOET BEWIJZEN DAT HIJ NA ZIJN STUDIE ALLEREERST BEROEPSARBEID IN BELGIE HEEFT VERRICHT - EEN CLAUSULE IS DIE DE TOELATING TOT EEN VRIJWILLIGE OF VRIJWILLIG VOORTGEZETTE VERZEKERING AFHANKELIJK STELT VAN DE VERPLICHTING EEN VERZEKERINGSTIJDVAK TE VERVULLEN , IN DE ZIN VAN ARTIKEL 9 , LID 2 , VAN VERORDENING 1408/71 , OFWEL EEN CLAUSULE IN DE ZIN VAN EEN ANDERE GEMEENSCHAPSBEPALING ;

7 DAT IN DE TWEEDE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF , ZO NEEN , DE WERKNEMER VAN BELGISCHE NATIONALITEIT DAN AANSPRAAK KAN MAKEN HETZIJ OP GELIJKHEID VAN BEHANDELING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN VERORDENING 1408/71 , HETZIJ OP INAANMERKINGNEMING VAN HET IN FRANKRIJK VERVULDE TIJDVAK VAN VERZEKERING ALS TIJDVAK VERVULD ONDER DE BELGISCHE WETGEVING , IN DE ZIN VAN ARTIKEL 45 , LID 1 , DIER VERORDENING , DAT WIL ZEGGEN VOOR HET VERKRIJGEN , HET BEHOUD OF HET HERSTEL VAN HET RECHT OP UITKERINGEN KRACHTENS DE OUDERDOMS- EN OVERLIJDENSVERZEKERING ( PENSIOENEN ), OF IN DE ZIN VAN ENIGE ANDERE GEMEENSCHAPSBEPALING ;

8 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 9 , LID 2 , VAN VERORDENING 1408/71 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING 2864/72 VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1972 ( PB L 306 , BLZ . 1 ), BEPAALT : ' ' INDIEN DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT DE TOELATING TOT DE VRIJWILLIGE OF VRIJWILLIG VOORTGEZETTE VERZEKERING AFHANKELIJK STELT VAN DE VERVULLING VAN TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING , WORDEN , VOORZOVER NODIG , DE TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING OF VAN WONEN WELKE KRACHTENS DE WETGEVING VAN EEN ANDERE LID-STAAT ZIJN VERVULD , IN AANMERKING GENOMEN ALSOF HET TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING BETROF WELKE KRACHTENS DE WETGEVING VAN EERSTBEDOELDE STAAT WAREN VERVULD ' ' ;

9 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING BETOOGT DAT DE INAANMERKINGNEMING VAN STUDIETIJDVAKKEN VOOR DE VASTSTELLING VAN RECHTEN OP WERKNEMERSPENSIOEN IS TE BESCHOUWEN ALS EEN TOELATING TOT DE VRIJWILLIGE OF FACULTATIEVE VERZEKERING , WELKE AANLEIDING GEEFT TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 9 , LID 2 ;

10 DAT VERWEERDER IN HET HOOFDGEDING DIT ECHTER BETWIST OP GROND DAT ENERZIJDS DE GELIJKSTELLING VAN STUDIETIJDVAKKEN MET ARBEIDSTIJDVAKKEN GEEN TOELATING TOT DE VRIJWILLIGE VERZEKERING VORMT , EN DAT ANDERZIJDS ARTIKEL 9 , LID 2 , SLECHTS VAN TOEPASSING IS OP TIJDVAKKEN VAN VRIJWILLIGE OF FACULTATIEVE VERZEKERING , DIE ZIJN VERVULD NA EEN TIJDVAK VAN VERPLICHTE VERZEKERING ;

11 DAT VERWEERDER IN HET HOOFDGEDING TOT STAVING VAN ZIJN EERSTE TEGENWERPING AANVOERT DAT DE BELGISCHE WETGEVING NAAST DE GELIJKSTELLING VAN STUDIETIJDVAKKEN MET ARBEIDSTIJDVAKKEN OOK EEN ZOGENAAMDE ' ' VRIJWILLIGE VERZEKERING ' ' KENT , WAARBIJ DE BIJDRAGEN ANDERS WORDEN BEREKEND DAN BIJ DE INAANMERKINGNEMING VAN STUDIETIJDVAKKEN EN OOK DE WIJZE VAN TOEPASSING VERSCHILT ;

12 OVERWEGENDE DAT BIJ VERGELIJKING VAN DE TEKSTEN IN DE ZES OFFICIELE TALEN BLIJKT DAT DE VERSCHILLENDE TAALVERSIES VAN ARTIKEL 9 UITEENLOPEN ZOWEL WAT BETREFT HET ONDERSCHEID TUSSEN VRIJWILLIGE EN FACULTATIEVE VERZEKERING ALS WAT BETREFT HET BEGRIP ' ' VOORTZETTING ' ' DIER VERZEKERING ;

13 DAT IMMERS IN DE VERSCHILLENDE TAALVERSIES DE VOLGENDE TERMEN WORDEN GEBEZIGD :

- FREIWILLIGE VERSICHERUNG ODER FREIWILLIGE WEITERVERSICHERUNG ,

- VOLUNTARY OR OPTIONAL CONTINUED INSURANCE ,

- FRIVILLIG FORSIKRING ELLER FRIVILLIG FORTSAT FORSIKRING ,

- ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE ,

- ASSICURAZIONE VOLONTARIA O FACOLTATIVA CONTINUATA ,

- VRIJWILLIGE OF VRIJWILLIG VOORTGEZETTE VERZEKERING ;

14 OVERWEGENDE DAT DEZE VERSCHILLENDE GEBEZIGDE TERMEN IN IEDER GEVAL BLIJK GEVEN VAN DE BEDOELING ALLE SOORTEN VAN VERZEKERING MET EEN ELEMENT VAN VRIJWILLIGHEID TE DEKKEN , ONGEACHT OF HET DAARBIJ GAAT OM DE VOORTZETTING VAN EEN TEVOREN GEVESTIGDE VERZEKERINGSVERHOUDING ;

15 OVERWEGENDE DAT DE GELIJKSTELLING VAN STUDIETIJDVAKKEN MET ARBEIDSTIJDVAKKEN SLECHTS ZIN HEEFT , INDIEN DEZE DE BETROKKENEN EEN RECHT OP HET GENOT VAN VERZEKERING OVER BEDOELDE TIJDVAKKEN VERSCHAFT , OP VOORWAARDE VAN BETALING VAN DE IN DE NATIONALE REGELING GENOEMDE BIJDRAGEN ;

16 DAT DERHELVE DEZE GELIJKSTELLING , VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 9 , LID 2 , MOET WORDEN BESCHOUWD ALS TOELATING TOT EEN VRIJWILLIGE VERZEKERING ;

17 OVERWEGENDE DAT MITSDIEN OP DE EERSTE VRAAG VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI MOET WORDEN GEANTWOORD DAT DE TERM ' ' VRIJWILLIGE OF VRIJWILLIG VOORTGEZETTE VERZEKERING ' ' IN ARTIKEL 9 , LID 2 , VAN VERORDENING 1408/71 MEDE DOELT OP DE GELIJKSTELLING , VOOR VERZEKERINGSDOELEINDEN , VAN STUDIETIJDVAKKEN MET ARBEIDSTIJDVAKKEN , ONGEACHT OF HET DAARBIJ GAAT OM DE VOORTZETTING VAN EEN TEVOREN GEVESTIGDE VERZEKERINGSVERHOUDING ;

18 OVERWEGENDE DAT HIERMEDE DE TWEEDE VRAAG NIET MEER BEHOEFT TE WORDEN BEANTWOORD ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI BIJ VONNIS VAN 9 SEPTEMBER 1976 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

DE TERM , ' ' VRIJWILLIGE OF VRIJWILLIG VOORTGEZETTE VERZEKERING ' ' IN ARTIKEL 9 , LID 2 , VAN VERORDENING 1408/71 DOELT MEDE OP DE GELIJKSTELLING , VOOR VERZEKERINGSDOELEINDEN , VAN STUDIETIJDVAKKEN MET ARBEIDSTIJDVAKKEN , ONGEACHT OF HET DAARBIJ GAAT OM DE VOORTZETTING VAN EEN TEVOREN GEVESTIGDE VERZEKERINGSVERHOUDING .

DE TERM ' ' VRIJWILLIGE OF VRIJWILLIG VOORTGEZETTE VERZEKERING ' ' IN ARTIKEL 9 , LID 2 , VAN VERORDENING 1408/71 DOELT MEDE OP DE GELIJKSTELLING , VOOR VERZEKERINGSDOELEINDEN , VAN STUDIETIJDVAKKEN MET ARBEIDSTIJDVAKKEN ONGEACHT OF HET DAARBIJ GAAT OM DE VOORTZETTING VAN EEN TEVOREN GEVESTIGDE VERZEKERINGSVERHOUDING .

SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - VRIJWILLIGE OF VRIJWILLIG VOORTGEZETTE VERZEKERING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 9 , LID 2 , VAN VERORDENING 1408/71 - BEGRIP

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

19 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN , DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

20 DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

IN DE ZAAK 93/76

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

FERNAND LIEGOIS , TE MARCINELLE ,

EN

RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN , TE BRUSSEL ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 9 , LID 2 , VAN VERORDENING 1408/71 ,