Home

Beschikking van de president van het Hof van 22 oktober 1975.

Beschikking van de president van het Hof van 22 oktober 1975.

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK TOT INTERVENTIE

1 OVERWEGENDE DAT NCB EEN VERZOEK TOT INTERVENTIE IN HET KORT GEDING HEEFT INGEDIEND;

DAT DE COMMISSIE EN NCC DIENS PROCESBELANG NIET HEBBEN BETWIST;

2 DAT NCB DERHALVE IS TOEGELATEN TOT INTERVENTIE IN HET KORT GEDING AAN DE ZIJDE DER COMMISSIE;

TEN AANZIEN VAN HET BEROEP TEN PRINCIPALE

3 OVERWEGENDE DAT NCC EEN BEROEP WEGENS NALATEN EX ARTIKEL 35 HEEFT INGESTELD;

DAT ZIJ VOORTS MONDELING EN SCHRIFTELIJK TE KENNEN HEEFT GEGEVEN OP GROND VAN ARTIKEL 33 EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING TEN AANZIEN VAN DE BRIEF DER COMMISSIE VAN 16 OKTOBER 1975 TE WILLEN INSTELLEN;

4 DAT DE RECHTER IN KORT GEDING NIET BEVOEGD IS DE THANS HANGENDE OF EVENTUEEL IN TE STELLEN ACTIES TE BEOORDELEN OF OP DE UITKOMST DAARVAN TE PREJUDICIEREN;

TEN AANZIEN VAN HET VERZOEK

5 OVERWEGENDE DAT HET VERZOEK IN KORT GEDING IN HOOFDZAAK ERTOE STREKT OP GROND VAN ARTIKEL 39 EGKS-VERDRAG EN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 83, PAR . 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VOORLOPIGE MAATREGELEN TE DOEN GELASTEN, BESTAANDE HETZIJ IN EEN OPDRACHT AAN DE COMMISSIE OM EEN TOT NCB GERICHTE BESCHIKKING TE GEVEN, HETZIJ SUBSIDIAIR IN EEN BEVEL AAN NCB OM ZICH TE ONTHOUDEN VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN BEPAALD PRIJSBELEID;

OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE, VERWEERSTER, EEN NALATEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 35 EGKS-VERDRAG WORDT VERWETEN;

6 DAT HET AAN HET HOF EN NIET AAN DE RECHTER IN KORT GEDING STAAT TEN EERSTE OM TE OORDELEN OF INDERDAAD SPRAKE IS VAN EEN NALATEN DAN WEL OF DE BRIEF VAN 16 OKTOBER 1975, GETEKEND SCHLIEDER, EEN AFWIJZENDE BESCHIKKING OPLEVERT, EN TEN TWEEDE OM HET GEDING EN DE INGESTELDE ACTIE DIENOVEREENKOMSTIG TE KWALIFICEREN;

DAT IN IEDER GEVAL, DAARGELATEN OF SPRAKE IS VAN EEN STILZWIJGENDE BESCHIKKING OF UITDRUKKELIJKE BESCHIKKING TOT AFWIJZING VAN HET ADMINISTRATIEVE VERZOEK VAN 21 JULI 1975 , ZIJ VASTGESTELD DAT VERZOEKSTER IN FEITE DE RECHTER IN KORT GEDING VRAAGT DAT EEN NEGATIEVE BESLISSING, HOUDENDE MET NAME EEN WEIGERING OM SPOEDMAATREGELEN TE NEMEN, NIET TEN UITVOER WORDT GELEGD;

DAT DE VOLDOENING AAN DIT VERZOEK MOMENTEEL ZOU NEERKOMEN OP EEN POSITIEVE BESCHIKKING, GEGEVEN DOOR DE RECHTER IN KORT GEDING IN DE PLAATS VAN DE COMMISSIE;

7 OVERWEGENDE ECHTER DAT DE COMMISSIE, BLIJKENS HET DOOR HAAR TEN DEZE VOOR DE RECHTER IN KORT GEDING INGENOMEN STANDPUNT, MEENT DAT "HET VERZOEK AAN HET HOF NIET KLAARBLIJKELIJK ONGEGROND IS", EN ERKENT DAT DE BEIDE COKESFABRIEKEN VAN NCC ZICH IN GEVAAR BEVINDEN EN DAT MET DE TE NEMEN MAATREGELEN, WELKE ZIJ NOCHTANS NIET HEEFT GENOMEN, SPOED IS GEBODEN;

DAT DE COMMISSIE IN DEZE GEDACHTENGANG BIJ PLEIDOOI HEEFT GESPROKEN VAN EEN EVENTUEEL "GERING" MISBRUIK VAN EEN OVERHEERSENDE POSITIE;

DAT ZIJ IN HAAR MEMORIE HEEFT BETOOGD DAT "HET VOORTBESTAAN VAN TWEE FABRIEKEN VAN NCC ALSOOK VAN NCC ZELF ALS PRODUCENT VAN HUISBRANDCOKES OP HET SPEL STAAT" EN DAT "BIJ AFWEGING VAN DE BELANGEN DER BETROKKEN ONDERNEMINGEN VOORLOPIGE MAATREGELEN GERECHTVAARDIGD VOORKOMEN";

DAT NA DEZE VASTSTELLING DE COMMISSIE NIETTEMIN VINDT DAT "HET HOF BETER DAN DE COMMISSIE DE VOORLOPIGE MAATREGELEN KAN VOORSCHRIJVEN", OOK AL MEENT ZIJ OVERIGENS TE BESCHIKKEN OVER "DE IMPLICIETE BEVOEGDHEID EEN VOORLOPIGE MAATREGEL TE NEMEN TER BEWARING VAN DE STATUS QUO";

8 DAT HET, ALDUS GEZIEN, DERHALVE AAN HAAR STAAT ZELF DE NOODZAKELIJK GEACHTE MAATREGELEN VAST TE STELLEN;

DAT HET IMMERS ZOU INGAAN TEGEN HET INSTITUTIONELE EVENWICHT VOLGENS HET VERDRAG, INDIEN DE RECHTER IN KORT GEDING DE PLAATS VAN DE COMMISSIE ZOU INNEMEN OM EEN BEVOEGDHEID UIT TE OEFENEN, WELKE ALLEREERST AAN HAAR TOEKOMT ONDER TOEZICHT VAN HET HOF EN WAARTOE ZIJ ALLE GEGEVENS HEEFT OF KAN VERKRIJGEN;

DAT ZIJ DERHALVE IN STAAT MOET WORDEN GESTELD DE BETROKKEN CONSERVATOIRE MAATREGELEN TE NEMEN, VOORZOVER DEZE ECHTER STRIKT BEPERKT BLIJVEN TOT DE COKESPRODUKTIE WELKE NOODZAKELIJK IS OM DE FABRIEKEN TE BARSNLEY EN ROTHERHAM IN BEDRIJF TE HOUDEN EN DE DAARMEE GEMOEIDE ARBEIDSPLAATSEN TE HANDHAVEN;

DAT ZIJ DAARENBOVEN VAN NCC PASSENDE ZEKERHEIDSSTELLINGEN MOET VERLANGEN VOOR HET GEVAL NCC ZOU FALEN IN HAAR BEROEP TEN PRINCIPALE;

DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

GELET OP DE GEBODEN SPOED,

BESCHIKT :

1 . DE INTERVENTIE VAN NCB IN HET KORT GEDING IS TOEGELATEN .

2 . HET STAAT AAN DE COMMISSIE OM DE CONSERVATOIRE MAATREGELEN TE NEMEN, WELKE ZIJ STRIKT NOODZAKELIJK ACHT, EN MET EEN PASSENDE ZEKERHEIDSSTELLING DOET OMGEVEN, TENEINDE VOOR DE TE VERWACHTEN MINIMUM TIJD VAN DE PROCEDURE IN DE HOOFDZAAK DE BEIDE MET SLUITING BEDREIGDE FABRIEKEN VAN NCC IN BEDRIJF TE HOUDEN .

3 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

++++

IN DE ZAAK 109-75 R,

NATIONAL CARBONISING COMPANY LIMITED, GEVESTIGD TE FULLARTON LODGE, MANSFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR A . P . GRAHAM-DIXON, QUEEN'S COUNSEL, INNER TEMPLE EN GRAY'S INN, C . W . BELLAMY, BARRISTER, GRAY'S INN, EN A . G . GROUND, SOLICITOR BIJ LINKLATERS EN PAINES, TE LONDEN, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN A . ELVINGER EN J . HOSS, ADVOCATEN ALDAAR, 84, GRAND'RUE,

VERZOEKSTER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . TEMPLE LANG, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO, GEBOUW CFL-GARE,

VERWEERSTER,

EN

NATIONAL COAL BOARD, GEVESTIGD TE HOBART HOUSE, GROSVENOR PLACE, LONDON, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR C . DEHN, QUEEN'S COUNSEL, GRAY'S INN, D . VAUGHAN, BARRISTER, INNER TEMPLE, EN R . COWLES, SOLICITOR TE HOBART HOUSE, EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E . ARENDT, RUE PHILIPPE II NR . 34B,

INTERVENIENT,