Home

Beschikking van de president van het Hof van 8 juli 1974.

Beschikking van de president van het Hof van 8 juli 1974.

1 OVERWEGENDE DAT HET ARREST IN DE HOOFDZAAK NIET KAN WORDEN GEWEZEN V??R DE AFLOOP VAN DE TERMIJN WELKE BIJ DE BESCHIKKING VAN 3 APRIL 1974 WAS VERLEEND VOOR DE OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING;

2 DAT DE FEITELIJKE TOESTAND DIE TEN GRONDSLAG LAG AAN DE EERSTE OPSCHORTING, IN DE TUSSENTIJD GEEN WIJZIGING HEEFT ONDERGAAN;

3 DAT, BEHOUDENS INCIDENTEN, HET ARREST IN DE HOOFDZAAK BINNEN ENKELE MAANDEN ZAL KUNNEN WORDEN GEWEZEN;

1 . DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE BESCHIKKING DER COMMISSIE VAN 21 DECEMBER 1973 ( IV/795; PB VAN 23 JANUARI 1974 ) WORDT OPGESCHORT TOTDAT HET ARREST IN DE HOOFDZAAK IS GEWEZEN;

2 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

4 OVERWEGENDE DAT EEN BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN IN DEZE STAND VAN HET GEDING DIENT TE WORDEN AANGEHOUDEN;

UITSPRAAK DOENDE BIJ VOORRAAD EN GELET OP HET SPOEDEISEND KARAKTER, DE NAVOLGENDE

++++

IN DE ZAAK 20-74 R II,

KALI-CHEMIE AG, VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT, GEVESTIGD TE HANNOVER, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR DIRECTEUREN PH . VON BISMARCK EN ANDEREN, BIJGESTAAN DOOR R . C . GALLER, J . MEYER-LANDRUT EN F . G . MILLER, ADVOCATEN TE DUESSELDORF, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J . LOESCH, ADVOCAAT ALDAAR, 2, RUE GOETHE,

VERZOEKSTER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR R . WAEGENBAUR, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,