Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 juli 1973.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 juli 1973.

1 OVERWEGENDE DAT HET BEROEP GERICHT IS OP NIETIGVERKLARING VAN DE BEOORDELING INZAKE VERZOEKERS PROEFTIJD, OP NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN 21 DECEMBER 1971, WAARBIJ DE COMMISSIE VERZOEKER HEEFT ONTSLAGEN, EN OP VERGOEDING VAN DE DOOR DIT ONTSLAG BEWEERDELIJK VEROORZAAKTE SCHADE;

DE GRIEF MET BETREKKING TOT DE LATE OPSTELLING VAN DE BEOORDELING AAN HET EIND VAN DE PROEFTIJD

2 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER OP 1 MAART 1971 IS BENOEMD TOT AMBTENAAR OP PROEF IN DE RANG A 3, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29, LID 2, VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, HETWELK AANWERVING ZONDER VERGELIJKEND ONDERZOEK TOELAAT IN BUITENGEWONE GEVALLEN VOOR HET VERVULLEN VAN AMBTEN WAARVOOR BIJZONDERE KUNDIGHEDEN VEREIST ZIJN;

3 DAT DE BEOORDELING AAN HET EIND VAN DE PROEFTIJD, BEDOELD IN ARTIKEL 34 VAN HET STATUUT, INGEVOLGE DE TOENMALIGE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 34 UITERLIJK OP 31 JULI 1971 HAD MOETEN ZIJN OPGESTELD;

4 DAT DE BEOORDELING EVENWEL EERST OP 4 NOVEMBER DAAROPVOLGEND IS OPGESTELD EN AAN VERZOEKER MEDEGEDEELD;

5 DAT DEZE VERTRAGING IN DE OPSTELLING VAN DE BEOORDELING, GEZIEN DE UITDRUKKELIJKE VEREISTEN VAN HET STATUUT, WELISWAAR EEN ONREGELMATIGHEID OPLEVERT, WELKE ECHTER NIET VAN DIEN AARD IS, DAT DE GELDIGHEID VAN DE BEOORDELING ERDOOR WORDT AANGETAST;

6 DAT DERHALVE DEZE GRIEF DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

DE GRIEVEN MET BETREKKING TOT HET ONTSLAG

7 OVERWEGENDE DAT, GEZIEN DE NEGATIEVE BEOORDELING AAN HET EIND VAN DE PROEFTIJD, DE COMMISSIE GERECHTIGD WAS VERZOEKER KRACHTENS ARTIKEL 34, LID 2, EERSTE ALINEA, VAN HET STATUUT TE ONTSLAAN;

8 OVERWEGENDE EVENWEL, DAT VERZOEKER HEEFT BETOOGD DAT DE COMMISSIE, BIJ ONTSLAG VAN EEN AMBTENAAR OP PROEF NA HET EINDE VAN DE PROEFTIJD, VERPLICHT IS HET BESLUIT HIERTOE BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE NEMEN, EN DAT ZODANIGE TERMIJN IN CASU IS OVERSCHREDEN;

9 OVERWEGENDE DAT, OFSCHOON DE COMMISSIE GEHOUDEN IS HAAR BESLUIT BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN TE NEMEN, DEZE TERMIJN EERST KAN INGAAN OP HET MOMENT WAAROP DE BEOORDELING AAN HET EIND VAN DE PROEFTIJD IS OPGESTELD EN AAN DE BETROKKENE MEDEGEDEELD;

10 DAT, WAAR ALDUS DE BEGINDATUM VOOR DE BEREKENING VAN DE TERMIJN 4 NOVEMBER IS, HET OP 21 DECEMBER AFGEKOMEN BESLUIT IN CASU BINNEN REDELIJKE GRENZEN IS GENOMEN;

11 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VOORTS BEPAALDE ONREGELMATIGHEDEN IN DE DOOR DE COMMISSIE TE ZIJNEN AANZIEN GEVOLGDE PROCEDURE AANVOERT;

12 DAT HIJ IN DE EERSTE PLAATS BEWEERT DAT BIJ HET ONTSLAGBESLUIT SPRAKE IS VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID, IN ZOVERRE HET ZIJN GROND ZOU VINDEN IN DE WENS DER COMMISSIE OM OP DE DOOR VERZOEKER BEZETTE POST EEN AMBTENAAR VAN ANDERE NATIONALITEIT TE BENOEMEN;

13 DAT VERZOEKER HIERTOE ECHTER ZELFS GEEN BEGIN VAN BEWIJS HEEFT GELEVERD;

14 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BOVENDIEN BETOOGT DAT DE COMMISSIE HEM NIET VOLDOENDE TIJD HEEFT GELATEN OM OPMERKINGEN TE MAKEN NAAR AANLEIDING VAN DE BRIEF WAARBIJ ZIJ HEM HAAR VOORNEMEN VAN ONTSLAGVERLENING MEDEDEELDE;

15 DAT DIENAANGAANDE VASTSTAAT DAT DEZE OP 7 DECEMBER GEDATEERDE BRIEF WAARBIJ VERZOEKER WERD VERZOCHT ZIJN OPMERKINGEN UITERLIJK 15 DECEMBER 1971 AAN DE COMMISSIE TE DOEN TOEKOMEN, HEM EERST OP 13 DECEMBER HEEFT BEREIKT;

16 DAT BLIJKENS ARTIKEL 34 VAN HET STATUUT DE COMMISSIE WEL GEHOUDEN IS DE BEOORDELING INZAKE DE PROEFTIJD AAN DE BETROKKEN AMBTENAAR OP PROEF TER KENNIS TE BRENGEN, OPDAT DEZE ZIJN OPMERKINGEN KAN MAKEN, MAAR DAT ZIJ NIET VERPLICHT IS HEM EVENEENS GELEGENHEID TE GEVEN ZICH UIT TE SPREKEN OVER HAAR VOORNEMEN HEM TE ONTSLAAN ALS GEVOLG VAN HET NEGATIEVE KARAKTER DER BEOORDELING, ZELFS INDIEN DE CONCLUSIE HIERVAN, GELIJK IN CASU, NIET IS GERICHT OP ONMIDDELLIJK ONTSLAG, MAAR OP VERLENGING VAN DE PROEFTIJD;

17 DAT, WANNEER DE COMMISSIE IN ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN DE AMBTENAAR OP PROEF NIETTEMIN UITNODIGT ZIJN OPMERKINGEN TE DOEN TOEKOMEN, ZULKS OVEREENKOMSTIG DE REGELS VAN EEN GOED PERSONEELSBEHEER, DE TOEKENNING VAN EEN ZEER KORTE ANTWOORDTERMIJN HET ONTSLAG NIET ONGELDIG VERMAG TE MAKEN;

18 DAT DERHALVE DE GRIEVEN MET BETREKKING TOT HET ONTSLAG DIENEN TE WORDEN VERWORPEN;

DE SCHADEVORDERINGEN

19 OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BETOOGT DOOR DE ONREGELMATIGHEID EN LAATTIJDIGHEID VAN DE HANDELINGEN DER COMMISSIE SCHADE TE HEBBEN GELEDEN, WELKE DE COMMISSIE HEM BEHOORT TE VERGOEDEN;

20 OVERWEGENDE DAT DE SCHADE WELKE VERZOEKER BEWEERT TE HEBBEN GELEDEN, VOORTVLOEIT UIT BEPAALDE BESCHIKKINGEN DIE HIJ ZELF HEEFT GETROFFEN IN DE VERWACHTING DEFINITIEF TE WORDEN BENOEMD OP DE POST DIE HIJ OP PROEF BEZETTE;

21 DAT VERZOEKER ECHTER NIETTEGENSTAANDE DE VERLENGING VAN ZIJN PROEFTIJD GEENSZINS VAST MOCHT REKENEN OP EEN DEFINITIEVE AANSTELLING, ZODAT DE DOOR HEM GETROFFEN BESCHIKKINGEN VOOR ZIJN EIGEN REKENING EN RISICO WAREN;

22 DAT ZULKS BIJGEVOLG GEEN AANSPRAKELIJKHEID DER COMMISSIE KAN MEEBRENGEN;

23 OVERWEGENDE DAT EEN EN ANDER NIET WEGNEEMT DAT DE GECONSTATEERDE VERTRAGING BIJ DE OPSTELLING VAN DE BEOORDELING AAN HET EIND VAN DE PROEFTIJD DE TOESTAND VAN ONZEKERHEID WAARIN VERZOEKER ZICH SEDERT EIND AUGUSTUS 1971 , NA AFLOOP VAN DE STATUTAIRE PROEFTIJD, BEVOND, AANMERKELIJK HEEFT GEREKT, WAARDOOR HIJ NIET IN STAAT WAS ZIJN BELANGEN, MET NAME TER ZAKE VAN ZIJN LOOPBAAN EN ZIJN POSITIE IN HET ALGEMEEN, DEUGDELIJK TE BEHARTIGEN;

24 DAT, WAAR DEZE VERTRAGING IN STRIJD IS MET DE BEPALINGEN VAN HET STATUUT, DE COMMISSIE IN HET KADER HIERVAN DESWEGE AANSPRAKELIJK IS;

25 DAT ZIJ DERHALVE DIENT TE WORDEN VERPLICHT AAN VERZOEKER EEN SCHADEVERGOEDING TE BETALEN, WELKE IN VERBAND MET DE RANG VAN DE DOOR VERZOEKER BEKLEDE POST NAAR BILLIJKHEID KAN WORDEN VASTGESTELD OP 200 000 BFR;

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE : VERSTAAT, MET AFWIJZING VAN HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE :

1 . DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WORDT VEROORDEELD TOT BETALING AAN NUNZIO DI PILLO VAN EEN BEDRAG VAN 200 000 BFR .

2 . DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ZAL HAAR EIGEN KOSTEN ALSMEDE DE HELFT VAN DE KOSTEN VAN VERZOEKER HEBBEN TE DRAGEN .

1 . EEN ENIGE MAANDEN TE LAAT OPGESTELDE BEOORDELING VAN DE PROEFTIJD BLIJFT RECHTSGELDIG, MAAR DE ADMINISTRATIE IS AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE, DIE UIT DEZE, MET DE UITDRUKKELIJKE BEPALINGEN VAN HET STATUUT ONVERENIGBARE ONREGELMATIGHEID VOORTVLOEIT .

2 . IN HET GEVAL VAN EEN NEGATIEVE BEOORDELING VAN DE PROEFTIJD MOET HET BESLUIT TOT ONTSLAG GENOMEN WORDEN BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN, WELKE AANVANGT ZODRA DE BEOORDELING IS OPGESTELD EN TER KENNIS VAN BETROKKENE GEBRACHT .

3 . DE COMMISSIE IS GEHOUDEN DE BEOORDELING AAN HET EIND VAN DE PROEFTIJD TER KENNIS VAN DE BETROKKEN AMBTENAAR TE BRENGEN, OPDAT DEZE ZIJN OPMERKINGEN KAN MAKEN, MAAR IS NIET VERPLICHT HEM GELEGENHEID TE GEVEN ZICH UIT TE SPREKEN OVER HAAR VOORNEMEN HEM OP GROND VAN HET NEGATIEF LUIDENDE RAPPORT TE ONTSLAAN, ZELFS NIET WANNEER DE CONCLUSIE VAN DE BEOORDELING NIET STREKT TOT ONMIDDELIJK ONTSLAG, MAAR TOT VERLENGING VAN DE PROEFTIJD . WANNEER DE COMMISSIE, OVEREENKOMSTIG DE REGELS VAN EEN GOED PERSONEELSBEHEER, BETROKKENE DIE GELEGENHEID WEL BIEDT, KAN, ZONDER DAT HET ONTSLAG DAARDOOR ONGELDIG WORDT, DE ANTWOORDTERMIJN ZEER KORT ZIJN .

++++

1 . AMBTENAREN - AANWERVING - PROEFTIJD - BEOORDELINGSRAPPORT - VERTRAGING - RECHTSGELDIGHEID - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADMINISTRATIE

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN, ART . 34 )

2 . AMBTENAREN - AANWERVING - PROEFTIJD - NEGATIEVE BEOORDELING - ONTSLAG - TERMIJN - AARD - BEGIN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN, ART . 34 )

3 . AMBTENAREN - AANWERVING - PROEFTIJD - NEGATIEVE BEOORDELING - VOORNEMEN TOT ONTSLAG - MEDEDELING AAN BETROKKENE - VERPLICHTING - AFWEZIGHEID

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN, ART . 34 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

26 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 3, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING HET HOF DE KOSTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK KAN COMPENSEREN, INDIEN PARTIJEN ONDERSCHEIDENLIJK OP EEN OF MEER PUNTEN IN HET ONGELIJK WORDEN GESTELD;

27 DAT DE COMMISSIE IN ENKELE HARER MIDDELEN IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

28 DAT ZIJ UIT DIEN HOOFDE IN EEN DEEL VAN DE KOSTEN VAN VERZOEKER, BEGROOT OP VIJFTIG TEN HONDERD, DIENT TE WORDEN VERWEZEN;

29 DAT VOORTS, INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, DE KOSTEN DOOR DE INSTELLINGEN TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN AMBTENAREN VAN DE GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT, IN ALLE GEVALLEN TE HAREN LASTE BLIJVEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE PLEIDOOIEN VAN PARTIJEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, MET NAME ARTIKEL 34, IN DE TOENMALIGE VERSIE, EN ARTIKEL 91;

GELET OP DE PROTOCOLLEN BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, MET NAME DE ARTIKELEN 69 EN 70;

IN DE ZAKEN 10 EN 47-72

NUNZIO DI PILLO, VOORMALIG AMBTENAAR OP PROEF VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WONENDE TE ROME, PIAZZA SAN ANDREA DELLA VALLE 6, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR M . SLUSNY, ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ E . ARENDT, 34 B/IV, RUE PHILIPPE-II,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . LAMOUREUX ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BEOORDELING AAN HET EIND VAN DE PROEFTIJD EN VAN HET BESLUIT TOT ONTSLAG VAN VERZOEKER, BENEVENS VERSCHILLENDE VERZOEKEN TOT SCHADEVERGOEDING,