Home

Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 26 mei 1967.

Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 26 mei 1967.

GEZIEN 'S HOFS ARREST VAN 2 MAART 1967, GEWEZEN IN DE GEVOEGDE ZAKEN 25 EN 26-65 ( SOCIETA INDUSTRIALE METALLURGICA DI NAPOLI ( SIMET ) ET ACCIAIERIE E FERRIERE DI ROMA ( FERAM ) CONTRA HOGE AUTORITEIT );

OVERWEGENDE DAT DE HOGE AUTORITEIT BIJ VOORNOEMD ARREST WERD VEROORDEELD IN DE PROCESKOSTEN IN DE ZAAK 25-65;

DAT DR . I . TELCHINI, DE GEMACHTIGDE VAN DE HOGE AUTORITEIT, BIJ BRIEF VAN 6 APRIL 1967 AAN MR . A . COTTRAU, RAADSMAN VAN DE VENNOOTSCHAP SIMET, NAAR AANLEIDING VAN DIENS OP 27 MAART 1967 INGEZONDEN DECLARATIE HEEFT BERICHT : "DAT DE HOGE AUTORITEIT OVEREENKOMSTIG EEN EERTIJDS IN ANALOGE GEVALLEN GEVESTIGD GEBRUIK MET DE VOLDOENING DER HONORARIA PLEEGT TE WACHTEN TOT HET HOF TE DIEN AANZIEN ZAL HEBBEN BESLIST" EN DAT BIJ ( MR . COTTRAU ) DERHALVE "CONFORM ARTIKEL 74 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING" EEN DAARTOE STREKKEND VERZOEK TOT HET HOF DIENDE TE RICHTEN;

DAT MR . COTTRAU HET HOF OP 14 APRIL 1967 VERZOCHT BIJ BESCHIKKING IN HOOGSTE RESSORT EEN UITSPRAAK TE WILLEN DOEN OVER DE BETALING VAN ZIJN KOSTEN;

DAT DE HOGE AUTORITEIT BIJ HAAR ANTWOORD OP DIT VERZOEK HEEFT VERKLAARD, DAT ZIJ ZICH WAT HET BELOOP DER KOSTEN BETREFT AAN 'S HOFS OORDEEL REFEREERT, DOCH ZICH ERTEGEN VERZET DAT DEZE AAN MR . COTTRAU PERSOONLIJK ZOUDEN WORDEN TOEGEWEZEN;

OVERWEGENDE DAT KRACHTENS ARTIKEL 74, PARAGRAAF 1, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE MET DE BEHANDELING DER ZAAK BELASTE KAMER NOPENS DE INVORDERBARE KOSTEN SLECHTS BESLIST "IN GEVAL VAN GESCHIL" TUSSEN PARTIJEN;

DAT ER IN CASU TEN TIJDE DAT VERZOEKSTER HET HOF OM EEN BESLISSING VERZOCHT TUSSEN PARTIJEN GEEN ENKEL GESCHIL BESTOND, HETZIJ TEN AANZIEN VAN HET BELOOP DER INVORDERBARE KOSTEN, HETZIJ TEN AANZIEN VAN DE VOLDOENING DAARVAN;

DAT, NU AAN DE VOORWAARDEN VAN VOORNOEMD ARTIKEL 74, PARAGRAAF 1, NIET IS VOLDAAN, HET VERZOEK ALS ZIJNDE NIET-ONTVANKELIJK MOET WORDEN VERWORPEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

RECHTDOENDE,

VERWERPT DE VORDERING VAN VERZOEKSTER TOT VERKRIJGING VAN EEN UITSPRAAK OVER DE INVORDERBARE KOSTEN .

++++

IN DE ZAAK 25-65 :

SOCIETA INDUSTRIALE METALLURGICA DI NAPOLI ( SIMET )

TEGEN

HOGE AUTORITEIT VAN DE E.G.K.S .