Home

Beschikking van het Hof (Tweede Kamer) van 22 februari 1968.

Beschikking van het Hof (Tweede Kamer) van 22 februari 1968.

OVERWEGENDE DAT DE HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL BIJ OP 2 MAART 1967 IN DE GEVOEGDE ZAKEN 9 EN 58-65 GEWEZEN ARREST IS VEROORDEELD IN HET 19/20E GEDEELTE DER OP HET GEDING GEVALLEN KOSTEN, ZIJNDE HET 1/20E GEDEELTE DIER KOSTEN TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP ACCIAIERIE SAN MICHELE S.P.A . GELATEN;

DAT 'S HOFS EERSTE KAMER BIJ BESCHIKKING VAN 26 MEI 1967 SAN MICHELE IN HAAR VERZOEK TOT BEGROTING DER INVORDERBARE KOSTEN NIET-ONTVANKELIJK HEEFT VERKLAARD OP GROND DAT PARTIJEN OP DE DAG, WAAROP HET HOF OM EEN BESLISSING WERD VERZOCHT, NOCH OMTRENT HET BEDRAG DIER KOSTEN NOCH OMTRENT HUN VEREFFENING VERDEELD WERDEN GEHOUDEN;

DAT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, KRACHTENS ARTIKEL 9 VAN HET VERDRAG VAN 8 APRIL 1965 IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, HET HOF MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 74 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING HEEFT VERZOCHT UITSPRAAK TE DOEN OMTRENT DE OP DE GEVOEGDE ZAKEN 9 EN 58-65 GEVALLEN KOSTEN;

DAT DE COMMISSIE IN HAAR VERZOEKSCHRIFT HEEFT GESTELD, DAT DE DOOR DE WEDERPARTIJ VERLANGDE BEDRAGEN BUITENSPORIG HOOG ZIJN EN TOT HET BELANG DER ZAAK IN GENERLEI VERHOUDING STAAN, TERWIJL SAN MICHELE VOORTS HET AAN DE HOGE AUTORITEIT TOEGEWEZEN GEDEELTE DER KOSTEN NIET VOOR HAAR REKENING HEEFT WILLEN NEMEN;

A - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT HET VERZOEK DER COMMISSIE ER VOLGENS SAN MICHELE TOE STREKT DE KRACHTENS ARTIKEL 74, LID 1, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING NIET VOOR HOGERE VOORZIENING VATBARE BESCHIKKING VAN 26 MEI 1967 WEDEROM IN HET GEDING TE BRENGEN;

DAT ZIJ VOORTS DE THANS DOOR DE COMMISSIE GEMAAKTE BEZWAREN ZOWEL ONVERENIGBAAR ACHT MET DE OVERWEGINGEN VAN DE BESCHIKKING VAN 26 MEI 1967 ALS MET DE EERDERE VERKLARINGEN VAN DE HOGE AUTORITEIT;

OVERWEGENDE DAT IN DE BESCHIKKING VAN 26 MEI 1967 SLECHTS IS VASTGESTELD, DAT ER OP HET TIJDSTIP VAN INDIENING VAN HET EERSTE VERZOEK TOT KOSTENBEGROTING TUSSEN PARTIJEN TE DIEN AANZIEN GENERLEI VERSCHIL VAN MENING BESTOND;

DAT IN ZOVERRE VAN EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE ZAAK MATERIEELRECHTELIJK GEEN SPRAKE IS;

DAT HET VERZOEK DER COMMISSIE DERHALVE GEEN BEROEP TEGEN 'S HOFS EERDERE BESLISSING INHOUDT;

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 74, LID 1, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VOOR INDIENING VAN EEN VERZOEK AAN HET HOF, STREKKENDE TOT HET BEKOMEN VAN EEN BESLISSING IN GEVAL VAN GESCHIL NOPENS DE KOSTEN, GENERLEI TERMIJN IS VOORZIEN;

DAT EEN VERZOEK TOT KOSTENBEGROTING ONTVANKELIJK IS ZODRA EEN DER PARTIJEN IN HET BODEMGESCHIL TEGEN HET TE DIEN AANZIEN DOOR DE WEDERPARTIJ INGENOMEN STANDPUNT BEZWAAR MAAKT;

DAT ZULKS HIER HET GEVAL IS, AANGEZIEN DE COMMISSIE HET BEDRAG DER DOOR DE WEDERPARTIJ GEVORDERDE KOSTEN BETWIST;

DAT DE COMMISSIE IN HAAR VERZOEK DERHALVE KAN WORDEN ONTVANGEN;

B - TEN AANZIEN VAN DE HOOFDZAAK

OVERWEGENDE DAT HET REDELIJK VOORKOMT HET SALARIS EN DE VERSCHOTTEN VAN DE ADVOCAAT VAN SAN MICHELE OP EEN BEDRAG VAN ............ LIRE VAST TE STELLEN EN DIE VAN DE ADVOCAAT WELKE DE GEMACHTIGDE VAN DE HOGE AUTORITEIT HEEFT BIJGESTAAN OP ............ LIRE;

DAT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN INGEVOLGE HET ARREST VAN 2 MAART 1967 HET 19/20E GEDEELTE DIER BEDRAGEN ZAL HEBBEN TE BETALEN, KOMENDE HET 1/20E GEDEELTE DIER KOSTEN TEN LASTE VAN SAN MICHELE .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

SAMENGESTELD ALS VOLGT :

W . STRAUSS, PRESIDENT,

A . TRABUCCHI EN P . PESCATORE ( RAPPORTEUR ), RECHTERS,

ADVOCAAT-GENERAAL : J . GAND,

GRIFFIER : A . VAN HOUTTE,

RECHTDOENDE :

BESCHIKT ALS VOLGT :

1 . DE DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE CURATOR IN HET FAILLISSEMENT VAN DE ACCIAIERIE SAN MICHELE TE BETALEN KOSTEN WORDEN VASTGESTELD OP ........... LIRE;

2 . DE DOOR DE CURATOR IN HET FAILLISSEMENT VAN DE ACCIAIERIE SAN MICHELE AAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TE BETALEN KOSTEN WORDEN VASTGESTELD OP ............ LIRE .

GEZIEN ARTIKEL 74, LID 1, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

++++

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 9 EN 58-65 :

DE IN STAAT VAN FAILLISSEMENT VERKERENDE VENNOOTSCHAP ACCIAIERIE SAN MICHELE S.P.A .

TEGEN

HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,