Home

Arrest van het Hof van 17 juni 1965.

Arrest van het Hof van 17 juni 1965.

DE AANDUIDING VAN DE VERWERENDE PARTIJ

OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER ZIJN BEROEP HEEFT GERICHT TEGEN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RADEN DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, DAARTOE AANVOERENDE, DAT, INDIEN KRACHTENS ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN DE KLACHT MOET WORDEN GERICHT TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG, OOK DE BEROEPEN ALS BEDOELD IN HET VOLGENDE ARTIKEL, BIJ GEMIS VAN BIJZONDERE BEPALINGEN IN TEGENGESTELDE ZIN, MOETEN WORDEN INGESTELD TEGEN GENOEMD GEZAG;

DAT DEZE WIJZE VAN IN HET GEDING ROEPEN IN HET ONDERHAVIGE GEVAL TE MEER GERECHTVAARDIGD IS OMDAT VERZOEKER AMBTENAAR IS BIJ DE RADEN VAN DE E.E.G ., DE E.G.A . EN DE E.G.K.S ., DIE EEN JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE EENHEID VORMEN MET EEN GEMEENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT;

OVERWEGENDE, DAT KRACHTENS ARTIKEL 2 VAN HET EERDER GENOEMD STATUUT "IEDERE INSTELLING BEPAALT WELKE GEZAGSORGANEN BIJ HAAR DE BEVOEGDHEDEN UITOEFENEN DIE VOLGENS DIT STATUUT AAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG TOEKOMEN";

DAT HIERUIT DERHALVE VOLGT, DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG HANDELT IN NAAM VAN DE INSTELLING DIE HET HEEFT AANGEWEZEN, ZODAT HANDELINGEN DIE DE RECHTSPOSITIE VAN DE AMBTENAREN RAKEN EN DEZEN NADEEL KUNNEN BEROKKENEN MOETEN WORDEN TOEGEREKEND AAN DE INSTELLING, WAARBIJ ZIJ ZIJN TEWERKGESTELD;

DAT HET FEIT, DAT ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN BEPAALT DAT DE KLACHT MOET WORDEN GERICHT TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG, VERKLAARBAAR IS OMDAT EEN DERGELIJKE PROCEDURE EEN ADMINISTRATIEF BEROEP IS WAARAAN ELK CONSCIENTIEUS KARAKTER ONTBREEKT;

OVERWEGENDE TEN SLOTTE, DAT NU ELK DER GEMEENSCHAPPEN EEN AFZONDERLIJKE RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZIT EN DE VERDRAGEN DE RADEN NIET ALS EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INSTELLING IN HET LEVEN HEBBEN GEROEPEN, HET ENKELE FEIT DAT EEN SECRETARIAAT BESTAAT, BEDOELDE RADEN NIET TOT EEN JURIDISCHE EENHEID KAN MAKEN;

DAT KRACHTENS DE ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE GERECHTELIJKE BEROEPEN, VERVAT IN DE VERDRAGEN, HET BEROEP MOET WORDEN INGESTELD TEGEN DE INSTELLING, WAARVAN HET BESLUIT IS UITGEGAAN;

DAT OM AL DEZE REDENEN HET BEROEP MOET WORDEN BESCHOUWD ALS TE ZIJN INGESTELD TEGEN DE RADEN VAN DE E.E.G ., DE E.G.A . EN DE E.G.K.S ., WAARTOE VERZOEKER BEHOORT;

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

1 . OVERWEGENDE DAT VERZOEKERS VORDERING IN HET ONDERWERPELIJKE BEROEP STREKT TOT ZIJN INDELING IN SALARISTRAP 3 VAN DE RANG B/1, MET ANCIENNITEIT VANAF 1 APRIL 1961 IN DEZE SALARISTRAP;

DAT VERWEERDERS STELLEN, DAT AANGEZIEN EEN SALARISTRAP SLECHTS KAN WORDEN TOEGEKEND IN EEN BEPAALDE RANG, DE VORDERINGEN VAN VERZOEKER IN TEGENSPRAAK STAAN TOT DIE VAN HET BEROEP 28-64, STREKKENDE TOT INDELING VAN VERZOEKER IN RANG A/3 OF IN EEN AMBT VAN DE LOOPBAAN A/5 - A/4;

DAT HET BEROEP UIT DIEN HOOFDE NIET-ONTVANKELIJK ZOU ZIJN;

OVERWEGENDE, DAT ONDANKS DE STELLINGEN VAN VERZOEKER, IN TEGENGESTELDE ZIN, DIT BEROEP MOET WORDEN BESCHOUWD ALS SUBSIDIAIR TEN OPZICHTE VAN HET BEROEP IN DE ZAAK 28-64;

DAT ZIJN VORDERINGEN IMMERS SLECHTS DOELLOOS ZOUDEN WORDEN INDIEN VERZOEKER HET RECHT HAD VERWORVEN IN DE RANG A/5 - A/4, JA ZELFS IN A/3 TE WORDEN INGEDEELD;

DAT ZULKS NIET HET GEVAL IS, AANGEZIEN DE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DEZE INDELING BIJ ARREST VAN 7 APRIL 1965, GEWEZEN IN DE ZAAK 28-64, DOOR HET HOF ALS ONGEGROND ZIJN VERWORPEN;

DAT MEN ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN NIET HET BELANG VAN VERZOEKER KAN ONTKENNEN OM IN EEN HOGERE SALARISTRAP VAN DE RANG B/1 TE WORDEN INGEDEELD;

DAT DAAROM DEZE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJK ONGEGROND IS;

2 . OVERWEGENDE, DAT VERWEERDERS BOVENDIEN AANVOEREN, DAT HET ONDERWERPELIJKE BEROEP TARDIEF IS INGESTELD, DAAR DE GESTELDE BENADELING REEDS ZOU VOORTVLOEIEN UIT DE BESCHIKKINGEN VAN 28 MAART EN VAN 21 JUNI 1963, WAARBIJ VERZOEKER IS INGEDEELD IN SALARISTRAP 1 VAN RANG B/1;

DAT HIJ OM DEZE REDEN ZIJN BEROEP BINNEN DE DOOR ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VOORGESCHREVEN TERMIJN HAD MOETEN INSTELLEN TEGEN DEZE BESCHIKKINGEN, ALTHANS TEGEN DE BESCHIKKING VAN 21 JUNI 1963;

DAT VOORTS VERZOEKER NU DE BESCHIKKING VAN DE RADEN INZAKE DE OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN EN BEVOEGDHEDEN VAN ELK AMBT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 5, LID 4, VAN HET STATUUT, OP 15 OKTOBER 1963 TER KENNIS VAN HET PERSONEEL IS GEBRACHT, IN IEDER GEVAL OP DEZE DATUM HAD KUNNEN WETEN, DAT EEN HEM BETREFFENDE BESLISSING WAS GENOMEN;

DAT, NU VERZOEKER BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJNEN TEGEN GENOEMDE BESCHIKKINGEN NOCH EEN BEROEP HEEFT INGESTELD NOCH EEN KLACHT HEEFT INGEDIEND, HIJ DAARTEGEN GEEN RECHTSMIDDELEN MEER BEZIT;

OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER VAN ZIJN KANT AANVOERT, DAT HIJ EERST NA HET SCHRIJVEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN 2 JULI 1964 BEWUST HEEFT KUNNEN ZIJN VAN HET BESTAAN VAN EEN BENADELING INZAKE ZIJN INDELING, MET NAME VOOR WAT BETREFT DE TOEKENNING VAN SALARISTRAP 1 VAN RANG B/1;

OVERWEGENDE, DAT BOVENAANGEHAALDE OMSCHRIJVING ZICH BEPERKT TOT DE VASTSTELLING VAN DE RANG - IN ELKE LOOPBAAN OF IN DE TAALKUNDIGE DIENST - WAARIN ELK AMBT MOET WORDEN INGEDEELD, MAAR NIET DE CRITERIA VASTLEGT VOOR DE TOEKENNING DER SALARISTRAPPEN;

DAT BIJ BESCHIKKINGEN VAN 28 MAART EN 21 JUNI 1964 VERZOEKER AANGESTELD IS IN DE RANG B/1, SALARISTRAP 1, TOEN HIJ WAS INGEDEELD IN DE RANG B/2, SALARISTRAP 3;

DAT HEM BIJ DEZE BESCHIKKINGEN ALDUS EEN LAGERE SALARISTRAP ZOU ZIJN TOEGEKEND, DAN DIE HIJ VOORDIEN HAD EN WAAROP HIJ BEWEERT RECHT TE HEBBEN;

DAT HIJ DAAROM TEGEN DEZE BESCHIKKINGEN, BINNEN DE BIJ ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VOORGESCHREVEN TERMIJNEN, ZIJN BEROEP HAD MOETEN INSTELLEN;

DAT HIJ EVENWEL IN ZIJN KLACHT VAN 19 APRIL 1963, GERICHT TOT DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RADEN, VERZOCHT HEEFT AAN ZIJN INDELING IN B/1, SALARISTRAP 1, EEN VERDERE TERUGWERKENDE KRACHT TE VERLENEN DAN DE IN DE BESCHIKKING VAN 28 MAART 1963 GENOEMDE DATUM, MAAR GEEN BEZWAAR HEEFT GEUIT TEN AANZIEN VAN DE SALARISTRAP DIE HEM WAS TOEGEKEND;

DAT DE SECRETARIS-GENERAAL AAN DEZE KLACHT BIJ ZIJN BESCHIKKING VAN 21 JUNI 1963 GEVOLG HEEFT GEGEVEN DOOR HEM DE SALARISTRAP 1 VAN RANG B/1 TOE TE KENNEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 1962;

3 . OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER EERST OP 15 JULI 1964 BIJ DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RADEN EEN KLACHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT HEEFT INGEDIEND, WAARBIJ HIJ HEEFT VERZOCHT OM INDELING IN SALARISTRAP 3 VAN RANG B/1;

DAT ZOWEL BOVENBEDOELDE KLACHT ALS HET ONDERWERPELIJKE BEROEP, DAT GERICHT IS TEGEN DE AFWIJZING VAN DIE KLACHT, ALDUS INGEDIEND ZIJN NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BEROEPSTERMIJNEN GEREKEND VANAF GENOEMDE BESCHIKKINGEN;

OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER EVENWEL HEEFT GESTELD, DAT HET DOOR HET HOF GEWEZEN ARREST VAN 7 JULI 1964 IN DE ZAAK 70-63 EEN NIEUW FEIT VORMT DAT DE WEZENLIJKE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN DIE DE BESTREDEN INDELING HEBBEN BEHEERST KAN VERANDEREN EN DAT NIEUWE BEROEPSTERMIJNEN KAN OPENEN;

DAT OP DIE GROND ZIJN KLACHT VAN 15 JULI 1964, ZOWEL ALS HET ONDERWERPELIJKE BEROEP ONTVANKELIJK ZIJN, OMDAT ZIJ ZIJN INGEDIEND BINNEN DE BEROEPSTERMIJNEN GEREKEND VANAF DE DATUM VAN DE UITSPRAAK VAN HET ARREST 70-63;

OVERWEGENDE, DAT RECHTSGEVOLGEN VAN EEN DOOR HET HOF IN EEN RECHTSGEDING GEWEZEN ARREST, DAT DE NIETIGVERKLARING VAN EEN HANDELING INHOUDT, ZICH, BEHALVE TOT DE PARTIJEN, SLECHTS UITSTREKKEN TOT DEGENEN DIE RECHTSTREEKS BIJ DE NIETIGVERKLAARDE HANDELING ZIJN BETROKKEN;

DAT EEN DERGELIJK ARREST SLECHTS EEN NOVUM KAN OPLEVEREN TEN AANZIEN VAN DEZE PERSONEN;

DAT HET EVENWEL VASTSTAAT, DAT VERZOEKER NIET RECHTSTREEKS WAS BETROKKEN BIJ DE HANDELING DIE BIJ ARREST 70-63 NIETIG IS VERKLAARD;

DAT GENOEMD ARREST 70-63 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN TEN OPZICHTE VAN VERZOEKER NIET ALS EEN NIEUW FEIT KAN WORDEN BESCHOUWD, DAT DE IN HET ONDERHAVIGE GEVAL VERSTREKEN BEROEPSTERMIJNEN KON DOEN HERLEVEN;

DAT AL HET VOORGAANDE LEIDT TOT DE SLOTSOM, DAT HET ONDERWERPELIJKE BEROEP TE LAAT IS INGESTELD EN DAT HET DERHALVE ALS NIET-ONTVANKELIJK MOET WORDEN VERWORPEN;

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE,

1 . VERWERPT HET ONDERWERPELIJKE BEROEP ALS NIET-ONTVANKELIJK;

2 . VEROORDEELT VERZOEKER IN DE KOSTEN VAN HET GEDING, MET UITZONDERING VAN DE DOOR VERWEERDERS GEMAAKTE KOSTEN;

3 . ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

++++

1 . ( VERGELIJK SAMENVATTING NO . 1 VAN ARREST 28-64 ).

UIT ARTIKEL 2 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VOLGT DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG OPTREEDT NAMENS DE INSTELLING DIE BEDOELD GEZAG HEEFT AANGEWEZEN, ZODAT DE HANDELINGEN DIE INGRIJPEN IN DE RECHTSPOSITIE VAN DE AMBTENAREN EN VOOR HEN BEZWAREND KUNNEN ZIJN, MOETEN WORDEN TOEGEREKEND AAN DE INSTELLING WAARBIJ BEDOELDE AMBTENAREN ZIJN TE WERK GESTELD .

*/ 664J0028 /*.

2 . ( VERGELIJK SAMENVATTING NO . 2 VAN ARREST 28-64 ).

IN TEGENSTELLING TOT EEN ADMINISTRATIEF BEROEP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN, WELK BEROEP IEDER CONTENTIEUS KARAKTER ONTBEERT, DIENT HET IN ARTIKEL 91 VAN DIT STATUUT BEDOELDE BEROEP OP DE RECHTER TE WORDEN GERICHT TEGEN DE INSTELLING DIE HET BEZWARENDE BESLUIT HEEFT GENOMEN .

*/ 664J0028 /*.

3 . ( VERGELIJK SAMENVATTING NO . 3 VAN ARREST 28-64 ).

DE ENKELE OMSTANDIGHEID DAT EEN GEMEENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT BESTAAT KAN DE RADEN VAN MINISTERS VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN NIET TOT EEN JURIDISCHE EENHEID MAKEN, DAAR ELK DER GEMEENSCHAPPEN AFZONDERLIJKE RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZIT EN DE RADEN IN DE VERDRAGEN NIET ALS EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INSTELLING IN HET LEVEN ZIJN GEROEPEN .

*/ 664J0028 /*.

4 . DE RECHTSGEVOLGEN VAN EEN DOOR HET HOF IN EEN RECHTSGEDING GEWEZEN ARREST DAT DE NIETIGVERKLARING VAN EEN HANDELING INHOUDT, STREKT ZICH, BEHALVE TOT DE PARTIJEN, SLECHTS UIT TOT DEGENEN DIE RECHTSTREEKS BIJ DE NIETIGVERKLAARDE HANDELING ZIJN BETROKKEN . EEN DERGELIJK ARREST KAN SLECHTS EEN NOVUM OPLEVEREN TEN AANZIEN VAN DIE PERSONEN .

++++

1 . AMBTENAREN - TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG OPTREDENDE NAMENS ZIJN INSTELLING - HANDELINGEN DIE INGRIJPEN IN DE RECHTSPOSITIE VAN DE AMBTENAREN - TOEREKENING AAN DE INSTELLING

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . EN E.G.A ., ART . 2 )

2 . AMBTENAREN - BEROEP - GERICHT TEGEN DE INSTELLING DIE HET BEZWAREND BESLUIT HEEFT GENOMEN

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE E.E.G . EN E.G.A ., ART . 91 )

3 . EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - EIGEN RECHTSPERSOONLIJKHEID - RADEN VAN MINISTERS - JURIDISCH AFZONDERLIJKE INSTELLINGEN

4 . PROCEDURE - ARREST HOUDENDE NIETIGVERKLARING - RECHTSGEVOLGEN - BEPERKING TOT PARTIJEN EN PERSONEN RECHTSTREEKS BIJ DE NIETIGVERKLAARDE HANDELING BETROKKEN - ARREST OPLEVERENDE EEN NIEUW FEIT - BEGRIP

OVERWEGENDE, DAT VERZOEKER IN ZIJN BEROEP IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD;

OVERWEGENDE, DAT KRACHTENS ARTIKEL 69, LID 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, ELKE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN;

DAT ECHTER KRACHTENS ARTIKEL 70 VAN GENOEMD REGLEMENT DE DOOR DE INSTELLINGEN GEMAAKTE KOSTEN IN BEROEPEN VAN AMBTENAREN VAN DE GEMEENSCHAPPEN TE HAREN LASTE BLIJVEN;

GEZIEN DE GEDINGSTUKKEN;

GEHOORD DE RECHTER-RAPPORTEUR IN ZIJN RAPPORT;

GEHOORD DE PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE ADVOCAAT-GENERAAL IN ZIJN CONCLUSIE;

GELET OP HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE;

GELET OP HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, EN MET NAME DE ARTIKELEN 69, 70 EN 95 DAARVAN;

IN DE ZAAK 43-64 :

RICHARD MUELLER,

AMBTENAAR BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE RADEN DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

VERZOEKER,

VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR MR . M . SCHWALL, ADVOCAAT TE KARLSRUHE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN MR . E . ARENDT, RUE WILLY GOERGEN 6, TE LUXEMBURG,

TEGEN

RAAD VAN DE E.E.G ., RAAD VAN DE E.G.A . EN BIJZONDERE RAAD VAN DE MINISTERS VAN DE E.G.K.S .,

VERWEERDERS,

VERTEGENWOORDIGD DOOR H . J . LAMBERS, JURIDISCH ADVISEUR BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL DER RADEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN J . LECLERC, AMBTENAAR BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL DER RADEN, RUE AUGUSTE LUMIERE 3, TE LUXEMBURG,

BETREFFENDE :

DE INDELING VAN VERZOEKER IN EEN HOGERE SALARISTRAP VAN DE RANG B/1,