Home

Arrest van het Hof van 17 juli 1959.

Arrest van het Hof van 17 juli 1959.

WAT BETREFT DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT DE BRIEF VAN DE HOGE AUTORITEIT D.D . 18 DECEMBER 1957, VOOR ZOVER BETREKKING HEBBENDE OP DE DEFINITIE VAN HET BEGRIP "EIGEN OMLOOPSCHROOT", EEN ALGEMEEN BEGINSEL BEVAT;

- DAT DEZE BRIEF IS GEPUBLICEERD IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP VAN 1 FEBRUARI 1958 EN DERHALVE TER KENNIS IS GEBRACHT VAN ALLE ONDERNEMINGEN VAN DE GEMEENSCHAP;

- DAT DE AFDELING MARKT DEZE BRIEF ALS EEN "BESCHIKKING" HEEFT GEKWALIFICEERD IN EEN BRIEF D.D . 19 FEBRUARI 1958, WELKE HET ANTWOORD VORMDE OP EEN FORMEEL VERZOEK VAN DE DEUTSCHE SCHROTTVERBRAUCHER-GEMEINSCHAFT AAN DE HOGE AUTORITEIT VAN 6 FEBRUARI 1958;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT, IN STRIJD MET HET BETOOG VAN VERZOEKSTERS, DEZE BRIEF VAN 18 DECEMBER 1957 RECHTENS NIET ALS EEN BESCHIKKING IN DE ZIN VAN HET VERDRAG KAN WORDEN BESCHOUWD;

OVERWEGENDE IMMERS, DAT DEZE BRIEF VAN 18 DECEMBER 1957 WELISWAAR HET ANTWOORD VORMDE OP EEN VERZOEK VAN HET G.B.S.V ., HETWELK INHIELD DAT, NU DE LEDEN VAN DIT ORGAAN NIET TOT OVEREENSTEMMING KONDEN KOMEN OMTRENT DE BETEKENIS VAN DE WOORDEN "EIGEN OMLOOPSCHROOT", DE HOGE AUTORITEIT OP GROND VAN ARTIKEL 15, LID 2, VAN DE BESCHIKKING 2-57 EEN DEFINITIE ZOU GEVEN VAN DIT BEGRIP, DOCH DAT DE HOGE AUTORITEIT NIETTEMIN HEEFT GEANTWOORD DAT HET PROBLEEM DAT HET G.B.S.V . HAAR ALDUS HAD VOORGELEGD, "NIET JUIST GESTELD" WAS, GEZIEN HET FEIT DAT DIT ORGAAN "VAN MEET AF ... HET BEGRIP EIGEN OMLOOPSCHROOT STILZWIJGEND HAD AANVAARD VOLGENS DE LETTERLIJKE BETEKENIS WELKE DAARAAN MOET WORDEN GEHECHT" EN DAT DIT CRITERIUM MOEST WORDEN GEHANDHAAFD;

- DAT HIERUIT VOLGT DAT DE HOGE AUTORITEIT NIET DE BEDOELING HAD EEN BESCHIKKING TE GEVEN, HETGEEN HAAR FORMEEL WAS VERZOCHT, DOCH SLECHTS DE BEGINSELEN TE BEVESTIGEN, WAARVAN ZIJ TERECHT OF TEN ONRECHTE VAN MENING WAS, DAT DEZE LOGISCH UIT DE BASISBESCHIKKING 2-57 VOORTVLOEIDEN;

OVERWEGENDE DAT DEZE OPVATTING BEVESTIGD WORDT DOOR HET FEIT, DAT EEN WIJZIGING VAN DE BESCHIKKING 2-57, VOLGENS ARTIKEL 53, LID 1, SUB B ), VAN HET VERDRAG, TEVOREN DE INSTEMMING VAN DE RAAD VAN MINISTERS, BIJ EENSTEMMIGHEID BEPAALD, BEHOEFDE, WELKE VOORWAARDE IN CASU NIET IS VERVULD; DAT ER OVERIGENS GEEN ENKELE REDEN IS VOOR DE VERONDERSTELLING, DAT DE HOGE AUTORITEIT DIT DWINGENDE VOORSCHRIFT WELBEWUST ZOU HEBBEN GESCHONDEN;

OVERWEGENDE DAT DEZE OVERWEGINGEN NIET WORDEN ONTZENUWD DOOR HET FEIT DAT, IN ANTWOORD OP EEN FORMEEL VERZOEK VAN DE DEUTSCHE SCHROTTVERBRAUCHER-GEMEINSCHAFT AAN DE HOGE AUTORITEIT D.D . 6 FEBRUARI 1958, DE AFDELING MARKT BIJ BRIEF VAN 19 FEBRUARI 1958 HEEFT GEANTWOORD, DAT DE BRIEF VAN 18 DECEMBER 1957 INDERDAAD EEN "BESCHIKKING" WAS;

- DAT IMMERS DIT ANTWOORD VAN DE AFDELING MARKT SLECHTS DE MENING VAN EEN AMBTENAAR VAN DE HOGE AUTORITEIT TOT UITDRUKKING BRENGT EN OP ZICHZELF IN DIT GEVAL NIET NOODZAKELIJKERWIJS DE BEDOELING VAN DEZE LAATSTE WEERGEEFT; WEL MOET WORDEN OPGEMERKT, DAT DIT ANTWOORD VOOR VERZOEKSTERS DE AANLEIDING KAN ZIJN GEWEEST, ZO NIET DE OORZAAK, OM TEGEN DEZE ZOGENAAMDE BESCHIKKING IN RECHTE TE AGEREN, ZULKS UIT DE GERECHTVAARDIGDE VOORZORG, HAAR BELANGEN VEILIG TE STELLEN;

OVERWEGENDE ECHTER DAT DE VERSCHILLENDE BOVENGENOEMDE SUBJECTIEVE ELEMENTEN OP ZICHZELF NIET BESLISSEND KUNNEN ZIJN VOOR DE VASTSTELLING VAN HET RECHTSKARAKTER VAN DE BRIEF VAN 18 DECEMBER 1957, DAAR DE AARD VAN EEN HANDELING IN DE EERSTE PLAATS AFHANGT VAN HAAR DOEL EN INHOUD;

OVERWEGENDE DAT BEDOELDE BRIEF EEN RICHTLIJN VAN INTERNE AARD VORMT, AFKOMSTIG VAN EEN HOGERE OVERHEIDSINSTANTIE EN GERICHT TOT EEN ORGAAN DAT AAN HAAR BEVOEGDHEID IS ONDERWORPEN, MET HET DOEL LEIDING TE GEVEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DIT ORGAAN;

- DAT, INDIEN UIT DEZE BRIEF RECHTSTREEKSE VERPLICHTINGEN ZOUDEN VOORTVLOEIEN, DEZE ALLEEN BETREKKING ZOUDEN KUNNEN HEBBEN OP HET ORGAAN TOT HETWELK DE BRIEF ZICH RICHT EN NIET OP DE SCHROOTVERBRUIKENDE ONDERNEMINGEN, WELKE MENING BOVENDIEN NOG WORDT VERSTERKT DOOR HET FEIT DAT DEZE BRIEF, WELKE IS GEDATEERD OP 18 DECEMBER 1957, EERST OP 1 FEBRUARI 1958 IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP IS GEPUBLICEERD;

- DAT BIJGEVOLG DE BRIEF VAN 18 DECEMBER 1957 GEEN BESCHIKKING IS IN DE ZIN VAN HET VERDRAG;

OVERWEGENDE DAT DERHALVE HET BEROEP NIET ONTVANKELIJK IS;

HET HOF VAN JUSTITIE

VERWERPENDE AL HETGEEN MEER OF ANDERS IS GEVORDERD,

VERKLAART EN BESLIST ALS VOLGT :

- HET BEROEP IS NIET-ONTVANKELIJK .

- DE KOSTEN WORDEN GECOMPENSEERD IN DIER VOEGE DAT IEDERE PARTIJ HAAR EIGEN KOSTEN DRAAGT .

A ) HET RECHTSKARAKTER VAN EEN HANDELING VAN DE HOGE AUTORITEIT HANGT IN DE EERSTE PLAATS AF VAN DOEL EN INHOUD VAN DEZE HANDELING .

B ) INDIEN DE HOGE AUTORITEIT TOT EEN ORGAAN DAT DOOR HAAR MET DE UITVOERING VAN BEPAALDE OPDRACHTEN IS BELAST, EEN BRIEF RICHT, WAARIN ZIJ ALGEMENE BEGINSELEN FORMULEERT EN MET NAME DIT ORGAAN VERZOEKT, EEN BEPAALDE TOT DUSVER TOEGEPASTE METHODE TE HANDHAVEN, IS DEZE BRIEF SLECHTS EEN RICHTLIJN VAN INTERNE AARD, ZELFS WANNEER DE BRIEF IN HET PUBLIKATIEBLAD WORDT OPENBAAR GEMAAKT EN HET VERZOEK BETREKKING HEEFT OP DE MAATREGELEN WELKE HET ORGAAN TEN OPZICHTE VAN DE ONDERNEMINGEN VAN DE GEMEENSCHAP MOET TREFFEN . DIT GELDT IN IEDER GEVAL INDIEN UIT DE BRIEF BLIJKT, DAT DE HOGE AUTORITEIT NIET DE BEDOELING HAD EEN BESCHIKKING TE GEVEN, DOCH SLECHTS DE BEGINSELEN TE BEVESTIGEN, WAARVAN ZIJ TERECHT OF TEN ONRECHTE VAN MENING WAS, DAT DEZE LOGISCH UIT HAAR VROEGERE BESCHIKKINGEN VOORTVLOEIDEN .

AAN DEZE OVERWEGINGEN DOET NIET AF, DAT EEN AMBTENAAR VAN DE HOGE AUTORITEIT DE BRIEF TEN OPZICHTE VAN DERDEN EEN "BESCHIKKING" HEEFT GENOEMD . ( VERDRAG E.G.K.S ., ARTIKEL 33 )

658J0020 /

++++

BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - BEGRIP "BESCHIKKING" - CRITERIA VOOR HET RECHTSKARAKTER VAN EEN MAATREGEL VAN DE HOGE AUTORITEIT - BETEKENIS VAN UITLATINGEN VAN AMBTENAREN VAN DE HOGE AUTORITEIT - VERSCHIL TUSSEN BESCHIKKING EN RICHTLIJN VAN INTERNE AARD

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 60 VAN HET REGLEMENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S . DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN; DAT IN CASU DE VORDERING NIET ONTVANKELIJK IS EN VERZOEKSTERS DERHALVE IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT, NU DE BRIEF VAN VERWEERSTER VAN 19 FEBRUARI 1958 VOOR VERZOEKSTERS DE AANLEIDING IS GEWEEST , ZO NIET DE OORZAAK, OM IN RECHTE TE AGEREN TEGEN DE ZOGENAAMDE BESCHIKKING, VERVAT IN DE BRIEF VAN 18 DECEMBER 1957, ER AANLEIDING TOE BESTAAT DE KOSTEN TE COMPENSEREN IN DIER VOEGE DAT IEDERE PARTIJ HAAR EIGEN KOSTEN DRAAGT;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP DE ARTIKELEN 14, 15, 33 EN 80 VAN HET VERDRAG E.G.K.S .;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S .;

GELET OP HET REGLEMENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S .

IN DE ZAAK :

1 . FELTEN UND GUILLEAUME CARLSWERK EISEN - UND STAHL AG,

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT,

GEVESTIGD TE K(LN-MULHEIM,

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR RAAD VAN BEHEER,

2 . WALZWERKE AG, VOORHEEN E . B(CKING EN CO .,

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT,

GEVESTIGD TE K(LN-MULHEIM,

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR RAAD VAN BEHEER,

VERZOEKSTERS,

TE DEZER ZAKE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN MR . E . ARENDT, AVENUE GUILLAUME 27, LUXEMBURG,

BIJGESTAAN DOOR MR . E . ARENDT,

ADVOCAAT BIJ DE COUR D'APPEL TE LUXEMBURG,

TEGEN

HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

TE DEZER ZAKE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE PLACE DE METZ 2, LUXEMBURG,

VERWEERSTER,

VERTEGENWOORDIGD DOOR MR . F . VAN HOUTEN,

JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE HOGE AUTORITEIT,

ALS GEMACHTIGDE,

BIJGESTAAN DOOR MR . W . SCHNEIDER,

ADVOCAAT TE FRANKFORT,

BETREFFENDE HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BRIEF VAN 18 DECEMBER 1957 VAN VERWEERSTER AAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BUREAU VAN SCHROOTVERBRUIKERS, GEPUBLICEERD IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP NO . 4 VAN 1 FEBRUARI 1958, VOOR ZOVER DEZE BRIEF MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN BESCHIKKING IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 14 EN 15 VAN HET VERDRAG;