Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

10.6.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 227/11


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2022/C 227/02)

Datum waarop het besluit is genomen

28.4.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.63735

Lidstaat

België

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit

Rechtsgrondslag

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun voor agromilieuklimaatverbintenissen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 6 925 000 EUR

Jaarbudge: 6 925 000 EUR

Maximale steunintensiteit

100,0 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2022

Economische sectoren

LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35 bus 40

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

4.5.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.101691

Lidstaat

Italië

Regio

EMILIA-ROMAGNA, CAMPANIA

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Development contract Mutti Spa

Rechtsgrondslag

Disciplina dei Contratto di Sviluppo

Type maatregel

Individuele steun

MUTTI spa

Doelstelling

Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden, Steun voor investeringen in verband met de verwerking en de afzet van landbouwproducten

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 44 765 159 EUR

Jaarbudge: 14 921 719 EUR

Maximale steunintensiteit

50,0 %

Looptijd (periode)

vanaf 30.4.2022

Economische sectoren

Overige verwerking en conservering van groenten en fruit

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2, 00187, Roma

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

2.5.2022

Nummer Steunmaatregel

SA.102010

Lidstaat

Malta

Regio

Malta

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

COVID-19: Temporary State aid to Recognized Swine Co-operatives

Rechtsgrondslag

Agriculture and Fishing Industries (Financial Assistance) Act (CAP 146 of the Laws of Malta); Guidelines for Temporary State aid to Recognized Swine Co-operatives

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie, Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 200 000 EUR

Jaarbudge: 200 000 EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 30.6.2022

Economische sectoren

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Agriculture and Rural Payments Agency

Luqa Road, Qormi

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm