Home

Kennisgeving aan ondernemingen die voornemens zijn gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, in 2023 in te voeren in of uit te voeren uit de Europese Unie en aan ondernemingen die voornemens zijn dergelijke stoffen voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen in 2023 te produceren of in te voeren 2022/C 104/14

Kennisgeving aan ondernemingen die voornemens zijn gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, in 2023 in te voeren in of uit te voeren uit de Europese Unie en aan ondernemingen die voornemens zijn dergelijke stoffen voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen in 2023 te produceren of in te voeren 2022/C 104/14

4.3.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/46


Kennisgeving aan ondernemingen die voornemens zijn gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, in 2023 in te voeren in of uit te voeren uit de Europese Unie en aan ondernemingen die voornemens zijn dergelijke stoffen voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen in 2023 te produceren of in te voeren

(2022/C 104/14)

1.

Deze kennisgeving is gericht aan ondernemingen die vallen onder Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (1) (hierna “de verordening” genoemd) en die voornemens zijn in 2023:

a)

in bijlage I bij de verordening vermelde stoffen in te voeren in of uit te voeren uit de Europese Unie, of

b)

dergelijke stoffen voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen in de Europese Unie te produceren of in te voeren.

In het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland (2) is bepaald dat Verordening (EG) nr. 1005/2009 van toepassing is op en in het Verenigd Koninkrijk wat Noord-Ierland betreft. Dat betekent dat wanneer in deze kennisgeving naar de EU wordt verwezen, Noord-Ierland daaronder ook wordt begrepen.

2.

Het gaat om de volgende groepen stoffen:

Groep I

:

CFK 11, 12, 113, 114 of 115

Groep II

:

andere volledig gehalogeneerde CFK’s

Groep III

:

halon 1211, 1301 of 2402

Groep IV

:

tetrachloorkoolstof

Groep V

:

1,1,1-trichloorethaan

Groep VI

:

methylbromide

Groep VII

:

broomfluorkoolwaterstoffen

Groep VIII

:

chloorfluorkoolwaterstoffen

Groep IX

:

broomchloormethaan

3.

Voor de invoer of uitvoer van gereguleerde stoffen (3) is een vergunning van de Commissie vereist, behalve als deze stoffen gedurende niet langer dan 45 dagen onder de regeling douanevervoer, tijdelijke opslag, douane-entrepot of vrije zone als bedoeld in Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) (4) worden geplaatst. Voor de productie van gereguleerde stoffen voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen is voorafgaande toestemming vereist.

4.

Verder gelden voor de volgende activiteiten kwantitatieve beperkingen:

a)

de productie en invoer van gereguleerde stoffen voor analytische en laboratoriumtoepassingen;

b)

de invoer van gereguleerde stoffen in de Europese Unie voor kritische toepassingen (halonen), om daar in het vrije verkeer te worden gebracht;

c)

de invoer van gereguleerde stoffen in de Europese Unie voor gebruik als grondstof, om daar in het vrije verkeer te worden gebracht;

d)

de invoer van gereguleerde stoffen in de Europese Unie voor gebruik als technische hulpstof, om daar in het vrije verkeer te worden gebracht.

De Commissie wijst quota toe voor de toepassingen en gebruikswijzen als bedoeld in de punten a), b), c) en d). De quota worden bepaald op basis van de aanvragen voor een quotum en:

in overeenstemming met artikel 10, lid 6, van de verordening en met Verordening (EU) nr. 537/2011 van de Commissie (5) voor het in punt a) bedoelde geval;

in overeenstemming met artikel 16 van de verordening voor de in de punten b), c) en d) bedoelde gevallen.

Wat betreft de in punt 4 genoemde activiteiten

5.

Elke onderneming die in 2023 gereguleerde stoffen voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen wil invoeren of produceren dan wel gereguleerde stoffen voor kritische toepassingen (halonen), voor gebruik als grondstof of voor gebruik als technische hulpstof wil invoeren, moet de in de punten 6 tot en met 9 beschreven procedure volgen.

6.

Ondernemingen die zich nog niet in het nieuwe ODS-vergunningensysteem hebben geregistreerd (https://webgate.ec.europa.eu/ods2), moeten dit voor 23 mei 2022 doen.

7.

Ondernemingen moeten het via het ODS-vergunningensysteem online beschikbare aanvraagformulier voor een quotum invullen en indienen.

Het aanvraagformulier voor een quotum is vanaf 23 mei 2022 online beschikbaar via het ODS-vergunningensysteem.

8.

Enkel naar behoren ingevulde aanvraagformulieren voor een quotum waarin geen fouten staan en die uiterlijk op 23 juni 2022 zijn ontvangen, worden door de Commissie als geldig aangemerkt.

Ondernemingen worden ertoe aangespoord hun aanvraagformulieren voor een quotum zo spoedig mogelijk en lang genoeg vóór de uiterste datum in te dienen, zodat eventuele correcties vóór de uiterste datum kunnen worden aangebracht en de formulieren eventueel vóór de uiterste datum opnieuw kunnen worden ingediend.

9.

De indiening van een aanvraagformulier voor een quotum geeft op zich nog niet het recht gereguleerde stoffen voor essentiële analytische en laboratoriumtoepassingen in te voeren of te produceren dan wel gereguleerde stoffen voor kritische toepassingen (halonen), voor gebruik als grondstof of voor gebruik als technische hulpstof in te voeren. Voordat in 2023 invoer of productie kan plaatsvinden, moet de onderneming een vergunning aanvragen met behulp van het online via het ODS-vergunningensysteem beschikbare aanvraagformulier voor een vergunning.

Wat betreft invoer voor andere toepassingen en gebruikswijzen dan vermeld in punt 4 en uitvoer

10.

Elke onderneming die in 2023 gereguleerde stoffen wil uitvoeren dan wel gereguleerde stoffen voor andere toepassingen en gebruikswijzen dan vermeld in punt 4 wil invoeren, moet de in de punten 11 en 12 beschreven procedure volgen.

11.

Ondernemingen die zich nog niet in het nieuwe ODS-vergunningensysteem hebben geregistreerd, moeten dit zo spoedig mogelijk doen.

12.

Voordat in 2023 invoer voor andere toepassingen en gebruikswijzen dan vermeld in punt 4 dan wel uitvoer kan plaatsvinden, moet de onderneming een vergunning aanvragen met behulp van het online via het ODS-vergunningensysteem beschikbare aanvraagformulier voor een vergunning.

(1) PB L 286 van 31.10.2009, blz. 1.

(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

(3) NB: alleen de invoer of uitvoer van stoffen die ingevolge de artikelen 15 en 17 van het algemene invoer- of uitvoerverbod zijn vrijgesteld, kan worden toegestaan.

(4) PB L 145 van 4.6.2008, blz. 1.

(5) Verordening (EU) nr. 537/2011 van de Commissie van 1 juni 2011 betreffende het mechanisme voor de toewijzing van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Unie voor analytische en laboratoriumtoepassingen is toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PB L 147 van 2.6.2011, blz. 4).