Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 mei 2021 over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen (11645/2020 — C9-0392/2020 — 2019/0126(NLE))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 mei 2021 over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen (11645/2020 — C9-0392/2020 — 2019/0126(NLE))

12.1.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 15/237


P9_TA(2021)0225

Overeenkomst EU/VS/IJsland/Noorwegen: tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning ***

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 mei 2021 over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen (11645/2020 — C9-0392/2020 — 2019/0126(NLE))

(Goedkeuring)

(2022/C 15/32)

Het Europees Parlement,

gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11645/2020),

gezien de ontwerpovereenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen (10584/19),

gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0392/2020),

gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0125/2021),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Verenigde Staten van Amerika, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen.