Home

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2020/C 307/04

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2020/C 307/04

16.9.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 307/4


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2020/C 307/04)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“NAVARRA”

PDO-ES-A0127-AM02

Datum van de mededeling: 9 juni 2020

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

De onderhavige wijzigingen zijn overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie standaardwijzigingen van het productdossier, omdat zij geen wijziging van de naam van de oorsprongsbenaming behelzen; niet bestaan in een wijziging, schrapping of toevoeging van een categorie wijnbouwproducten, als bedoeld in bijlage VII, deel II, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013; het verband als bedoeld in artikel 93, lid 1, onder a), i), of onder b), i), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 potentieel niet teniet kunnen doen; en niet gepaard gaan met verdere beperkingen voor het in de handel brengen van het product.

In het algemeen zijn de goedgekeurde wijzigingen ingegeven door de behoeften van de producenten, die zijn veranderd onder invloed van de ontwikkeling van de technieken en de wetenschap, evenals de voortgang in de regels voor de consumptie, productie en afzet van wijnen met oorsprongsbenaming “Navarra”.

1. Benodigde rassen voor de bereiding van likeurwijnen (punt 2.a.d van het productdossier)

Volgens de huidige versie van het productdossier moeten likeurwijnen voor ten minste 85 % zijn bereid uit het ras moscatel de grano menudo. Daaraan worden de rassen garnacha blanca en garnacha tinta toegevoegd.

In Navarra worden al sinds mensenheugenis likeurwijnen vervaardigd. De productie gaat ongetwijfeld terug tot de tijd van de Romeinen en de ontwikkeling is geworteld in de mediterrane cultuur, waaraan zij hun bestaan te danken hebben. Niet voor niets komen deze likeurwijnen — of “vinos de costa”, zoals ze in andere streken worden genoemd — in de loop der geschiedenis voor in alle wijnproducerende landen rond de Middellandse Zee.

Deze wijnen worden van oudsher gemaakt van witte of rode druivenrassen, en dan met name die welke al eeuwenlang worden verbouwd in Europa, met bekende namen zoals moscatel, malvasía en garnacha.

In artikel 5 van de bij besluit van het ministerie van Landbouw van 5 april 1967 goedgekeurde eerste verordening inzake de oorsprongsbenaming “Navarra” en de desbetreffende toezichtsraad is bepaald dat “mistella's kunnen worden gemaakt van druiven van de rassen moscatel en garnacha”. Met de term “mistella” worden bepaalde likeurwijnen aangeduid waarvan de most al dan niet gedeeltelijk is vergist voorafgaand aan de toevoeging van alcohol. Mistella's zijn de meest gangbare soort likeurwijn die van oudsher in veel streken wordt vervaardigd.

In de verordening van 1975 is de likeurwijn verdwenen. Hij beleeft zijn terugkeer in de verordeningen van 2003 en 2005, waarin hij echter enkel nog maar gekoppeld wordt aan het ras moscatel de grano menudo, nadat het onderzoeksinstituut voor wijnbouw en oenologie EVENA zich in de jaren 1990 sterk heeft gemaakt voor herstel en herwaardering.

Overigens zij opgemerkt dat volgens het huidige productdossier likeurwijnen weliswaar alleen mogen worden bereid van het ras moscatel de grano menudo, maar dat in de praktijk bij het vervaardigen het gebruik van geconcentreerde most van het ras garnacha wel is toegestaan.

De mogelijkheid rode likeurwijnen te vervaardigen met behulp van het inheemse ras garnacha beantwoordt niet alleen aan de noodzaak om in het kader van een differentiatiestrategie op een sterk competitieve markt in te zetten op inheemse producten, maar ook aan de behoefte om het aanbod van wijnen met een oorsprongsbenaming te kunnen uitbreiden en aanvullen. Hoewel het hier niet gaat om een categorie wijnen die een belangrijk marktaandeel vertegenwoordigt, zijn dit wel producten die prestige genieten en een hoogwaardige uitstraling kunnen hebben.

2. Wijziging van de organoleptische kenmerken (punt 2.b van het productdossier; punt 4 van het enig document)

Aanleiding voor de wijziging van de organoleptische kenmerken van wijnen met de oorsprongsbenaming “Navarra” is het feit dat zij een belangrijke rol spelen in de controleprocedure van wijnen en dat de marktdeelnemers moeten aantonen dat hun product overeenstemt met het productdossier.

Alle wijnen met de oorsprongsbenaming “Navarra” moeten ter plaatse een organoleptische keuring ondergaan. Technisch moeten de wijnkelders middels fysisch-chemische analyse en zintuiglijke controle verifiëren dat alle partijen wijn die zij op de markt gaan aanbieden, daarvoor geschikt zijn. De zintuiglijke controle vindt doorgaans intern plaats. Daarbij worden de organoleptische kenmerken van het product getoetst aan de specificaties van het productdossier.

Met het oog op de uitvoering van de controletests is het dan ook van groot belang dat die kenmerken zo objectief mogelijk kunnen worden gemeten.

De huidige organoleptische beschrijvingen zijn die van de eerste versie van het productdossier, toen de reikwijdte ervan nog niet bekend was. Zij gaan mank aan bepaalde nauwelijks objectieve dichterlijke vrijheden die eigen zijn aan het taalgebruik van de wijnproeverij, zoals “complex” en “elegant”. Daarnaast is het, gezien het grote aantal beschrijvingen, bevorderlijk voor de uitvoering van het werk en een betere omlijning van de feitelijke typologie om de wijnen opnieuw in te delen in ruimere categorieën (bv. alle houtgerijpte wijnen met dezelfde kleur).

Het wijzigingsvoorstel betreft bijgevolg een verlaging van het aantal wijnsoorten van twaalf naar zeven en een vereenvoudiging van de beschrijvingen. De beschrijvingen worden getoetst door het bij de certificering betrokken proefpanel, dat valt onder INTIA (Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias) en alle monsters test die zintuiglijk worden gecontroleerd met het oog op de verkrijging of verlenging van een certificaat voor de oorsprongsbenaming “Navarra”.

Dat betekent dat de beschrijvingen nu precies en meetbaar zijn (“gemiddelde of hoge zuurgraad, gemiddelde of lange afdronk”). De beschrijvingen zijn toegespitst op de meest gangbare kenmerken die samenhangen met het verband met het geografische gebied en het causale verband.

3. Verwijzing naar nieuwe rassen die zijn toegestaan voor likeurwijnen (punt 2.b van het productdossier)

In aansluiting op de in het vorige punt beschreven wijziging zij hier vermeld dat bij de vervaardiging van likeurwijnen ook gebruik mag worden gemaakt van de rassen garnacha tinta en garnacha blanca.

4. Wijziging van de maximumopbrengsten (punt 5 van het productdossier en punt 5.b van het enig document)

De productie van witte druivenrassen is in de afgelopen acht jaar met 15 % gestegen. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de groeiende vraag naar witte wijnen, waarvan de verkoop in deze periode jaar na jaar is gestegen. De productie zal de komende vier seizoenen verder worden opgevoerd.

Omdat er in het kader van de beperking van de vergunning voor aanplant niet is voorzien in uitbreiding van het geregistreerde oppervlak en het productiepotentieel bijgevolg niet in de pas kan blijven lopen met een eventuele aanhoudende toename van de vraag, moet een passend opbrengstniveau worden vastgesteld. Dat is te meer nodig omdat ervoor moet worden gezorgd dat de productie niet ten koste gaat van de kwaliteit van de verkregen wijnen. Het feit dat bij talrijke vergelijkbare oorsprongsbenamingen van witte wijnen de maximumopbrengsten 10 000 tot 12 000 kg per hectare bedragen, getuigt hiervan.

Overigens zou de gewijzigde opbrengst overeenkomen met 10 % van die van de rode rassen, zodat er nooit sprake kan zijn van een zodanige overschrijding van de maxima dat de kwaliteit van de druif en dus ook de kwaliteit van de daarmee bereide wijn in het gedrang zouden komen.

5. Nuancering in de beschrijving van het verband als gevolg van de opname van nieuwe rassen in de bereiding van likeurwijnen (punt 7 van het productdossier)

In het kader van de onderhavige wijziging betreffende likeurwijnen wordt er verder ter correctie op gewezen dat de “intrinsieke kenmerken” die de productie van dit soort wijnen mogelijk maken, die van “rassen” zijn. Onder “causaal verband” hieronder wordt daarnaast het ras garnacha vermeld.

De gedefinieerde algemene organoleptische kenmerken van likeurwijnen van het ras moscatel komen sterk overeen met die van het ras garnacha tinta en garnacha blanca. Afgezien van het verschil in kleur, zijn dit zeer romige wijnen, met een gemiddelde tot intense body en aroma's van rozijnen. Opgemerkt zij dat bij de bereiding van “Navarra” al sinds mensenheugenis gebruik wordt gemaakt van de rozijnen van garnacha blanca en garnacha tinta.

6. Nuancering met betrekking tot het causale verband tussen het geografische gebied en de kenmerken van het product (punt 7.c van het productdossier en punt 8 van het enig document)

Zoals hiervoor is toegelicht, worden de inheemse rassen garnacha blanca en garnacha tinta van oudsher gebruikt voor de bereiding van likeurwijnen.

Hoewel garnacha tinta in de loop der geschiedenis van Navarra zijn dominante positie heeft moeten prijsgeven, is het nog altijd het traditionele ras. Tegenwoordig is het met ruim 25 % van de totale beplante oppervlakte het op een na meest verbouwde ras.

Het is bijzonder geschikt voor de productie van likeurwijnen, die veelal het resultaat zijn van een proces van overrijping in de plant om het noodzakelijke suikergehalte te verkrijgen. Het dankt dit kenmerk aan de lange cyclus en het vermogen om een hoog suikergehalte te bereiken.

Garnacha tinta en garnacha blanca vormen de basis van traditionele likeurwijnen. Zij bieden de mogelijkheid gebruik te maken van de bij Europese wetgeving beschermde specifieke vermelding “natuurlijke zoete wijn”, van verschillende oorsprongsbenamingen en landen zoals Frankrijk en Italië.

7. Wijziging van de verwijzingen naar regelgeving (punt 8.a van het productdossier)

De verwijzing naar Orden Foral 376/2008 van 15 juli 2008, een afgeschafte bepaling, is geschrapt.

8. Afbakening van de bevoegdheden van de toezichtsraad (punt 8 van het productdossier)

Er wordt bepaald dat iedere zending van most, wijn, wijnbouwproduct of bijproduct van de wijnbereiding binnen het productiegebied is onderworpen aan de toestemming van de toezichtsraad.

In de vorige versie was deze bevoegdheid toegewezen aan de instantie die toezicht houdt op oorsprongsbenamingen. De toezichtsraad treedt echter uitsluitend op in verband met certificering, waartoe zijn werkterrein is beperkt. Het is de taak van de toezichtsraad de verplaatsingen van wijnen met beschermde vermelding te volgen en administratief te verwerken, en daarover gaat dit punt.

De nieuwe versie verduidelijkt de bevoegdheden die rechtstreeks zijn toegekend bij Wet 16/2005 van de autonome gemeenschap Navarra, waarin het “garanderen” van de betrokken producten als een van de “doelen van de toezichtsraad” wordt genoemd.

9. Schrapping van de verwijzing naar de “kwalificatie van de betrokken wijnen” (punt 8.5 van het productdossier)

In het huidige kader voor productcertificering, die wordt verricht door een overeenkomstig norm ISO/IEC 17065 erkende instelling, worden wijnen niet meer gekwalificeerd. Die kwalificatie maakte jarenlang deel uit van de vastgestelde procedure van de inspectieregeling onder leiding en toezicht van de toezichtsraad.

Tegenwoordig worden wijnen middels een zelfcontrolesysteem door de wijnkelders niet “gekwalificeerd” maar “geschikt” verklaard, waarna de certificeringsinstantie vergelijkingen uitvoert op basis van de controles waaraan de marktdeelnemers worden onderworpen

Dit punt moet derhalve worden geschrapt.

10. Bijwerking van de verwijzingen naar regelgeving in verband met de traditionele aanduidingen (punt 8.10 van het productdossier)

De verwijzingen naar de regelgeving moeten worden bijgewerkt omdat zij na publicatie van diverse EU-verordeningen niet langer juist zijn.

ENIG DOCUMENT

1. Naam van het product

Navarra

2. Type geografische aanduiding

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3. Categorie wijnbouwproducten

1.

Wijn

3.

Likeurwijn

4. Beschrijving van de wijn(en)

Witte wijn

Licht- tot goudgele kleur, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met fruitige en/of bloemige en/of plantaardige nuances. Evenwichtig in de mond, goed gedoseerde zuurgraad, met fruitige nasmaak en gemiddelde of lange afdronk.

Als het gehalte aan restsuiker hoger is dan 5 g/l, is het gehalte aan zwaveldioxide maximaal 300 g/l.

Niet-besproken analytische grenswaarden moeten overeenstemmen met de vigerende Europese regelgeving.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):

10,5

Minimale totale zuurgraad:

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):

12,5

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):

190

Witte wijn “Blanco con madera” (gerijpt op vat, Crianza, Reserva, Gran Reserva)

Stro- tot goudgele kleur, met amberaccenten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met houtige en/of kruidige en/of rooknuances. Evenwichtig in de mond, goed gedoseerde zuurgraad, met houtige nasmaak en gemiddelde of lange afdronk.

Als het gehalte aan restsuiker hoger is dan 5 g/l, is het gehalte aan zwaveldioxide maximaal 300 g/l.

Niet-besproken analytische grenswaarden moeten overeenstemmen met de vigerende Europese regelgeving.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):

10,5

Minimale totale zuurgraad:

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):

15

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):

190

Witte wijn van door edele rotting aangetaste druiven

Licht- tot goudgele kleur, met amberaccenten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met fruitige en/of bloemige en/of plantaardige nuances. Evenwichtig in de mond, goed gedoseerde zuurgraad, met fruitige nasmaak en gemiddelde of lange afdronk.

Het gehalte aan vluchtige zuren wordt verhoogd met 1 mEq/l per procentpunt effectief natuurlijk alcoholgehalte boven 10 volumeprocent.

Niet-besproken analytische grenswaarden moeten overeenstemmen met de vigerende Europese regelgeving.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):

10,5

Minimale totale zuurgraad:

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):

13

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):

190

Roséwijn

Kleur met roze tinten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met nuances van rood en zwart fruit en/of bloemen. Evenwichtig in de mond. Goed gedoseerde zuurgraad, met nasmaak van rood en zwart fruit en/of volle nasmaak. Gemiddelde of lange afdronk.

Niet-besproken analytische grenswaarden moeten overeenstemmen met de vigerende Europese regelgeving.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):

11

Minimale totale zuurgraad:

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):

12,5

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):

190

Roséwijn “Rosado con madera” (gerijpt op vat, Reserva)

Kleur met roze tinten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met nuances van rood en zwart fruit en/of houtige nuances. Evenwichtig in de mond, goed gedoseerde zuurgraad, met houtige nasmaak en gemiddelde of lange afdronk.

Niet-besproken analytische grenswaarden moeten overeenstemmen met de vigerende Europese regelgeving.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):

11

Minimale totale zuurgraad:

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):

15

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):

190

Rode wijn

Violet tot robijnrood, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met fruitige en/of houtige nuances. Evenwichtig in de mond, gemiddelde body, met fruitige en/of houtige nasmaak. Gemiddelde of lange afdronk.

Niet-besproken analytische grenswaarden moeten overeenstemmen met de vigerende Europese regelgeving.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):

11,5

Minimale totale zuurgraad:

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):

12,5

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):

140

Rode wijn “Tinto con madera” (Roble, Crianza, Reserva, Gran Reserva)

Paarsrode tot rode kleur met steenroodaccenten, helder en glanzend. Gemiddeld of sterk aroma, zonder gebreken, met fruitige, houtige en/of kruidige en/of rooknuances. Evenwichtig in de mond, gemiddelde of intense body, met houtige, fruitige en/of kruidige nasmaak. Gemiddelde of lange afdronk.

Niet-besproken analytische grenswaarden moeten overeenstemmen met de vigerende Europese regelgeving.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):

11,5

Minimale totale zuurgraad:

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):

16,67

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):

140

Likeurwijn

Witte wijnen: lichtgele - tot mahoniebruine kleur, helder en glanzend. Rode wijnen: paarsrode tot rode kleur met steenroodnuances, helder en glanzend. Sterk aroma, zonder gebreken, met nuances van rijp fruit of rozijnen. Evenwichtig in de mond, gemiddelde tot intense body, met nasmaak van rijp fruit of rozijnen. Gemiddelde of lange afdronk.

Niet-besproken analytische grenswaarden moeten overeenstemmen met de vigerende Europese regelgeving.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent):

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent):

15

Minimale totale zuurgraad:

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter):

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter):

190

5. Wijnbereidingsprocedés

a. Essentiële oenologische procedés

Teeltwijze

De dichtheid van de beplanting is ten minste 2 400 wijnstokken per hectare.

Specifiek oenologisch procedé

Bij het vervaardigen van wijnen met de beschermde oorsprongsbenaming mogen geen continupersen worden gebruikt.

Voor de wijnbereiding geldende beperking

Roséwijnen: het mostvolume na ontkuiping mag niet meer bedragen dan 40 liter per 100 kilo druiven.

Rood: uitsluitend rodedruivenrassen.

Likeurwijnen: toevoeging van wijnalcohol ≥ 96 % van het volume of van het mengsel daarvan met de most, de gistende most of de wijn, van moscatel de grano menudo of garnacha, tinta en blanca, met een gehalte natuurlijk alcohol van meer dan 12 volumeprocent. Bij toepassing van een rijpingsprocedé is toevoeging mogelijk van door rechtstreekse werking van vuur verkregen geconcentreerde most, van moscatel de grano menudo en/of garnacha, tinta en/of blanca.

b. Maximumopbrengsten

Wittedruivenrassen

9 200 kilogram druiven per hectare

Rodedruivenrassen

8 000 kg druiven per hectare

Rodedruivenrassen

56 hectoliter per hectare

Roséwijn

8 000 kg druiven per hectare

Roséwijn

8 000 kg druiven per hectare

Roséwijn

32 hectoliter per hectare

6. Afgebakend geografisch gebied

Gemeenten:

Gebied I: Geen

Gebied II: Lumbier, Lónguida, Romanzado en Urraul Bajo y Alto.

Gebied III: Obanos, Añorbe, Muruzabal, Tiebas -Muruarte de Reta, Adios, Legarda, Uterga, Guirguillano, Puente la Reina, Artazu, Echauri, Ucar, Tirapu, Vidaurreta, Enériz, Cizur.

Gebied IV: alle gemeenten, behalve Genevilla, Cabredo, Marañón, Aras, Bargota, Viana, Aguilar de Codes, Zuñiga, Etayo, Ancín, Salinas de Oro, Lezaún, Abárzuza.

Gebied V: alle gemeenten, behalve Petilla de Aragón.

Gebied VI: alle gemeenten, behalve Mendavia, San Adrian, Azagra, Andosilla en Sartaguda.

Gebied VII: alle gemeenten, behalve Cortes, Cabanillas, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada en Buñuel.

7. Voornaamste wijndruivenras(sen)

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA

GARNACHA TINTA

GRACIANO

MACABEO — VIURA

MERLOT

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

TEMPRANILLO

8. Beschrijving van het (de) verband(en)

“Wijn”

Het geografisch gebied van de beschermde oorsprongsbenaming “Navarra” bevindt zich in het noorden van het Iberisch schiereiland, en is ideaal voor wijnbouw. Het klimaat is mediterraan met in het noordwesten Atlantische invloeden en in heel de streek overwegend een koude, droge wind. De gemiddelde neerslag bedraagt 400 tot 500 mm. De bodem is sterk kalkhoudend, gemiddeld steenachtig en van een losse kleiachtige structuur.

Dit geografisch milieu zorgt voor wijnen met een gemiddelde tot hoge zuurgraad, organoleptische frisheid en evenwichtige smaak en een door de bodemgesteldheid bepaald enigszins mineraal karakter.

“Likeurwijn”

Wijnen die overwegend worden verkregen uit de rassen moscatel de grano menudo, garnacha tinta en garnacha blanca. Deze inheemse rassen van Navarra worden gekenmerkt door een hoog suikergehalte, ronde en romige eigenschappen, aroma's van rozijnen en een goede balans tussen zachte en zure smaken. Deze uitgesproken volle smaak is te danken aan de bijzondere klimaatomstandigheden: een zeer droog klimaat, hoge temperaturen in het groeiseizoen, weinig neerslag en een permanent watertekort.

9. Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Het gebruikte lettertype om de beschermde oorsprongsbenaming te vermelden, mag in geen geval kleiner dan 3 mm of groter dan 9 mm zijn. De letters moeten duidelijk leesbaar, onuitwisbaar en niet te vet zijn. De vermelding mag niet meer dan de helft van de totale breedte van het etiket beslaan.

Het logo van de beschermde oorsprongsbenaming is verplicht. De doorsnede van het logo moet minimaal 8 mm en maximaal 11 mm zijn.

Link naar het productdossier

https://cutt.ly/tyStMxM


(1) PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.