Home

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende wijziging van het besluit van de Raad van 7 juni 2016 waarbij de Commissie wordt gemachtigd om onderhandelingen te openen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) met betrekking tot aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende wijziging van het besluit van de Raad van 7 juni 2016 waarbij de Commissie wordt gemachtigd om onderhandelingen te openen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) met betrekking tot aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen

Brussel, 20.3.2020

COM(2020) 106 final

Aanbeveling voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

houdende wijziging van het besluit van de Raad van 7 juni 2016 waarbij de Commissie wordt gemachtigd om onderhandelingen te openen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) met betrekking tot aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen


TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN DE AANBEVELING

Motivering en doelstellingen van de aanbeveling

Op 7 december 2015 heeft de Europese Commissie een luchtvaartstrategie voor Europa voorgesteld. Die strategie bevatte een aantal voorstellen voor besluiten van de Raad waarbij de Commissie werd gemachtigd onderhandelingen te openen tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen over uitgebreide luchtvervoersovereenkomsten. Een van deze voorstellen (COM(2015) 609 final) had betrekking op het openen van onderhandelingen met de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN).

Op 7 juni 2016 heeft de Raad besloten de Commissie te machtigen onderhandelingen te openen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de ASEAN-lidstaten, voor wat betreft kwesties die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen. Het besluit van de Raad was vier jaar geldig en verstrijkt dus op 7 juni 2020.

De Commissie heeft met betrekking tot dit besluit van de Raad een verklaring afgelegd waarin zij oordeelde dat de beperking in de tijd van de machtiging onverenigbaar is met de Verdragen, en met name met artikel 218, lid 3, VWEU.

Op 24 juni 2016 heeft de Commissie de regering van elk van de 10 ASEAN-lidstaten in kennis gesteld van de machtiging van de Raad om onderhandelingen te openen met de ASEAN-lidstaten, en heeft zij de ASEAN uitgenodigd de onderhandelingen te openen.

De eerste onderhandelingsronde vond plaats op 27-28 november 2016 in Brussel. De achtste en tot dusver laatste onderhandelingsronde vond plaats van 20 tot 22 november 2018 in Salzburg. Tijdens de achtste onderhandelingsronde werd overeenstemming bereikt over de meeste delen van de ontwerpovereenkomst, maar beide partijen zijn overeengekomen om intern overleg te plegen over enkele nog niet opgeloste vraagstukken.

Dit intern overleg binnen de ASEAN is nog steeds aan de gang.

Het doel van deze aanbeveling is de Raad te verzoeken zijn besluit van 7 juni 2016 te wijzigen zonder de aan het besluit van de Raad gehechte onderhandelingsrichtsnoeren te wijzigen.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

De aanbeveling om het besluit van juni 2016 tot machtiging van de Commissie om onderhandelingen te openen met de ASEAN-lidstaten te wijzigen, is volledig in overeenstemming met de doelstellingen van het externe beleid van de Unie, zoals uiteengezet in de alomvattende luchtvaartstrategie die de Commissie in december 2015 heeft voorgesteld en die tot doel heeft het concurrentievermogen van de Europese luchtvaartsector te versterken.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Deze aanbeveling is volledig in overeenstemming met de doelstellingen van het luchtvaartbeleid van de Unie en bevordert ook andere beleidsdoelstellingen en bijbehorende beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrechten, milieu en de bestrijding van klimaatverandering, teneinde beter te garanderen dat deze doelstellingen aan beide zijden worden bereikt.

2. RECHTSGRONDSLAG

Rechtsgrondslag

Artikel 218, lid 3, VWEU.

Keuze van het instrument

Voorgesteld instrument: Besluit van de Raad op grond van artikel 218, lid 3, VWEU.

Andere instrumenten zouden om de volgende reden ongeschikt zijn:

Een besluit van de Raad op grond van artikel 218, lid 3, VWEU waarbij de Commissie wordt gemachtigd om onderhandelingen te openen, is de procedure die voorzien is voor internationale vervoersonderhandelingen.

Aanbeveling voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

houdende wijziging van het besluit van de Raad van 7 juni 2016 waarbij de Commissie wordt gemachtigd om onderhandelingen te openen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) met betrekking tot aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 218, lid 3,

Gezien de aanbeveling van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

Onmiddellijk na de vaststelling van het besluit van de Raad van 7 juni 2016 waarbij de Commissie werd gemachtigd om onderhandelingen te openen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) met betrekking tot aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen, heeft de Commissie contact opgenomen met elk van de ASEAN-lidstaten teneinde te beginnen met de onderhandelingen.

Sinds november 2016 zijn acht onderhandelingsronden gehouden.

Onder deze omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat de onderhandelingen met succes kunnen worden voltooid vóór de bij het besluit van de Raad van 7 juni 2016 verleende machtiging verstrijkt, namelijk op 7 juni 2020.

Het is dan ook noodzakelijk dat besluit te wijzigen, zodat de Commissie onderhandelingen kan voeren in een kader dat bevorderlijk is voor een succesvolle voltooiing ervan, in het belang van de Unie.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het besluit van de Raad van 7 juni 2016 waarbij de Commissie wordt gemachtigd om onderhandelingen te openen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) met betrekking tot aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen, wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel van het besluit wordt vervangen door:

“besluit van de Raad van 7 juni 2016 waarbij de Commissie wordt gemachtigd om onderhandelingen te openen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)”

2. De tekst van artikel 1 wordt vervangen door:

“De Commissie wordt hierbij gemachtigd om namens de Unie te onderhandelen over een uitgebreide luchtvervoersovereenkomst met de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN).”

3. De tekst van artikel 3 bis wordt vervangen door:

“Dit besluit is geldig voor onbeperkte tijd.”

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter