Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9904 — SCUK/Volvo/Volvo Car Financial Services U.K. Limited JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 327/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9904 — SCUK/Volvo/Volvo Car Financial Services U.K. Limited JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 327/10

5.10.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 327/20


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9904 — SCUK/Volvo/Volvo Car Financial Services U.K. Limited JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2020/C 327/10)

1.

Op 25 september 2020 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Volvo Car Corporation (“Volvo Cars”, Zweden) die onder indirecte zeggenschap staat van Zhejiang Geely Holding Group Co. Limited en deel van de groep Geely (China);

Santander Consumer (UK) PLC (“SCUK”, Verenigd Koninkrijk) die onder indirecte zeggenschap staat van Santander Group (Spanje).

Volvo Cars en SCUK verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over het geheel van Volvo Car Financial Services UK Limited (“VCFS”).

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte onderneming die een joint venture vormt.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Volvo Cars: Zweedse multinationale autoproducent die actief is in de automobielindustrie en zich bezighoudt met het ontwerp, de ontwikkeling, de vervaardiging, het op de markt brengen en de verkoop van personenwagens en reserve-onderdelen. Volvo Cars staat onder zeggenschap van Zhejiang Geely Holding Group Limited en deel van de groep Geely;

SCUK: uiteindelijk indirect eigendom van Banco Santander S.A. en Santusa Holding S.L., de top-moederonderneming van een in Spanje gevestigde financiële groep die hoofdzakelijk actief is in bankdiensten voor particulieren, vermogensbeheer, bankdiensten voor ondernemingen en investeerders, thesaurie en verzekeringen (Santander Group). Santander Group is operationeel in Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Azië.

De JV zal autofinancieringsoplossingen aanbieden in het Verenigd Koninkrijk, bijv. leningen en leasing, alsook aanverwante diensten, zoals distributie van verzekeringsproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9904 — SCUK/Volvo/Volvo Car Financial Services U.K. Limited JV

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2) PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.