Home

P9_TA(2020)0223Fonds voor een rechtvaardige transitie ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 17 september 2020 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD))(1)(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)2021/C 385/32

P9_TA(2020)0223Fonds voor een rechtvaardige transitie ***IAmendementen van het Europees Parlement aangenomen op 17 september 2020 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD))(1)(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)2021/C 385/32

Artikel 3 ter Groen beloningsmechanisme

Voor 18 % van het totaal van de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, en artikel 3 bis, lid 1, eerste alinea, bedoelde bedragen wordt de toewijzing afhankelijk gemaakt van de snelheid waarmee de lidstaten hun broeikasgasuitstoot terugdringen, gedeeld door hun meest recente gemiddelde bni.

Artikel 3 quater Specifieke toewijzingen voor ultraperifere gebieden en eilanden

1 % van het totaal van de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, en artikel 3 bis, lid 1, eerste alinea, bedoelde bedragen is een specifieke toewijzing voor eilanden, en 1 % is een specifieke toewijzing voor de ultraperifere gebieden, als bedoeld in artikel 349 VWEU, aan de betrokken lidstaten.

Artikel 3 quinquies Toegang tot het JTF

De toegang tot het JTF is afhankelijk van de goedkeuring van een nationale doelstelling voor het verwezenlijken van klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050.

Voor lidstaten die zich nog niet hebben verplicht tot een nationale doelstelling voor klimaatneutraliteit, wordt slechts 50 % van hun nationale toewijzing vrijgegeven, waarbij de resterende 50 % ter beschikking van deze lidstaten wordt gesteld zodra ze genoemde doelstelling hebben goedgekeurd.

Artikel 10 bis Overgangsbepalingen

Voor de lidstaten geldt een overgangsperiode tot en met … [één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] voor het opstellen en goedkeuren van de territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie. Alle lidstaten komen in die overgangsperiode volledig in aanmerking voor financiering uit hoofde van deze verordening, en de Commissie houdt bij het nemen van een besluit in verband met vrijmaking of verlies van financiering geen rekening met de overgangsperiode.

Artikel 10 ter Evaluatie

Uiterlijk aan het einde van de tussentijdse herziening van het volgende meerjarig financieel kader evalueert de Commissie de uitvoering van het JTF en beoordeelt zij of het wenselijk is het toepassingsgebied ervan aan te passen overeenkomstig mogelijke wijzigingen in Verordening (EU) 2020/852, de klimaatdoelstellingen van de Unie uit hoofde van Verordening (EU) 2020/… [Europese klimaatwet] en de ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het actieplan voor duurzame financiering. Op basis daarvan dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad, dat vergezeld kan gaan van wetgevingsvoorstellen.