Home

Kennisgeving van Nederland van de toepassing van artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake de regels voor de spreiding van verkeer over de luchthavens van Schiphol en Lelystad (Voor de EER relevante tekst.)

Kennisgeving van Nederland van de toepassing van artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake de regels voor de spreiding van verkeer over de luchthavens van Schiphol en Lelystad (Voor de EER relevante tekst.)

12.4.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 136/26


Kennisgeving van Nederland van de toepassing van artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake de regels voor de spreiding van verkeer over de luchthavens van Schiphol en Lelystad

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 136/07)

Overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (1) heeft de Commissie op 29 maart 2019 van Nederland een kennisgeving ontvangen van een ontwerpregeling tot vaststelling van de Nederlandse regels voor de spreiding van het verkeer over de luchthavens van Schiphol en Lelystad. Als de voorgestelde regels zijn vastgesteld en van kracht zijn geworden, zal het verkeer tussen de luchthavens van Schiphol en Lelystad Airport op de volgende basis worden gespreid:

Lelystad Airport zal vanaf de inwerkingtreding van de aangemelde regeling worden aangewezen als gecoördineerde luchthaven in de zin van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (2).

Een luchtvaartmaatschappij die vrijwillig een punt-tot-punt-vlucht van Schiphol naar het vliegveld van Lelystad verschuift, krijgt, onverminderd de slotverordening, voorrang bij de toewijzing van slots op de luchthaven van Lelystad. Alleen in geval van gelijke prioriteit in het kader van de slotverordening zal vervolgens voorrang worden gegeven aan verkeer dat afkomstig is van Schiphol.

Een slot dat op Schiphol beschikbaar komt dankzij de verschuiving van een punt-tot-punt-vlucht naar de luchthaven van Lelystad, moet op Schiphol voor een transfervlucht worden gebruikt. Een slot op Schiphol komt beschikbaar als een luchtvaartmaatschappij het vrijwillig teruggeeft aan de slotcoördinator of een andere luchtvaartmaatschappij, of als zij dat slot voortaan gebruikt om een transfervlucht uit te voeren.

Transfervluchten zijn, kort samengevat, vluchten naar bestemmingen die op Schiphol een gemiddeld transferpercentage van minstens 10 % hebben. Punt-tot-punt-vluchten zijn vluchten naar bestemmingen die op Schiphol een gemiddeld transferpercentage van minder dan 10 % hebben.

De bestemmingen die aan die criteria voldoen, zijn vermeld in de bijlagen bij de regeling.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen vooraf aan het ministerie aantonen dat het gemiddelde transferpercentage van een bestemming die niet in de bijlage met de transferverbindingen is opgenomen, ten minste 10 % zal bedragen.

De voorrangsregel geldt in eerste instantie voor de eerste 10 000 slots die op de luchthaven van Lelystad beschikbaar zijn voor commercieel verkeer en, na de beoordeling en goedkeuring door de Europese Commissie, voor de eerste 25 000 slots. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de verkeersverdelingsregel, brengen de Nederlandse autoriteiten aan het Parlement en de Europese Commissie verslag uit over de doeltreffendheid, de impact en de evenredigheid van de regeling, met de nadruk op de beschikbare marktcapaciteit en de toegang van nieuwkomers tot de Nederlandse luchtvaartmarkt.

Link naar de volledige tekst:

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2019-schiphol-lelystad-distribution-rules_en

De Commissie verzoekt belanghebbenden om hun opmerkingen binnen 15 dagen na de bekendmaking van deze mededeling in te dienen bij:

Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (eenheid E1 Luchtvaartbeleid)

Europese Commissie

Kamer DM24 05/100

1049 Brussel

BELGIË

MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu