Home

Bekendmaking van een enig document dat is gewijzigd naar aanleiding van de goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/20122019/C 419/11

Bekendmaking van een enig document dat is gewijzigd naar aanleiding van de goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/20122019/C 419/11

12.12.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 419/22


Bekendmaking van een enig document dat is gewijzigd naar aanleiding van de goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

(2019/C 419/11)

De Europese Commissie heeft deze minimale wijziging goedgekeurd overeenkomstig artikel 6, lid 2, derde alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie (1).

De aanvraag tot goedkeuring van deze minimale wijziging kan worden geraadpleegd in de DOOR-databank van de Commissie.

ENIG DOCUMENT

“MEL DE BARROSO”

EU-nr.: PDO-PT-0229-AM02 — 31.7.2019

BOB (X) BGA ( )

1. Naam/namen

“Mel de Barroso”

2. Lidstaat of derde land

Portugal

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 1.4. Andere producten van dierlijke oorsprong (eieren, honing, diverse zuivelproducten met uitzondering van boter enz.)

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

“Mel de Barroso” is een honing die door de Apis mellifera iberiensis wordt geproduceerd uit nectar van de honingdragende planten die de streek kenmerken en heeft de volgende eigenschappen:

vochtgehalte: minder dan 18 %;

reducerende suikers (fructose, glucose): meer dan 65 %;

asgehalte: minder dan 0,6 %;

onoplosbare stoffen: minder dan 0,1 %;

kleur: meer dan 80 mm volgens de index van Pfund;

pollen van heideachtigen: dominante pollensoort, altijd meer dan 15 %;

pollen van eucalyptus: minder dan 5 %.

“Mel de Barroso” met een gehalte aan pollen van heideachtigen van meer dan 35 % mag worden aangeduid als “Mel de Urze” of “Mel de Queiró”.

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)

Het is niet toegestaan de bijenkolonies die “Mel de Barroso” produceren kunstmatig te voederen. In het geval van verplichte sanitaire en fytosanitaire maatregelen, natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden, mogen de imkers de kolonies echter wel voederen met een stroop die bestaat uit water en suiker en/of honing.

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Productie en extractie

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

“Mel de Barroso” moet in verpakte vorm in de handel worden gebracht. De honing mag in vloeibare en gekristalliseerde vorm of in de raat (volledig verzegeld en zonder broed) worden aangeboden.

Honing met ernstige gebreken, zoals schifting (neerslag van glucose) of fermentatie, mag niet worden aangeboden als “Mel de Barroso”.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Op de verpakkingen van “Mel de Barroso” moet het volgende zijn aangeduid:

een van de volgende vermeldingen: “MEL DE BARROSO — DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA” of ““MEL DE BARROSO” DOP”;

in voorkomend geval, de vermelding “Mel de Urze” of “Mel de Queiró”;

het certificeringsmerk van het controleorgaan.

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

De gemeenten Boticas, Chaves, Montalegre en Vila Pouca de Aguiar en de deelgemeenten Jou en Valongo de Milhais van de gemeente Murça.

5. Verband met het geografische gebied

“Mel de Barroso” wordt geproduceerd in de hoogstgelegen gebieden van Barroso. De honing wordt geproduceerd door de Apis mellifera iberiensis, een bij die zich zeer goed heeft aangepast aan de klimaatomstandigheden in de streek en haar nectar haalt uit de karakteristieke lokale vegetatie, die vooral bestaat uit heide (Erica spp.). Naast de soort Erica umbellata, die plaatselijk bekendstaat als “queiró”, worden ook Erica cinerea, Erica arborea, Erica vagans, Erica ciliaris en Calluna vulgaris aangetroffen. Dit soort vegetatie biedt uitstekende omstandigheden voor de ontwikkeling van bijenkolonies en levert een donkere en zeer gewaardeerde honing met als dominante pollensoort het pollen van de voor de streek typische heidevegetatie.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)

https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/doc/CE_Mel_Barroso.pdf