Home

Bekendmaking overeenkomstig artikel 179, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

Bekendmaking overeenkomstig artikel 179, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

18.10.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 355/1


Bekendmaking overeenkomstig artikel 179, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

(2019/C 355/01)

Lidstaat

Soort verzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling

Referentie in het Staatsblad

Gegevens die op het certificaat moeten worden vermeld

BELGIË

1.

Architecten en aannemers

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten Artikel 8, § 2, lid 2 (15 juli 1963)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 5 juli 1963

Artikel 8, § 2, leden 2, 3 en 4

Wanneer de onderdanen van de lidstaten zich in het kader van het vrij verrichten van diensten, voor het eerst naar België begeven om er tijdelijk en incidenteel het beroep van architect uit te oefenen, stellen zij de Orde van Architecten hiervan vooraf in kennis door middel van een schriftelijke verklaring, met daarin de gegevens betreffende verzekeringsdekking of soortgelijke individuele of collectieve vormen van bescherming inzake beroepsaansprakelijkheid. Zij voegen daar in het bijzonder een attest van verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, aan toe. Dit attest kan afgegeven worden door een verzekeringsmaatschappij uit een andere lidstaat, indien het vermeldt dat de verzekeraar zich gericht heeft naar de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften in voege in België wat de aard en de omvang van de dekking betreft. Deze onderdanen worden door de Orde van Architecten ingeschreven in het register van de dienstverrichting. De verklaring wordt eenmaal per jaar verlengd indien de dienstverrichter voornemens is om gedurende dat jaar in België tijdelijke of incidentele diensten te verrichten. De dienstverrichter mag de verklaring met alle middelen aanleveren.

Bij de eerste dienstverrichting of indien zich een wezenlijke verandering heeft voorgedaan, moet deze verklaring vergezeld zijn van:

[…]

2)

een attest waaruit blijkt dat de betrokkene één van de diploma’s, certificaten of andere titels bezit, bedoeld in artikel 1, §§ 2 tot en met 2/3 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

2.

Jacht

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 15 juli 1963 tot instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het bekomen van een jachtverlof of van een jachtvergunning

(artikel 1) (1 januari 1964)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 3 augustus 1963

Artikel 4, lid 1

De verzekeraar, zijn gevolmachtigde of zijn correspondent in België, reikt aan de verzekerde een verzekeringsgetuigschrift uit dat de data vermeldt waarop de waarborg begint en vervalt en bevestigt dat deze laatste toegestaan werd onder de door dit besluit gestelde voorwaarden.

3.

Jacht

Wetgeving/wettelijke bepaling: Besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2014 houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest (artikel 19) (1 juli 2014)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 12 juni 2014

Artikel 20

De verzekeraar, zijn gevolmachtigde of zijn correspondent in België, reikt aan de verzekerde een verzekeringsgetuigschrift uit dat de data vermeldt waarop de waarborg begint en vervalt en bevestigt dat deze laatste toegestaan werd onder de door dit besluit gestelde voorwaarden.

4.

Milieu

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 12 juli 2009 houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 (artikel 7.1 van het verdrag) (9 november 2009)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2009, tweede editie

Artikel 7, lid 2

Een certificaat houdende verklaring dat een overeenkomst van verzekering of een andere financiële zekerheid in overeenstemming met de bepalingen van dit verdrag van kracht is, wordt aan elk schip afgegeven, nadat de bevoegde autoriteit van een staat die partij is heeft vastgesteld dat aan de eisen van het eerste lid is voldaan. Met betrekking tot een schip geregistreerd in een verdragsluitende Staat wordt zulk een certificaat afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde overheid van de Staat waar het schip is geregistreerd; met betrekking tot een schip dat niet is geregistreerd in een verdragsluitende Staat, kan het worden afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde overheid van een verdragsluitende Staat. Dit certificaat heeft de vorm zoals in de bijlage bij dit verdrag bepaald en bevat de navolgende gegevens:

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de geregistreerde eigenaar;

c)

MO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld;

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

5.

Voor het publiek toegankelijke inrichtingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8 bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 (1 maart 1992)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1991

Artikel 7

Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst wordt door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer een attest afgeleverd waarvan het model in bijlage is vastgesteld.

Een duplicaat van het attest wordt toegezonden aan de burgemeester van de gemeente waar de voor het publiek toegankelijke inrichting is gevestigd.

6.

Nucleaire installatie

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (artikel 8, lid 1, en artikel 10, lid 1 (10 september 1985)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1985

Artikel 15

Iedere vervoerder van nucleaire stoffen moet in het bezit zijn van een certificaat uitgereikt door of namens de verzekeraar of de persoon die een financiële zekerheid heeft gesteld en waaruit blijkt dat aan het bepaalde in artikel 8 is voldaan. Dit certificaat moet beantwoorden aan de in artikel 4 d 1) van het Verdrag van Parijs gestelde voorwaarden.

De Koning stelt nadere regels voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 4 c) van het Verdrag van Parijs

c)

De overeenkomstig dit Verdrag aansprakelijke exploitant dient de vervoerder te voorzien van een certificaat, afgegeven door of namens de verzekeraar of andere persoon die de volgens artikel 10 vereiste financiële zekerheid heeft gesteld. Een Verdragsluitende Partij kan zich evenwel aan deze verplichting onttrekken wat het vervoer betreft dat uitsluitend op het eigen grondgebied plaatsvindt. Het certificaat dient de naam en het adres van die exploitant te vermelden, alsmede het bedrag, de aard en de duur van de zekerheid. Deze gegevens kunnen niet worden betwist door de persoon door of namens wie het certificaat is afgegeven. Het certificaat vermeldt tevens de nucleaire stoffen en de reis ten aanzien waarvan de zekerheid geldt, en bevat eveneens een verklaring van het bevoegde openbare gezag dat de daarin genoemde persoon exploitant is in de zin van dit Verdrag.

7.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (artikel 3, leden 4 en 5) (3 april 1996)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 3 april 1996

Artikel 3

Om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, dient de kandidaat die een natuurlijke persoon is bij de aanvraag om inschrijving in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen de volgende documenten te voegen:

[…]

4.

a)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming of de kredietinstelling die overeenkomstig hoofdstuk VI van dit besluit, een borgstelling of een bankgarantie heeft verleend;

b)

voor de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen die vrijgesteld zijn van de verplichting inzake borgstelling of bankgarantie, een document waaruit blijkt dat de verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderneming, verzekeringstussenpersoon of herverzekeringstussenpersoon, waarvoor zij optreden, zich ertoe verbindt tussen te komen wanneer de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon in gebreke blijft;

5.

a)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie, overeenkomstig hoofdstuk VII van dit besluit, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd gesloten;

b)

voor de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen die vrijgesteld zijn een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten, een attest uitgaande van de verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen of van de andere verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen, met inbegrip van de kredietinstellingen, waarvoor of in naam waarvan zij optreden en waarbij deze bevestigen de aansprakelijkheid van de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon op zich te nemen.

8.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken (artikel 2, § 1, punt 3) (1 april 2005)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 16 maart 2005

Artikel 3, § 2

De schuldinvorderaar verstrekt bij zijn aanvraag tot inschrijving zijn ondernemingsnummer of gegevens die toelaten te beschikken over de inlichtingen bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, punt 2, van het besluit wanneer hij gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, en een attest dat uitgaat van de verzekeringsonderneming met wie hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten en waarin vermeld wordt dat de verzekeringsovereenkomst aan de in het besluit gestelde voorwaarden voldoet.

Op verzoek van de bevoegde ambtenaren van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie is de schuldinvorderaar gehouden hen een afschrift van de verzekeringsovereenkomst mee te delen en het bewijs te leveren dat de premie betaald is.

9.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (artikel 11) (1 juli 2006)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 6 juli 2006

Artikel 3, lid 4

Om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, dient de kandidaat die een natuurlijke persoon is bij de aanvraag om inschrijving in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten de volgende documenten te voegen:

[…]

4)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie een verzekering is gesloten overeenkomstig het bepaalde bij hoofdstuk V tot dekking van de beroepsaansprakelijkheid, en waaruit blijkt dat de verzekering voldoet aan het bepaalde bij artikel 11; voor de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die met toepassing van artikel 8, eerste lid, punt 5, van de wet, vrijgesteld zijn van de verplichting een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten, een attest afgeleverd door de gereglementeerde onderneming of gereglementeerde ondernemingen voor dewelke zij optreden, waarbij deze verklaart of verklaren de aansprakelijkheidsverplichtingen van de tussenpersoon onvoorwaardelijk en onherroepelijk op zich te nemen.

10.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (artikel 9) (1 november 2014)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2014

Artikel 3, lid 4

Om op geldige wijze een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner in te dienen, dient de aanvrager die een natuurlijke persoon is de volgende documenten en gegevens over te maken aan de FSMA:

[…]

4)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming waarbij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aangegaan, waaruit blijkt dat de verzekering voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk IV;

Artikel 4, lid 6

Om op geldige wijze een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner in te dienen, dient de aanvrager die de hoedanigheid van rechtspersoon bezit de volgende documenten en gegevens over te maken aan de FSMA:

[…]

6)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming waarbij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aangegaan, waaruit blijkt dat de verzekering voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk IV.

11.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 4, van boek VII van het Wetboek van economisch recht (artikel 11) (1 november 2015)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 5 november 2015

Artikel 4, lid 11

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de FSMA om de bijkomende inlichtingen te vragen die zij nodig acht voor de beoordeling van het dossier, verstrekt de kandidaat om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, in de vergunningsaanvraag als kredietgever de volgende gegevens en voegt hij daarbij de volgende documenten:

[…]

11)

de mededeling of de kredietgever al dan niet het bedrijf van kredietbemiddelaar zal uitoefenen en, in voorkomend geval, een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie de verzekering tot dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is gesloten overeenkomstig artikel VII.180, § 2, eerste lid, 4o, en/of artikel VII.184, § 1, tweede lid, 4o, van het WER en waaruit blijkt dat die verzekering voldoet aan het bepaalde in hoofdstuk IV;

Artikel 7, lid 10

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de FSMA om de bijkomende inlichtingen te vragen die zij nodig acht voor de beoordeling van het dossier, moet de kandidaat die een natuurlijke persoon is, om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, bij zijn aanvraag tot inschrijving als kredietbemiddelaar in de categorie kredietmakelaars, verbonden agenten of subagenten, volgende gegevens verstrekken en documenten voegen:

[…]

10)

onder voorbehoud van het bepaalde in 11o, een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie de verzekering tot dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is gesloten overeenkomstig artikel VII.181, § 1, eerste lid, 3o, en/of artikel VII.186, § 1, eerste lid, 3o, van het WER en waaruit blijkt dat die verzekering voldoet aan het bepaalde in hoofdstuk IV;

Artikel 9, lid 7

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de FSMA om de bijkomende inlichtingen te vragen die zij nodig acht voor de beoordeling van het dossier, verstrekt de kandidaat, om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, in zijn aanvraag tot inschrijving als bemiddelaar inzake consumentenkrediet in de categorie agent in nevenfunctie volgende gegevens en voegt hij daarbij volgende documenten:

7)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie de verzekering tot dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid [is gesloten].

12.

Veiligheid en bewaking

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming (artikel 3, lid 3o) (4 oktober 2013)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 30 januari 2013

Artikel 3, lid 3

De aanvraag tot vergunning uitgaande van een onderneming met een exploitatiezetel op het Belgische grondgebied bevat de volgende bescheiden en inlichtingen:

[…]

3)

een geldig verzekeringsattest inzake de verzekering van de burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid van de maritieme veiligheidsonderneming, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet, waarvan het model is vastgelegd bij koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen.

13.

Veiligheid en bewaking

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen (artikel 3) (24 november 2017)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 24 november 2017

Artikel 2

Indien de verzekeringnemer een bewakingsonderneming betreft of een natuurlijke of rechtspersoon die een interne bewakings- of veiligheidsdienst organiseert, dient deze bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een verzekeringsattest, opgesteld in overeenstemming met het model in bijlage 1, toe te sturen aan de administratie.

Indien de verzekeringnemer een maritieme veiligheidsonderneming betreft, dient deze bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een verzekeringsattest waarvan het model als bijlage 2 is gevoegd, toe te sturen aan de administratie.

14.

Steenbergen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Ministerieel besluit van 22 oktober 1985 houdende vaststelling van de vorm en bepalende de inhoud van de aanvragen om vergunning tot ontsluiting van steenbergen (artikel 6, lid 1, laatste alinea) (18 november 1985)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 8 november 1985

Artikel 6, lid 1, laatste alinea

Een verklaring van een onderneming dat de aanvrager een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid heeft afgesloten voor alle door de geplande activiteit veroorzaakte lichamelijke letsel en materiële schade.

15.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Internationaal Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (artikel 12, lid 1) (28 juli 2017)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 18 juli 2017

Artikel 12, leden 2-5

2)

Een certificaat houdende verklaring dat een verzekering of andere financiële zekerheid in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag van kracht is, wordt aan elk schip met een brutotonnage van 300 of meer afgegeven door de bevoegde autoriteit van de Staat waar het schip is geregistreerd nadat deze heeft vastgesteld dat aan de vereisten van het eerste lid is voldaan. Met betrekking tot een schip geregistreerd in een Staat die Partij is wordt zulk een certificaat afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde autoriteit van de Staat waar het schip geregistreerd is; met betrekking tot een schip dat niet is geregistreerd in een verdragsluitende Staat, kan het worden afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde overheid van een verdragsluitende Staat. Het verplichte certificaat omtrent verzekering heeft de vorm van het model vervat in de bijlage bij dit Verdrag en bevat de volgende gegevens:

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en plaats van registratie;

b)

brutotonnage van het schip;

c)

naam en adres van het hoofdkantoor van de geregistreerde eigenaar;

d)

IMO-scheepsidentificatienummer;

e)

aard en duur van de zekerheid;

f)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of een andere persoon die zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld, en

g)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

16.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Besluit van de Waalse regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur (artikel 4, § 1, punt 3, en artikel 127) (8 september 2009)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 8 september 2009

Artikel 4, §2, derde streepje

De aanvrager bewijst zijn solvabiliteit,

[…]

wat betreft de vereiste opgenomen in § 1, 3o, aan de hand van een attest van de betrokken verzekeringsmaatschappij.

Artikel 27, lid 4

Elk voertuig moet minstens de volgende documenten aan boord hebben:

[…]

4)

een attest van de verzekeraar waaruit blijkt dat het voertuig verzekerd is voor het bezoldigd vervoer van personen, overeenkomstig het model dat als bijlage 3 bij dit besluit gaat.

17.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 30 januari 2012 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (artikel 5) (12 maart 2012)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 2 maart 2012

Artikel 7

Het bestaan van de in artikel 5 bedoelde verzekering wordt aangetoond met één of meer door de verstrekker afgegeven verzekeringsbewijzen die zich aan boord van het schip bevinden.

De door de verzekeringsverstrekker afgegeven certificaten omvatten de volgende informatie:

1)

de naam van het schip, het IMO identificatienummer van het schip en de haven van registratie;

2)

de naam van de scheepseigenaar en het adres van zijn hoofdvestiging;

3)

type en looptijd van de verzekering;

4)

de naam en het adres van de hoofdvestiging van de verstrekker van de verzekering en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

18.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 26 november 2012 houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 (artikel 4 bis, lid 1, verdragen van 13 december 1974) (21 april 2014)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 11 april 2014

Artikel 4 bis, lid 2

Een certificaat waaruit blijkt dat, in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag, een verzekering of andere financiële zekerheid van kracht is, wordt voor ieder schip verleend, nadat de bevoegde autoriteit van een Staat die Partij is, heeft vastgesteld dat aan de vereisten van lid 1 is voldaan. Voor een schip dat geregistreerd is in een Staat die Partij is, wordt dit document afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde autoriteit van de Staat waar het schip geregistreerd is; met betrekking tot een schip dat niet is geregistreerd in een verdragsluitende Staat, kan het worden afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde overheid van een verdragsluitende Staat. Dit certificaat heeft de vorm zoals in de bijlage bij dit verdrag bepaald en bevat de navolgende gegevens:

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en plaats van registratie;

b)

naam en hoofdkantoor van het bedrijf van de vervoerder die het vervoer feitelijk geheel of gedeeltelijk verricht;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt, en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de andere financiële zekerheid is gesteld, en

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere financiële zekerheid.

19.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg (artikel 35, §1, lid 2) (1 september 2014)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 15 juli 2014

Artikel 35, §1, punt 2

De financiële draagkracht bedoeld in artikel 17, § 2, van de wet wordt aangetoond met een attest van één of van meer van de volgende instellingen, waaruit blijkt dat de betrokken instelling zich hoofdelijk borg heeft gesteld voor de onderneming:

[…]

2)

een verzekeringsonderneming, erkend overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

20.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen (12 mei 2018)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 2 mei 2018

Artikel 4

Het verzekeringsbewijs bedoeld in artikel 7, § 1, van de voornoemde wet van 21 november 1989 moet bevestigen dat ten minste waarborg wordt verleend voor feiten die voorvallen op het grondgebied:

1)

van alle Staten bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen alsook:

2)

van Marokko;

3)

van Tunesië, en

4)

van Turkije.

BULGARIJE

1.

Verplichte ongevallenverzekering voor passagiers in het openbaar vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 35 van Verordening 49 van 16.10.2014 inzake de verplichte verzekering op grond van de punten 2 van artikel 461 van de Verzekeringswet en inzake de procedure voor afhandeling van vorderingen tot vergoeding van schade toegebracht aan motorvoertuigen

Referentie in het staatsblad: Verzekeringswet (afgekondigd, Staatsblad nr. 102/29.12.2015, blz. 195) (van kracht met ingang van 1.1.2016; gewijzigd, Staatsblad nr. 24/16.3.2018, Staatsblad nr. 27/27.3.2018)

Inhoud van het verzekeringscertificaat:

handelsnaam van de verzekeraar;

statutaire zetel en adres van de plaats van werkelijke leiding van de verzekeraar. Verzekeraars uit derde landen met een vestiging in de Republiek Bulgarije vermelden eveneens de statutaire zetel en het adres van de plaats van werkelijke leiding van de verzekeraar in het derde land en van de vestiging in de Republiek Bulgarije;

nummer van het besluit van de bevoegde autoriteit waarbij een vergunning is verleend voor het uitoefenen van verzekeringsactiviteiten. Verzekeraars uit derde landen met een vestiging in de Republiek Bulgarije vermelden het nummer van het besluit van de bevoegde autoriteit voor de statutaire zetel van de verzekeraar in het derde land en van de bevoegde autoriteit in de Republiek Bulgarije;

verenigde identificatiecode (unified identification code — UIC) voor verzekeraars met statutaire zetel in de Republiek Bulgarije, respectievelijk registratienummer in het handelsregister of een vergelijkbaar register van verzekeraars met statutaire zetel in een lidstaat of een derde land;

naam en adres, respectievelijk handelsnaam, statutaire zetel, adres van de plaats van werkelijke leiding en UIC van de personenvervoerder met openbaarvervoermiddelen;

naam en adres, respectievelijk handelsnaam, statutaire zetel, adres van de plaats van werkelijke leiding en UIC van de verzekeringnemer;

volgnummer van de polis;

onderwerp van het verzekeringscontract;

gedekte verzekeringsrisico’s:

looptijd van het contract, inclusief de aanvangs- en einddatum van de verzekerde periode en de periode van de verzekerde dekking;

verzekerd bedrag of methode voor de bepaling ervan;

verzekeringspremie of methode voor de bepaling van de premie en voorwaarden voor de betaling ervan;

naam en adres van de verzekeringstussenpersoon wanneer het contract via een tussenpersoon is gesloten, en bij verzekeringsagenten ook het nummer van hun identificatiebewijs;

plaats en datum van sluiting van het contract;

handtekeningen van de partijen;

geldigheidsperiode van de verzekering (artikel 35 van Verordening 49).

2.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor de touroperator

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 84, lid 1, punt 3, van de Toerismewet

Referentie in het staatsblad: Toerismewet, afgekondigd, Staatsblad nr. 30/26.3.2013, blz. 3 (van kracht met ingang van 26.3.2013; gewijzigd en aangevuld, Staatsblad nr. 37/4.5.2018, van kracht met ingang van 4.5.2018)

Inhoud van het verzekeringscertificaat:

naam, statutaire zetel en hoofdkantoor, adres en telefoonnummer van de verzekeraar;

verzekeringsdekking;

verzekerd bedrag;

nummer van de verzekeringspolis;

datum van de verzekeringspolis.

3.

Verplichte verzekering ter dekking van de aansprakelijkheid van de handelaar die het aanbieden van gekoppelde reisarrangementen faciliteert

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 84, lid 1, punt 3, van de Toerismewet

Referentie in het staatsblad: Toerismewet, afgekondigd, Staatsblad nr. 30/26.3.2013, blz. 3 (van kracht met ingang van 26.3.2013; gewijzigd en aangevuld, Staatsblad nr. 37/4.5.2018, van kracht met ingang van 4.5.2018)

Inhoud van het verzekeringscertificaat:

naam, statutaire zetel en hoofdkantoor, adres en telefoonnummer van de verzekeraar;

verzekeringsdekking;

verzekerd bedrag;

nummer van de verzekeringspolis;

datum van de verzekeringspolis.

4.

Verplichte scheepsverzekering voor een gecharterd vaartuig

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 259, lid 1, van de Koopvaardijwet

Referentie in het staatsblad: Koopvaardijwet, afgekondigd, Staatsblad nr. 55/14.7.1970, en nr. 56/17.7.1970 (van kracht met ingang van 1.1.1971; gewijzigd, Staatsblad nr. 28/29.3.2018)

De verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat) bevat clausules met betrekking tot:

1)

het onderwerp van verzekering (het verzekerde belang), in geval van vervoer van goederen de naam van het vaartuig;

2)

het verzekerde bedrag;

3)

de gedekte risico’s;

4)

de verzekeringsperiode;

5)

de reis en de tussenhavens die het vaartuig aandoet vóór de haven van bestemming;

6)

de plaats en datum van afgifte van de polis;

7)

de verzekeringnemer;

8)

de aanwijzing van de verzekeraar en de handtekening van diens vertegenwoordiger.

5.

Verplichte verzekering tegen maritieme risico’s voor de hypotheekgever van een vaartuig

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 259, lid 1, van de Koopvaardijwet

Referentie in het staatsblad: Koopvaardijwet, afgekondigd, Staatsblad nr. 55/14.7.1970, en nr. 56/17.7.1970 (van kracht met ingang van 1.1.1971; gewijzigd, Staatsblad nr. 28/29.3.2018)

De verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat) bevat clausules met betrekking tot:

1)

het onderwerp van verzekering (het verzekerde belang), in geval van vervoer van goederen de naam van het vaartuig;

2)

het verzekerde bedrag;

3)

de gedekte risico’s;

4)

de verzekeringsperiode;

5)

de reis en de tussenhavens die het vaartuig aandoet vóór de haven van bestemming;

6)

de plaats en datum van afgifte van de polis;

7)

de verzekeringnemer;

8)

de aanwijzing van de verzekeraar en de handtekening van diens vertegenwoordiger.

6.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor de charteraar van een vaartuig

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 259, lid 1, van de Koopvaardijwet

Referentie in het staatsblad: Koopvaardijwet, afgekondigd, Staatsblad nr. 55/14.7.1970, en nr. 56/17.7.1970 (van kracht met ingang van 1.1.1971; gewijzigd, Staatsblad nr. 28/29.3.2018)

De verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat) bevat clausules met betrekking tot:

1)

het onderwerp van verzekering (het verzekerde belang), in geval van vervoer van goederen de naam van het vaartuig;

2)

het verzekerde bedrag;

3)

de gedekte risico’s;

4)

de verzekeringsperiode;

5)

de reis en de tussenhavens die het vaartuig aandoet vóór de haven van bestemming;

6)

de plaats en datum van afgifte van de polis;

7)

de verzekeringnemer;

8)

de aanwijzing van de verzekeraar en de handtekening van diens vertegenwoordiger.

7.

Verplichte verzekering tegen maritieme vorderingen voor het vaartuig

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 259, lid 1, van de Koopvaardijwet

Referentie in het staatsblad: Koopvaardijwet, afgekondigd, Staatsblad nr. 55/14.7.1970, en nr. 56/17.7.1970 (van kracht met ingang van 1.1.1971; gewijzigd, Staatsblad nr. 28/29.3.2018)

Inhoud van de verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat):

de verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat) bevat clausules met betrekking tot:

1)

het onderwerp van verzekering (het verzekerde belang), in geval van vervoer van goederen de naam van het vaartuig;

2)

het verzekerde bedrag;

3)

de gedekte risico’s;

4)

de verzekeringsperiode;

5)

de reis en de tussenhavens die het vaartuig aandoet vóór de haven van bestemming;

6)

de plaats en datum van afgifte van de polis;

7)

de verzekeringnemer;

8)

de aanwijzing van de verzekeraar en de handtekening van diens vertegenwoordiger.

TSJECHIË

DENEMARKEN

1.

Aansprakelijkheid van consultants: accountants (revisorer)

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 1, punt 6, van de Deense wet inzake erkende accountants en accountantskantoren nr. 1167 van 9.9.2016

Referentie in het staatsblad: Offentliggørelsesdato (PUBLICATIEDATUM): 17.9.2016

Accountants moeten worden erkend door de Deense handelsautoriteit en daarvoor moeten ook verzekeringsdocumenten worden overgelegd.

De Deense handelsautoriteit stelt bepalingen vast met betrekking tot de inhoud van de verzekering, met inbegrip van de aard en omvang en de duur van de verzekering.

2.

Aansprakelijkheid van consultants: verzekeringstussenpersonen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 2, punt 3, van de Deense wet inzake verzekeringsbemiddeling nr. 41 van 22.1.2018

Referentie in het staatsblad: Offentliggørelsesdato: 23.1.2018

§ 2, overeenkomstig § 5 van Besluit nr. 481 van 3.5.2018 inzake de aansprakelijkheidsverzekering van, en de garantie en behandeling van toevertrouwde middelen door, verzekeringsmakelaars, herverzekeringsmakelaars en verzekeringstussenpersonen.

De makelaar moet een verklaring van de verzekeringsmaatschappij of de bank met informatie over de verlangde aansprakelijkheidsverzekering indienen. Het verklaringsformulier is opgesteld door de Deense financiële toezichthouder (DFSA). Met de indiening van deze verklaring garandeert de verzekeringsmaatschappij dat de aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorschriften van § 2.

In de verklaring moet overeenkomstig § 2 onder meer worden vermeld dat:

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie waarborgt dat de verzekeraar of de bank rechtstreeks aansprakelijk is voor de schade die de maatschappij lijdt door nalatigheid;

de aansprakelijkheidsverzekering geldt voor de activiteiten van de maatschappij in alle landen binnen de Europese Unie en landen waarmee de Gemeenschap een financiële overeenkomst heeft gesloten;

de aansprakelijkheidsverzekering of de garantie dekking biedt bij intrekking van het dekkingsbedrag wanneer dit is verminderd op grond van een of meer schades gedurende een verzekeringsjaar (polisgedekt herstel);

de aansprakelijkheidsverzekering of de garantie vorderingen tot schadevergoeding dekt die binnen drie jaar na beëindiging van de verzekering of de garantie worden ingediend en gemeld, voor zover geen nieuwe aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij, noch een nieuwe garantie met volledige terugwerkende dekking voor de tussenpersoon is verstrekt bij een andere bank.

3.

Aansprakelijkheid van consultants: financieel adviseur

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 2, punt 4, van de Consolidatiewet inzake financiële adviseurs en tussenpersonen voor woningkrediet nr. 1079 van 5.7.2016

Referentie in het staatsblad: Offentliggørelsesdato: 13.7.2016

§ 2 van Besluit nr. 653 van 30.5.2018 inzake verzekeringsdekking en garantieregelingen voor financiële adviseurs, beleggingsadviseurs en tussenpersonen voor woningkrediet en hun omgang met toevertrouwde middelen.

De financieel adviseur moet een verklaring van de verzekeringsmaatschappij (formulier opgesteld door de DFSA) met informatie over de verlangde aansprakelijkheidsverzekering indienen. Met de indiening van deze verklaring garandeert de verzekeringsmaatschappij dat de aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorschriften van §§ 2-5, overeenkomstig § 5.

In de verklaring moet overeenkomstig §§ 2-3 onder meer worden vermeld dat:

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie waarborgt dat de verzekeringsmaatschappij of de bank jegens de benadeelde partij rechtstreeks aansprakelijk is bij aansprakelijkstelling door een financiële adviseur, beleggingsadviseur of tussenpersoon voor woningkrediet in geval van nalatigheid van de maatschappij of een partij jegens wie zij aansprakelijk is;

de aansprakelijkheidsverzekering geldt voor de activiteiten van de maatschappij in Denemarken;

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie vorderingen dekt die binnen drie jaar na beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering of garantie worden ingediend en gemeld, voor zover geen nieuwe aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij, noch een nieuwe garantie met volledige terugwerkende dekking voor de maatschappij aan een andere bank is verstrekt;

de aansprakelijkheidsverzekering of de garantie dekking biedt bij intrekking van het dekkingsbedrag wanneer dit is verminderd op grond van een of meer schades gedurende een verzekeringsjaar (polisgedekt herstel);

het verzekerde bedrag ten minste 1 500 000 DKK per schadegeval per verzekeringsjaar bedraagt en ten minste 3 000 000 DKK voor alle schadegevallen per verzekeringsjaar.

4.

Aansprakelijkheid van consultants: tussenpersonen voor woningkrediet (boligkreditformidler)

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 2, punt 4, van de Consolidatiewet inzake financiële adviseurs en tussenpersonen voor woningkrediet nr. 1079 van 5.7.2016

Referentie in het staatsblad: Offentliggørelsesdato: 13.7.2016

§ 2 van Besluit nr. 653 van 30.5.2018 inzake verzekeringsdekking en garantieregelingen voor financiële adviseurs, beleggingsadviseurs en tussenpersonen voor woningkrediet en hun omgang met toevertrouwde middelen.

De tussenpersoon voor woningkrediet moet een verklaring van de verzekeringsmaatschappij (formulier opgesteld door de DFSA) met informatie over de verlangde aansprakelijkheidsverzekering indienen. Met de indiening van deze verklaring garandeert de verzekeringsmaatschappij dat de aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorschriften van §§ 2-5, overeenkomstig § 5.

In de verklaring moet overeenkomstig §§ 2-3 onder meer worden vermeld dat:

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie waarborgt dat de verzekeringsmaatschappij of de bank jegens de benadeelde partij rechtstreeks aansprakelijk is bij aansprakelijkstelling door een financiële adviseur, beleggingsadviseur of tussenpersoon voor woningkrediet in geval van nalatigheid van de maatschappij of een partij jegens wie zij aansprakelijk is;

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie geldt voor landen van de Europese Unie en landen waarmee de Unie een financiële overeenkomst heeft gesloten;

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie vorderingen dekt die binnen drie jaar na beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering of garantie worden ingediend en gemeld, voor zover geen nieuwe aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij, noch een nieuwe garantie met volledige terugwerkende dekking voor de maatschappij aan een andere bank is verstrekt;

de aansprakelijkheidsverzekering of de garantie dekking biedt bij intrekking van het dekkingsbedrag wanneer dit is verminderd op grond van een of meer schades gedurende een verzekeringsjaar (polisgedekt herstel);

een tussenpersoon voor woningkrediet moet beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering of garantie met een dekkingsbedrag van ten minste 460 000 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar en ten minste 750 000 EUR voor alle schadegevallen per verzekeringsjaar.

5.

Aansprakelijkheid van consultants: Ejendomskreditselskab

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 1, punt 5, van de Consolidatiewet inzake vastgoedkredietmaatschappijen nr. 1023 van 30.8.2017

Referentie in het staatsblad: Consolidatiewet inzake vastgoedkredietmaatschappijen nr. 1023 van 30.8.2017

Offentliggørelsesdato: 1.9.2017

Besluit over informatievereisten in verband met commerciële hypotheken op onroerende zaken en de omgang met toevertrouwde middelen en garanties door bepaalde hypotheekhandelaren

Het is een vereiste dat de maatschappij (ejendomskreditselskabet), die relaties onderhoudt met consumenten, een afzonderlijke rekening voor de overeengekomen middelen opent en dat de maatschappij deze middelen heeft beschermd. Jaarlijks moet een verklaring van een officieel erkende accountant over de bescherming van de middelen bij de DFSA worden ingediend overeenkomstig § 3, lid 5.

Om toevertrouwde middelen te ontvangen, heeft een hypotheekmaatschappij overeenkomstig §§ 4-9 van Besluit nr. 1241 van 8.11.2010 (over informatievereisten in verband met commerciële hypotheken op onroerende zaken en de omgang met toevertrouwde middelen en garanties door bepaalde hypotheekhandelaren) een verklaring van een verzekeringsmaatschappij of een bank nodig waarin wordt gegarandeerd dat de toevertrouwde middelen worden betaald, overeenkomstig § 10.

In de verklaring moet overeenkomstig § 10 onder meer worden vermeld dat:

de borg het recht garandeert om betaling van toevertrouwde middelen te verlangen, dat tegen de maatschappij kan worden ingeroepen door een consument die met de maatschappij een relatie onderhoudt betreffende hypotheken op onroerende zaken;

de verzekerde op grond van de garantie een rechtstreekse vordering op de borg heeft;

de garantie vorderingen met betrekking tot de toevertrouwde middelen moet dekken gedurende de garantieperiode;

de garantie een periode van ten minste één jaar moet beslaan;

de garantie niet aan andere beperkingen is onderworpen dan die welke door dit besluit worden toegestaan.

DUITSLAND

1.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1 en artikel 4, lid 2, Wet inzake de verplichte verzekering

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de verplichte verzekering van 5 april 1965 (BGBl. I, blz. 213), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 6 februari 2017 (BGBl. I, blz. 147)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

2.

Buitenlandse motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1 Wet inzake aansprakelijkheidsverzekering voor buitenlandse motorvoertuigen en door motorvoertuigen getrokken aanhangwagens

Referentie in het staatsblad: Wet inzake aansprakelijkheidsverzekering voor buitenlandse motorvoertuigen en door motorvoertuigen getrokken aanhangwagens, gepubliceerd in het BGBl. (Bundesgesetzblatt) deel III, nr. 925-2, laatstelijk gewijzigd bij artikel 496 van de verordening van 31 augustus 2015 (BGBl. I, blz. 1474)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

3.

Afvaltransporten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7, lid 2, Verordening inzake transportvergunningen met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid (TGv) en specifieke milieuaansprakelijkheidsverzekering

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake transportvergunningen met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid (TGv), gepubliceerd op 10 september 1996 in BGBl. I, blz. 1411 (1997, 2861), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 19 juli 2007 (BGBl. I, blz. 1462)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

4.

Luchtvaartmaatschappijen en andere houders van luchtvaartuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2, lid 1, punt 3, artikel 37, lid 1, artikel 43, lid 1, en artikel 50 LuftVG in samenhang met de artikelen 102 tot en met 104 LuftVZO

Referentie in het staatsblad: 1) Luchtvaartwet van 10 mei 2007 (BGBl. I, blz. 698), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2, lid 11, van de wet van 20 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2808; 2018 I 472) in samenhang met

2) Verordening Vergunning voor luchtverkeer van 19 juni 1964 (BGBl. I, blz. 370), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 30 maart 2017 (BGBl. I, blz. 683)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

5.

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het vervoer van olie over zee

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2 Wet inzake schade door verontreiniging door olie; zie ook Wet inzake aansprakelijkheid en schadevergoeding voor verontreiniging door olie

Referentie in het staatsblad: Wet inzake schade door verontreiniging door olie van 30 september 1988 (BGBl. I, blz. 1770), laatstelijk gewijzigd bij artikel 4, lid 23, van de wet van 18 juli 2016 (BGBl. I, blz. 1666)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

6.

Aansprakelijkheid voor pleziervaartuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bijlage 7, punt 1, bij artikel 9, lid 2, punt 2, Verordening inzake verhuur van pleziervaartuigen op de binnenvaart: eisen voor voertuigen waarvoor een chartervergunning nodig is

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake verhuur van pleziervaartuigen op de binnenvaart van 18 april 2000 (BGBl. I, blz. 572), laatstelijk gewijzigd bij artikel 4 van de verordening van 3 mei 2017 (BGBl. I, blz. 1016)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

7.

Door officieel erkende garages uitgevoerde speciale uitlaatgasonderzoeken en veiligheidsinspecties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 47b, lid 2, punten 5 en 6, van het wegenverkeersreglement en bijlage VIIIc bij het StVZO, punten 2.8 en 2.9

Referentie in het staatsblad: Wegenverkeersreglement van 26 april 2012 (BGBl. I, blz. 679), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 20 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3723)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

8.

Goedkeuring van cursussen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 33, lid 2, punt 4, van de eerste verordening inzake de explosievenwet

Referentie in het staatsblad: Eerste verordening inzake de explosievenwet in de op 31 januari 1991 gepubliceerde versie (BGBl. I, blz. 169), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 11 juni 2017 (BGBl. I, blz. 1617)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

9.

Afvaltransport

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7, lid 2, Verordening inzake transportvergunningen met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid (TGv) betreffende wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en specifieke milieuaansprakelijkheidsverzekering

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake transportvergunningen met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid (TGv) betreffende wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en specifieke milieuaansprakelijkheidsverzekering, gepubliceerd op 10 september 1996 in BGBl. I, blz. 1411 (1997, 2861), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 19 juli 2007 (BGBl. I, blz. 1462)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

10.

Overbrenging van afvalstoffen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7, lid 1, Wet inzake de overbrenging van afvalstoffen

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de overbrenging van afvalstoffen van 19 juli 2007 (BGBl. I, blz. 1462), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 1 november 2016 (BGBl. I, blz. 2452)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

11.

Productaansprakelijkheid van geneesmiddelenfabrikanten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 88, lid 1, en artikel 94, Duitse geneesmiddelenwet (AMG)

Referentie in het staatsblad: Duitse geneesmiddelenwet, afgekondigd op 12 december 2005 (BGBl. I, blz. 3394), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 18 juli 2017 (BGBl I, blz. 2757)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

12.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3, lid 1, vierde zin, Wet inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen

Referentie in het staatsblad: Wet inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen van 6 augustus 1975 (BGBl. I, blz. 2121), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 26 juli 2016 (BGBl. I, blz. 1843)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

13.

Operationele aansprakelijkheid voor bepaalde plannen die een gevaar voor het milieu kunnen vormen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19, lid 1, en lid 2, punt 1, Milieuaansprakelijkheidswet in samenhang met bijlage 2 (De regelgeving voor dekkingsbepalingen is nog niet in werking getreden, aangezien de desbetreffende verordening nog moet worden uitgevaardigd.)

Referentie in het staatsblad: Milieuaansprakelijkheidswet van 10 december 1990 (BGBl. I, blz. 2634), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 17 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2421)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

14.

Operationele aansprakelijkheid voor genetische faciliteiten en het vrijkomen van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 36, lid 1, en lid 2, punt 1, Wet inzake genetische modificatie. Aangezien er geen verordening is vastgesteld, is het nog niet verplicht om in dekking te voorzien.

Referentie in het staatsblad: Wet inzake genetische modificatie van 16 december 1993 (BGBl. I, blz. 2066), laatstelijk gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 17 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2421)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

15.

Operationele aansprakelijkheid voor schietbanen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 27, lid 1, Wapenwet

Referentie in het staatsblad: Wapenwet van 11 oktober 2002 (BGBl. I, blz. 3970, 4592, 2003 I, blz. 1957), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30 juni 2017 (BGBl. I, blz. 2133)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

16.

Sociale verenigingen die tot taak hebben vrijwilligers te vinden en op te leiden tot “Betreuer” (voogd van een gehandicapte)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1908f, lid 1, punt 1, Burgerlijk Wetboek (BGB)

Referentie in het staatsblad: Burgerlijk Wetboek van 2 januari 2002 (BGBl. I, blz. 42, 2909; 2003 I, blz. 738), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 12 juli 2018 (BGBl. I, blz. 1151)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

17.

Gezondheid en veiligheid op het werk/controle-instanties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 21, lid 2, punt 1, Verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk van 3 februari 2015 (BGBl. I, blz. 49), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5, lid 7, van de verordening van 18 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3584)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

18.

Beveiligings- en bewakingsdiensten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 34a, lid 2, punt 3c, Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie (GewO) in samenhang met artikel 6, lid 2, beveiligingsverordening

Referentie in het staatsblad: 1) Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie van 22 februari 1999 (BGBl. I, blz. 202), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 17 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3562) in samenhang met

2) beveiligingsverordening van 10 juli 2003 (BGBl. I, blz. 1378), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 1 december 2016 (BGBl. I, blz. 2692)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

19.

Grondafhandelingsdiensten op luchthavens

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3 Verordening inzake grondafhandelingsdiensten in samenhang met bijlage 3, nr. 2 B, punt 6

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake grondafhandelingsdiensten van 10 december 1997 (BGBl. I, blz. 2885), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6, lid 16, van de wet van 23 mei 2017 (BGBl. I, blz. 1228)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

20.

Stortplaatsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19, lid 2, Verordening inzake stortplaatsen schrijft voor dat de eigenaar van de stortplaats “zekerheid stelt”, maar niet noodzakelijkerwijs in de vorm van een aansprakelijkheidsverzekering.

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake stortplaatsen van 27 april 2009 (BGBl. I, blz. 900), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2 van de verordening van 27 september 2017 (BGBl. I, blz. 3465)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

21.

IJken van maten en gewichten/controlerende instanties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 44 Meet- en ijkverordening

Referentie in het staatsblad: Meet- en ijkverordening van 11 december 2014 (BGBl. I, blz. 2010, 2011), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 10 augustus 2017 (BGBl. I, blz. 3098)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

22.

Operationele aansprakelijkheid voor bedrijven gespecialiseerd in afvalstoffenbeheer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 6 Verordening inzake bedrijven gespecialiseerd in afvalstoffenbeheer vereist bewijs van voldoende verzekeringsdekking

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake bedrijven gespecialiseerd in afvalstoffenbeheer van 2 december 2016 (BGBl. I, blz. 2770), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2, lid 2, van de wet van 5 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2234)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

23.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de inspectie van gasinstallaties en de inbouw van gasinstallaties door officieel erkende garages

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bijlage VIIa bij het wegenverkeersreglement (StVZO), punten 2.8 en 2.9

Referentie in het staatsblad: Wegenverkeersreglement van 26 april 2012 (BGBl. I, blz. 679), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 20 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3723)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

24.

Jagersaansprakelijkheid

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 17, lid 1, punt 4, federale jachtwet

Referentie in het staatsblad: Federale jachtwet van 29 september 1976 (BGBl. I, blz. 2849), laatstelijk gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 8 september 2017 (BGBl. I, blz. 3370)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

25.

Operationele aansprakelijkheid voor kerncentrales en eigenaren van kernbrandstoffen en andere radioactieve stoffen en voor gebruikers van ioniserende straling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 13 Kernenergiewet in samenhang met de Verordening inzake financiële zekerheid voor kerncentrales en artikel 24, lid 1, punt 5, van de Verordening inzake stralingsbescherming en artikel 28b, lid 1, punt 5, van de Röntgenverordening

Referentie in het staatsblad: 1) Kernenergiewet van 15 juli 1985 (BGBl. I, blz. 1565), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 10 juli 2018 (BGBl. I, blz. 1122)

2) Verordening inzake financiële zekerheid voor kerncentrales van 25 januari 1977 (BGBl. I, blz. 220), laatstelijk gewijzigd bij artikel 20 van de wet van 27 juni 2017 (BGBl. I, blz. 1966)

3) Verordening inzake stralingsbescherming van 20 juli 2001 (BGBl. I, blz. 1714; 2002 I, blz. 1459), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 27 januari 2017 (BGBl. I, blz. 114, 1222)

4) Röntgenverordening in de versie van de kennisgeving van 30 april 2003 (BGBl. I, blz. 604), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de verordening van 11 december 2014 (BGBl. I, blz. 2010)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

26.

Hulporganisaties voor loonbelasting (“Lohnsteuerhilfevereine”)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 25, lid 2, Wet betreffende het beroep van belastingadviseur in samenhang met artikel 2 van de Verordening tot uitvoering van de voorschriften voor hulporganisaties voor loonbelasting

Referentie in het staatsblad: 1) Wet betreffende het beroep van belastingadviseur van 4 november 1975 (BGBl. I, blz. 2735), laatstelijk gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

2) Verordening tot uitvoering van de voorschriften voor hulporganisaties voor loonbelasting van 15 juli 1975 (BGBl. I, blz. 1906), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de verordening van 12 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2360)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

27.

Makelaars en projectontwikkelaars

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2 Verordening inzake makelaars en projectontwikkelaars

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake makelaars en projectontwikkelaars van 7 november 1990 (BGBl. I, blz. 2479), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 9 mei 2018 (BGBl. I, blz. 550)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

28.

Notarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19a en artikel 67, lid 3, punt 3, federale verordening inzake het notarisambt

Referentie in het staatsblad: Federale verordening inzake het notarisambt in BGBl. deel III, artikel 303-1, laatstelijk gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

29.

Van overheidswege aangestelde en beëdigde deskundigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 36, lid 3, punt 3b, Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie (GewO)

Referentie in het staatsblad: Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie van 22 februari 1999 (BGBl. I, blz. 202), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 17 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3562)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

30.

Octrooigemachtigden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 45 Verordening inzake octrooigemachtigden

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake octrooigemachtigden van 7 september 1966 (BGBl. I, blz. 557), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

31.

Farmaceutische ondernemers

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 88 en 94 Duitse geneesmiddelenwet (AMG)

Referentie in het staatsblad: Duitse geneesmiddelenwet (AMG) van 12 december 2005 (BGBl. I, blz. 3394), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 18 juli 2017 (BGBl I, blz. 2757)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

32.

Testingenieurs (civiele techniek)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 15, lid 2, punt 7, Verordening inzake bouwspecificaties, civieltechnische controles en toezicht

Opmerking: Deze verordening maakt deel uit van de wetten van de voormalige DDR die nog steeds van toepassing zijn in de deelstaten die tot de Bondsrepubliek Duitsland zijn toegetreden overeenkomstig artikel 3, lid 32a, van de Overeenkomst inzake het Verenigingsverdrag van 18 september 1990 (BGBl. II, blz. 1239) en artikel 9 van het Verenigingsverdrag van 31 augustus 1990 in samenhang met artikel 1 G van 23 september 1990 (BGBl. II, blz. 885, 1239, in werking getreden op 3 oktober 1990; zie ook deel II van deze lijst).

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake bouwspecificaties, civieltechnische controles en toezicht van 13 augustus 1990 (GBl. DDR 1990 I, blz. 1400)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

33.

Inspectie-, controle- en certificeringsinstanties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7, lid 1, Verordening inzake de installatie van verwarmingsketels en -toestellen overeenkomstig de Wet inzake bouwproducten

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de installatie van verwarmingsketels en -toestellen overeenkomstig de Wet inzake bouwproducten (artikel 1 van de Verordening inzake de uitvoering van de richtlijn betreffende het rendement van verwarmingsketels) van 28 april 1998 (BGBl. I, blz. 796), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 5 december 2012 (BGBl. I, blz. 2449)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

34.

Advocaten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 51 federale advocatenverordening en artikel 7 van de Wet inzake de werkzaamheden van Europese advocaten in Duitsland

Referentie in het staatsblad: 1) Federale advocatenverordening, gepubliceerd in BGBl. deel III, nr. 303-8, laatstelijk gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

2) Wet inzake de werkzaamheden van Europese advocaten in Duitsland van 9 maart 2000 (BGBl. I, blz. 182, 1349), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

35.

Kermisexploitanten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 55f Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie (GewO) in samenhang met artikel 1 Verordening inzake de aansprakelijkheid van kermisexploitanten voor het vervoer van passagiers: showrijden met motorvoertuigen, steilewandracen, schietbanen, circussen, voorstellingen met gevaarlijke dieren, paardrijactiviteiten

Referentie in het staatsblad: 1) Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie van 22 februari 1999 (BGBl. I, blz. 202), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 17 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3562)

2) Verordening inzake de aansprakelijkheid van kermisexploitanten van 17 december 1984 (BGBl. I, blz. 1598), laatstelijk gewijzigd bij artikel 3 van de verordening van 9 maart 2010 (BGBl. I, blz. 264)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

36.

Agentschappen en instellingen voor de controle van installaties en apparatuur in de zin van artikel 14, lid 1, van de Wet inzake de veiligheid van apparatuur en producten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 13, lid 8, Productveiligheidswet

Referentie in het staatsblad: Productveiligheidswet van 8 november 2011 (BGBl. I, blz. 2178, 2179, 2012 I, blz. 131), laatstelijk gewijzigd bij artikel 435 van de verordening van 31 augustus 2015 (BGBl. I, blz. 1474)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

37.

Belastingadviseurs, belastingagenten, belastingadviesdiensten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 67 StBerG

Referentie in het staatsblad: Wet betreffende belastingadviseurs van 4 november 1975 (BGBl. I, blz. 2735), laatstelijk gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

38.

Technische apparatuur en consumentenproducten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3, lid 3, punt 4, Productveiligheidswet (GPSG)

Referentie in het staatsblad: Productveiligheidswet van 8 november 2011 (BGBl. I, blz. 2178, 2179, 2012 I, blz. 131), laatstelijk gewijzigd bij artikel 435 van de verordening van 31 augustus 2015 (BGBl. I, blz. 1474)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

39.

Aansprakelijkheid van ontwikkelingshulpinstellingen ten behoeve van ontwikkelingswerkers (in combinatie met de bijbehorende ziektekostenverzekering)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 6 Wet inzake ontwikkelingswerkers

Referentie in het staatsblad: Wet inzake ontwikkelingswerkers van 18 juni 1969 (BGBl. I, blz. 549), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6, lid 13, van de wet van 23 mei 2017 (BGBl. I, blz. 1228)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

40.

Controle-instanties

Wetgeving/wettelijke bepaling: bijlage VIII b, punt 2.6, van het wegenverkeersreglement (StVZO)

Referentie in het staatsblad: Wegenverkeersreglement van 26 april 2012 (BGBl. I, blz. 679), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 20 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3723)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

41.

Vuurwapenvergunningen, schietverenigingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 4, lid 1, punt 5, Wapenwet (WaffG)

Referentie in het staatsblad: Wapenwet van 11 oktober 2002 (BGBl. I, blz. 3970, 4592, 2003 I, blz. 1957), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30 juni 2017 (BGBl. I, blz. 2133)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

42.

Accountants en accountantskantoren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 54 van de Verordening betreffende gecertificeerde accountants in samenhang met de artikelen 1 en 2 van de Verordening inzake beroepsaansprakelijkheid van accountants

Referentie in het staatsblad: Verordening betreffende gecertificeerde accountants van 5 november 1975 (BGBl. I, blz. 2803), laatstelijk gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

43.

Certificeringsdienst

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 24, lid 2c, in combinatie met artikel 13 van Verordening (EU) nr. 910/2014 in samenhang met § 10 van de Wet inzake vertrouwensdiensten (VDG)

Referentie in het staatsblad: Wet inzake vertrouwensdiensten van 18 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2745), gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 18 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2745)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

44.

Rechter-commissarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1, lid 4, Verordening inzake rechter-commissarissen

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake rechter-commissarissen van 19 december 2003 (BGBl. I, blz. 2804)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

ESTLAND

1.

Aansprakelijkheidsverzekering voor scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 77 Koopvaardijwet Aangenomen 5.6.2002 In werking getreden 1.10.2002

Referentie in het staatsblad: RT I 2002, 55, 345

§ 77, lid 3, Verzekeringspolis

1)

Het bestaan van een aansprakelijkheidsverzekering wordt aangetoond met een verzekeringspolis die aan boord van het schip wordt meegevoerd.

2)

Een aansprakelijkheidspolis bevat de volgende informatie:

1)

naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie;

2)

naam en adres van het hoofdkantoor van de scheepseigenaar;

3)

type en looptijd van de aansprakelijkheidsverzekering;

4)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeringsonderneming.

3)

De verzekeringspolis van een schip dat de nationale vlag van Estland voert, is in de Engelse taal of in de Estse en de Engelse taal gesteld.

§ 77, lid 5, Certificaat van geldigheid van de aansprakelijkheidsverzekering in geval van overlijden, gezondheidsschade of lichamelijk letsel van passagiers

1)

In geval van internationaal vervoer van passagiers wordt het desbetreffende certificaat bij de Estse maritieme autoriteit aangevraagd als bewijs van het bestaan en de geldigheid van de aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid die voldoet aan de vereisten van § 77, lid 4, eerste alinea, van deze wet. Indien de aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid aan de vereisten van § 77, lid 4, eerste alinea, van deze wet voldoet, geeft de Estse maritieme autoriteit een certificaat af inzake het bestaan en de geldigheid van de aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid (hierna certificaat van aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid). Indien niet aan de vereisten wordt voldaan, wordt door de Estse maritieme autoriteit geen certificaat afgegeven.

2)

Een certificaat van aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid wordt afgegeven voor een looptijd die niet langer is dan de looptijd van de aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid op basis waarvan het certificaat wordt afgegeven.

3)

De procedure voor het aanvragen, afgeven, intrekken en behouden van een certificaat van aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid en de vorm van het certificaat worden vastgesteld bij verordening van de minister van Economische Zaken en Communicatie.

4)

Voor de behandeling van een verzoek om een certificaat van aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid worden leges in rekening gebracht.

2.

Algemene informatie — voor iedere verzekeringnemer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Estse wet op het verbintenissenrecht artikel 434

1)

De naam en het adres van de verzekeringnemer en de verzekerde, tenzij de polis een toonderpolis is;

2)

de verzekeringsbranche, een omschrijving van het voorwerp van het verzekeringscontract, een lijst van verzekerde risico’s en de termijn voor het melden van een verzekerde gebeurtenis;

3)

het verzekerde bedrag of de grondslag voor de berekening ervan;

4)

de datum van inwerkingtreding van het contract en de duur van een eventuele verlenging van het contract, en de duur van de verzekeringsdekking;

5)

in geval van een verplichte verzekering de wetgeving op grond waarvan het afsluiten van een verzekeringscontract verplicht is.

IERLAND

1.

Verplichte verzekering voor bestuurders/autoverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 56 Wegenverkeerswet van 1961 (Road Traffic Act 1961)

Er moet een certificaat worden verstrekt waaruit blijkt dat een polis is afgegeven en waarin andere in artikel 66 van de Wegenverkeerswet van 1961 voorgeschreven gegevens zijn vermeld.

2.

Verplichte verzekering voor luchtvaartuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Luchtvaartnavigatie- en transportwet van 1936 (Air Navigation and Transport Act 1936)

Er moet een certificaat worden verstrekt waarin de door de minister vereiste gegevens zijn vermeld (artikel 28).

3.

Verplichte verzekering voor lichte spoorvoertuigen/Luas

Wetgeving/wettelijke bepaling: Vervoerswet (spoorweginfrastructuur) van 2001 (Transport (Railway Infrastructure) Act 2001) Artikel 57

Er moet een certificaat worden verstrekt waaruit blijkt dat een polis is afgegeven en waarin andere in artikel 66 van de Wegenverkeerswet van 1961 voorgeschreven gegevens zijn vermeld.

4.

Verplichte verzekering voor schepen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake zeevervuiling (diverse bepalingen) van 2006 (Sea Pollution (Miscellaneous Provisions) Act 2006) — Artikel 9

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de geregistreerde eigenaar;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld;

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

(Artikel 7, lid 2, van de bijlage)

GRIEKENLAND

1.

Verzekering (of andere financiële zekerheid) betreffende wettelijke aansprakelijkheid voor het opruimen van wrakken

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7 van Wet nr. 2881/2001 “Opruimen van scheepswrakken en andere bepalingen”

Artikel 108 van Wet nr. 4504/2017 (in werking getreden op 1.1.2018)

Referentie in het staatsblad: Staatscourant A 16/6.2.2001

Staatscourant A 184/29.11.2017

Behalve de naam van het schip, het registratienummer en de haven van registratie, de naam van de scheepseigenaar en het adres van zijn hoofdvestiging, het type en de looptijd van de verzekering en het adres van de hoofdverzekeraar, moet het certificaat ook een onherroepelijke clausule bevatten op grond waarvan elke vordering tot vergoeding van wrakopruimingskosten enkel na een kennisgeving dat deze kosten zijn gemaakt, rechtstreeks kan worden ingesteld tegen de verzekeraar of andere persoon die financiële zekerheid heeft gesteld zonder dat het optreden van het risico hoeft te worden gemeld en ongeacht een desbetreffende verklaring van de geregistreerde eigenaar of een verklaring van de verzekeraar dat hij afziet van het uit het verzekeringscontract voortvloeiende recht om verweermiddelen tegen de staat of organisatie in te roepen.

2.

Aansprakelijkheidsverzekering voor scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 4 van presidentieel decreet 6/2012 “Omzetting van Richtlijn 2009/20/EG betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen”, in werking getreden op 31.12.2011

Wet nr. 1923/1991 “Ratificatie van het Internationale Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, ondertekend te Londen op 19 november 1976”, zoals gewijzigd bij Wet nr. 3743/2009 “Ratificatie van het protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen van 1976”

Referentie in het staatsblad: Staatscourant A 7/20.1.2012;

Staatscourant A 13/14.2.1991; Staatscourant A 24/13.2.2009

a)

naam van het schip, IMO-identificatienummer en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de scheepseigenaar;

c)

type en looptijd van de verzekering, en

d)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

3.

Aansprakelijkheidsverzekering voor schepen met een brutotonnage van minder dan 300

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 1, 2 en 3 van ministerieel besluit nr. 3332.10.4.2013 tot regeling van wettelijkeaansprakelijkheidskwesties voor scheepseigenaren voor schepen in de sector zeevervoer, dat in de plaats is getreden van het eerdere ministeriële besluit nr. 3332.2.1.2012 met dezelfde inhoud

Referentie in het staatsblad: Staatscourant B 1505/20.6.2013; Staatscourant B 2822/19.10.2012

a)

naam van het schip, IMO-identificatienummer en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de scheepseigenaar;

c)

type en looptijd van de verzekering, en

d)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

4.

Verzekering (of andere financiële zekerheid) betreffende wettelijke aansprakelijkheid van de geregistreerde eigenaar van een schip met een brutotonnage van meer dan 1 000 voor verontreinigingsschade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7 van Wet nr. 3393/2005 “Ratificatie van het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie”

Referentie in het staatsblad: Staatscourant 242/4.10.2005

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de geregistreerde eigenaar;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld, en

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

SPANJE

FRANKRIJK

1.

Gemotoriseerde landvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel L. 211-1 (Wegenverkeerswet, artikel L. 324-1) Wet nr. 58-208 van 27 februari 1958, artikel 1

Referentie in het staatsblad: JORF (Staatsblad van de Franse Republiek) van 28 februari 1958, bladzijde 2148

Verzekeringswet, artikel R. 211-15

Het bewijsstuk moet de volgende gegevens bevatten:

a)

naam en adres van de verzekeringsmaatschappij;

b)

volledige naam en adres van de verzekeringnemer;

c)

nummer van de verzekeringspolis;

d)

verzekeringsperiode voor de betaalde premie of het betaalde deel van de premie;

e)

kenmerken van het voertuig, met name het registratienummer of, bij ontbreken daarvan en in voorkomend geval, het motornummer.

2.

Liftbeheerders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel L. 220-1

Wet nr. 63-708 van 18 juli 1963, artikel 1

Referentie in het staatsblad: JORF van 19 juli 1963, bladzijde 6627

Verzekeringswet, artikel A. 220-4

rechtsboven in het document moet worden vermeld “verzekeringscertificaat (artikel L. 220-1 van de Verzekeringswet)”.

Dit document moet ook de volgende gegevens bevatten:

naam, adres en stempel van het afgevende verzekeringsorgaan;

nummer van de verzekeringspolis;

naam of handelsnaam en adres van de verzekerde beheerder;

geografische aanduiding waaronder de motor bekendstaat;

vermelding van de geldigheidsperiode, die duidelijk moet worden aangegeven met een van de volgende formules:

a)

Geldig van … tot….

b)

Geldig gedurende … (dagen of maanden) na …

In het bewijsstuk moeten de betrokken vervoermiddelen worden vermeld en alle onderdelen daarvan worden aangegeven, zoals genoemd in artikel R. 220-1. De bovengenoemde onderdelen worden door de afgevende verzekeringsmaatschappij of anders door de beheerder op het bewijsstuk vermeld voordat de installatie in gebruik wordt genomen. In het verzekeringscertificaat moet erop worden gewezen dat volgens artikel R. 220-8 de overhandiging ervan slechts een vermoeden van door de verzekeraar gedragen garantie vormt. Het certificaat mag geen andere dan de in dit artikel vermelde gegevens bevatten, met als mogelijke uitzondering een bewijs van betaling van de premie.

3.

Architecten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet nr. 77-2 van 3 januari 1977, artikel 16

Referentie in het staatsblad: JORF van 4 januari 1977, bladzijde 71

Decreet van 15 juli 2003

Verzekeringscertificaat:

Ondergetekende verzekeringsmaatschappij verklaart hierbij dat zij heeft afgegeven aan:

De heer/mevrouw

Burgerlijke staat:

Adres:

Registratienummer op de order:

Bedrijf:

Statutaire zetel:

Registratienummer op de order:

nummer van de polis ter dekking van de aansprakelijkheid voor de handelingen die hij/zij beroepshalve verricht of de handelingen van zijn/haar werknemers voor het jaar (toelichten).

4.

Taxateurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet nr. 46-942 van 7 mei 1946, artikelen 8-1 en 9-1

Referentie in het staatsblad: JORF van 8 mei 1946, bladzijde 3889

Decreet nr. 96-478 van 31 mei 1996, artikel 128

Het bewijs van verzekeringsdekking moet overeenkomstig artikel xxx bij de regionale raad worden ingediend door overlegging van een certificaat waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

verwijzing naar de wet- en regelgevende bepalingen;

handelsnaam van de verzekeringsmaatschappij;

geldigheidsduur van het contract;

naam en adres van de contracthouder;

draagwijdte en bedrag van de garanties.

5.

Bouwwerkzaamheden (aansprakelijkheidstermijn van tien jaar)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel L. 241-1 (Wetboek bouw en woningen, artikel L. 111-28)

Wet nr. 78-12 van 4 januari 1978

Verzekeringswet, artikel A. 243-3

1.

In alle gevallen moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a)

handelsnaam en adres van de verzekerde;

b)

uniek identificatienummer van de verzekerde, afgegeven overeenkomstig artikel D. 123-235 van het Wetboek van Koophandel of het identificatienummer als bedoeld in artikel 214 en volgende van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad;

c)

naam, adres van het hoofdkantoor en volledige contactgegevens van de verzekeraar en, in voorkomend geval, van de vestiging die de garantie verleent;

d)

contractnummer;

e)

geldigheidsperiode;

f)

datum waarop het certificaat is opgesteld;

2.

en, afhankelijk van de volgende scenario’s:

a)

wanneer het verzekeringscertificaat op meerdere bouwactiviteiten betrekking heeft, worden daarin de beperkingen van de garantie vermeld afhankelijk van de volgende kenmerken:

activiteit(en) of ta(a)k(en) van de verzekerde;

datum/data van opening van de bouwlocatie(s);

geografische reikwijdte van de gedekte bouwactiviteiten;

kosten van de bouwactiviteiten;

indien van toepassing, het bedrag van het contract van de verzekerde;

soort technieken die worden gebruikt;

indien van toepassing, de aanwezigheid van een collectief tienjarig aansprakelijkheidscontract en het bedrag van de franchise.

6.

Eigenaar van het werk, verkoper of gemachtigde van de eigenaar van het werk (schade aan werken)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel L. 242-1

Wet nr. 78-12 van 4 januari 1978, artikel 12

Referentie in het staatsblad: JORF van 5 januari 1978, bladzijde 188

Verzekeringswet, artikel A. 243-3

1.

In alle gevallen moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a)

handelsnaam en adres van de verzekerde;

b)

uniek identificatienummer van de verzekerde, afgegeven overeenkomstig artikel D. 123-235 van het Wetboek van Koophandel of het identificatienummer als bedoeld in artikel 214 en volgende van Richtlijn 2006/112/EG;

c)

naam, adres van het hoofdkantoor en volledige contactgegevens van de verzekeraar en, in voorkomend geval, van de vestiging die de garantie verleent;

d)

contractnummer;

e)

geldigheidsperiode;

f)

datum waarop het certificaat is opgesteld;

2.

en, afhankelijk van de volgende scenario’s:

a)

wanneer het verzekeringscertificaat op meerdere bouwactiviteiten betrekking heeft, worden daarin de beperkingen van de garantie vermeld afhankelijk van de volgende kenmerken:

activiteit(en) of ta(a)k(en) van de verzekerde;

datum/data van opening van de bouwlocatie(s);

geografische reikwijdte van de gedekte bouwactiviteiten;

kosten van de bouwactiviteiten;

indien van toepassing, het bedrag van het contract van de verzekerde;

soort technieken die worden gebruikt;

indien van toepassing, de aanwezigheid van een collectief tienjarig aansprakelijkheidscontract en het bedrag van de franchise.

7.

Bedrijfsmakelaars

Wetgeving/wettelijke bepaling: Decreet nr. 72-678 van 20 juli 1972, artikel 49

Referentie in het staatsblad: JORF van 22 juli 1972, bladzijde 7773

Decreet van 1 juli 2015

Verzekeraar:

Naam van het verzekeringsorgaan:

Adres:

De bovenvermelde verzekeraar verklaart dat de hieronder genoemde verzekeraar namens deze een verzekeringscontract heeft onderschreven dat voorziet in garanties die ten minste gelijkwaardig zijn aan de garanties die zijn vastgesteld in het decreet van

Verzekerde:

Naam:

Voorna(a)m(en):

Vestigingsadres:

Gemachtigd door:

De heer/mevrouw

of bedrijf:

vertegenwoordigd door:

Naam:

Voorna(a)m(en):

Vertegenwoordigende hoedanigheid:

Houder van beroepskaart nr., afgegeven door:,

erkende beroepsactiviteit:

Polisnr.:

Datum waarop het contract in werking treedt:

Dit certificaat vormt slechts een vermoeden van door de verzekeraar gedragen garantie.

8.

Minderjarigen die buiten de ouderlijke woning verblijven

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wetboek sociale actie en gezin, artikel L. 227-5

Wet nr. 2001-624 van 17 juli 2001, artikel 13

Referentie in het staatsblad: JORF nr. 164 van 18 juli 2001, bladzijde 11496, tekst nr. 1

Wetboek sociale actie en gezin, artikel R. 227-29

Het afsluiten van de contracten wordt aangetoond door middel van een certificaat dat door de verzekeraar wordt afgegeven. Daarin moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

1)

verwijzing naar de wettelijke en regelgevende bepalingen;

2)

handelsnaam van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en);

3)

nummer van het afgesloten verzekeringscontract;

4)

geldigheidsduur van het contract;

5)

naam en adres van de verzekeringnemer;

6)

draagwijdte en bedrag van de garanties;

7)

aard van de betrokken activiteiten.

9.

Jacht

Wetgeving/wettelijke bepaling: Milieuwetboek, artikel L. 423-16

Wet nr. 75-347 van 14 mei 1975, artikel 2

Referentie in het staatsblad: JORF nr. 0112 van 15 mei 1975, bladzijde 4899

Verzekeringswetboek, bijlage bij artikel A. 230-6

(Naam en hoofdkantoor van het bedrijf en verplichte clausules)

Certificaat voor jachtaansprakelijkheidsverzekering

De bovenvermelde verzekeringsmaatschappij … verklaart dat de heer … woonachtig te … voor de periode van … tot 30 juni … bij deze maatschappij is verzekerd overeenkomstig verzekeringscontract nr.… onderschreven door … Overeenkomstig de minimumvoorwaarden van artikel L. 223-13 van het nieuwe Wetboek landbouw en zeevisserij biedt dit contract dekking zonder maximumbedrag voor de wettelijke aansprakelijkheid van de jager voor lichamelijk letsel veroorzaakt door jacht of vernietiging van schadelijke dieren en door honden die onder toezicht van de jager staan.

Verbeurdverklaringen zijn niet uitvoerbaar jegens slachtoffers van ongevallen en personen te hunner laste.

Gedaan te […], [datum]

Voor de maatschappij

10.

Jacht op zeedieren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Milieuwetboek, artikel L. 423-3

Wet nr. 68-918 van 24 oktober 1968

Referentie in het staatsblad: JORF van 26 oktober 1968, bladzijde 10069

Verzekeringswetboek, bijlage bij artikel A. 230-6

(Naam en hoofdkantoor van het bedrijf en verplichte clausules)

Certificaat voor jachtaansprakelijkheidsverzekering

De bovenvermelde verzekeringsmaatschappij… verklaart dat de heer … woonachtig te … voor de periode van … tot 30 juni … bij deze maatschappij is verzekerd overeenkomstig verzekeringscontract nr. … dat is afgesloten door… Overeenkomstig de minimumvoorwaarden van artikel L. 223-13 van het nieuwe Wetboek landbouw en zeevisserij biedt dit contract dekking zonder maximumbedrag voor de wettelijke aansprakelijkheid van de jager wegens persoonlijke ongevallen veroorzaakt door jacht of vernietiging van schadelijke dieren en door honden die onder toezicht van de jager staan.

Verbeurdverklaringen zijn niet tegenstelbaar aan slachtoffers van ongevallen en personen te hunner laste.

Gedaan te […], [datum]

Voor de maatschappij

11.

Organisatie en verkoop van reizen en verblijven

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wetboek van toerisme, artikel L. 211-18

Wet nr. 92-645 van 13 juli 1992, artikel 4

Referentie in het staatsblad: JORF nr. 162 van 14 juli 1992, bladzijde 9457

Wetboek van toerisme, artikel L. 211-40

a)

verwijzing naar de wettelijke en regelgevende bepalingen;

b)

handelsnaam van de erkende verzekeringsmaatschappij;

c)

nummer van het afgesloten verzekeringscontract;

d)

geldigheidsduur van het contract;

e)

naam en adres met waar nodig vermelding van de handelsnaam en het adres van de erkende reisorganisator;

f)

draagwijdte van de garanties.

De verzekerde moet elk jaar de geldigheid van het contract aantonen aan de in artikel L. 141-2 bedoelde registratiecommissie.

12.

Eigenaren van gevaarlijke honden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wetboek landbouw en zeevisserij: artikel L. 921-3

Wet N 99 5 van 6 januari 1999, artikel 2

Referentie in het staatsblad: JORF nr. 5 van 7 januari 1999, bladzijde 327

Decreet nr. 99-1164 van 29 december 1999

Artikel 4. Overlegging van een door de verzekeraar opgesteld speciaal certificaat volstaat om te voldoen aan de in punt II van artikel 211-3 van het Landbouwwetboek vastgestelde verzekeringsplicht.

Wanneer de verzekeringnemer niet de eigenaar of houder van het dier is, wordt in het certificaat de naam van de eigenaar of houder van de hond vermeld.

KROATIË

1.

Aansprakelijkheid voor kernschade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 2, 8 en 16 Wet inzake aansprakelijkheid voor kernschade (Kroatisch Staatsblad nr. 143/98), in werking getreden op 7.11.1998

Referentie in het staatsblad: Wet inzake aansprakelijkheid voor kernschade (Kroatisch Staatsblad nr. 143/98 (1760), 30.10.1998)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

2.

Aansprakelijkheidsverzekering tegen milieuschade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 4, 117 en 205 Wet inzake milieubescherming (Kroatisch Staatsblad nr. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), in werking getreden op 6.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake milieubescherming (Kroatisch Staatsblad nr. 80/2013, (1659), 28.6.2013; 153/2013, (3221), 18.12.2013; 78/2015, (1498), 17.7.2015; 12/2018, (264), 7.2.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

3.

Verzekering tegen ontwerpfouten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 90, lid 4, artikel 91 en artikel 124 Wet inzake duurzaam afvalbeheer (Staatsblad nr. 94/2013, 73/2017), in werking getreden op 22.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake duurzaam afvalbeheer (Staatsblad nr. 94/2013, (2123), 22.7.2013; 73/2017, (1767), 26.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

4.

Aansprakelijkheidsverzekering voor erkende architecten en bouwkundig ingenieurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 54 Wet betreffende de beroepsverenigingen van architecten en ingenieurs op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw (Staatsblad nr. 78/15), in werking getreden op 25.7.2015

Referentie in het staatsblad: Wet betreffende de beroepsverenigingen van architecten en ingenieurs op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw (Staatsblad nr. 78/2015, (1490), 17.7.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

5.

Aansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs op het gebied van bosbouw en houttechnologie

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 32 Wet op de Kroatische beroepsvereniging van ingenieurs op het gebied van bosbouw en houttechnologie (Staatsblad nr. 22/06), in werking getreden op 4.3.2006

Referentie in het staatsblad: Wet op de Kroatische beroepsvereniging van ingenieurs op het gebied van bosbouw en houttechnologie (Staatsblad nr. 22/2006, (528), 24.2.2006)

Wet op de Kroatische beroepsvereniging van ingenieurs op het gebied van bosbouw en houttechnologie (Staatsblad nr. 22/2006, (528), 24.2.2006)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

6.

Aansprakelijkheid van Croatia Control

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 9 Wet inzake de oprichting van Croatia Control (Staatsblad nr. 19/1998, 20/2000, 51A/2013), in werking getreden op 21.2.1998

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de oprichting van Croatia Control (Staatsblad nr. 19/1998, (2270), 13.2.1998; 20/2000, (285), 16.2.2000; 51A/2013, (1052), 30.4.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

7.

Aansprakelijkheid van sponsoren van klinische proeven met diergeneesmiddelen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19 Wet inzake diergeneesmiddelen (Staatsblad nr. 84/2008, 56/2013, 94/2013, 15/2015), in werking getreden op 1.2.2009

Referentie in het staatsblad: Wet inzake diergeneesmiddelen (Staatsblad nr. 84/2008, (2718), 18.7.2008; 56/2013, (1151), 10.5.2013; 94/2013, (2126), 22.7.2013; 15/2015, (276), 6.2.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

8.

Aansprakelijkheidsverzekering op het gebied van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 403 en 410 Verzekeringswet (Staatsblad nr. 30/15), in werking getreden op 1.1.2016

Referentie in het staatsblad: Verzekeringswet (Staatsblad nr. 30/2015, (611), 17.3.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

9.

Aansprakelijkheid van vastgoedmakelaars

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 5 Wet bemiddeling inzake vastgoed (Staatsblad nr. 107/2007, 144/2012, 14/2014), in werking getreden op 27.10.2007 (artikel 5, lid 3, in werking getreden op 1.7.2013)

Referentie in het staatsblad: Wet bemiddeling inzake vastgoed (Staatsblad nr. 107/2007, (3128), 19.10.2007; 144/2012, (3084), 21.12.2012; 14/2014, (289), 5.2.2014)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

10.

Aansprakelijkheidsverzekering voor reisorganisaties die pakketarrangementen aanbieden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 50, 53, 93, 95 en 97 Wet op de toeristische dienstverlening (Staatsblad nr. 130/2017), in werking getreden op 1.1.2018 (artikelen 50 en 53 in werking getreden op 1.7.2018)

Referentie in het staatsblad: Wet op de toeristische dienstverlening (Staatsblad nr. 130/2017, (2982), 27.12.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

Volgens artikel 50, lid 5, van de Wet op de toeristische dienstverlening (Staatsblad nr. 130/2017) stelt de organisator de reiziger in de gelegenheid zijn uit de garantie voortvloeiende recht op restitutie rechtstreeks uit te oefenen en overhandigt hij, ten bewijze van dit recht, aan de reiziger het contract of het certificaat van het reiscontract in pakketarrangement als bedoeld in artikel 31 van deze wet. Daarin wordt een verklaring opgenomen over de optie van de reiziger om op basis van het contract of het certificaat van het contract zijn in lid 1 van dit artikel bedoelde recht op restitutie door de verzekeringsmaatschappij of de bank rechtstreeks uit te oefenen en het bevat tevens informatie over de verzekeraar — verzekeringsmaatschappij of bank met hun respectieve identificatienummer, elektronische adres, telefoonnummer, het documentnummer van de verstrekte garantie (het nummer van de verzekeringspolis of bankgarantie) en andere informatie die nodig kan zijn om de garantie te activeren.

Volgens artikel 53, lid 2, van de Wet op de toeristische dienstverlening (Staatsblad nr. 130/2017) is de organisator verplicht informatie te verstrekken over de aansprakelijkheidsverzekering voor schade, de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekerde risico’s en de verzekeraar — verzekeringsmaatschappij met haar respectieve identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), elektronische adres en telefoonnummer, polisnummer en andere informatie die nodig is voor de activering van de garantie en de uitoefening van het recht op vergoeding in het contract of het certificaat van het reiscontract in pakketarrangement als bedoeld in artikel 31 van deze wet, dat hij verplicht is aan de reiziger te overhandigen.

11.

Aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 44 Wet op de juridische beroepen (Staatsblad nr. 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011), in werking getreden op 18.2.1994

Referentie in het staatsblad: Wet op de juridische beroepen (Staatsblad nr. 9/1994, (157), 10.2.1994; 117/2008, (3374), 13.10.2008; 50/2009, (1196), 22.4.2009; 75/2009, (1786), 30.6.2009; 18/2011, (313), 9.2.2011)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

12.

Aansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 17 Wet op het notarisambt (Staatsblad nr. 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/2016), in werking getreden op 1.10.1994

Referentie in het staatsblad: Wet op het notarisambt (Staatsblad nr. 78/1993, (1599), 25.8.1993; 29/1994, (513), 11.4.1994; 162/1998, (1993), 22.12.1998; 16/2007, (652), 9.2.2007; 75/2009, (1787), 30.6.2009; 120/2016, (2613), 21.12.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

13.

Aansprakelijkheidsverzekering voor accountants

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 60 en 61 Wet inzake accountantscontrole (Staatsblad nr. 127/2017), in werking getreden op 1.1.2018

Referentie in het staatsblad: Wet inzake accountantscontrole (Staatsblad nr. 127/2017, (2873), 20.12.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

14.

Aansprakelijkheidsverzekering voor belastingadviseurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 23 Wet inzake belastingadviesdiensten (Staatsblad nr. 127/2000, 76/2013, 115/2016), in werking getreden op 1.1.2001

Referentie in het staatsblad: Wet inzake belastingadviesdiensten (Staatsblad nr. 127/2000, (2354), 20.12.2000; 76/2013, (1529), 21.6.2013; 115/2016, (2533), 9.12.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

15.

Aansprakelijkheidsverzekering voor psychologen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 34 Wet inzake het beroep van psycholoog (Staatsblad nr. 47/2003), in werking getreden op 2.4.2003

Referentie in het staatsblad: Wet inzake het beroep van psycholoog (Staatsblad nr. 47/2003, (582), 25.3.2003)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

16.

Aansprakelijkheidsverzekering voor faillissementsbeheerders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 81 Faillissementswet (Staatsblad nr. 71/2015, 104/2017), in werking getreden op 1.9.2015

Referentie in het staatsblad: Faillissementswet (Staatsblad nr. 71/2015, (1365), 29.6.2015; 104/2017, (2383), 25.10.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

17.

Aansprakelijkheidsverzekering voor commissionairs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 156 Tenuitvoerleggingswet (Staatsblad nr. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017), in werking getreden op 15.10.2012

Referentie in het staatsblad: Tenuitvoerleggingswet (Staatsblad nr. 112/2012, (2421), 11.10.2012; 25/2013, (405), 28.2.2013; 93/2014, (1877), 30.7.2014; 55/2016, (1440), 15.6.2016; 73/2017, (1770), 26.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

18.

Aansprakelijkheidsverzekering voor vaste getuige-deskundigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2, lid 1, artikel 4, lid 1, artikel 9, leden 1, 2 en 6 Verordening inzake vaste getuige-deskundigen (Staatsblad nr. 38/2014, 123/2015, 29/2016), in werking getreden op 3.4.2014

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake vaste getuige-deskundigen (Staatsblad nr. 38/2014, (677), 26.3.2014; 123/2015, (2336), 11.11.2015; 29/2016, (822), 1.4.2016

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

19.

Arbeidsongevallenverzekering voor gevangenen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 152d Misdrijvenwet (Staatsblad nr. 107/2007, 39/2013, 157/2013, 110/2015, 70/2017), in werking getreden op 1.1.2008

Referentie in het staatsblad: Misdrijvenwet (Staatsblad nr. 107/2007, (3125), 19.10.2007; 39/2013, (728), 3.4.2013; 157/2013, (3294), 24.12.2013; 110/2015, (2131), 13.10.2015; 70/2017 (1663), 19.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

20.

Verplichte ziektekostenverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 4 en 5 Wet inzake verplichte ziektekostenverzekering (Staatsblad nr. 80/2013, 137/2013), in werking getreden op 1.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake verplichte ziektekostenverzekering (Staatsblad nr. 80/2013, (1666), 28.6.2013; 137/2013, (2944), 15.11.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

21.

Verplichte ziektekostenverzekering voor buitenlanders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 4 Wet inzake verplichte ziektekostenverzekering en gezondheidszorg voor buitenlanders in de Republiek Kroatië (Staatsblad nr. 80/2013, 15/2018), in werking getreden op 1.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake verplichte ziektekostenverzekering en gezondheidszorg voor buitenlanders in de Republiek Kroatië (Staatsblad nr. 80/2013, (1667), 28.6.2013; 15/2018, (318), 14.2.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

22.

Aansprakelijkheid van dierenartsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 4 en 126 Wet op de veterinaire diensten (Staatsblad nr. 82/2013, 148/2013), in werking getreden op 30.6.2013

Referentie in het staatsblad: Wet op de veterinaire diensten (Staatsblad nr. 82/2013, (1734), 30.6.2013; 148/2013, (3151), 11.12.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

23.

Beroepsaansprakelijkheid van personen met buitenlandse beroepskwalificaties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7 Wet inzake gereglementeerde beroepen en erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties (Staatsblad nr. 82/2015), in werking getreden op 1.8.2015

Referentie in het staatsblad: Wet inzake gereglementeerde beroepen en erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties (Staatsblad nr. 82/2015, (1569), 24.7.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

24.

Schadeverzekering voor de museumconstructie en museumdocumenten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 12 Museumwet (Staatsblad nr. 61/2018), in werking getreden op 19.7.2018

Referentie in het staatsblad: Museumwet (Staatsblad nr. 61/2018, (1267), 11.7.2018)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 11, lid 1, en artikel 12, lid 3, Verordening inzake de voorwaarden en wijze van toegang tot de museumconstructie en museumdocumenten (Staatsblad nr. 115/2001), in werking getreden op 29.12.2001

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de voorwaarden en wijze van toegang tot de museumconstructie en museumdocumenten (Staatsblad nr. 115/2001, (1913), 21.12.2001)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

25.

Verzekering van cultuurgoederen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 33, lid 4, en artikel 68, lid 2, Wet inzake de bescherming en het behoud van cultuurgoederen (69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017), in werking getreden op 13.7.1999

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de bescherming en het behoud van cultuurgoederen (69/1999, (1284), 5.7.1999; 151/2003, (2180), 24.9.2003; 157/2003, (2256), 6.10.2003; 100/2004, (1898), 20.7.2004; 87/2009, (2130), 21.7.2009; 88/2010, (2464), 14.7.2010; 61/2011, (1366), 3.6.2011; 25/2012, (636), 28.2.2012; 136/2012, (2883), 7.12.2012; 157/2013, (3296), 24.12.2013; 152/2014, (2865), 22.12.2014; 98/2015, (1897), 14.9.2015; 44/2017, (1000), 5.5.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

26.

Verzekering voor de archieven

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 24, lid 1, en artikel 27, lid 2, Verordening inzake het gebruik van archieven (Staatsblad nr. 67/99), in werking getreden op 8.7.1999

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake het gebruik van archieven (Staatsblad nr. 67/99, (1260), 30.6.1999)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

27.

Verzekering tegen beroepsziekten en verzekering tegen arbeidsongevallen voor vrijwilligers

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 32 Vrijwilligerswet (Staatsblad nr. 58/2007 en 22/2013), in werking getreden op 14.6.2007

Referentie in het staatsblad: Vrijwilligerswet (Staatsblad nr. 58/2007, (1863), 6.6.2007; 22/2013, (361), 22.2.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

28.

Beroepsaansprakelijkheid van kindermeisjes

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 13 Wet op de kindermeisjes (Staatsblad nr. 37/2013), in werking getreden op 5.4.2013

Referentie in het staatsblad: Wet op de kindermeisjes (Staatsblad nr. 37/2013, (668), 28.3.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

29.

Ziektekosten- en schadeverzekering voor investeerders en derden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 121 Wet op de exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen (Staatsblad nr. 52/2018)

Referentie in het staatsblad: Wet op de exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen (Staatsblad nr. 52/2018, (1024), 6.6.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

30.

Productaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 12, lid 1, vijfde alinea, Wet inzake technische productvereisten en conformiteitsbeoordeling (Staatsblad nr. 80/2013, 14/2014), in werking getreden op 1.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake technische productvereisten en conformiteitsbeoordeling (Staatsblad nr. 80/2013, (1657), 28.6.2013; 14/2014, (290), 5.2.2014)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

31.

Aansprakelijkheidsverzekering voor uitgevers van gekwalificeerde certificaten en tijdstempels

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19 Verordening inzake elektronische handtekeningen, gebruik van middelen voor elektronische handtekeningen, algemene en bijzondere voorwaarden voor dienstverleners die tijdstempels en certificaten afgeven (Staatsblad nr. 107/2010 en 89/2013), in werking getreden op 21.9.2010

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake elektronische handtekeningen, gebruik van middelen voor elektronische handtekeningen, algemene en bijzondere voorwaarden voor dienstverleners die tijdstempels en certificaten afgeven (Staatsblad nr. 107/2010, (2864), 13.9.2010; 89/2013, (1956), 10.7.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

32.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van machineveiligheid

Wetgeving/wettelijke bepaling: bijlage XI, punt 6, Verordening inzake machineveiligheid (Staatsblad nr. 28/2011), in werking getreden op 16.3.2011

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake machineveiligheid (Staatsblad nr. 28/2011, (576), 8.3.2011)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

33.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van de veiligheid van liften

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 23 Verordening inzake de veiligheid van liften (Staatsblad nr. 20/2016), in werking getreden op 20.4.2016

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de veiligheid van liften (Staatsblad nr. 20/2016, (583), 4.3.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

ooptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

34.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van hogedrukapparatuur

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 23 en 24 Verordening inzake hogedrukapparatuur (Staatsblad nr. 79/2016), in werking getreden op 2.9.2016

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake hogedrukapparatuur (Staatsblad nr. 79/2016, (1804), 2.9.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

35.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van drukvaten van eenvoudige vorm

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 20 Verordening inzake drukvaten van eenvoudige vorm (Staatsblad nr. 27/2016), in werking getreden op 20.4.2016

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake drukvaten van eenvoudige vorm (Staatsblad nr. 27/2016, (791), 25.3.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

36.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van gastoestellen

Wetgeving/wettelijke bepaling: bijlage V, punt 5, Verordening inzake gastoestellen (Staatsblad nr. 91/2013), in werking getreden op 17.7.2013

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake gastoestellen (Staatsblad nr. 91/2013, (2050), 17.7.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

37.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van de rendementseisen voor nieuwe olie- of gasgestookte centraleverwarmingsketels

Wetgeving/wettelijke bepaling: bijlage V, punt 6, Verordening inzake de rendementseisen voor nieuwe olie- of gasgestookte centraleverwarmingsketels (Staatsblad 135/2005, 140/2012), in werking getreden op 31.3.2006

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de rendementseisen voor nieuwe olie- of gasgestookte centraleverwarmingsketels (Staatsblad 135/2005, (2525), 14.11.2005; 140/2012, (2962), 17.12.2012)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

38.

Persoonlijke ongevallenverzekering voor gasten in verblijfsaccommodaties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 10, lid 1, punt 9, Horecawet (Staatsblad nr. 85/2015, 121/2016), in werking getreden op 9.8.2015

Referentie in het staatsblad: Horecawet (Staatsblad nr. 85/2015, (1648), 1.8.2015; 121/2016, (2626), 23.12.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

39.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor passagiers, bagage, vracht, post en derden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 52, lid 3, zevende alinea, Spoorwegwet (Staatsblad nr. 94/2013, 148/2013, 73/2017), in werking getreden op 22.7.2013

Referentie in het staatsblad: Spoorwegwet (Staatsblad nr. 94/2013 (2127), 22.7.2013; 148/2013, (3155), 11.12.2013; 73/2017, (1771), 26.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

40.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van de veiligheid en interoperabiliteit van het spoorwegsysteem

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 38, lid 1, punt g

Artikel 39, lid 1, punt g

Wet inzake de veiligheid en interoperabiliteit van het spoorwegsysteem (Staatsblad nr. 82/2013, 18/2015, 110/2015, 70/2017), in werking getreden op 30.6.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de veiligheid en interoperabiliteit van het spoorwegsysteem (Staatsblad nr. 82/2013, (1733), 30.6.2013; 18/2015, (355), 18.2.2015; 110/2015, (2126), 13.10.2015; 70/2017, (1668), 19.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

41.

Aansprakelijkheid van booteigenaren voor niet-materiële schade, aansprakelijkheid voor het vervoer van passagiers per boot

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 27, lid 1, vijfde en negende alinea, Botenverordening (Staatsblad nr. 72/2015, 81/2015, 91/2016), in werking getreden op 8.7.2015

Referentie in het staatsblad: Botenverordening (Staatsblad nr. 72/2015, (1387), 30.6.2015; 81/2015, (1556), 22.7.2015; 91/2016, (1936), 12.10.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

42.

Verplichte pensioenverzekering en verplichte ziektekostenverzekering voor bemanningsleden, aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, aansprakelijkheid voor het vervoer van passagiers over zee, verzekering ter dekking van de kosten van het lokaliseren, markeren en opruimen van wrakken, verzekeringsverplichting voor maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 129, lid 1

Artikel 62, leden 1-7

Artikel 747a

Scheepvaartwet (Staatsblad nr. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 en 26/2015), in werking getreden op 5.1.2005

Referentie in het staatsblad: Scheepvaartwet (Staatsblad nr. 181/2004, (3142), 21.12.2004; 76/2007, (2408), 23.7.2007; 146/2008, (4018), 17.12.2008; 61/2011, (1352), 3.6.2011; 56/2013, (1141), 10.5.2013; 26/2015, (540), 9.3.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

43.

Beroepsaansprakelijkheid van zeevarenden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3, lid 1

Artikel 4, lid 1, vijfde alinea

Verordening inzake bemiddeling bij tewerkstelling van zeevarenden (Staatsblad nr. 55/2018), in werking getreden op 23.6.2018

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake bemiddeling bij tewerkstelling van zeevarenden (Staatsblad nr. 55/2018, (1097), 15.6.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

44.

Materiëleaansprakelijkheidsverzekering van booteigenaren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 8

Verordening inzake boten en jachten (Staatsblad nr. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017), in werking getreden op 5.3.2005

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake boten en jachten (Staatsblad nr. 27/2005, (472), 25.2.2005; 57/2006, (1361), 24.5.2006; 80/2007, (2510), 1.8.2007; 3/2008, (68), 7.1.2008; 18/2009, (389), 11.2.2009; 56/2010, (1356), 7.5.2010; 97/2012, (2172), 24.8.2012; 137/2013, (2948), 15.11.2013; 18/2016, (490), 26.2.2016; 72/2017, (1755), 21.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

atum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

45.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de personen die ingenieursactiviteiten uitvoeren op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 61, 62, 66 en 69 Wet inzake activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw (Staatsblad nr. 78/2015), in werking getreden op 25.7.2015

Referentie in het staatsblad: Wet inzake activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw (Staatsblad nr. 78/2015, (1489), 17.7.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

46.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 20, lid 2, zevende alinea, Verordening inzake conformiteitsbeoordeling, conformiteitsdocumenten en markering van bouwproducten (Staatsblad nr. 103/2008, 147/2009, 87/2010, 129/2011), in werking getreden op 18.9.2008

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake conformiteitsbeoordeling, conformiteitsdocumenten en markering van bouwproducten (Staatsblad nr. 103/2008, (3136), 10.9.2008; 147/2009, (3587), 10.12.2009; 87/2010, (2458), 13.7.2010; 129/2011, (2596), 14.11.2011)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

47.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 6, lid 4, vierde alinea, Verordening inzake de vereisten en criteria voor personen die energieaudits en energiecertificeringen van gebouwen verrichten en voor verslagen over regelmatige energieaudits van verwarmings- en airconditioningsystemen in gebouwen (Staatsblad nr. 73/2015), in werking getreden op 9.7.2015

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de vereisten en criteria voor personen die energieaudits en energiecertificeringen van gebouwen verrichten en voor verslagen over regelmatige energieaudits van verwarmings- en airconditioningsystemen in gebouwen (Staatsblad nr. 73/2015, (1391), 1.7.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

48.

Ongevallenverzekering voor passagiers in het openbaar vervoer, verzekering voor de eigenaar of gebruiker van het voertuig tegen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden, verzekering voor een luchtvervoerder of exploitant van luchtvaartuigen tegen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan passagiers en derden, verzekering voor de eigenaar of gebruiker van een motorboot of jacht tegen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2, lid 1, Wet inzake verplichte verzekering in de vervoerssector (Staatsblad nr. 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014), in werking getreden op 1.1.2006

Referentie in het staatsblad: Wet inzake verplichte verzekering in de vervoerssector (Staatsblad nr. 151/2005, (2921), 23.12.2005; 36/2009, (797), 23.3.2009; 75/2009, (1793), 30.6.2009; 76/2013, (1526), 21.6.2013; 152/2014, (2870), 22.12.2014)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

49.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 10, lid 2, derde alinea, lid 3

Artikel 132, lid 2, vijfde alinea

Wet op de kapitaalmarkt (Staatsblad nr. 65/2018), in werking getreden op 27.7.2018

Referentie in het staatsblad: Wet op de kapitaalmarkt (Staatsblad nr. 65/2018, (1329), 19.7.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

50.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 24 Wet op de alternatieve beleggingsinstellingen (Staatsblad nr. 21/2018), in werking getreden op 10.3.2018

Referentie in het staatsblad: Wet op de alternatieve beleggingsinstellingen (Staatsblad nr. 21/2018, (419), 2.3.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

ITALIË

1.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering in verband met het gebruik van motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 127 (verzekeringscertificaat en markering) van wetsdecreet nr. 209 van 7 september 2005 (Wetboek van particuliere verzekeringen)

Referentie in het staatsblad: Gewoon supplement nr. 163 bij Staatsblad nr. 239 van 13 oktober 2005

Bij de afgifte van het verzekeringscertificaat verstrekt de verzekeringsonderneming een merk met het identificatienummer van het voertuig en het jaar, de maand en de dag van verstrijken van de verzekeringsperiode waarvoor het certificaat geldig is. Het merk wordt binnen vijf dagen na betaling van de premie of premietermijn aangebracht op het voertuig waarop de verzekering betrekking heeft.

2.

Verplichte verzekering voor burgerlijk gebruik van vaartuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 9 (certificaat waaruit de verzekeringsdekking blijkt) van decreet nr. 86 van de minister van Economische Ontwikkeling van 1 april 2008 met bepalingen betreffende de verplichting om een wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor het gebruik van motorvoertuigen en schepen als bedoeld in hoofdstuk I van titel X en hoofdstuk II van titel XII van wetsdecreet nr. 209 van 7 september 2005 (Wetboek van particuliere verzekeringen)

Referentie in het staatsblad: Gewoon supplement nr. 163 bij Staatsblad nr. 239 van 13 oktober 2005

Het in lid 1 bedoelde, in het Italiaans afgegeven verzekeringscertificaat op papier met het briefhoofd van de maatschappij bevat de volgende gegevens:

a)

identificatiegegevens van de overeenkomst en datum van goedkeuring door het Italiaanse Instituut voor toezicht op het verzekeringswezen (ISVAP);

b)

volledige naam en adres van de verzekerde;

c)

polisnummer;

d)

identificatie van het schip, met name motorvermogen, datum van registratie of merk en nummer van de motor;

e)

maximale garantie op grond van het contract;

f)

naam en adres van de onderneming waarmee de overeenkomst is gesloten en haar verplichtingen:

1)

verschaffen van een vergoeding op de bij wet vastgestelde wijze en tot de wettelijke grens of de in het verzekeringscontract vastgestelde grens, indien deze hoger is, voor aan derden toegebrachte schade door het gebruik van het in het verzekeringscertificaat vermelde vaartuig in de territoriale wateren van de Italiaanse Republiek;

2)

instellen van een eis tot schadevergoeding met betrekking tot bovengenoemde schade;

g)

geldigheidsperiode van het certificaat;

h)

naam van de verzekeringsonderneming waaraan een vergunning is verleend in de staat van registratie van het vaartuig en de handtekening van haar wettelijke vertegenwoordiger.

3.

Verplichte ongevallenverzekering, wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor luchtvervoersexploitanten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1010 (nota waaruit de verzekeringsdekking blijkt) van het Wetboek inzake de lucht- en zeescheepvaart (goedgekeurd bij koninklijk besluit nr. 327 van 30 maart 1942), laatstelijk gewijzigd bij wetsbesluit nr. 21 van 1 maart 2018

Staatsblad nr. 93 van 18 april 1942/Staatsblad nr. 68 van 22 maart 2018

Referentie in het staatsblad: Gewoon supplement nr. 197 bij Staatsblad nr. 193 van 19 augustus 2010

Voor de wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering tegen externe schade moet een verzekeraar naast de polis ook een nota met de gegevens van de verzekering voor de in artikel 798 vermelde doeleinden aan de exploitant verstrekken.

4.

Verplichte bunkerolieverzekering met blauwe kaart (2001), Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie (CLC 1992)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 5 (Kenmerken en inhoud van de bunkerolieverzekeringsgarantie met blauwe kaart) van het decreet van het ministerie van Economische Ontwikkeling van 20 december 2012

Referentie in het staatsblad: Staatsblad nr. 40 van 16 februari 2013

1)

De aanvrager stuurt een opgave van de bunkerolieverzekeringsgarantie met blauwe kaart overeenkomstig het in artikel 13, lid 1, onder d), vermelde model als bijlage bij de in artikel 4 bedoelde aanvraag in elektronische vorm naar de vergunningverlenende instantie voor publieke verzekeringsdiensten (Consap). De verzekeringsgarantie moet de volgende gegevens bevatten:

a)

naam van het vaartuig, registratienummer, identificatieletters of -nummer en haven van registratie;

b)

naam van de in artikel 3 genoemde gekwalificeerde persoon en het adres van zijn hoofdvestiging;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

soort en duur van de garantie;

e)

naam en adres van de hoofdvestiging van de verzekeraar of een andere particuliere of openbare natuurlijke persoon of rechtspersoon die de garantie afgeeft en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of waar de garantie is verstrekt;

f)

geldigheidsduur van de bunkerolieverzekeringsgarantie met blauwe kaart, welke niet langer mag zijn dan die van de verzekeringsdekking of financiële garantie;

g)

handtekening van de persoon die gerechtigd is de onder e) genoemde persoon te vertegenwoordigen.

2)

De bunkerolieverzekeringsgarantie met blauwe kaart moet worden ingevuld in het Italiaans of het Engels.

CΥΡRUS

1.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 5, lid 1, van Wet 192(I)/2004 betreffende de afgifte van tachograafkaarten

Referentie in het staatsblad: Wet 192(I)/2004, Staatsblad 30.4.2004, bijlage I(I), nr. 3852

Voor werkgeversaansprakelijkheidsverzekering:

certificaatnummer;

naam en adres van de werkgever (verzekerde) en registratienummer van de verzekerde (werkgever);

polisnummer;

begin- en einddatum;

soort bedrijfsactiviteiten;

geschatte aantal werknemers.

2.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade door verontreiniging door olie buiten het schip veroorzaakt door bevuiling ten gevolge van het ontsnappen of doen wegvloeien van olie uit het schip

Wetgeving/wettelijke bepaling: Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie van 1969 en aanverwante protocollen van 1976 en 1992 en aanverwante wetten van 1989-2005 (CLC, Wet 63/1989 zoals gewijzigd bij Wet 185/1991 en Wet 47(III)/2005

Referentie in het staatsblad: Wet 63(I)/1989, Staatsblad 19.5.1989, bijlage (I), nr. 2411, blz. 2267

Wet 185(Ι)/1991, Staatsblad 1.11.1991, bijlage I (I), nr. 2643, blz. 1839

Wet 47(ΙΙΙ)/2005, Staatsblad 23.12.2005, bijlage I (III), nr. 4060, blz. 2430

Blauwe kaart afgegeven door een verzekeringsonderneming (P & I Club) met daarop vermeld:

dat er een verzekeringspolis van kracht is overeenkomstig de vereisten van het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie (artikel VII);

gegevens over het schip en de scheepseigenaar;

gedekte verzekeringsperiode.

3.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor verontreiniging ten gevolge van het ontsnappen of doen wegvloeien van door schepen over zee in bulk vervoerde olie

Wetgeving/wettelijke bepaling: Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie en daarmee verband houdende wetgeving van 2004 (Bunkersverdrag Wet 19(III)/2004)

Referentie in het staatsblad: Wet 19(III)/2004, Staatsblad, bijlage I (III), nr. 3850, 30.4.2004, blz. 2574

Blauwe kaart afgegeven door een verzekeringsonderneming (P & I Club) met daarop vermeld:

dat er een verzekeringspolis van kracht is overeenkomstig de vereisten van het internationale Bunkersverdrag (artikel 7);

gegevens over het schip en de scheepseigenaar;

gedekte verzekeringsperiode.

4.

Verzekeringsverplichting voor schepen (inclusief aansprakelijkheid van de vervoerder) (om te voldoen aan de vereisten van het internationale Verdrag van Athene — artikel 4 bis)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koopvaardijwet (aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen) Wet 5(I)/2014 en Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Referentie in het staatsblad: Wet 5(I)/2014, Staatsblad, bijlage I(I), 31.1.2014, nr. 4425, blz. 16

Verordening (EG) nr. 392/2009, Publicatieblad van de Europese Unie L 131 van 28.5.2018, blz. 24

Door een verzekeringsonderneming afgegeven blauwe kaarten voor oorlogsrisico’s en niet-oorlogsrisico’s, met daarop vermeld:

dat er een verzekeringspolis van kracht is overeenkomstig de vereisten van het internationale Verdrag van Athene (artikel 4 bis);

gegevens over het schip en de scheepseigenaar;

gedekte verzekeringsperiode.

5.

Verzekeringsverplichting voor het opruimen van wrakken

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake het opruimen van wrakken (ratificatie) en daarmee verband houdende wetgeving (Wet 12(III)/2015)

Referentie in het staatsblad: Wet 12(III)/2015, Staatsblad, 29.5.2015, bijlage I(III), nr. 4207, blz. 3780

Door een verzekeringsonderneming afgegeven blauwe kaarten voor oorlogsrisico’s en niet-oorlogsrisico’s, met daarop vermeld:

dat er een verzekeringspolis van kracht is overeenkomstig de vereisten van het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken (artikel 12);

gegevens over het schip en de scheepseigenaar;

gedekte verzekeringsperiode.

6.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3, lid 1, en artikel 5 — Tabel A van de Motorvoertuig- en verkeersverordening van 2000 (Verordening 187/2000)

Referentie in het staatsblad: Verordening 187/2000, Staatsblad 7.7.2000, bijlage III(I), nr. 3417, blz. 737

naam en adres van de eigenaar van het verzekerde voertuig en andere bestuurders;

afgiftedatum en vervaldatum van het certificaat;

nummer van het certificaat en nummer van de polis;

registratienummer van het voertuig;

naam en adres van de verzekeraar;

merk en type van het voertuig.

7.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor de tewerkstelling van personen die onder de voogdij van de diensten voor maatschappelijk welzijn staan

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet 46(I)/1996

Referentie in het staatsblad: Wet 146(I)/1996, Staatsblad 11.4.1996, bijlage I(I), nr. 3051, blz. 175

certificaatnummer;

naam en adres van de werkgever (verzekerde) en registratienummer van de verzekerde (werkgever);

polisnummer;

begin- en einddatum;

soort bedrijfsactiviteiten;

geschatte aantal werknemers.

8.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wetten voor werkgeversaansprakelijkheidsverzekering van 1989-2014

Referentie in het staatsblad: Wet 174/1989, Staatsblad 10.11.1989, bijlage I(I), nr. 2456, blz. 3639

Wet 63(I)/1997, Staatsblad 18.7.1994, bijlage I(I), nr. 3168, blz. 1251

Wet 15(I)/2001, Staatsblad 16.2.2001, bijlage I(I), nr. 3475

Wet 140(I)/2003, Staatsblad 3.10.2003, bijlage I(I), nr. 3758

Wet 86(I)/2010, Staatsblad 23.7.2010, bijlage I(I), nr. 4253

Wet 79(I)/2011, Staatsblad 29.4.2011, bijlage I(I), nr. 4282

Wet 198(I)/2014, Staatsblad 23.12.2014, bijlage I(I), nr. 4482

certificaatnummer;

naam en adres van de werkgever (verzekerde) en registratienummer van de verzekerde (werkgever);

polisnummer;

begin- en einddatum;

soort bedrijfsactiviteiten;

geschatte aantal werknemers.

9.

Allriskverzekering voor aannemers, werkgeversaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid voor bouwprojecten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake het plaatsen van overheidsopdrachten 73(I)/2016

Referentie in het staatsblad: Wet 73(I)/2016, Staatsblad 24.4.2016, bijlage I(I), nr. 4565, blz. 835

certificaatnummer;

naam en adres van de werkgever (verzekerde) en registratienummer van de verzekerde (werkgever);

polisnummer;

begin- en einddatum;

soort bedrijfsactiviteiten;

geschatte aantal werknemers.

LETLAND

1.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van motorvoertuigen (aangenomen: 7.4.2004/in werking getreden: 1.5.2004)

contractnummer;

soort contract “standaardcontract”;

plaats van afgifte;

eigenaar van het voertuig;

adres van de eigenaar van het voertuig;

houder van het voertuig;

adres van de houder van het voertuig;

voertuigregistratienummer (VRN);

chassisnummer (VIN) of carrosserienummer;

kentekennummer;

hoofdovereenkomst;

merk, model;

datum, tijdstip van contractafsluiting, datum, tijdstip van inwerkingtreding van het contract, vervaldatum van het contract;

bonus-malusklasse;

verzekeringspremie;

verzekeringnemer;

vertegenwoordiger van de verzekeraar.

2.

Aansprakelijkheidsverzekering voor scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 85 van de Scheepvaartwet (aangenomen: 29.5.2003/in werking getreden: 1.8.2003)

naam van het schip;

onderscheidingsnummer of -letters;

IMO-scheepsidentificatienummer;

haven van registratie;

naam en volledig adres van het hoofdkantoor van de vervoerder die het vervoer feitelijk verricht;

aard van de zekerheid;

duur van de zekerheid.

LITOUWEN

1.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen, artikel 4, nr. IX-2041, in werking getreden op 1 mei 2004

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

2.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Advocatenwet, artikel 20, nr. IX-2066, in werking getreden op 6 april 2004

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

3.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor gerechtsdeurwaarders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Gerechtsdeurwaarderswet, artikel 17, nr. IX-876, in werking getreden op 1 januari 2003

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

4.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountantskantoren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake financiële controle, artikel 21, nr. XIII-96, in werking getreden op 1 oktober 1999

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

5.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor verzekeringstussenpersonen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel 183, nr. IX-1737, in werking getreden op 1 mei 2004

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

6.

Verplichte borgstellingsverzekering voor reisorganisatoren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Toerismewet, artikel 8, nr. IX-1211, in werking getreden op 1 april 2003

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

7.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake het notariaat, artikel 6, lid 2, nr. IX-1311, in werking getreden op 12 februari 2003

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

8.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor hoofdonderzoekers en contractanten die biomedisch onderzoek uitvoeren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake ethiek van biomedisch onderzoek, artikel 12, nr. VIII-1679, in werking getreden op 1 januari 2001

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

9.

Verplichte allriskverzekering voor aannemers (tot 1 januari 2017 verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bouwwet, artikel 35, nr. VIII-1948, in werking getreden op 1 augustus 2001, wet houdende wijziging van de Bouwwet, artikel 42, nr. XII-2573, in werking getreden op 1 januari 2017

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

10.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor bouwplanners

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bouwwet, artikel 35, nr. VIII-1948, in werking getreden op 1 augustus 2001, wet houdende wijziging van de Bouwwet, artikel 42, nr. XII-2573, in werking getreden op 1 januari 2017

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

11.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor bouwtechnische toezichthouders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bouwwet, artikel 37, nr. XI-2064, in werking getreden op 1 september 2012, wet houdende wijziging van de Bouwwet, artikel 42, nr. XII-2573, in werking getreden op 1 januari 2017

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

12.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor contractanten die bouwplannen onderzoeken

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bouwwet, artikel 42, nr. XII-2573, in werking getreden op 1 januari 2017

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

13.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor gezondheidszorginstellingen tegen aan patiënten toegebrachte schade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake rechten van patiënten en vergoeding van schade aan hun gezondheid, artikel 25, nr. XI-499, in werking getreden op 1 maart 2010

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

14.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor consulaire ambtenaren die notariële handelingen verrichten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake het consulaire statuut, artikel 12, nr. X-619, in werking getreden op 1 oktober 2006

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

15.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor curatoren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Faillissementswet, artikel 11, nr. X-1557, in werking getreden op 1 januari 2009

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;