Home

Bekendmaking overeenkomstig artikel 179, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

Bekendmaking overeenkomstig artikel 179, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

18.10.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 355/1


Bekendmaking overeenkomstig artikel 179, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

(2019/C 355/01)

Lidstaat

Soort verzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling

Referentie in het Staatsblad

Gegevens die op het certificaat moeten worden vermeld

BELGIË

1.

Architecten en aannemers

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten Artikel 8, § 2, lid 2 (15 juli 1963)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 5 juli 1963

Artikel 8, § 2, leden 2, 3 en 4

Wanneer de onderdanen van de lidstaten zich in het kader van het vrij verrichten van diensten, voor het eerst naar België begeven om er tijdelijk en incidenteel het beroep van architect uit te oefenen, stellen zij de Orde van Architecten hiervan vooraf in kennis door middel van een schriftelijke verklaring, met daarin de gegevens betreffende verzekeringsdekking of soortgelijke individuele of collectieve vormen van bescherming inzake beroepsaansprakelijkheid. Zij voegen daar in het bijzonder een attest van verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, aan toe. Dit attest kan afgegeven worden door een verzekeringsmaatschappij uit een andere lidstaat, indien het vermeldt dat de verzekeraar zich gericht heeft naar de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften in voege in België wat de aard en de omvang van de dekking betreft. Deze onderdanen worden door de Orde van Architecten ingeschreven in het register van de dienstverrichting. De verklaring wordt eenmaal per jaar verlengd indien de dienstverrichter voornemens is om gedurende dat jaar in België tijdelijke of incidentele diensten te verrichten. De dienstverrichter mag de verklaring met alle middelen aanleveren.

Bij de eerste dienstverrichting of indien zich een wezenlijke verandering heeft voorgedaan, moet deze verklaring vergezeld zijn van:

[…]

2)

een attest waaruit blijkt dat de betrokkene één van de diploma’s, certificaten of andere titels bezit, bedoeld in artikel 1, §§ 2 tot en met 2/3 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

2.

Jacht

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 15 juli 1963 tot instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het bekomen van een jachtverlof of van een jachtvergunning

(artikel 1) (1 januari 1964)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 3 augustus 1963

Artikel 4, lid 1

De verzekeraar, zijn gevolmachtigde of zijn correspondent in België, reikt aan de verzekerde een verzekeringsgetuigschrift uit dat de data vermeldt waarop de waarborg begint en vervalt en bevestigt dat deze laatste toegestaan werd onder de door dit besluit gestelde voorwaarden.

3.

Jacht

Wetgeving/wettelijke bepaling: Besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2014 houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest (artikel 19) (1 juli 2014)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 12 juni 2014

Artikel 20

De verzekeraar, zijn gevolmachtigde of zijn correspondent in België, reikt aan de verzekerde een verzekeringsgetuigschrift uit dat de data vermeldt waarop de waarborg begint en vervalt en bevestigt dat deze laatste toegestaan werd onder de door dit besluit gestelde voorwaarden.

4.

Milieu

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 12 juli 2009 houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 (artikel 7.1 van het verdrag) (9 november 2009)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2009, tweede editie

Artikel 7, lid 2

Een certificaat houdende verklaring dat een overeenkomst van verzekering of een andere financiële zekerheid in overeenstemming met de bepalingen van dit verdrag van kracht is, wordt aan elk schip afgegeven, nadat de bevoegde autoriteit van een staat die partij is heeft vastgesteld dat aan de eisen van het eerste lid is voldaan. Met betrekking tot een schip geregistreerd in een verdragsluitende Staat wordt zulk een certificaat afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde overheid van de Staat waar het schip is geregistreerd; met betrekking tot een schip dat niet is geregistreerd in een verdragsluitende Staat, kan het worden afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde overheid van een verdragsluitende Staat. Dit certificaat heeft de vorm zoals in de bijlage bij dit verdrag bepaald en bevat de navolgende gegevens:

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de geregistreerde eigenaar;

c)

MO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld;

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

5.

Voor het publiek toegankelijke inrichtingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8 bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 (1 maart 1992)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1991

Artikel 7

Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst wordt door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer een attest afgeleverd waarvan het model in bijlage is vastgesteld.

Een duplicaat van het attest wordt toegezonden aan de burgemeester van de gemeente waar de voor het publiek toegankelijke inrichting is gevestigd.

6.

Nucleaire installatie

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (artikel 8, lid 1, en artikel 10, lid 1 (10 september 1985)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1985

Artikel 15

Iedere vervoerder van nucleaire stoffen moet in het bezit zijn van een certificaat uitgereikt door of namens de verzekeraar of de persoon die een financiële zekerheid heeft gesteld en waaruit blijkt dat aan het bepaalde in artikel 8 is voldaan. Dit certificaat moet beantwoorden aan de in artikel 4 d 1) van het Verdrag van Parijs gestelde voorwaarden.

De Koning stelt nadere regels voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 4 c) van het Verdrag van Parijs

c)

De overeenkomstig dit Verdrag aansprakelijke exploitant dient de vervoerder te voorzien van een certificaat, afgegeven door of namens de verzekeraar of andere persoon die de volgens artikel 10 vereiste financiële zekerheid heeft gesteld. Een Verdragsluitende Partij kan zich evenwel aan deze verplichting onttrekken wat het vervoer betreft dat uitsluitend op het eigen grondgebied plaatsvindt. Het certificaat dient de naam en het adres van die exploitant te vermelden, alsmede het bedrag, de aard en de duur van de zekerheid. Deze gegevens kunnen niet worden betwist door de persoon door of namens wie het certificaat is afgegeven. Het certificaat vermeldt tevens de nucleaire stoffen en de reis ten aanzien waarvan de zekerheid geldt, en bevat eveneens een verklaring van het bevoegde openbare gezag dat de daarin genoemde persoon exploitant is in de zin van dit Verdrag.

7.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (artikel 3, leden 4 en 5) (3 april 1996)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 3 april 1996

Artikel 3

Om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, dient de kandidaat die een natuurlijke persoon is bij de aanvraag om inschrijving in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen de volgende documenten te voegen:

[…]

4.

a)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming of de kredietinstelling die overeenkomstig hoofdstuk VI van dit besluit, een borgstelling of een bankgarantie heeft verleend;

b)

voor de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen die vrijgesteld zijn van de verplichting inzake borgstelling of bankgarantie, een document waaruit blijkt dat de verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderneming, verzekeringstussenpersoon of herverzekeringstussenpersoon, waarvoor zij optreden, zich ertoe verbindt tussen te komen wanneer de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon in gebreke blijft;

5.

a)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie, overeenkomstig hoofdstuk VII van dit besluit, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd gesloten;

b)

voor de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen die vrijgesteld zijn een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten, een attest uitgaande van de verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen of van de andere verzekerings- of herverzekeringstussenpersonen, met inbegrip van de kredietinstellingen, waarvoor of in naam waarvan zij optreden en waarbij deze bevestigen de aansprakelijkheid van de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon op zich te nemen.

8.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken (artikel 2, § 1, punt 3) (1 april 2005)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 16 maart 2005

Artikel 3, § 2

De schuldinvorderaar verstrekt bij zijn aanvraag tot inschrijving zijn ondernemingsnummer of gegevens die toelaten te beschikken over de inlichtingen bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, punt 2, van het besluit wanneer hij gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, en een attest dat uitgaat van de verzekeringsonderneming met wie hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten en waarin vermeld wordt dat de verzekeringsovereenkomst aan de in het besluit gestelde voorwaarden voldoet.

Op verzoek van de bevoegde ambtenaren van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie is de schuldinvorderaar gehouden hen een afschrift van de verzekeringsovereenkomst mee te delen en het bewijs te leveren dat de premie betaald is.

9.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (artikel 11) (1 juli 2006)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 6 juli 2006

Artikel 3, lid 4

Om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, dient de kandidaat die een natuurlijke persoon is bij de aanvraag om inschrijving in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten de volgende documenten te voegen:

[…]

4)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie een verzekering is gesloten overeenkomstig het bepaalde bij hoofdstuk V tot dekking van de beroepsaansprakelijkheid, en waaruit blijkt dat de verzekering voldoet aan het bepaalde bij artikel 11; voor de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die met toepassing van artikel 8, eerste lid, punt 5, van de wet, vrijgesteld zijn van de verplichting een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten, een attest afgeleverd door de gereglementeerde onderneming of gereglementeerde ondernemingen voor dewelke zij optreden, waarbij deze verklaart of verklaren de aansprakelijkheidsverplichtingen van de tussenpersoon onvoorwaardelijk en onherroepelijk op zich te nemen.

10.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (artikel 9) (1 november 2014)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2014

Artikel 3, lid 4

Om op geldige wijze een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner in te dienen, dient de aanvrager die een natuurlijke persoon is de volgende documenten en gegevens over te maken aan de FSMA:

[…]

4)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming waarbij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aangegaan, waaruit blijkt dat de verzekering voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk IV;

Artikel 4, lid 6

Om op geldige wijze een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner in te dienen, dient de aanvrager die de hoedanigheid van rechtspersoon bezit de volgende documenten en gegevens over te maken aan de FSMA:

[…]

6)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming waarbij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aangegaan, waaruit blijkt dat de verzekering voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk IV.

11.

Bemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van titel 4, hoofdstuk 4, van boek VII van het Wetboek van economisch recht (artikel 11) (1 november 2015)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 5 november 2015

Artikel 4, lid 11

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de FSMA om de bijkomende inlichtingen te vragen die zij nodig acht voor de beoordeling van het dossier, verstrekt de kandidaat om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, in de vergunningsaanvraag als kredietgever de volgende gegevens en voegt hij daarbij de volgende documenten:

[…]

11)

de mededeling of de kredietgever al dan niet het bedrijf van kredietbemiddelaar zal uitoefenen en, in voorkomend geval, een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie de verzekering tot dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is gesloten overeenkomstig artikel VII.180, § 2, eerste lid, 4o, en/of artikel VII.184, § 1, tweede lid, 4o, van het WER en waaruit blijkt dat die verzekering voldoet aan het bepaalde in hoofdstuk IV;

Artikel 7, lid 10

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de FSMA om de bijkomende inlichtingen te vragen die zij nodig acht voor de beoordeling van het dossier, moet de kandidaat die een natuurlijke persoon is, om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, bij zijn aanvraag tot inschrijving als kredietbemiddelaar in de categorie kredietmakelaars, verbonden agenten of subagenten, volgende gegevens verstrekken en documenten voegen:

[…]

10)

onder voorbehoud van het bepaalde in 11o, een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie de verzekering tot dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is gesloten overeenkomstig artikel VII.181, § 1, eerste lid, 3o, en/of artikel VII.186, § 1, eerste lid, 3o, van het WER en waaruit blijkt dat die verzekering voldoet aan het bepaalde in hoofdstuk IV;

Artikel 9, lid 7

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de FSMA om de bijkomende inlichtingen te vragen die zij nodig acht voor de beoordeling van het dossier, verstrekt de kandidaat, om een rechtsgeldige aanvraag in te dienen, in zijn aanvraag tot inschrijving als bemiddelaar inzake consumentenkrediet in de categorie agent in nevenfunctie volgende gegevens en voegt hij daarbij volgende documenten:

7)

een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming bij wie de verzekering tot dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid [is gesloten].

12.

Veiligheid en bewaking

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming (artikel 3, lid 3o) (4 oktober 2013)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 30 januari 2013

Artikel 3, lid 3

De aanvraag tot vergunning uitgaande van een onderneming met een exploitatiezetel op het Belgische grondgebied bevat de volgende bescheiden en inlichtingen:

[…]

3)

een geldig verzekeringsattest inzake de verzekering van de burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid van de maritieme veiligheidsonderneming, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet, waarvan het model is vastgelegd bij koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen.

13.

Veiligheid en bewaking

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen (artikel 3) (24 november 2017)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 24 november 2017

Artikel 2

Indien de verzekeringnemer een bewakingsonderneming betreft of een natuurlijke of rechtspersoon die een interne bewakings- of veiligheidsdienst organiseert, dient deze bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een verzekeringsattest, opgesteld in overeenstemming met het model in bijlage 1, toe te sturen aan de administratie.

Indien de verzekeringnemer een maritieme veiligheidsonderneming betreft, dient deze bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een verzekeringsattest waarvan het model als bijlage 2 is gevoegd, toe te sturen aan de administratie.

14.

Steenbergen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Ministerieel besluit van 22 oktober 1985 houdende vaststelling van de vorm en bepalende de inhoud van de aanvragen om vergunning tot ontsluiting van steenbergen (artikel 6, lid 1, laatste alinea) (18 november 1985)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 8 november 1985

Artikel 6, lid 1, laatste alinea

Een verklaring van een onderneming dat de aanvrager een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid heeft afgesloten voor alle door de geplande activiteit veroorzaakte lichamelijke letsel en materiële schade.

15.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Internationaal Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (artikel 12, lid 1) (28 juli 2017)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 18 juli 2017

Artikel 12, leden 2-5

2)

Een certificaat houdende verklaring dat een verzekering of andere financiële zekerheid in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag van kracht is, wordt aan elk schip met een brutotonnage van 300 of meer afgegeven door de bevoegde autoriteit van de Staat waar het schip is geregistreerd nadat deze heeft vastgesteld dat aan de vereisten van het eerste lid is voldaan. Met betrekking tot een schip geregistreerd in een Staat die Partij is wordt zulk een certificaat afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde autoriteit van de Staat waar het schip geregistreerd is; met betrekking tot een schip dat niet is geregistreerd in een verdragsluitende Staat, kan het worden afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde overheid van een verdragsluitende Staat. Het verplichte certificaat omtrent verzekering heeft de vorm van het model vervat in de bijlage bij dit Verdrag en bevat de volgende gegevens:

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en plaats van registratie;

b)

brutotonnage van het schip;

c)

naam en adres van het hoofdkantoor van de geregistreerde eigenaar;

d)

IMO-scheepsidentificatienummer;

e)

aard en duur van de zekerheid;

f)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of een andere persoon die zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld, en

g)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

16.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Besluit van de Waalse regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur (artikel 4, § 1, punt 3, en artikel 127) (8 september 2009)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 8 september 2009

Artikel 4, §2, derde streepje

De aanvrager bewijst zijn solvabiliteit,

[…]

wat betreft de vereiste opgenomen in § 1, 3o, aan de hand van een attest van de betrokken verzekeringsmaatschappij.

Artikel 27, lid 4

Elk voertuig moet minstens de volgende documenten aan boord hebben:

[…]

4)

een attest van de verzekeraar waaruit blijkt dat het voertuig verzekerd is voor het bezoldigd vervoer van personen, overeenkomstig het model dat als bijlage 3 bij dit besluit gaat.

17.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 30 januari 2012 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (artikel 5) (12 maart 2012)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 2 maart 2012

Artikel 7

Het bestaan van de in artikel 5 bedoelde verzekering wordt aangetoond met één of meer door de verstrekker afgegeven verzekeringsbewijzen die zich aan boord van het schip bevinden.

De door de verzekeringsverstrekker afgegeven certificaten omvatten de volgende informatie:

1)

de naam van het schip, het IMO identificatienummer van het schip en de haven van registratie;

2)

de naam van de scheepseigenaar en het adres van zijn hoofdvestiging;

3)

type en looptijd van de verzekering;

4)

de naam en het adres van de hoofdvestiging van de verstrekker van de verzekering en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

18.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet van 26 november 2012 houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 (artikel 4 bis, lid 1, verdragen van 13 december 1974) (21 april 2014)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 11 april 2014

Artikel 4 bis, lid 2

Een certificaat waaruit blijkt dat, in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag, een verzekering of andere financiële zekerheid van kracht is, wordt voor ieder schip verleend, nadat de bevoegde autoriteit van een Staat die Partij is, heeft vastgesteld dat aan de vereisten van lid 1 is voldaan. Voor een schip dat geregistreerd is in een Staat die Partij is, wordt dit document afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde autoriteit van de Staat waar het schip geregistreerd is; met betrekking tot een schip dat niet is geregistreerd in een verdragsluitende Staat, kan het worden afgegeven of gewaarmerkt door de bevoegde overheid van een verdragsluitende Staat. Dit certificaat heeft de vorm zoals in de bijlage bij dit verdrag bepaald en bevat de navolgende gegevens:

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en plaats van registratie;

b)

naam en hoofdkantoor van het bedrijf van de vervoerder die het vervoer feitelijk geheel of gedeeltelijk verricht;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt, en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de andere financiële zekerheid is gesteld, en

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere financiële zekerheid.

19.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg (artikel 35, §1, lid 2) (1 september 2014)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 15 juli 2014

Artikel 35, §1, punt 2

De financiële draagkracht bedoeld in artikel 17, § 2, van de wet wordt aangetoond met een attest van één of van meer van de volgende instellingen, waaruit blijkt dat de betrokken instelling zich hoofdelijk borg heeft gesteld voor de onderneming:

[…]

2)

een verzekeringsonderneming, erkend overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

20.

Vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen (12 mei 2018)

Referentie in het staatsblad: Belgisch Staatsblad van 2 mei 2018

Artikel 4

Het verzekeringsbewijs bedoeld in artikel 7, § 1, van de voornoemde wet van 21 november 1989 moet bevestigen dat ten minste waarborg wordt verleend voor feiten die voorvallen op het grondgebied:

1)

van alle Staten bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen alsook:

2)

van Marokko;

3)

van Tunesië, en

4)

van Turkije.

BULGARIJE

1.

Verplichte ongevallenverzekering voor passagiers in het openbaar vervoer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 35 van Verordening 49 van 16.10.2014 inzake de verplichte verzekering op grond van de punten 2 van artikel 461 van de Verzekeringswet en inzake de procedure voor afhandeling van vorderingen tot vergoeding van schade toegebracht aan motorvoertuigen

Referentie in het staatsblad: Verzekeringswet (afgekondigd, Staatsblad nr. 102/29.12.2015, blz. 195) (van kracht met ingang van 1.1.2016; gewijzigd, Staatsblad nr. 24/16.3.2018, Staatsblad nr. 27/27.3.2018)

Inhoud van het verzekeringscertificaat:

handelsnaam van de verzekeraar;

statutaire zetel en adres van de plaats van werkelijke leiding van de verzekeraar. Verzekeraars uit derde landen met een vestiging in de Republiek Bulgarije vermelden eveneens de statutaire zetel en het adres van de plaats van werkelijke leiding van de verzekeraar in het derde land en van de vestiging in de Republiek Bulgarije;

nummer van het besluit van de bevoegde autoriteit waarbij een vergunning is verleend voor het uitoefenen van verzekeringsactiviteiten. Verzekeraars uit derde landen met een vestiging in de Republiek Bulgarije vermelden het nummer van het besluit van de bevoegde autoriteit voor de statutaire zetel van de verzekeraar in het derde land en van de bevoegde autoriteit in de Republiek Bulgarije;

verenigde identificatiecode (unified identification code — UIC) voor verzekeraars met statutaire zetel in de Republiek Bulgarije, respectievelijk registratienummer in het handelsregister of een vergelijkbaar register van verzekeraars met statutaire zetel in een lidstaat of een derde land;

naam en adres, respectievelijk handelsnaam, statutaire zetel, adres van de plaats van werkelijke leiding en UIC van de personenvervoerder met openbaarvervoermiddelen;

naam en adres, respectievelijk handelsnaam, statutaire zetel, adres van de plaats van werkelijke leiding en UIC van de verzekeringnemer;

volgnummer van de polis;

onderwerp van het verzekeringscontract;

gedekte verzekeringsrisico’s:

looptijd van het contract, inclusief de aanvangs- en einddatum van de verzekerde periode en de periode van de verzekerde dekking;

verzekerd bedrag of methode voor de bepaling ervan;

verzekeringspremie of methode voor de bepaling van de premie en voorwaarden voor de betaling ervan;

naam en adres van de verzekeringstussenpersoon wanneer het contract via een tussenpersoon is gesloten, en bij verzekeringsagenten ook het nummer van hun identificatiebewijs;

plaats en datum van sluiting van het contract;

handtekeningen van de partijen;

geldigheidsperiode van de verzekering (artikel 35 van Verordening 49).

2.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor de touroperator

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 84, lid 1, punt 3, van de Toerismewet

Referentie in het staatsblad: Toerismewet, afgekondigd, Staatsblad nr. 30/26.3.2013, blz. 3 (van kracht met ingang van 26.3.2013; gewijzigd en aangevuld, Staatsblad nr. 37/4.5.2018, van kracht met ingang van 4.5.2018)

Inhoud van het verzekeringscertificaat:

naam, statutaire zetel en hoofdkantoor, adres en telefoonnummer van de verzekeraar;

verzekeringsdekking;

verzekerd bedrag;

nummer van de verzekeringspolis;

datum van de verzekeringspolis.

3.

Verplichte verzekering ter dekking van de aansprakelijkheid van de handelaar die het aanbieden van gekoppelde reisarrangementen faciliteert

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 84, lid 1, punt 3, van de Toerismewet

Referentie in het staatsblad: Toerismewet, afgekondigd, Staatsblad nr. 30/26.3.2013, blz. 3 (van kracht met ingang van 26.3.2013; gewijzigd en aangevuld, Staatsblad nr. 37/4.5.2018, van kracht met ingang van 4.5.2018)

Inhoud van het verzekeringscertificaat:

naam, statutaire zetel en hoofdkantoor, adres en telefoonnummer van de verzekeraar;

verzekeringsdekking;

verzekerd bedrag;

nummer van de verzekeringspolis;

datum van de verzekeringspolis.

4.

Verplichte scheepsverzekering voor een gecharterd vaartuig

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 259, lid 1, van de Koopvaardijwet

Referentie in het staatsblad: Koopvaardijwet, afgekondigd, Staatsblad nr. 55/14.7.1970, en nr. 56/17.7.1970 (van kracht met ingang van 1.1.1971; gewijzigd, Staatsblad nr. 28/29.3.2018)

De verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat) bevat clausules met betrekking tot:

1)

het onderwerp van verzekering (het verzekerde belang), in geval van vervoer van goederen de naam van het vaartuig;

2)

het verzekerde bedrag;

3)

de gedekte risico’s;

4)

de verzekeringsperiode;

5)

de reis en de tussenhavens die het vaartuig aandoet vóór de haven van bestemming;

6)

de plaats en datum van afgifte van de polis;

7)

de verzekeringnemer;

8)

de aanwijzing van de verzekeraar en de handtekening van diens vertegenwoordiger.

5.

Verplichte verzekering tegen maritieme risico’s voor de hypotheekgever van een vaartuig

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 259, lid 1, van de Koopvaardijwet

Referentie in het staatsblad: Koopvaardijwet, afgekondigd, Staatsblad nr. 55/14.7.1970, en nr. 56/17.7.1970 (van kracht met ingang van 1.1.1971; gewijzigd, Staatsblad nr. 28/29.3.2018)

De verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat) bevat clausules met betrekking tot:

1)

het onderwerp van verzekering (het verzekerde belang), in geval van vervoer van goederen de naam van het vaartuig;

2)

het verzekerde bedrag;

3)

de gedekte risico’s;

4)

de verzekeringsperiode;

5)

de reis en de tussenhavens die het vaartuig aandoet vóór de haven van bestemming;

6)

de plaats en datum van afgifte van de polis;

7)

de verzekeringnemer;

8)

de aanwijzing van de verzekeraar en de handtekening van diens vertegenwoordiger.

6.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor de charteraar van een vaartuig

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 259, lid 1, van de Koopvaardijwet

Referentie in het staatsblad: Koopvaardijwet, afgekondigd, Staatsblad nr. 55/14.7.1970, en nr. 56/17.7.1970 (van kracht met ingang van 1.1.1971; gewijzigd, Staatsblad nr. 28/29.3.2018)

De verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat) bevat clausules met betrekking tot:

1)

het onderwerp van verzekering (het verzekerde belang), in geval van vervoer van goederen de naam van het vaartuig;

2)

het verzekerde bedrag;

3)

de gedekte risico’s;

4)

de verzekeringsperiode;

5)

de reis en de tussenhavens die het vaartuig aandoet vóór de haven van bestemming;

6)

de plaats en datum van afgifte van de polis;

7)

de verzekeringnemer;

8)

de aanwijzing van de verzekeraar en de handtekening van diens vertegenwoordiger.

7.

Verplichte verzekering tegen maritieme vorderingen voor het vaartuig

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 259, lid 1, van de Koopvaardijwet

Referentie in het staatsblad: Koopvaardijwet, afgekondigd, Staatsblad nr. 55/14.7.1970, en nr. 56/17.7.1970 (van kracht met ingang van 1.1.1971; gewijzigd, Staatsblad nr. 28/29.3.2018)

Inhoud van de verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat):

de verzekeringspolis (het verzekeringscertificaat) bevat clausules met betrekking tot:

1)

het onderwerp van verzekering (het verzekerde belang), in geval van vervoer van goederen de naam van het vaartuig;

2)

het verzekerde bedrag;

3)

de gedekte risico’s;

4)

de verzekeringsperiode;

5)

de reis en de tussenhavens die het vaartuig aandoet vóór de haven van bestemming;

6)

de plaats en datum van afgifte van de polis;

7)

de verzekeringnemer;

8)

de aanwijzing van de verzekeraar en de handtekening van diens vertegenwoordiger.

TSJECHIË

DENEMARKEN

1.

Aansprakelijkheid van consultants: accountants (revisorer)

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 1, punt 6, van de Deense wet inzake erkende accountants en accountantskantoren nr. 1167 van 9.9.2016

Referentie in het staatsblad: Offentliggørelsesdato (PUBLICATIEDATUM): 17.9.2016

Accountants moeten worden erkend door de Deense handelsautoriteit en daarvoor moeten ook verzekeringsdocumenten worden overgelegd.

De Deense handelsautoriteit stelt bepalingen vast met betrekking tot de inhoud van de verzekering, met inbegrip van de aard en omvang en de duur van de verzekering.

2.

Aansprakelijkheid van consultants: verzekeringstussenpersonen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 2, punt 3, van de Deense wet inzake verzekeringsbemiddeling nr. 41 van 22.1.2018

Referentie in het staatsblad: Offentliggørelsesdato: 23.1.2018

§ 2, overeenkomstig § 5 van Besluit nr. 481 van 3.5.2018 inzake de aansprakelijkheidsverzekering van, en de garantie en behandeling van toevertrouwde middelen door, verzekeringsmakelaars, herverzekeringsmakelaars en verzekeringstussenpersonen.

De makelaar moet een verklaring van de verzekeringsmaatschappij of de bank met informatie over de verlangde aansprakelijkheidsverzekering indienen. Het verklaringsformulier is opgesteld door de Deense financiële toezichthouder (DFSA). Met de indiening van deze verklaring garandeert de verzekeringsmaatschappij dat de aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorschriften van § 2.

In de verklaring moet overeenkomstig § 2 onder meer worden vermeld dat:

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie waarborgt dat de verzekeraar of de bank rechtstreeks aansprakelijk is voor de schade die de maatschappij lijdt door nalatigheid;

de aansprakelijkheidsverzekering geldt voor de activiteiten van de maatschappij in alle landen binnen de Europese Unie en landen waarmee de Gemeenschap een financiële overeenkomst heeft gesloten;

de aansprakelijkheidsverzekering of de garantie dekking biedt bij intrekking van het dekkingsbedrag wanneer dit is verminderd op grond van een of meer schades gedurende een verzekeringsjaar (polisgedekt herstel);

de aansprakelijkheidsverzekering of de garantie vorderingen tot schadevergoeding dekt die binnen drie jaar na beëindiging van de verzekering of de garantie worden ingediend en gemeld, voor zover geen nieuwe aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij, noch een nieuwe garantie met volledige terugwerkende dekking voor de tussenpersoon is verstrekt bij een andere bank.

3.

Aansprakelijkheid van consultants: financieel adviseur

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 2, punt 4, van de Consolidatiewet inzake financiële adviseurs en tussenpersonen voor woningkrediet nr. 1079 van 5.7.2016

Referentie in het staatsblad: Offentliggørelsesdato: 13.7.2016

§ 2 van Besluit nr. 653 van 30.5.2018 inzake verzekeringsdekking en garantieregelingen voor financiële adviseurs, beleggingsadviseurs en tussenpersonen voor woningkrediet en hun omgang met toevertrouwde middelen.

De financieel adviseur moet een verklaring van de verzekeringsmaatschappij (formulier opgesteld door de DFSA) met informatie over de verlangde aansprakelijkheidsverzekering indienen. Met de indiening van deze verklaring garandeert de verzekeringsmaatschappij dat de aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorschriften van §§ 2-5, overeenkomstig § 5.

In de verklaring moet overeenkomstig §§ 2-3 onder meer worden vermeld dat:

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie waarborgt dat de verzekeringsmaatschappij of de bank jegens de benadeelde partij rechtstreeks aansprakelijk is bij aansprakelijkstelling door een financiële adviseur, beleggingsadviseur of tussenpersoon voor woningkrediet in geval van nalatigheid van de maatschappij of een partij jegens wie zij aansprakelijk is;

de aansprakelijkheidsverzekering geldt voor de activiteiten van de maatschappij in Denemarken;

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie vorderingen dekt die binnen drie jaar na beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering of garantie worden ingediend en gemeld, voor zover geen nieuwe aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij, noch een nieuwe garantie met volledige terugwerkende dekking voor de maatschappij aan een andere bank is verstrekt;

de aansprakelijkheidsverzekering of de garantie dekking biedt bij intrekking van het dekkingsbedrag wanneer dit is verminderd op grond van een of meer schades gedurende een verzekeringsjaar (polisgedekt herstel);

het verzekerde bedrag ten minste 1 500 000 DKK per schadegeval per verzekeringsjaar bedraagt en ten minste 3 000 000 DKK voor alle schadegevallen per verzekeringsjaar.

4.

Aansprakelijkheid van consultants: tussenpersonen voor woningkrediet (boligkreditformidler)

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 2, punt 4, van de Consolidatiewet inzake financiële adviseurs en tussenpersonen voor woningkrediet nr. 1079 van 5.7.2016

Referentie in het staatsblad: Offentliggørelsesdato: 13.7.2016

§ 2 van Besluit nr. 653 van 30.5.2018 inzake verzekeringsdekking en garantieregelingen voor financiële adviseurs, beleggingsadviseurs en tussenpersonen voor woningkrediet en hun omgang met toevertrouwde middelen.

De tussenpersoon voor woningkrediet moet een verklaring van de verzekeringsmaatschappij (formulier opgesteld door de DFSA) met informatie over de verlangde aansprakelijkheidsverzekering indienen. Met de indiening van deze verklaring garandeert de verzekeringsmaatschappij dat de aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de voorschriften van §§ 2-5, overeenkomstig § 5.

In de verklaring moet overeenkomstig §§ 2-3 onder meer worden vermeld dat:

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie waarborgt dat de verzekeringsmaatschappij of de bank jegens de benadeelde partij rechtstreeks aansprakelijk is bij aansprakelijkstelling door een financiële adviseur, beleggingsadviseur of tussenpersoon voor woningkrediet in geval van nalatigheid van de maatschappij of een partij jegens wie zij aansprakelijk is;

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie geldt voor landen van de Europese Unie en landen waarmee de Unie een financiële overeenkomst heeft gesloten;

de aansprakelijkheidsverzekering of garantie vorderingen dekt die binnen drie jaar na beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering of garantie worden ingediend en gemeld, voor zover geen nieuwe aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij, noch een nieuwe garantie met volledige terugwerkende dekking voor de maatschappij aan een andere bank is verstrekt;

de aansprakelijkheidsverzekering of de garantie dekking biedt bij intrekking van het dekkingsbedrag wanneer dit is verminderd op grond van een of meer schades gedurende een verzekeringsjaar (polisgedekt herstel);

een tussenpersoon voor woningkrediet moet beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering of garantie met een dekkingsbedrag van ten minste 460 000 EUR per schadegeval per verzekeringsjaar en ten minste 750 000 EUR voor alle schadegevallen per verzekeringsjaar.

5.

Aansprakelijkheid van consultants: Ejendomskreditselskab

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3, lid 1, punt 5, van de Consolidatiewet inzake vastgoedkredietmaatschappijen nr. 1023 van 30.8.2017

Referentie in het staatsblad: Consolidatiewet inzake vastgoedkredietmaatschappijen nr. 1023 van 30.8.2017

Offentliggørelsesdato: 1.9.2017

Besluit over informatievereisten in verband met commerciële hypotheken op onroerende zaken en de omgang met toevertrouwde middelen en garanties door bepaalde hypotheekhandelaren

Het is een vereiste dat de maatschappij (ejendomskreditselskabet), die relaties onderhoudt met consumenten, een afzonderlijke rekening voor de overeengekomen middelen opent en dat de maatschappij deze middelen heeft beschermd. Jaarlijks moet een verklaring van een officieel erkende accountant over de bescherming van de middelen bij de DFSA worden ingediend overeenkomstig § 3, lid 5.

Om toevertrouwde middelen te ontvangen, heeft een hypotheekmaatschappij overeenkomstig §§ 4-9 van Besluit nr. 1241 van 8.11.2010 (over informatievereisten in verband met commerciële hypotheken op onroerende zaken en de omgang met toevertrouwde middelen en garanties door bepaalde hypotheekhandelaren) een verklaring van een verzekeringsmaatschappij of een bank nodig waarin wordt gegarandeerd dat de toevertrouwde middelen worden betaald, overeenkomstig § 10.

In de verklaring moet overeenkomstig § 10 onder meer worden vermeld dat:

de borg het recht garandeert om betaling van toevertrouwde middelen te verlangen, dat tegen de maatschappij kan worden ingeroepen door een consument die met de maatschappij een relatie onderhoudt betreffende hypotheken op onroerende zaken;

de verzekerde op grond van de garantie een rechtstreekse vordering op de borg heeft;

de garantie vorderingen met betrekking tot de toevertrouwde middelen moet dekken gedurende de garantieperiode;

de garantie een periode van ten minste één jaar moet beslaan;

de garantie niet aan andere beperkingen is onderworpen dan die welke door dit besluit worden toegestaan.

DUITSLAND

1.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1 en artikel 4, lid 2, Wet inzake de verplichte verzekering

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de verplichte verzekering van 5 april 1965 (BGBl. I, blz. 213), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 6 februari 2017 (BGBl. I, blz. 147)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

2.

Buitenlandse motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1 Wet inzake aansprakelijkheidsverzekering voor buitenlandse motorvoertuigen en door motorvoertuigen getrokken aanhangwagens

Referentie in het staatsblad: Wet inzake aansprakelijkheidsverzekering voor buitenlandse motorvoertuigen en door motorvoertuigen getrokken aanhangwagens, gepubliceerd in het BGBl. (Bundesgesetzblatt) deel III, nr. 925-2, laatstelijk gewijzigd bij artikel 496 van de verordening van 31 augustus 2015 (BGBl. I, blz. 1474)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

3.

Afvaltransporten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7, lid 2, Verordening inzake transportvergunningen met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid (TGv) en specifieke milieuaansprakelijkheidsverzekering

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake transportvergunningen met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid (TGv), gepubliceerd op 10 september 1996 in BGBl. I, blz. 1411 (1997, 2861), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 19 juli 2007 (BGBl. I, blz. 1462)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

4.

Luchtvaartmaatschappijen en andere houders van luchtvaartuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2, lid 1, punt 3, artikel 37, lid 1, artikel 43, lid 1, en artikel 50 LuftVG in samenhang met de artikelen 102 tot en met 104 LuftVZO

Referentie in het staatsblad: 1) Luchtvaartwet van 10 mei 2007 (BGBl. I, blz. 698), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2, lid 11, van de wet van 20 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2808; 2018 I 472) in samenhang met

2) Verordening Vergunning voor luchtverkeer van 19 juni 1964 (BGBl. I, blz. 370), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 30 maart 2017 (BGBl. I, blz. 683)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

5.

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het vervoer van olie over zee

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2 Wet inzake schade door verontreiniging door olie; zie ook Wet inzake aansprakelijkheid en schadevergoeding voor verontreiniging door olie

Referentie in het staatsblad: Wet inzake schade door verontreiniging door olie van 30 september 1988 (BGBl. I, blz. 1770), laatstelijk gewijzigd bij artikel 4, lid 23, van de wet van 18 juli 2016 (BGBl. I, blz. 1666)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

6.

Aansprakelijkheid voor pleziervaartuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bijlage 7, punt 1, bij artikel 9, lid 2, punt 2, Verordening inzake verhuur van pleziervaartuigen op de binnenvaart: eisen voor voertuigen waarvoor een chartervergunning nodig is

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake verhuur van pleziervaartuigen op de binnenvaart van 18 april 2000 (BGBl. I, blz. 572), laatstelijk gewijzigd bij artikel 4 van de verordening van 3 mei 2017 (BGBl. I, blz. 1016)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

7.

Door officieel erkende garages uitgevoerde speciale uitlaatgasonderzoeken en veiligheidsinspecties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 47b, lid 2, punten 5 en 6, van het wegenverkeersreglement en bijlage VIIIc bij het StVZO, punten 2.8 en 2.9

Referentie in het staatsblad: Wegenverkeersreglement van 26 april 2012 (BGBl. I, blz. 679), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 20 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3723)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

8.

Goedkeuring van cursussen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 33, lid 2, punt 4, van de eerste verordening inzake de explosievenwet

Referentie in het staatsblad: Eerste verordening inzake de explosievenwet in de op 31 januari 1991 gepubliceerde versie (BGBl. I, blz. 169), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 11 juni 2017 (BGBl. I, blz. 1617)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

9.

Afvaltransport

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7, lid 2, Verordening inzake transportvergunningen met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid (TGv) betreffende wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en specifieke milieuaansprakelijkheidsverzekering

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake transportvergunningen met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid (TGv) betreffende wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en specifieke milieuaansprakelijkheidsverzekering, gepubliceerd op 10 september 1996 in BGBl. I, blz. 1411 (1997, 2861), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 19 juli 2007 (BGBl. I, blz. 1462)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

10.

Overbrenging van afvalstoffen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7, lid 1, Wet inzake de overbrenging van afvalstoffen

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de overbrenging van afvalstoffen van 19 juli 2007 (BGBl. I, blz. 1462), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 1 november 2016 (BGBl. I, blz. 2452)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

11.

Productaansprakelijkheid van geneesmiddelenfabrikanten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 88, lid 1, en artikel 94, Duitse geneesmiddelenwet (AMG)

Referentie in het staatsblad: Duitse geneesmiddelenwet, afgekondigd op 12 december 2005 (BGBl. I, blz. 3394), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 18 juli 2017 (BGBl I, blz. 2757)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

12.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3, lid 1, vierde zin, Wet inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen

Referentie in het staatsblad: Wet inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen van 6 augustus 1975 (BGBl. I, blz. 2121), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 26 juli 2016 (BGBl. I, blz. 1843)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

13.

Operationele aansprakelijkheid voor bepaalde plannen die een gevaar voor het milieu kunnen vormen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19, lid 1, en lid 2, punt 1, Milieuaansprakelijkheidswet in samenhang met bijlage 2 (De regelgeving voor dekkingsbepalingen is nog niet in werking getreden, aangezien de desbetreffende verordening nog moet worden uitgevaardigd.)

Referentie in het staatsblad: Milieuaansprakelijkheidswet van 10 december 1990 (BGBl. I, blz. 2634), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 17 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2421)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

14.

Operationele aansprakelijkheid voor genetische faciliteiten en het vrijkomen van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 36, lid 1, en lid 2, punt 1, Wet inzake genetische modificatie. Aangezien er geen verordening is vastgesteld, is het nog niet verplicht om in dekking te voorzien.

Referentie in het staatsblad: Wet inzake genetische modificatie van 16 december 1993 (BGBl. I, blz. 2066), laatstelijk gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 17 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2421)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

15.

Operationele aansprakelijkheid voor schietbanen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 27, lid 1, Wapenwet

Referentie in het staatsblad: Wapenwet van 11 oktober 2002 (BGBl. I, blz. 3970, 4592, 2003 I, blz. 1957), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30 juni 2017 (BGBl. I, blz. 2133)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

16.

Sociale verenigingen die tot taak hebben vrijwilligers te vinden en op te leiden tot “Betreuer” (voogd van een gehandicapte)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1908f, lid 1, punt 1, Burgerlijk Wetboek (BGB)

Referentie in het staatsblad: Burgerlijk Wetboek van 2 januari 2002 (BGBl. I, blz. 42, 2909; 2003 I, blz. 738), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 12 juli 2018 (BGBl. I, blz. 1151)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

17.

Gezondheid en veiligheid op het werk/controle-instanties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 21, lid 2, punt 1, Verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake gezondheid en veiligheid op het werk van 3 februari 2015 (BGBl. I, blz. 49), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5, lid 7, van de verordening van 18 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3584)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

18.

Beveiligings- en bewakingsdiensten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 34a, lid 2, punt 3c, Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie (GewO) in samenhang met artikel 6, lid 2, beveiligingsverordening

Referentie in het staatsblad: 1) Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie van 22 februari 1999 (BGBl. I, blz. 202), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 17 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3562) in samenhang met

2) beveiligingsverordening van 10 juli 2003 (BGBl. I, blz. 1378), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 1 december 2016 (BGBl. I, blz. 2692)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

19.

Grondafhandelingsdiensten op luchthavens

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3 Verordening inzake grondafhandelingsdiensten in samenhang met bijlage 3, nr. 2 B, punt 6

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake grondafhandelingsdiensten van 10 december 1997 (BGBl. I, blz. 2885), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6, lid 16, van de wet van 23 mei 2017 (BGBl. I, blz. 1228)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

20.

Stortplaatsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19, lid 2, Verordening inzake stortplaatsen schrijft voor dat de eigenaar van de stortplaats “zekerheid stelt”, maar niet noodzakelijkerwijs in de vorm van een aansprakelijkheidsverzekering.

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake stortplaatsen van 27 april 2009 (BGBl. I, blz. 900), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2 van de verordening van 27 september 2017 (BGBl. I, blz. 3465)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

21.

IJken van maten en gewichten/controlerende instanties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 44 Meet- en ijkverordening

Referentie in het staatsblad: Meet- en ijkverordening van 11 december 2014 (BGBl. I, blz. 2010, 2011), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 10 augustus 2017 (BGBl. I, blz. 3098)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

22.

Operationele aansprakelijkheid voor bedrijven gespecialiseerd in afvalstoffenbeheer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 6 Verordening inzake bedrijven gespecialiseerd in afvalstoffenbeheer vereist bewijs van voldoende verzekeringsdekking

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake bedrijven gespecialiseerd in afvalstoffenbeheer van 2 december 2016 (BGBl. I, blz. 2770), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2, lid 2, van de wet van 5 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2234)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

23.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de inspectie van gasinstallaties en de inbouw van gasinstallaties door officieel erkende garages

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bijlage VIIa bij het wegenverkeersreglement (StVZO), punten 2.8 en 2.9

Referentie in het staatsblad: Wegenverkeersreglement van 26 april 2012 (BGBl. I, blz. 679), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 20 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3723)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

24.

Jagersaansprakelijkheid

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 17, lid 1, punt 4, federale jachtwet

Referentie in het staatsblad: Federale jachtwet van 29 september 1976 (BGBl. I, blz. 2849), laatstelijk gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 8 september 2017 (BGBl. I, blz. 3370)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

25.

Operationele aansprakelijkheid voor kerncentrales en eigenaren van kernbrandstoffen en andere radioactieve stoffen en voor gebruikers van ioniserende straling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 13 Kernenergiewet in samenhang met de Verordening inzake financiële zekerheid voor kerncentrales en artikel 24, lid 1, punt 5, van de Verordening inzake stralingsbescherming en artikel 28b, lid 1, punt 5, van de Röntgenverordening

Referentie in het staatsblad: 1) Kernenergiewet van 15 juli 1985 (BGBl. I, blz. 1565), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 10 juli 2018 (BGBl. I, blz. 1122)

2) Verordening inzake financiële zekerheid voor kerncentrales van 25 januari 1977 (BGBl. I, blz. 220), laatstelijk gewijzigd bij artikel 20 van de wet van 27 juni 2017 (BGBl. I, blz. 1966)

3) Verordening inzake stralingsbescherming van 20 juli 2001 (BGBl. I, blz. 1714; 2002 I, blz. 1459), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 27 januari 2017 (BGBl. I, blz. 114, 1222)

4) Röntgenverordening in de versie van de kennisgeving van 30 april 2003 (BGBl. I, blz. 604), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de verordening van 11 december 2014 (BGBl. I, blz. 2010)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

26.

Hulporganisaties voor loonbelasting (“Lohnsteuerhilfevereine”)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 25, lid 2, Wet betreffende het beroep van belastingadviseur in samenhang met artikel 2 van de Verordening tot uitvoering van de voorschriften voor hulporganisaties voor loonbelasting

Referentie in het staatsblad: 1) Wet betreffende het beroep van belastingadviseur van 4 november 1975 (BGBl. I, blz. 2735), laatstelijk gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

2) Verordening tot uitvoering van de voorschriften voor hulporganisaties voor loonbelasting van 15 juli 1975 (BGBl. I, blz. 1906), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de verordening van 12 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2360)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

27.

Makelaars en projectontwikkelaars

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2 Verordening inzake makelaars en projectontwikkelaars

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake makelaars en projectontwikkelaars van 7 november 1990 (BGBl. I, blz. 2479), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 9 mei 2018 (BGBl. I, blz. 550)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

28.

Notarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19a en artikel 67, lid 3, punt 3, federale verordening inzake het notarisambt

Referentie in het staatsblad: Federale verordening inzake het notarisambt in BGBl. deel III, artikel 303-1, laatstelijk gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

29.

Van overheidswege aangestelde en beëdigde deskundigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 36, lid 3, punt 3b, Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie (GewO)

Referentie in het staatsblad: Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie van 22 februari 1999 (BGBl. I, blz. 202), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 17 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3562)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

30.

Octrooigemachtigden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 45 Verordening inzake octrooigemachtigden

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake octrooigemachtigden van 7 september 1966 (BGBl. I, blz. 557), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

31.

Farmaceutische ondernemers

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 88 en 94 Duitse geneesmiddelenwet (AMG)

Referentie in het staatsblad: Duitse geneesmiddelenwet (AMG) van 12 december 2005 (BGBl. I, blz. 3394), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 18 juli 2017 (BGBl I, blz. 2757)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

32.

Testingenieurs (civiele techniek)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 15, lid 2, punt 7, Verordening inzake bouwspecificaties, civieltechnische controles en toezicht

Opmerking: Deze verordening maakt deel uit van de wetten van de voormalige DDR die nog steeds van toepassing zijn in de deelstaten die tot de Bondsrepubliek Duitsland zijn toegetreden overeenkomstig artikel 3, lid 32a, van de Overeenkomst inzake het Verenigingsverdrag van 18 september 1990 (BGBl. II, blz. 1239) en artikel 9 van het Verenigingsverdrag van 31 augustus 1990 in samenhang met artikel 1 G van 23 september 1990 (BGBl. II, blz. 885, 1239, in werking getreden op 3 oktober 1990; zie ook deel II van deze lijst).

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake bouwspecificaties, civieltechnische controles en toezicht van 13 augustus 1990 (GBl. DDR 1990 I, blz. 1400)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

33.

Inspectie-, controle- en certificeringsinstanties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7, lid 1, Verordening inzake de installatie van verwarmingsketels en -toestellen overeenkomstig de Wet inzake bouwproducten

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de installatie van verwarmingsketels en -toestellen overeenkomstig de Wet inzake bouwproducten (artikel 1 van de Verordening inzake de uitvoering van de richtlijn betreffende het rendement van verwarmingsketels) van 28 april 1998 (BGBl. I, blz. 796), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 5 december 2012 (BGBl. I, blz. 2449)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

34.

Advocaten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 51 federale advocatenverordening en artikel 7 van de Wet inzake de werkzaamheden van Europese advocaten in Duitsland

Referentie in het staatsblad: 1) Federale advocatenverordening, gepubliceerd in BGBl. deel III, nr. 303-8, laatstelijk gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

2) Wet inzake de werkzaamheden van Europese advocaten in Duitsland van 9 maart 2000 (BGBl. I, blz. 182, 1349), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

35.

Kermisexploitanten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 55f Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie (GewO) in samenhang met artikel 1 Verordening inzake de aansprakelijkheid van kermisexploitanten voor het vervoer van passagiers: showrijden met motorvoertuigen, steilewandracen, schietbanen, circussen, voorstellingen met gevaarlijke dieren, paardrijactiviteiten

Referentie in het staatsblad: 1) Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie van 22 februari 1999 (BGBl. I, blz. 202), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 17 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3562)

2) Verordening inzake de aansprakelijkheid van kermisexploitanten van 17 december 1984 (BGBl. I, blz. 1598), laatstelijk gewijzigd bij artikel 3 van de verordening van 9 maart 2010 (BGBl. I, blz. 264)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

36.

Agentschappen en instellingen voor de controle van installaties en apparatuur in de zin van artikel 14, lid 1, van de Wet inzake de veiligheid van apparatuur en producten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 13, lid 8, Productveiligheidswet

Referentie in het staatsblad: Productveiligheidswet van 8 november 2011 (BGBl. I, blz. 2178, 2179, 2012 I, blz. 131), laatstelijk gewijzigd bij artikel 435 van de verordening van 31 augustus 2015 (BGBl. I, blz. 1474)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

37.

Belastingadviseurs, belastingagenten, belastingadviesdiensten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 67 StBerG

Referentie in het staatsblad: Wet betreffende belastingadviseurs van 4 november 1975 (BGBl. I, blz. 2735), laatstelijk gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

38.

Technische apparatuur en consumentenproducten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3, lid 3, punt 4, Productveiligheidswet (GPSG)

Referentie in het staatsblad: Productveiligheidswet van 8 november 2011 (BGBl. I, blz. 2178, 2179, 2012 I, blz. 131), laatstelijk gewijzigd bij artikel 435 van de verordening van 31 augustus 2015 (BGBl. I, blz. 1474)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

39.

Aansprakelijkheid van ontwikkelingshulpinstellingen ten behoeve van ontwikkelingswerkers (in combinatie met de bijbehorende ziektekostenverzekering)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 6 Wet inzake ontwikkelingswerkers

Referentie in het staatsblad: Wet inzake ontwikkelingswerkers van 18 juni 1969 (BGBl. I, blz. 549), laatstelijk gewijzigd bij artikel 6, lid 13, van de wet van 23 mei 2017 (BGBl. I, blz. 1228)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

40.

Controle-instanties

Wetgeving/wettelijke bepaling: bijlage VIII b, punt 2.6, van het wegenverkeersreglement (StVZO)

Referentie in het staatsblad: Wegenverkeersreglement van 26 april 2012 (BGBl. I, blz. 679), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de verordening van 20 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3723)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

41.

Vuurwapenvergunningen, schietverenigingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 4, lid 1, punt 5, Wapenwet (WaffG)

Referentie in het staatsblad: Wapenwet van 11 oktober 2002 (BGBl. I, blz. 3970, 4592, 2003 I, blz. 1957), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 30 juni 2017 (BGBl. I, blz. 2133)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

42.

Accountants en accountantskantoren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 54 van de Verordening betreffende gecertificeerde accountants in samenhang met de artikelen 1 en 2 van de Verordening inzake beroepsaansprakelijkheid van accountants

Referentie in het staatsblad: Verordening betreffende gecertificeerde accountants van 5 november 1975 (BGBl. I, blz. 2803), laatstelijk gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 30 oktober 2017 (BGBl. I, blz. 3618)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

43.

Certificeringsdienst

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 24, lid 2c, in combinatie met artikel 13 van Verordening (EU) nr. 910/2014 in samenhang met § 10 van de Wet inzake vertrouwensdiensten (VDG)

Referentie in het staatsblad: Wet inzake vertrouwensdiensten van 18 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2745), gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 18 juli 2017 (BGBl. I, blz. 2745)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

44.

Rechter-commissarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1, lid 4, Verordening inzake rechter-commissarissen

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake rechter-commissarissen van 19 december 2003 (BGBl. I, blz. 2804)

naam van de verzekeraar;

verzekerd bedrag;

verklaring dat het contract voldoet aan de verplichting om een verzekering af te sluiten.

ESTLAND

1.

Aansprakelijkheidsverzekering voor scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 77 Koopvaardijwet Aangenomen 5.6.2002 In werking getreden 1.10.2002

Referentie in het staatsblad: RT I 2002, 55, 345

§ 77, lid 3, Verzekeringspolis

1)

Het bestaan van een aansprakelijkheidsverzekering wordt aangetoond met een verzekeringspolis die aan boord van het schip wordt meegevoerd.

2)

Een aansprakelijkheidspolis bevat de volgende informatie:

1)

naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie;

2)

naam en adres van het hoofdkantoor van de scheepseigenaar;

3)

type en looptijd van de aansprakelijkheidsverzekering;

4)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeringsonderneming.

3)

De verzekeringspolis van een schip dat de nationale vlag van Estland voert, is in de Engelse taal of in de Estse en de Engelse taal gesteld.

§ 77, lid 5, Certificaat van geldigheid van de aansprakelijkheidsverzekering in geval van overlijden, gezondheidsschade of lichamelijk letsel van passagiers

1)

In geval van internationaal vervoer van passagiers wordt het desbetreffende certificaat bij de Estse maritieme autoriteit aangevraagd als bewijs van het bestaan en de geldigheid van de aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid die voldoet aan de vereisten van § 77, lid 4, eerste alinea, van deze wet. Indien de aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid aan de vereisten van § 77, lid 4, eerste alinea, van deze wet voldoet, geeft de Estse maritieme autoriteit een certificaat af inzake het bestaan en de geldigheid van de aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid (hierna certificaat van aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid). Indien niet aan de vereisten wordt voldaan, wordt door de Estse maritieme autoriteit geen certificaat afgegeven.

2)

Een certificaat van aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid wordt afgegeven voor een looptijd die niet langer is dan de looptijd van de aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid op basis waarvan het certificaat wordt afgegeven.

3)

De procedure voor het aanvragen, afgeven, intrekken en behouden van een certificaat van aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid en de vorm van het certificaat worden vastgesteld bij verordening van de minister van Economische Zaken en Communicatie.

4)

Voor de behandeling van een verzoek om een certificaat van aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële zekerheid worden leges in rekening gebracht.

2.

Algemene informatie — voor iedere verzekeringnemer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Estse wet op het verbintenissenrecht artikel 434

1)

De naam en het adres van de verzekeringnemer en de verzekerde, tenzij de polis een toonderpolis is;

2)

de verzekeringsbranche, een omschrijving van het voorwerp van het verzekeringscontract, een lijst van verzekerde risico’s en de termijn voor het melden van een verzekerde gebeurtenis;

3)

het verzekerde bedrag of de grondslag voor de berekening ervan;

4)

de datum van inwerkingtreding van het contract en de duur van een eventuele verlenging van het contract, en de duur van de verzekeringsdekking;

5)

in geval van een verplichte verzekering de wetgeving op grond waarvan het afsluiten van een verzekeringscontract verplicht is.

IERLAND

1.

Verplichte verzekering voor bestuurders/autoverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 56 Wegenverkeerswet van 1961 (Road Traffic Act 1961)

Er moet een certificaat worden verstrekt waaruit blijkt dat een polis is afgegeven en waarin andere in artikel 66 van de Wegenverkeerswet van 1961 voorgeschreven gegevens zijn vermeld.

2.

Verplichte verzekering voor luchtvaartuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Luchtvaartnavigatie- en transportwet van 1936 (Air Navigation and Transport Act 1936)

Er moet een certificaat worden verstrekt waarin de door de minister vereiste gegevens zijn vermeld (artikel 28).

3.

Verplichte verzekering voor lichte spoorvoertuigen/Luas

Wetgeving/wettelijke bepaling: Vervoerswet (spoorweginfrastructuur) van 2001 (Transport (Railway Infrastructure) Act 2001) Artikel 57

Er moet een certificaat worden verstrekt waaruit blijkt dat een polis is afgegeven en waarin andere in artikel 66 van de Wegenverkeerswet van 1961 voorgeschreven gegevens zijn vermeld.

4.

Verplichte verzekering voor schepen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake zeevervuiling (diverse bepalingen) van 2006 (Sea Pollution (Miscellaneous Provisions) Act 2006) — Artikel 9

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de geregistreerde eigenaar;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld;

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

(Artikel 7, lid 2, van de bijlage)

GRIEKENLAND

1.

Verzekering (of andere financiële zekerheid) betreffende wettelijke aansprakelijkheid voor het opruimen van wrakken

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7 van Wet nr. 2881/2001 “Opruimen van scheepswrakken en andere bepalingen”

Artikel 108 van Wet nr. 4504/2017 (in werking getreden op 1.1.2018)

Referentie in het staatsblad: Staatscourant A 16/6.2.2001

Staatscourant A 184/29.11.2017

Behalve de naam van het schip, het registratienummer en de haven van registratie, de naam van de scheepseigenaar en het adres van zijn hoofdvestiging, het type en de looptijd van de verzekering en het adres van de hoofdverzekeraar, moet het certificaat ook een onherroepelijke clausule bevatten op grond waarvan elke vordering tot vergoeding van wrakopruimingskosten enkel na een kennisgeving dat deze kosten zijn gemaakt, rechtstreeks kan worden ingesteld tegen de verzekeraar of andere persoon die financiële zekerheid heeft gesteld zonder dat het optreden van het risico hoeft te worden gemeld en ongeacht een desbetreffende verklaring van de geregistreerde eigenaar of een verklaring van de verzekeraar dat hij afziet van het uit het verzekeringscontract voortvloeiende recht om verweermiddelen tegen de staat of organisatie in te roepen.

2.

Aansprakelijkheidsverzekering voor scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 4 van presidentieel decreet 6/2012 “Omzetting van Richtlijn 2009/20/EG betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen”, in werking getreden op 31.12.2011

Wet nr. 1923/1991 “Ratificatie van het Internationale Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, ondertekend te Londen op 19 november 1976”, zoals gewijzigd bij Wet nr. 3743/2009 “Ratificatie van het protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen van 1976”

Referentie in het staatsblad: Staatscourant A 7/20.1.2012;

Staatscourant A 13/14.2.1991; Staatscourant A 24/13.2.2009

a)

naam van het schip, IMO-identificatienummer en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de scheepseigenaar;

c)

type en looptijd van de verzekering, en

d)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

3.

Aansprakelijkheidsverzekering voor schepen met een brutotonnage van minder dan 300

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 1, 2 en 3 van ministerieel besluit nr. 3332.10.4.2013 tot regeling van wettelijkeaansprakelijkheidskwesties voor scheepseigenaren voor schepen in de sector zeevervoer, dat in de plaats is getreden van het eerdere ministeriële besluit nr. 3332.2.1.2012 met dezelfde inhoud

Referentie in het staatsblad: Staatscourant B 1505/20.6.2013; Staatscourant B 2822/19.10.2012

a)

naam van het schip, IMO-identificatienummer en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de scheepseigenaar;

c)

type en looptijd van de verzekering, en

d)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

4.

Verzekering (of andere financiële zekerheid) betreffende wettelijke aansprakelijkheid van de geregistreerde eigenaar van een schip met een brutotonnage van meer dan 1 000 voor verontreinigingsschade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7 van Wet nr. 3393/2005 “Ratificatie van het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie”

Referentie in het staatsblad: Staatscourant 242/4.10.2005

a)

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de geregistreerde eigenaar;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld, en

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

SPANJE

FRANKRIJK

1.

Gemotoriseerde landvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel L. 211-1 (Wegenverkeerswet, artikel L. 324-1) Wet nr. 58-208 van 27 februari 1958, artikel 1

Referentie in het staatsblad: JORF (Staatsblad van de Franse Republiek) van 28 februari 1958, bladzijde 2148

Verzekeringswet, artikel R. 211-15

Het bewijsstuk moet de volgende gegevens bevatten:

a)

naam en adres van de verzekeringsmaatschappij;

b)

volledige naam en adres van de verzekeringnemer;

c)

nummer van de verzekeringspolis;

d)

verzekeringsperiode voor de betaalde premie of het betaalde deel van de premie;

e)

kenmerken van het voertuig, met name het registratienummer of, bij ontbreken daarvan en in voorkomend geval, het motornummer.

2.

Liftbeheerders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel L. 220-1

Wet nr. 63-708 van 18 juli 1963, artikel 1

Referentie in het staatsblad: JORF van 19 juli 1963, bladzijde 6627

Verzekeringswet, artikel A. 220-4

rechtsboven in het document moet worden vermeld “verzekeringscertificaat (artikel L. 220-1 van de Verzekeringswet)”.

Dit document moet ook de volgende gegevens bevatten:

naam, adres en stempel van het afgevende verzekeringsorgaan;

nummer van de verzekeringspolis;

naam of handelsnaam en adres van de verzekerde beheerder;

geografische aanduiding waaronder de motor bekendstaat;

vermelding van de geldigheidsperiode, die duidelijk moet worden aangegeven met een van de volgende formules:

a)

Geldig van … tot….

b)

Geldig gedurende … (dagen of maanden) na …

In het bewijsstuk moeten de betrokken vervoermiddelen worden vermeld en alle onderdelen daarvan worden aangegeven, zoals genoemd in artikel R. 220-1. De bovengenoemde onderdelen worden door de afgevende verzekeringsmaatschappij of anders door de beheerder op het bewijsstuk vermeld voordat de installatie in gebruik wordt genomen. In het verzekeringscertificaat moet erop worden gewezen dat volgens artikel R. 220-8 de overhandiging ervan slechts een vermoeden van door de verzekeraar gedragen garantie vormt. Het certificaat mag geen andere dan de in dit artikel vermelde gegevens bevatten, met als mogelijke uitzondering een bewijs van betaling van de premie.

3.

Architecten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet nr. 77-2 van 3 januari 1977, artikel 16

Referentie in het staatsblad: JORF van 4 januari 1977, bladzijde 71

Decreet van 15 juli 2003

Verzekeringscertificaat:

Ondergetekende verzekeringsmaatschappij verklaart hierbij dat zij heeft afgegeven aan:

De heer/mevrouw

Burgerlijke staat:

Adres:

Registratienummer op de order:

Bedrijf:

Statutaire zetel:

Registratienummer op de order:

nummer van de polis ter dekking van de aansprakelijkheid voor de handelingen die hij/zij beroepshalve verricht of de handelingen van zijn/haar werknemers voor het jaar (toelichten).

4.

Taxateurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet nr. 46-942 van 7 mei 1946, artikelen 8-1 en 9-1

Referentie in het staatsblad: JORF van 8 mei 1946, bladzijde 3889

Decreet nr. 96-478 van 31 mei 1996, artikel 128

Het bewijs van verzekeringsdekking moet overeenkomstig artikel xxx bij de regionale raad worden ingediend door overlegging van een certificaat waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:

verwijzing naar de wet- en regelgevende bepalingen;

handelsnaam van de verzekeringsmaatschappij;

geldigheidsduur van het contract;

naam en adres van de contracthouder;

draagwijdte en bedrag van de garanties.

5.

Bouwwerkzaamheden (aansprakelijkheidstermijn van tien jaar)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel L. 241-1 (Wetboek bouw en woningen, artikel L. 111-28)

Wet nr. 78-12 van 4 januari 1978

Verzekeringswet, artikel A. 243-3

1.

In alle gevallen moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a)

handelsnaam en adres van de verzekerde;

b)

uniek identificatienummer van de verzekerde, afgegeven overeenkomstig artikel D. 123-235 van het Wetboek van Koophandel of het identificatienummer als bedoeld in artikel 214 en volgende van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad;

c)

naam, adres van het hoofdkantoor en volledige contactgegevens van de verzekeraar en, in voorkomend geval, van de vestiging die de garantie verleent;

d)

contractnummer;

e)

geldigheidsperiode;

f)

datum waarop het certificaat is opgesteld;

2.

en, afhankelijk van de volgende scenario’s:

a)

wanneer het verzekeringscertificaat op meerdere bouwactiviteiten betrekking heeft, worden daarin de beperkingen van de garantie vermeld afhankelijk van de volgende kenmerken:

activiteit(en) of ta(a)k(en) van de verzekerde;

datum/data van opening van de bouwlocatie(s);

geografische reikwijdte van de gedekte bouwactiviteiten;

kosten van de bouwactiviteiten;

indien van toepassing, het bedrag van het contract van de verzekerde;

soort technieken die worden gebruikt;

indien van toepassing, de aanwezigheid van een collectief tienjarig aansprakelijkheidscontract en het bedrag van de franchise.

6.

Eigenaar van het werk, verkoper of gemachtigde van de eigenaar van het werk (schade aan werken)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel L. 242-1

Wet nr. 78-12 van 4 januari 1978, artikel 12

Referentie in het staatsblad: JORF van 5 januari 1978, bladzijde 188

Verzekeringswet, artikel A. 243-3

1.

In alle gevallen moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a)

handelsnaam en adres van de verzekerde;

b)

uniek identificatienummer van de verzekerde, afgegeven overeenkomstig artikel D. 123-235 van het Wetboek van Koophandel of het identificatienummer als bedoeld in artikel 214 en volgende van Richtlijn 2006/112/EG;

c)

naam, adres van het hoofdkantoor en volledige contactgegevens van de verzekeraar en, in voorkomend geval, van de vestiging die de garantie verleent;

d)

contractnummer;

e)

geldigheidsperiode;

f)

datum waarop het certificaat is opgesteld;

2.

en, afhankelijk van de volgende scenario’s:

a)

wanneer het verzekeringscertificaat op meerdere bouwactiviteiten betrekking heeft, worden daarin de beperkingen van de garantie vermeld afhankelijk van de volgende kenmerken:

activiteit(en) of ta(a)k(en) van de verzekerde;

datum/data van opening van de bouwlocatie(s);

geografische reikwijdte van de gedekte bouwactiviteiten;

kosten van de bouwactiviteiten;

indien van toepassing, het bedrag van het contract van de verzekerde;

soort technieken die worden gebruikt;

indien van toepassing, de aanwezigheid van een collectief tienjarig aansprakelijkheidscontract en het bedrag van de franchise.

7.

Bedrijfsmakelaars

Wetgeving/wettelijke bepaling: Decreet nr. 72-678 van 20 juli 1972, artikel 49

Referentie in het staatsblad: JORF van 22 juli 1972, bladzijde 7773

Decreet van 1 juli 2015

Verzekeraar:

Naam van het verzekeringsorgaan:

Adres:

De bovenvermelde verzekeraar verklaart dat de hieronder genoemde verzekeraar namens deze een verzekeringscontract heeft onderschreven dat voorziet in garanties die ten minste gelijkwaardig zijn aan de garanties die zijn vastgesteld in het decreet van

Verzekerde:

Naam:

Voorna(a)m(en):

Vestigingsadres:

Gemachtigd door:

De heer/mevrouw

of bedrijf:

vertegenwoordigd door:

Naam:

Voorna(a)m(en):

Vertegenwoordigende hoedanigheid:

Houder van beroepskaart nr., afgegeven door:,

erkende beroepsactiviteit:

Polisnr.:

Datum waarop het contract in werking treedt:

Dit certificaat vormt slechts een vermoeden van door de verzekeraar gedragen garantie.

8.

Minderjarigen die buiten de ouderlijke woning verblijven

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wetboek sociale actie en gezin, artikel L. 227-5

Wet nr. 2001-624 van 17 juli 2001, artikel 13

Referentie in het staatsblad: JORF nr. 164 van 18 juli 2001, bladzijde 11496, tekst nr. 1

Wetboek sociale actie en gezin, artikel R. 227-29

Het afsluiten van de contracten wordt aangetoond door middel van een certificaat dat door de verzekeraar wordt afgegeven. Daarin moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

1)

verwijzing naar de wettelijke en regelgevende bepalingen;

2)

handelsnaam van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en);

3)

nummer van het afgesloten verzekeringscontract;

4)

geldigheidsduur van het contract;

5)

naam en adres van de verzekeringnemer;

6)

draagwijdte en bedrag van de garanties;

7)

aard van de betrokken activiteiten.

9.

Jacht

Wetgeving/wettelijke bepaling: Milieuwetboek, artikel L. 423-16

Wet nr. 75-347 van 14 mei 1975, artikel 2

Referentie in het staatsblad: JORF nr. 0112 van 15 mei 1975, bladzijde 4899

Verzekeringswetboek, bijlage bij artikel A. 230-6

(Naam en hoofdkantoor van het bedrijf en verplichte clausules)

Certificaat voor jachtaansprakelijkheidsverzekering

De bovenvermelde verzekeringsmaatschappij … verklaart dat de heer … woonachtig te … voor de periode van … tot 30 juni … bij deze maatschappij is verzekerd overeenkomstig verzekeringscontract nr.… onderschreven door … Overeenkomstig de minimumvoorwaarden van artikel L. 223-13 van het nieuwe Wetboek landbouw en zeevisserij biedt dit contract dekking zonder maximumbedrag voor de wettelijke aansprakelijkheid van de jager voor lichamelijk letsel veroorzaakt door jacht of vernietiging van schadelijke dieren en door honden die onder toezicht van de jager staan.

Verbeurdverklaringen zijn niet uitvoerbaar jegens slachtoffers van ongevallen en personen te hunner laste.

Gedaan te […], [datum]

Voor de maatschappij

10.

Jacht op zeedieren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Milieuwetboek, artikel L. 423-3

Wet nr. 68-918 van 24 oktober 1968

Referentie in het staatsblad: JORF van 26 oktober 1968, bladzijde 10069

Verzekeringswetboek, bijlage bij artikel A. 230-6

(Naam en hoofdkantoor van het bedrijf en verplichte clausules)

Certificaat voor jachtaansprakelijkheidsverzekering

De bovenvermelde verzekeringsmaatschappij… verklaart dat de heer … woonachtig te … voor de periode van … tot 30 juni … bij deze maatschappij is verzekerd overeenkomstig verzekeringscontract nr. … dat is afgesloten door… Overeenkomstig de minimumvoorwaarden van artikel L. 223-13 van het nieuwe Wetboek landbouw en zeevisserij biedt dit contract dekking zonder maximumbedrag voor de wettelijke aansprakelijkheid van de jager wegens persoonlijke ongevallen veroorzaakt door jacht of vernietiging van schadelijke dieren en door honden die onder toezicht van de jager staan.

Verbeurdverklaringen zijn niet tegenstelbaar aan slachtoffers van ongevallen en personen te hunner laste.

Gedaan te […], [datum]

Voor de maatschappij

11.

Organisatie en verkoop van reizen en verblijven

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wetboek van toerisme, artikel L. 211-18

Wet nr. 92-645 van 13 juli 1992, artikel 4

Referentie in het staatsblad: JORF nr. 162 van 14 juli 1992, bladzijde 9457

Wetboek van toerisme, artikel L. 211-40

a)

verwijzing naar de wettelijke en regelgevende bepalingen;

b)

handelsnaam van de erkende verzekeringsmaatschappij;

c)

nummer van het afgesloten verzekeringscontract;

d)

geldigheidsduur van het contract;

e)

naam en adres met waar nodig vermelding van de handelsnaam en het adres van de erkende reisorganisator;

f)

draagwijdte van de garanties.

De verzekerde moet elk jaar de geldigheid van het contract aantonen aan de in artikel L. 141-2 bedoelde registratiecommissie.

12.

Eigenaren van gevaarlijke honden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wetboek landbouw en zeevisserij: artikel L. 921-3

Wet N 99 5 van 6 januari 1999, artikel 2

Referentie in het staatsblad: JORF nr. 5 van 7 januari 1999, bladzijde 327

Decreet nr. 99-1164 van 29 december 1999

Artikel 4. Overlegging van een door de verzekeraar opgesteld speciaal certificaat volstaat om te voldoen aan de in punt II van artikel 211-3 van het Landbouwwetboek vastgestelde verzekeringsplicht.

Wanneer de verzekeringnemer niet de eigenaar of houder van het dier is, wordt in het certificaat de naam van de eigenaar of houder van de hond vermeld.

KROATIË

1.

Aansprakelijkheid voor kernschade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 2, 8 en 16 Wet inzake aansprakelijkheid voor kernschade (Kroatisch Staatsblad nr. 143/98), in werking getreden op 7.11.1998

Referentie in het staatsblad: Wet inzake aansprakelijkheid voor kernschade (Kroatisch Staatsblad nr. 143/98 (1760), 30.10.1998)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

2.

Aansprakelijkheidsverzekering tegen milieuschade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 4, 117 en 205 Wet inzake milieubescherming (Kroatisch Staatsblad nr. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), in werking getreden op 6.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake milieubescherming (Kroatisch Staatsblad nr. 80/2013, (1659), 28.6.2013; 153/2013, (3221), 18.12.2013; 78/2015, (1498), 17.7.2015; 12/2018, (264), 7.2.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

3.

Verzekering tegen ontwerpfouten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 90, lid 4, artikel 91 en artikel 124 Wet inzake duurzaam afvalbeheer (Staatsblad nr. 94/2013, 73/2017), in werking getreden op 22.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake duurzaam afvalbeheer (Staatsblad nr. 94/2013, (2123), 22.7.2013; 73/2017, (1767), 26.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

4.

Aansprakelijkheidsverzekering voor erkende architecten en bouwkundig ingenieurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 54 Wet betreffende de beroepsverenigingen van architecten en ingenieurs op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw (Staatsblad nr. 78/15), in werking getreden op 25.7.2015

Referentie in het staatsblad: Wet betreffende de beroepsverenigingen van architecten en ingenieurs op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw (Staatsblad nr. 78/2015, (1490), 17.7.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

5.

Aansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs op het gebied van bosbouw en houttechnologie

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 32 Wet op de Kroatische beroepsvereniging van ingenieurs op het gebied van bosbouw en houttechnologie (Staatsblad nr. 22/06), in werking getreden op 4.3.2006

Referentie in het staatsblad: Wet op de Kroatische beroepsvereniging van ingenieurs op het gebied van bosbouw en houttechnologie (Staatsblad nr. 22/2006, (528), 24.2.2006)

Wet op de Kroatische beroepsvereniging van ingenieurs op het gebied van bosbouw en houttechnologie (Staatsblad nr. 22/2006, (528), 24.2.2006)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

6.

Aansprakelijkheid van Croatia Control

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 9 Wet inzake de oprichting van Croatia Control (Staatsblad nr. 19/1998, 20/2000, 51A/2013), in werking getreden op 21.2.1998

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de oprichting van Croatia Control (Staatsblad nr. 19/1998, (2270), 13.2.1998; 20/2000, (285), 16.2.2000; 51A/2013, (1052), 30.4.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

7.

Aansprakelijkheid van sponsoren van klinische proeven met diergeneesmiddelen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19 Wet inzake diergeneesmiddelen (Staatsblad nr. 84/2008, 56/2013, 94/2013, 15/2015), in werking getreden op 1.2.2009

Referentie in het staatsblad: Wet inzake diergeneesmiddelen (Staatsblad nr. 84/2008, (2718), 18.7.2008; 56/2013, (1151), 10.5.2013; 94/2013, (2126), 22.7.2013; 15/2015, (276), 6.2.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

8.

Aansprakelijkheidsverzekering op het gebied van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 403 en 410 Verzekeringswet (Staatsblad nr. 30/15), in werking getreden op 1.1.2016

Referentie in het staatsblad: Verzekeringswet (Staatsblad nr. 30/2015, (611), 17.3.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

9.

Aansprakelijkheid van vastgoedmakelaars

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 5 Wet bemiddeling inzake vastgoed (Staatsblad nr. 107/2007, 144/2012, 14/2014), in werking getreden op 27.10.2007 (artikel 5, lid 3, in werking getreden op 1.7.2013)

Referentie in het staatsblad: Wet bemiddeling inzake vastgoed (Staatsblad nr. 107/2007, (3128), 19.10.2007; 144/2012, (3084), 21.12.2012; 14/2014, (289), 5.2.2014)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

10.

Aansprakelijkheidsverzekering voor reisorganisaties die pakketarrangementen aanbieden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 50, 53, 93, 95 en 97 Wet op de toeristische dienstverlening (Staatsblad nr. 130/2017), in werking getreden op 1.1.2018 (artikelen 50 en 53 in werking getreden op 1.7.2018)

Referentie in het staatsblad: Wet op de toeristische dienstverlening (Staatsblad nr. 130/2017, (2982), 27.12.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

Volgens artikel 50, lid 5, van de Wet op de toeristische dienstverlening (Staatsblad nr. 130/2017) stelt de organisator de reiziger in de gelegenheid zijn uit de garantie voortvloeiende recht op restitutie rechtstreeks uit te oefenen en overhandigt hij, ten bewijze van dit recht, aan de reiziger het contract of het certificaat van het reiscontract in pakketarrangement als bedoeld in artikel 31 van deze wet. Daarin wordt een verklaring opgenomen over de optie van de reiziger om op basis van het contract of het certificaat van het contract zijn in lid 1 van dit artikel bedoelde recht op restitutie door de verzekeringsmaatschappij of de bank rechtstreeks uit te oefenen en het bevat tevens informatie over de verzekeraar — verzekeringsmaatschappij of bank met hun respectieve identificatienummer, elektronische adres, telefoonnummer, het documentnummer van de verstrekte garantie (het nummer van de verzekeringspolis of bankgarantie) en andere informatie die nodig kan zijn om de garantie te activeren.

Volgens artikel 53, lid 2, van de Wet op de toeristische dienstverlening (Staatsblad nr. 130/2017) is de organisator verplicht informatie te verstrekken over de aansprakelijkheidsverzekering voor schade, de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekerde risico’s en de verzekeraar — verzekeringsmaatschappij met haar respectieve identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), elektronische adres en telefoonnummer, polisnummer en andere informatie die nodig is voor de activering van de garantie en de uitoefening van het recht op vergoeding in het contract of het certificaat van het reiscontract in pakketarrangement als bedoeld in artikel 31 van deze wet, dat hij verplicht is aan de reiziger te overhandigen.

11.

Aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 44 Wet op de juridische beroepen (Staatsblad nr. 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011), in werking getreden op 18.2.1994

Referentie in het staatsblad: Wet op de juridische beroepen (Staatsblad nr. 9/1994, (157), 10.2.1994; 117/2008, (3374), 13.10.2008; 50/2009, (1196), 22.4.2009; 75/2009, (1786), 30.6.2009; 18/2011, (313), 9.2.2011)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

12.

Aansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 17 Wet op het notarisambt (Staatsblad nr. 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/2016), in werking getreden op 1.10.1994

Referentie in het staatsblad: Wet op het notarisambt (Staatsblad nr. 78/1993, (1599), 25.8.1993; 29/1994, (513), 11.4.1994; 162/1998, (1993), 22.12.1998; 16/2007, (652), 9.2.2007; 75/2009, (1787), 30.6.2009; 120/2016, (2613), 21.12.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

13.

Aansprakelijkheidsverzekering voor accountants

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 60 en 61 Wet inzake accountantscontrole (Staatsblad nr. 127/2017), in werking getreden op 1.1.2018

Referentie in het staatsblad: Wet inzake accountantscontrole (Staatsblad nr. 127/2017, (2873), 20.12.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

14.

Aansprakelijkheidsverzekering voor belastingadviseurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 23 Wet inzake belastingadviesdiensten (Staatsblad nr. 127/2000, 76/2013, 115/2016), in werking getreden op 1.1.2001

Referentie in het staatsblad: Wet inzake belastingadviesdiensten (Staatsblad nr. 127/2000, (2354), 20.12.2000; 76/2013, (1529), 21.6.2013; 115/2016, (2533), 9.12.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

15.

Aansprakelijkheidsverzekering voor psychologen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 34 Wet inzake het beroep van psycholoog (Staatsblad nr. 47/2003), in werking getreden op 2.4.2003

Referentie in het staatsblad: Wet inzake het beroep van psycholoog (Staatsblad nr. 47/2003, (582), 25.3.2003)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

16.

Aansprakelijkheidsverzekering voor faillissementsbeheerders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 81 Faillissementswet (Staatsblad nr. 71/2015, 104/2017), in werking getreden op 1.9.2015

Referentie in het staatsblad: Faillissementswet (Staatsblad nr. 71/2015, (1365), 29.6.2015; 104/2017, (2383), 25.10.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

17.

Aansprakelijkheidsverzekering voor commissionairs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 156 Tenuitvoerleggingswet (Staatsblad nr. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017), in werking getreden op 15.10.2012

Referentie in het staatsblad: Tenuitvoerleggingswet (Staatsblad nr. 112/2012, (2421), 11.10.2012; 25/2013, (405), 28.2.2013; 93/2014, (1877), 30.7.2014; 55/2016, (1440), 15.6.2016; 73/2017, (1770), 26.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

18.

Aansprakelijkheidsverzekering voor vaste getuige-deskundigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2, lid 1, artikel 4, lid 1, artikel 9, leden 1, 2 en 6 Verordening inzake vaste getuige-deskundigen (Staatsblad nr. 38/2014, 123/2015, 29/2016), in werking getreden op 3.4.2014

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake vaste getuige-deskundigen (Staatsblad nr. 38/2014, (677), 26.3.2014; 123/2015, (2336), 11.11.2015; 29/2016, (822), 1.4.2016

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

19.

Arbeidsongevallenverzekering voor gevangenen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 152d Misdrijvenwet (Staatsblad nr. 107/2007, 39/2013, 157/2013, 110/2015, 70/2017), in werking getreden op 1.1.2008

Referentie in het staatsblad: Misdrijvenwet (Staatsblad nr. 107/2007, (3125), 19.10.2007; 39/2013, (728), 3.4.2013; 157/2013, (3294), 24.12.2013; 110/2015, (2131), 13.10.2015; 70/2017 (1663), 19.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

20.

Verplichte ziektekostenverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 4 en 5 Wet inzake verplichte ziektekostenverzekering (Staatsblad nr. 80/2013, 137/2013), in werking getreden op 1.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake verplichte ziektekostenverzekering (Staatsblad nr. 80/2013, (1666), 28.6.2013; 137/2013, (2944), 15.11.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

21.

Verplichte ziektekostenverzekering voor buitenlanders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 4 Wet inzake verplichte ziektekostenverzekering en gezondheidszorg voor buitenlanders in de Republiek Kroatië (Staatsblad nr. 80/2013, 15/2018), in werking getreden op 1.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake verplichte ziektekostenverzekering en gezondheidszorg voor buitenlanders in de Republiek Kroatië (Staatsblad nr. 80/2013, (1667), 28.6.2013; 15/2018, (318), 14.2.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

22.

Aansprakelijkheid van dierenartsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 4 en 126 Wet op de veterinaire diensten (Staatsblad nr. 82/2013, 148/2013), in werking getreden op 30.6.2013

Referentie in het staatsblad: Wet op de veterinaire diensten (Staatsblad nr. 82/2013, (1734), 30.6.2013; 148/2013, (3151), 11.12.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

23.

Beroepsaansprakelijkheid van personen met buitenlandse beroepskwalificaties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7 Wet inzake gereglementeerde beroepen en erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties (Staatsblad nr. 82/2015), in werking getreden op 1.8.2015

Referentie in het staatsblad: Wet inzake gereglementeerde beroepen en erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties (Staatsblad nr. 82/2015, (1569), 24.7.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

24.

Schadeverzekering voor de museumconstructie en museumdocumenten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 12 Museumwet (Staatsblad nr. 61/2018), in werking getreden op 19.7.2018

Referentie in het staatsblad: Museumwet (Staatsblad nr. 61/2018, (1267), 11.7.2018)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 11, lid 1, en artikel 12, lid 3, Verordening inzake de voorwaarden en wijze van toegang tot de museumconstructie en museumdocumenten (Staatsblad nr. 115/2001), in werking getreden op 29.12.2001

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de voorwaarden en wijze van toegang tot de museumconstructie en museumdocumenten (Staatsblad nr. 115/2001, (1913), 21.12.2001)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

25.

Verzekering van cultuurgoederen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 33, lid 4, en artikel 68, lid 2, Wet inzake de bescherming en het behoud van cultuurgoederen (69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017), in werking getreden op 13.7.1999

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de bescherming en het behoud van cultuurgoederen (69/1999, (1284), 5.7.1999; 151/2003, (2180), 24.9.2003; 157/2003, (2256), 6.10.2003; 100/2004, (1898), 20.7.2004; 87/2009, (2130), 21.7.2009; 88/2010, (2464), 14.7.2010; 61/2011, (1366), 3.6.2011; 25/2012, (636), 28.2.2012; 136/2012, (2883), 7.12.2012; 157/2013, (3296), 24.12.2013; 152/2014, (2865), 22.12.2014; 98/2015, (1897), 14.9.2015; 44/2017, (1000), 5.5.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

26.

Verzekering voor de archieven

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 24, lid 1, en artikel 27, lid 2, Verordening inzake het gebruik van archieven (Staatsblad nr. 67/99), in werking getreden op 8.7.1999

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake het gebruik van archieven (Staatsblad nr. 67/99, (1260), 30.6.1999)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

27.

Verzekering tegen beroepsziekten en verzekering tegen arbeidsongevallen voor vrijwilligers

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 32 Vrijwilligerswet (Staatsblad nr. 58/2007 en 22/2013), in werking getreden op 14.6.2007

Referentie in het staatsblad: Vrijwilligerswet (Staatsblad nr. 58/2007, (1863), 6.6.2007; 22/2013, (361), 22.2.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

28.

Beroepsaansprakelijkheid van kindermeisjes

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 13 Wet op de kindermeisjes (Staatsblad nr. 37/2013), in werking getreden op 5.4.2013

Referentie in het staatsblad: Wet op de kindermeisjes (Staatsblad nr. 37/2013, (668), 28.3.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

29.

Ziektekosten- en schadeverzekering voor investeerders en derden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 121 Wet op de exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen (Staatsblad nr. 52/2018)

Referentie in het staatsblad: Wet op de exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen (Staatsblad nr. 52/2018, (1024), 6.6.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

30.

Productaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 12, lid 1, vijfde alinea, Wet inzake technische productvereisten en conformiteitsbeoordeling (Staatsblad nr. 80/2013, 14/2014), in werking getreden op 1.7.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake technische productvereisten en conformiteitsbeoordeling (Staatsblad nr. 80/2013, (1657), 28.6.2013; 14/2014, (290), 5.2.2014)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

31.

Aansprakelijkheidsverzekering voor uitgevers van gekwalificeerde certificaten en tijdstempels

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19 Verordening inzake elektronische handtekeningen, gebruik van middelen voor elektronische handtekeningen, algemene en bijzondere voorwaarden voor dienstverleners die tijdstempels en certificaten afgeven (Staatsblad nr. 107/2010 en 89/2013), in werking getreden op 21.9.2010

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake elektronische handtekeningen, gebruik van middelen voor elektronische handtekeningen, algemene en bijzondere voorwaarden voor dienstverleners die tijdstempels en certificaten afgeven (Staatsblad nr. 107/2010, (2864), 13.9.2010; 89/2013, (1956), 10.7.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

32.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van machineveiligheid

Wetgeving/wettelijke bepaling: bijlage XI, punt 6, Verordening inzake machineveiligheid (Staatsblad nr. 28/2011), in werking getreden op 16.3.2011

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake machineveiligheid (Staatsblad nr. 28/2011, (576), 8.3.2011)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

33.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van de veiligheid van liften

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 23 Verordening inzake de veiligheid van liften (Staatsblad nr. 20/2016), in werking getreden op 20.4.2016

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de veiligheid van liften (Staatsblad nr. 20/2016, (583), 4.3.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

ooptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

34.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van hogedrukapparatuur

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 23 en 24 Verordening inzake hogedrukapparatuur (Staatsblad nr. 79/2016), in werking getreden op 2.9.2016

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake hogedrukapparatuur (Staatsblad nr. 79/2016, (1804), 2.9.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

35.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van drukvaten van eenvoudige vorm

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 20 Verordening inzake drukvaten van eenvoudige vorm (Staatsblad nr. 27/2016), in werking getreden op 20.4.2016

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake drukvaten van eenvoudige vorm (Staatsblad nr. 27/2016, (791), 25.3.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

36.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van gastoestellen

Wetgeving/wettelijke bepaling: bijlage V, punt 5, Verordening inzake gastoestellen (Staatsblad nr. 91/2013), in werking getreden op 17.7.2013

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake gastoestellen (Staatsblad nr. 91/2013, (2050), 17.7.2013)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

37.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van de rendementseisen voor nieuwe olie- of gasgestookte centraleverwarmingsketels

Wetgeving/wettelijke bepaling: bijlage V, punt 6, Verordening inzake de rendementseisen voor nieuwe olie- of gasgestookte centraleverwarmingsketels (Staatsblad 135/2005, 140/2012), in werking getreden op 31.3.2006

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de rendementseisen voor nieuwe olie- of gasgestookte centraleverwarmingsketels (Staatsblad 135/2005, (2525), 14.11.2005; 140/2012, (2962), 17.12.2012)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

38.

Persoonlijke ongevallenverzekering voor gasten in verblijfsaccommodaties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 10, lid 1, punt 9, Horecawet (Staatsblad nr. 85/2015, 121/2016), in werking getreden op 9.8.2015

Referentie in het staatsblad: Horecawet (Staatsblad nr. 85/2015, (1648), 1.8.2015; 121/2016, (2626), 23.12.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

39.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor passagiers, bagage, vracht, post en derden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 52, lid 3, zevende alinea, Spoorwegwet (Staatsblad nr. 94/2013, 148/2013, 73/2017), in werking getreden op 22.7.2013

Referentie in het staatsblad: Spoorwegwet (Staatsblad nr. 94/2013 (2127), 22.7.2013; 148/2013, (3155), 11.12.2013; 73/2017, (1771), 26.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

40.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de instantie voor het testen van de veiligheid en interoperabiliteit van het spoorwegsysteem

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 38, lid 1, punt g

Artikel 39, lid 1, punt g

Wet inzake de veiligheid en interoperabiliteit van het spoorwegsysteem (Staatsblad nr. 82/2013, 18/2015, 110/2015, 70/2017), in werking getreden op 30.6.2013

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de veiligheid en interoperabiliteit van het spoorwegsysteem (Staatsblad nr. 82/2013, (1733), 30.6.2013; 18/2015, (355), 18.2.2015; 110/2015, (2126), 13.10.2015; 70/2017, (1668), 19.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

41.

Aansprakelijkheid van booteigenaren voor niet-materiële schade, aansprakelijkheid voor het vervoer van passagiers per boot

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 27, lid 1, vijfde en negende alinea, Botenverordening (Staatsblad nr. 72/2015, 81/2015, 91/2016), in werking getreden op 8.7.2015

Referentie in het staatsblad: Botenverordening (Staatsblad nr. 72/2015, (1387), 30.6.2015; 81/2015, (1556), 22.7.2015; 91/2016, (1936), 12.10.2016)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

42.

Verplichte pensioenverzekering en verplichte ziektekostenverzekering voor bemanningsleden, aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, aansprakelijkheid voor het vervoer van passagiers over zee, verzekering ter dekking van de kosten van het lokaliseren, markeren en opruimen van wrakken, verzekeringsverplichting voor maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 129, lid 1

Artikel 62, leden 1-7

Artikel 747a

Scheepvaartwet (Staatsblad nr. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 en 26/2015), in werking getreden op 5.1.2005

Referentie in het staatsblad: Scheepvaartwet (Staatsblad nr. 181/2004, (3142), 21.12.2004; 76/2007, (2408), 23.7.2007; 146/2008, (4018), 17.12.2008; 61/2011, (1352), 3.6.2011; 56/2013, (1141), 10.5.2013; 26/2015, (540), 9.3.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

43.

Beroepsaansprakelijkheid van zeevarenden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3, lid 1

Artikel 4, lid 1, vijfde alinea

Verordening inzake bemiddeling bij tewerkstelling van zeevarenden (Staatsblad nr. 55/2018), in werking getreden op 23.6.2018

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake bemiddeling bij tewerkstelling van zeevarenden (Staatsblad nr. 55/2018, (1097), 15.6.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

44.

Materiëleaansprakelijkheidsverzekering van booteigenaren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 8

Verordening inzake boten en jachten (Staatsblad nr. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017), in werking getreden op 5.3.2005

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake boten en jachten (Staatsblad nr. 27/2005, (472), 25.2.2005; 57/2006, (1361), 24.5.2006; 80/2007, (2510), 1.8.2007; 3/2008, (68), 7.1.2008; 18/2009, (389), 11.2.2009; 56/2010, (1356), 7.5.2010; 97/2012, (2172), 24.8.2012; 137/2013, (2948), 15.11.2013; 18/2016, (490), 26.2.2016; 72/2017, (1755), 21.7.2017)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

atum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

45.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de personen die ingenieursactiviteiten uitvoeren op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 61, 62, 66 en 69 Wet inzake activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw (Staatsblad nr. 78/2015), in werking getreden op 25.7.2015

Referentie in het staatsblad: Wet inzake activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw (Staatsblad nr. 78/2015, (1489), 17.7.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

46.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 20, lid 2, zevende alinea, Verordening inzake conformiteitsbeoordeling, conformiteitsdocumenten en markering van bouwproducten (Staatsblad nr. 103/2008, 147/2009, 87/2010, 129/2011), in werking getreden op 18.9.2008

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake conformiteitsbeoordeling, conformiteitsdocumenten en markering van bouwproducten (Staatsblad nr. 103/2008, (3136), 10.9.2008; 147/2009, (3587), 10.12.2009; 87/2010, (2458), 13.7.2010; 129/2011, (2596), 14.11.2011)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

47.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 6, lid 4, vierde alinea, Verordening inzake de vereisten en criteria voor personen die energieaudits en energiecertificeringen van gebouwen verrichten en voor verslagen over regelmatige energieaudits van verwarmings- en airconditioningsystemen in gebouwen (Staatsblad nr. 73/2015), in werking getreden op 9.7.2015

Referentie in het staatsblad: Verordening inzake de vereisten en criteria voor personen die energieaudits en energiecertificeringen van gebouwen verrichten en voor verslagen over regelmatige energieaudits van verwarmings- en airconditioningsystemen in gebouwen (Staatsblad nr. 73/2015, (1391), 1.7.2015)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

48.

Ongevallenverzekering voor passagiers in het openbaar vervoer, verzekering voor de eigenaar of gebruiker van het voertuig tegen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden, verzekering voor een luchtvervoerder of exploitant van luchtvaartuigen tegen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan passagiers en derden, verzekering voor de eigenaar of gebruiker van een motorboot of jacht tegen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2, lid 1, Wet inzake verplichte verzekering in de vervoerssector (Staatsblad nr. 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014), in werking getreden op 1.1.2006

Referentie in het staatsblad: Wet inzake verplichte verzekering in de vervoerssector (Staatsblad nr. 151/2005, (2921), 23.12.2005; 36/2009, (797), 23.3.2009; 75/2009, (1793), 30.6.2009; 76/2013, (1526), 21.6.2013; 152/2014, (2870), 22.12.2014)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

49.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 10, lid 2, derde alinea, lid 3

Artikel 132, lid 2, vijfde alinea

Wet op de kapitaalmarkt (Staatsblad nr. 65/2018), in werking getreden op 27.7.2018

Referentie in het staatsblad: Wet op de kapitaalmarkt (Staatsblad nr. 65/2018, (1329), 19.7.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

50.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 24 Wet op de alternatieve beleggingsinstellingen (Staatsblad nr. 21/2018), in werking getreden op 10.3.2018

Referentie in het staatsblad: Wet op de alternatieve beleggingsinstellingen (Staatsblad nr. 21/2018, (419), 2.3.2018)

Volgens de gemeenschappelijke bepalingen voor personen- en zaakverzekeringen (artikel 926, lid 1) van de Wet op de burgerlijke verplichtingen (Staatsblad nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) bevat de verzekeringspolis de volgende gegevens:

partijen bij het contract,

verzekerde persoon of zaak of ander verzekerd voorwerp,

door de verzekering gedekt risico,

looptijd van het contract en looptijd van de verzekeringsdekking,

verzekerd bedrag of vermelding dat het verzekerde bedrag onbeperkt is,

premie of bijdrage (belang),

datum waarop de polis is afgegeven en

handtekening van de partijen bij het contract.

ITALIË

1.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering in verband met het gebruik van motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 127 (verzekeringscertificaat en markering) van wetsdecreet nr. 209 van 7 september 2005 (Wetboek van particuliere verzekeringen)

Referentie in het staatsblad: Gewoon supplement nr. 163 bij Staatsblad nr. 239 van 13 oktober 2005

Bij de afgifte van het verzekeringscertificaat verstrekt de verzekeringsonderneming een merk met het identificatienummer van het voertuig en het jaar, de maand en de dag van verstrijken van de verzekeringsperiode waarvoor het certificaat geldig is. Het merk wordt binnen vijf dagen na betaling van de premie of premietermijn aangebracht op het voertuig waarop de verzekering betrekking heeft.

2.

Verplichte verzekering voor burgerlijk gebruik van vaartuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 9 (certificaat waaruit de verzekeringsdekking blijkt) van decreet nr. 86 van de minister van Economische Ontwikkeling van 1 april 2008 met bepalingen betreffende de verplichting om een wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor het gebruik van motorvoertuigen en schepen als bedoeld in hoofdstuk I van titel X en hoofdstuk II van titel XII van wetsdecreet nr. 209 van 7 september 2005 (Wetboek van particuliere verzekeringen)

Referentie in het staatsblad: Gewoon supplement nr. 163 bij Staatsblad nr. 239 van 13 oktober 2005

Het in lid 1 bedoelde, in het Italiaans afgegeven verzekeringscertificaat op papier met het briefhoofd van de maatschappij bevat de volgende gegevens:

a)

identificatiegegevens van de overeenkomst en datum van goedkeuring door het Italiaanse Instituut voor toezicht op het verzekeringswezen (ISVAP);

b)

volledige naam en adres van de verzekerde;

c)

polisnummer;

d)

identificatie van het schip, met name motorvermogen, datum van registratie of merk en nummer van de motor;

e)

maximale garantie op grond van het contract;

f)

naam en adres van de onderneming waarmee de overeenkomst is gesloten en haar verplichtingen:

1)

verschaffen van een vergoeding op de bij wet vastgestelde wijze en tot de wettelijke grens of de in het verzekeringscontract vastgestelde grens, indien deze hoger is, voor aan derden toegebrachte schade door het gebruik van het in het verzekeringscertificaat vermelde vaartuig in de territoriale wateren van de Italiaanse Republiek;

2)

instellen van een eis tot schadevergoeding met betrekking tot bovengenoemde schade;

g)

geldigheidsperiode van het certificaat;

h)

naam van de verzekeringsonderneming waaraan een vergunning is verleend in de staat van registratie van het vaartuig en de handtekening van haar wettelijke vertegenwoordiger.

3.

Verplichte ongevallenverzekering, wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor luchtvervoersexploitanten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 1010 (nota waaruit de verzekeringsdekking blijkt) van het Wetboek inzake de lucht- en zeescheepvaart (goedgekeurd bij koninklijk besluit nr. 327 van 30 maart 1942), laatstelijk gewijzigd bij wetsbesluit nr. 21 van 1 maart 2018

Staatsblad nr. 93 van 18 april 1942/Staatsblad nr. 68 van 22 maart 2018

Referentie in het staatsblad: Gewoon supplement nr. 197 bij Staatsblad nr. 193 van 19 augustus 2010

Voor de wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering tegen externe schade moet een verzekeraar naast de polis ook een nota met de gegevens van de verzekering voor de in artikel 798 vermelde doeleinden aan de exploitant verstrekken.

4.

Verplichte bunkerolieverzekering met blauwe kaart (2001), Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie (CLC 1992)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 5 (Kenmerken en inhoud van de bunkerolieverzekeringsgarantie met blauwe kaart) van het decreet van het ministerie van Economische Ontwikkeling van 20 december 2012

Referentie in het staatsblad: Staatsblad nr. 40 van 16 februari 2013

1)

De aanvrager stuurt een opgave van de bunkerolieverzekeringsgarantie met blauwe kaart overeenkomstig het in artikel 13, lid 1, onder d), vermelde model als bijlage bij de in artikel 4 bedoelde aanvraag in elektronische vorm naar de vergunningverlenende instantie voor publieke verzekeringsdiensten (Consap). De verzekeringsgarantie moet de volgende gegevens bevatten:

a)

naam van het vaartuig, registratienummer, identificatieletters of -nummer en haven van registratie;

b)

naam van de in artikel 3 genoemde gekwalificeerde persoon en het adres van zijn hoofdvestiging;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

soort en duur van de garantie;

e)

naam en adres van de hoofdvestiging van de verzekeraar of een andere particuliere of openbare natuurlijke persoon of rechtspersoon die de garantie afgeeft en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of waar de garantie is verstrekt;

f)

geldigheidsduur van de bunkerolieverzekeringsgarantie met blauwe kaart, welke niet langer mag zijn dan die van de verzekeringsdekking of financiële garantie;

g)

handtekening van de persoon die gerechtigd is de onder e) genoemde persoon te vertegenwoordigen.

2)

De bunkerolieverzekeringsgarantie met blauwe kaart moet worden ingevuld in het Italiaans of het Engels.

CΥΡRUS

1.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 5, lid 1, van Wet 192(I)/2004 betreffende de afgifte van tachograafkaarten

Referentie in het staatsblad: Wet 192(I)/2004, Staatsblad 30.4.2004, bijlage I(I), nr. 3852

Voor werkgeversaansprakelijkheidsverzekering:

certificaatnummer;

naam en adres van de werkgever (verzekerde) en registratienummer van de verzekerde (werkgever);

polisnummer;

begin- en einddatum;

soort bedrijfsactiviteiten;

geschatte aantal werknemers.

2.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade door verontreiniging door olie buiten het schip veroorzaakt door bevuiling ten gevolge van het ontsnappen of doen wegvloeien van olie uit het schip

Wetgeving/wettelijke bepaling: Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie van 1969 en aanverwante protocollen van 1976 en 1992 en aanverwante wetten van 1989-2005 (CLC, Wet 63/1989 zoals gewijzigd bij Wet 185/1991 en Wet 47(III)/2005

Referentie in het staatsblad: Wet 63(I)/1989, Staatsblad 19.5.1989, bijlage (I), nr. 2411, blz. 2267

Wet 185(Ι)/1991, Staatsblad 1.11.1991, bijlage I (I), nr. 2643, blz. 1839

Wet 47(ΙΙΙ)/2005, Staatsblad 23.12.2005, bijlage I (III), nr. 4060, blz. 2430

Blauwe kaart afgegeven door een verzekeringsonderneming (P & I Club) met daarop vermeld:

dat er een verzekeringspolis van kracht is overeenkomstig de vereisten van het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie (artikel VII);

gegevens over het schip en de scheepseigenaar;

gedekte verzekeringsperiode.

3.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor verontreiniging ten gevolge van het ontsnappen of doen wegvloeien van door schepen over zee in bulk vervoerde olie

Wetgeving/wettelijke bepaling: Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie en daarmee verband houdende wetgeving van 2004 (Bunkersverdrag Wet 19(III)/2004)

Referentie in het staatsblad: Wet 19(III)/2004, Staatsblad, bijlage I (III), nr. 3850, 30.4.2004, blz. 2574

Blauwe kaart afgegeven door een verzekeringsonderneming (P & I Club) met daarop vermeld:

dat er een verzekeringspolis van kracht is overeenkomstig de vereisten van het internationale Bunkersverdrag (artikel 7);

gegevens over het schip en de scheepseigenaar;

gedekte verzekeringsperiode.

4.

Verzekeringsverplichting voor schepen (inclusief aansprakelijkheid van de vervoerder) (om te voldoen aan de vereisten van het internationale Verdrag van Athene — artikel 4 bis)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Koopvaardijwet (aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen) Wet 5(I)/2014 en Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Referentie in het staatsblad: Wet 5(I)/2014, Staatsblad, bijlage I(I), 31.1.2014, nr. 4425, blz. 16

Verordening (EG) nr. 392/2009, Publicatieblad van de Europese Unie L 131 van 28.5.2018, blz. 24

Door een verzekeringsonderneming afgegeven blauwe kaarten voor oorlogsrisico’s en niet-oorlogsrisico’s, met daarop vermeld:

dat er een verzekeringspolis van kracht is overeenkomstig de vereisten van het internationale Verdrag van Athene (artikel 4 bis);

gegevens over het schip en de scheepseigenaar;

gedekte verzekeringsperiode.

5.

Verzekeringsverplichting voor het opruimen van wrakken

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake het opruimen van wrakken (ratificatie) en daarmee verband houdende wetgeving (Wet 12(III)/2015)

Referentie in het staatsblad: Wet 12(III)/2015, Staatsblad, 29.5.2015, bijlage I(III), nr. 4207, blz. 3780

Door een verzekeringsonderneming afgegeven blauwe kaarten voor oorlogsrisico’s en niet-oorlogsrisico’s, met daarop vermeld:

dat er een verzekeringspolis van kracht is overeenkomstig de vereisten van het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken (artikel 12);

gegevens over het schip en de scheepseigenaar;

gedekte verzekeringsperiode.

6.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3, lid 1, en artikel 5 — Tabel A van de Motorvoertuig- en verkeersverordening van 2000 (Verordening 187/2000)

Referentie in het staatsblad: Verordening 187/2000, Staatsblad 7.7.2000, bijlage III(I), nr. 3417, blz. 737

naam en adres van de eigenaar van het verzekerde voertuig en andere bestuurders;

afgiftedatum en vervaldatum van het certificaat;

nummer van het certificaat en nummer van de polis;

registratienummer van het voertuig;

naam en adres van de verzekeraar;

merk en type van het voertuig.

7.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor de tewerkstelling van personen die onder de voogdij van de diensten voor maatschappelijk welzijn staan

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet 46(I)/1996

Referentie in het staatsblad: Wet 146(I)/1996, Staatsblad 11.4.1996, bijlage I(I), nr. 3051, blz. 175

certificaatnummer;

naam en adres van de werkgever (verzekerde) en registratienummer van de verzekerde (werkgever);

polisnummer;

begin- en einddatum;

soort bedrijfsactiviteiten;

geschatte aantal werknemers.

8.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wetten voor werkgeversaansprakelijkheidsverzekering van 1989-2014

Referentie in het staatsblad: Wet 174/1989, Staatsblad 10.11.1989, bijlage I(I), nr. 2456, blz. 3639

Wet 63(I)/1997, Staatsblad 18.7.1994, bijlage I(I), nr. 3168, blz. 1251

Wet 15(I)/2001, Staatsblad 16.2.2001, bijlage I(I), nr. 3475

Wet 140(I)/2003, Staatsblad 3.10.2003, bijlage I(I), nr. 3758

Wet 86(I)/2010, Staatsblad 23.7.2010, bijlage I(I), nr. 4253

Wet 79(I)/2011, Staatsblad 29.4.2011, bijlage I(I), nr. 4282

Wet 198(I)/2014, Staatsblad 23.12.2014, bijlage I(I), nr. 4482

certificaatnummer;

naam en adres van de werkgever (verzekerde) en registratienummer van de verzekerde (werkgever);

polisnummer;

begin- en einddatum;

soort bedrijfsactiviteiten;

geschatte aantal werknemers.

9.

Allriskverzekering voor aannemers, werkgeversaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid voor bouwprojecten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake het plaatsen van overheidsopdrachten 73(I)/2016

Referentie in het staatsblad: Wet 73(I)/2016, Staatsblad 24.4.2016, bijlage I(I), nr. 4565, blz. 835

certificaatnummer;

naam en adres van de werkgever (verzekerde) en registratienummer van de verzekerde (werkgever);

polisnummer;

begin- en einddatum;

soort bedrijfsactiviteiten;

geschatte aantal werknemers.

LETLAND

1.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van motorvoertuigen (aangenomen: 7.4.2004/in werking getreden: 1.5.2004)

contractnummer;

soort contract “standaardcontract”;

plaats van afgifte;

eigenaar van het voertuig;

adres van de eigenaar van het voertuig;

houder van het voertuig;

adres van de houder van het voertuig;

voertuigregistratienummer (VRN);

chassisnummer (VIN) of carrosserienummer;

kentekennummer;

hoofdovereenkomst;

merk, model;

datum, tijdstip van contractafsluiting, datum, tijdstip van inwerkingtreding van het contract, vervaldatum van het contract;

bonus-malusklasse;

verzekeringspremie;

verzekeringnemer;

vertegenwoordiger van de verzekeraar.

2.

Aansprakelijkheidsverzekering voor scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 85 van de Scheepvaartwet (aangenomen: 29.5.2003/in werking getreden: 1.8.2003)

naam van het schip;

onderscheidingsnummer of -letters;

IMO-scheepsidentificatienummer;

haven van registratie;

naam en volledig adres van het hoofdkantoor van de vervoerder die het vervoer feitelijk verricht;

aard van de zekerheid;

duur van de zekerheid.

LITOUWEN

1.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen, artikel 4, nr. IX-2041, in werking getreden op 1 mei 2004

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

2.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Advocatenwet, artikel 20, nr. IX-2066, in werking getreden op 6 april 2004

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

3.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor gerechtsdeurwaarders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Gerechtsdeurwaarderswet, artikel 17, nr. IX-876, in werking getreden op 1 januari 2003

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

4.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountantskantoren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake financiële controle, artikel 21, nr. XIII-96, in werking getreden op 1 oktober 1999

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

5.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor verzekeringstussenpersonen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet, artikel 183, nr. IX-1737, in werking getreden op 1 mei 2004

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

6.

Verplichte borgstellingsverzekering voor reisorganisatoren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Toerismewet, artikel 8, nr. IX-1211, in werking getreden op 1 april 2003

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

7.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake het notariaat, artikel 6, lid 2, nr. IX-1311, in werking getreden op 12 februari 2003

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

8.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor hoofdonderzoekers en contractanten die biomedisch onderzoek uitvoeren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake ethiek van biomedisch onderzoek, artikel 12, nr. VIII-1679, in werking getreden op 1 januari 2001

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

9.

Verplichte allriskverzekering voor aannemers (tot 1 januari 2017 verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bouwwet, artikel 35, nr. VIII-1948, in werking getreden op 1 augustus 2001, wet houdende wijziging van de Bouwwet, artikel 42, nr. XII-2573, in werking getreden op 1 januari 2017

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

10.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor bouwplanners

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bouwwet, artikel 35, nr. VIII-1948, in werking getreden op 1 augustus 2001, wet houdende wijziging van de Bouwwet, artikel 42, nr. XII-2573, in werking getreden op 1 januari 2017

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

11.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor bouwtechnische toezichthouders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bouwwet, artikel 37, nr. XI-2064, in werking getreden op 1 september 2012, wet houdende wijziging van de Bouwwet, artikel 42, nr. XII-2573, in werking getreden op 1 januari 2017

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

12.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor contractanten die bouwplannen onderzoeken

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bouwwet, artikel 42, nr. XII-2573, in werking getreden op 1 januari 2017

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

13.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor gezondheidszorginstellingen tegen aan patiënten toegebrachte schade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake rechten van patiënten en vergoeding van schade aan hun gezondheid, artikel 25, nr. XI-499, in werking getreden op 1 maart 2010

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

14.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor consulaire ambtenaren die notariële handelingen verrichten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake het consulaire statuut, artikel 12, nr. X-619, in werking getreden op 1 oktober 2006

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

15.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor curatoren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Faillissementswet, artikel 11, nr. X-1557, in werking getreden op 1 januari 2009

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

16.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bewindvoerders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake persoonlijk faillissement, artikel 13, nr. XI-2000, in werking getreden op 1 maart 2012

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

17.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor herstructureringsbeheerders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake herstructurering van ondernemingen, artikel 15, nr. XI-978, in werking getreden op 1 oktober 2010

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

18.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor spoorwegmaatschappijen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet op het spoorwegvervoer, artikel 10, lid 1, nr. XII-235, in werking getreden op 1 juli 2013

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

19.

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor vastgoedtaxateurs en bedrijfstaxateurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake de grondslagen voor vastgoedtaxatie en bedrijfswaardering, artikel 17, nr. XI-1497, in werking getreden op 1 mei 2012

nummer van het verzekeringscertificaat;

naam en adres van de verzekeraar;

naam van de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde;

verzekeringsbranche;

naam van de polisvoorwaarden;

verzekerd voorwerp;

verzekerd bedrag;

verzekeringspremie en voorwaarden voor de betaling ervan;

soort verzekering;

looptijd van het verzekeringscontract;

verklaring dat de verzekeringnemer bekend is met de polisvoorwaarden en een afschrift daarvan heeft ontvangen;

handtekening van de persoon die door de verzekeraar is gemachtigd om het verzekeringscontract te sluiten en het zegel van de verzekeraar of de faxkopieën ervan;

datum van afgifte van het verzekeringscertificaat;

verklaring dat dit certificaat een certificaat voor de desbetreffende verplichte verzekering is;

verwijzing naar de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde polisvoorwaarden voor de desbetreffende verplichte verzekering.

LUXEMBURG

1.

Luchtvervoer — beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2, punt 3, van de groothertogelijke verordening van 8 augustus 1985 inzake vergunningen voor luchtvervoersactiviteiten

Inwerkingtreding: 15.9.1985.

Referentie in het staatsblad: Mémorial A nr. 56 van 11 september 1985, bladzijde 1050

De gegevens zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen

2.

Verzekerings- en herverzekeringsmakelaars en -makelaarsbedrijven — beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 290, punt 4, van de wet van 7 december 2015 betreffende het verzekeringswezen, zoals gewijzigd (parl. doc. 6456), in samenhang met artikel 2 van de groothertogelijke verordening van 8 oktober 2014 betreffende de voorwaarden voor de vergunningverlening aan en bedrijfsuitoefening van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en beroepsbeoefenaren in het verzekeringswezen.

Inwerkingtreding van de wet: 13.12.2015

Inwerkingtreding van de groothertogelijke verordening: 18.10.2014

Referentie in het staatsblad: Wet van 7 december 2015 betreffende het verzekeringswezen: Mémorial A nr. 229 van 9 december 2015, bladzijde 4872;

groothertogelijke verordening van 8 oktober 2014 betreffende de voorwaarden voor de vergunningverlening aan en bedrijfsuitoefening van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en beroepsbeoefenaren in het verzekeringswezen: Mémorial A nr. 192 van 14 oktober 2014, bladzijde 3768

het verzekerde bedrag per schadegeval en in totaal per jaar;

de vermelding dat de verzekeringsdekking betrekking heeft op werkzaamheden op het gebied van verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling;

de vermelding dat de dekking geldt voor het hele grondgebied van de Europese Unie;

de vermelding dat geen eigen risico mag worden ingeroepen tegen de benadeelde partij.

3.

Beroepsbeoefenaren in het verzekeringswezen — beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 262, punt 4, van de wet van 7 december 2015 betreffende het verzekeringswezen, zoals gewijzigd (parl. doc. 6456), in samenhang met artikel 13 van de groothertogelijke verordening van 8 oktober 2014 betreffende de voorwaarden voor de vergunningverlening aan en bedrijfsuitoefening van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en beroepsbeoefenaren in het verzekeringswezen.

Inwerkingtreding van de wet: 13.12.2015

Inwerkingtreding van de groothertogelijke verordening: 18.10.2014

Referentie in het staatsblad: Wet van 7 december 2015 betreffende het verzekeringswezen: Mémorial A nr. 229 van 9 december 2015, bladzijde 4872; groothertogelijke verordening van 8 oktober 2014 betreffende de voorwaarden voor de vergunningverlening aan en bedrijfsuitoefening van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en beroepsbeoefenaren in het verzekeringswezen: Mémorial A nr. 192 van 14 oktober 2014, bladzijde 3768

het verzekerde bedrag per schadegeval en in totaal per jaar;

de vermelding dat geen eigen risico mag worden ingeroepen tegen de benadeelde partij.

4.

Jachten — aansprakelijkheidsverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 10 van de groothertogelijke verordening van 10 december 1997 a) inzake de identificatie van kleine pleziervaartuigen, en b) inzake de verplichte verzekering van pleziervaartuigen in samenhang met artikel 10, lid 2, alinea’s 1-7, van de groothertogelijke verordening van 17 februari 1987 inzake de identificatie van pleziervaartuigen, zoals gewijzigd.

De groothertogelijke verordening van 17 februari 1987 inzake de identificatie van pleziervaartuigen is gewijzigd bij de groothertogelijke verordening van 10 augustus 1993 tot wijziging en aanvulling van bepaalde bepalingen inzake de binnenscheepvaart.

Inwerkingtreding van:

groothertogelijke verordening van 10 december 1997: 1.1.1998;

groothertogelijke verordening van 17 februari 1987: 24.5.1987;

groothertogelijke verordening van 10 augustus 1993: 26.9.1993.

Referentie in het staatsblad: Groothertogelijke verordening van 10 december 1997 a) inzake de identificatie van kleine pleziervaartuigen, en b) inzake de verplichte verzekering van pleziervaartuigen: Mémorial A nr. 99 van 23 december 1997; groothertogelijke verordening van 17 februari 1987 inzake de identificatie van pleziervaartuigen: Mémorial A nr. 34 van 20 mei 1987, bladzijde 488; groothertogelijke verordening van 10 augustus 1993 tot wijziging en aanvulling van bepaalde bepalingen inzake de binnenscheepvaart: Mémorial A nr. 77 van 22 september 1993, bladzijde 1462.

volledige naam van de eigenaar of houder van het pleziervaartuig;

zijn woonplaats;

soort vaartuig;

fabrikant/merk van het vaartuig;

type;

vermogen pk/kW;

identificatiemerk;

geldigheidsperiode van het verzekeringscertificaat;

polisnummer;

verwijzing naar de groothertogelijke verordening van 17 februari 1987.

HONGARIJE

1.

Verplichte WA-verzekering voor motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet LXII van 2009

Het certificaat bevat de volgende gegevens:

a)

naam van de verzekering: verplichte WA-verzekering voor motorvoertuigen;

b)

naam en adres of statutaire zetel van de verzekerde;

c)

naam en statutaire zetel van de verzekeringsmaatschappij;

d)

registratienummer (kenteken) of andere unieke identificator van het voertuig en het merk en type van het voertuig;

e)

certificaatnummer;

f)

begin- en einddatum van de verzekeringsdekking;

g)

betalingsfrequentie.

2.

Luchtvaart (exploitatie van openbare luchthavens)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Ministerieel decreet 39/2001 (III.5.)

Het certificaat bevat de volgende gegevens:

a)

naam en statutaire zetel van de verzekeringsmaatschappij en het certificaatnummer;

b)

naam en statutaire zetel van de verzekerde;

c)

type luchtvaartuig, registratienummer;

d)

verzekerde waarde;

e)

begin- en einddatum van de verzekeringsdekking;

f)

geografische grenzen van de dekking;

g)

bedrag van het eigen risico;

h)

uitbreidingsclausule met betrekking tot het oorlogsrisico.

3.

Zeescheepvaart

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet XLII van 2000, ministerieel decreet 147/2012 (VII.5.)

Het certificaat bevat de volgende gegevens:

a)

naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie;

b)

naam van de scheepseigenaar en adres van zijn hoofdvestiging;

c)

type en looptijd van de verzekering;

d)

naam en adres van de hoofdvestiging van de verstrekker van de verzekering en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

4.

Spoorwegactiviteiten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Ministerieel decreet 271/2007 (X.19.), ministerieel decreet 6/2010 (I.21.)

Het certificaat bevat de volgende gegevens:

a)

certificaatnummer (polisnummer);

b)

naam en statutaire zetel van de verzekeringsmaatschappij en contactgegevens;

c)

naam en statutaire zetel van de verzekerde en contactgegevens;

d)

begindatum van de verzekeringsdekking en verzekeringsperiode;

e)

beschrijving van de verzekerde gebeurtenis;

f)

beschrijving van het eigen risico;

g)

voorwaarden waaronder de verzekeringsmaatschappij wordt ontheven van aansprakelijkheid, uitsluitingen;

h)

schadeafwikkeling en vergoedingsmethode;

i)

datum van het contract;

j)

polisvoorwaarden;

k)

beschrijving van de verzekerde spoorwegactiviteiten.

5.

Activiteiten van een meervoudig agent en een verzekeringsagent/-makelaar (verzekeringsmarkt)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet LXXXVIII van 2014; ministerieel decreet 44/2015 (III.12.)

Het certificaat bevat de volgende gegevens:

a)

naam en statutaire zetel van de verzekeringsmaatschappij en certificaatnummer;

b)

naam en statutaire zetel van de verzekerde;

c)

verzekerde waarde;

d)

beschrijving van het verzekerd voorwerp;

e)

begin- en einddatum van de verzekeringsdekking;

f)

duur van de verzekeringsperiode en begindatum;

g)

beschrijving van het eigen risico;

h)

voorwaarden waaronder de verzekeringsmaatschappij wordt ontheven van aansprakelijkheid, uitsluitingen.

6.

Bescherming van persoonlijke goederen en activiteiten van privédetectives

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet CXXXIII van 2005, decreet 22/2006 (IV.25.) van de minister van Binnenlandse Zaken

Het certificaat bevat de volgende gegevens:

a)

beschrijving van de activiteiten van de verzekerde;

b)

naam en statutaire zetel van de verzekerde;

c)

in geval van onderaanneming: naam en statutaire zetel van de onderaannemer;

d)

naam en statutaire zetel van de verzekeringsmaatschappij;

e)

voorwaarden waaronder de verzekeringsmaatschappij wordt ontheven van aansprakelijkheid, uitsluitingen;

f)

begindatum van de verzekeringsdekking en verzekeringsperiode.

7.

Aansprakelijkheidsverzekering voor architecten en aannemers

Wetgeving/wettelijke bepaling: Ministerieel decreet 155/2016 (VI.13) inzake eenvoudige kennisgeving van de bouw van een woonhuis

Het certificaat bevat de volgende gegevens:

a)

naam van de verzekering;

b)

naam en adres van de statutaire zetel van de verzekerde;

c)

naam en statutaire zetel van de verzekeringsmaatschappij;

d)

certificaatnummer;

e)

verzekerde waarde;

f)

begindatum van de verzekeringsdekking en verzekeringsperiode.

Het door de verzekeringsmaatschappij afgegeven certificaat wordt geüpload naar het elektronische bouwboek.

Indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook eindigt vóór het verstrijken van de voorziene looptijd van het contract of als de inhoud van het onderliggende certificaat wordt gewijzigd, meldt de verzekeringsmaatschappij dit binnen 15 dagen aan de bouwtoezichtinstanties.

MALTA

1.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet nr. 84 van 2014 in het kader van de Gezondheidswet, hoofdstuk 528, van de wetten van Malta

Naam, voornaam en registratienummer: van artsen en tandartsen

2.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften betreffende het staatsburgerschap (subsidiaire wetgeving 188.01)

Formulier N — Voor het verzoek om naturalisatie tot staatsburger van Malta, eerste bijlage, is de volgende verklaring vereist (op grond van artikel 10, lid 9, onder b), van de Maltese Wet op het staatsburgerschap, hoofdstuk 188, en de geldende subsidiaire wetgeving)

Referentie in het staatsblad: Subsidiaire wetgeving 188.01

Het certificaat moet dekking bieden voor:

een wereldwijde ziektekostenverzekering van ten minste 50 000 EUR (voor onbepaalde tijd aan te houden);

opname in een ziekenhuis.

3.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften betreffende het Individueel Investeringsprogramma van de Republiek Malta (subsidiaire wetgeving 188.03)

Aanvraagprocedure, eerste bepaling van voorschrift 7, lid 5, onder a)

Referentie in het staatsblad: Subsidiaire wetgeving 188.03

Het certificaat moet dekking bieden voor:

een wereldwijde ziektekostenverzekering van ten minste 50 000 EUR (voor onbepaalde tijd aan te houden);

opname in een ziekenhuis.

4.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften betreffende de status van langdurig ingezeten (onderdanen van derde landen) (subsidiaire wetgeving 217.05)

Voorwaarden voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene, voorschrift 5, lid 1, en lid 2, onder d)

Gezinsleden, artikel 15, lid 3, onder d)

Referentie in het staatsblad: Subsidiaire wetgeving 217.05

Ziekenhuisplan (alles inbegrepen)

5.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften betreffende gezinshereniging (subsidiaire wetgeving 207.06)

Samen met de aanvraag in te dienen bewijsstukken, voorschrift 12, onder c)

Referentie in het staatsblad: Subsidiaire wetgeving 207.06

Ziekenhuisplan (alles inbegrepen)

6.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan

Toelatingscriteria, voorschrift 4, onder e)

Referentie in het staatsblad: Subsidiaire wetgeving 217.15

Ziekenhuisplan (alles inbegrepen)

NEDERLAND

1.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3, lid 4, van de Wet ruimtevaartactiviteiten

informatie over het verzekeringscontract van de aanvrager of, indien deze verzekering deel uitmaakt van het lanceringscontract, gegevens over het verzekeringscontract van het lanceringsbedrijf (naam van de verzekeraar, reikwijdte van de dekking, bedrag van de dekking, duur van de dekking enz.);

aanwijzing van de Nederlandse regering als “aanvullende verzekerde”;

bewijs dat de verzekeringspremie is betaald.

2.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 3.26, lid 1, onder c), en artikel 3.28, lid 1, onder d), van de Wet natuurbescherming

polisnummer;

naam en adres van de verzekeraar;

naam en adres van de verzekerde;

duur van de verzekeringsdekking;

geografische reikwijdte van de verzekeringsdekking.

3.

Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorvoertuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

Geldig bewijs van verzekering (zie voor nadere bijzonderheden artikel 4 van het Besluit van 16 september 1965, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorvoertuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling).

OOSTENRIJK

Op federaal niveau (Bund):

1.

Accountants als prospectusinspecteurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 8 Abs. 2 Z 4, § 14 Z 2, § 16 Z 2 en Z 8 Kapitalmarktgesetz — KMG

Referentie in het staatsblad: Kapitalmarktgesetz — KMG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 625/1991, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 3,65 miljoen EUR per jaar respectievelijk in geval van vastgoedinvesteringen minimumdekking 18,2 miljoen EUR per jaar. De verzekeringsmaatschappij moet het contract en de ontvangst van de premie melden aan de “Meldestelle”.

2.

Verplichting voor conformiteitsbeoordelingsinstantie om te onderzoeken of de procedure in overeenstemming is met Richtlijn 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 26a Abs. 2 Z 5 Pyrotechnikgesetz 2010 — PyroTG 2010

Referentie in het staatsblad: Pyrotechnikgesetz 2010 — PyroTG 2010, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 131/2009, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel, materiële schade en vermogensschade.

3.

Vergunning van regelgevende instantie voor het bezit en het gebruik van pyrotechnische artikelen en sets van de categorieën F3, F4, T2 en S2, ook ontstekingsinrichtingen van categorie P2

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 28 Abs. 1 Z 1, § 32 Abs. 4 Pyrotechnikgesetz 2010 — PyroTG 2010

Referentie in het staatsblad: Pyrotechnikgesetz 2010 — PyroTG 2010, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 131/2009, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel en materiële schade.

4.

Verplichting voor conformiteitsbeoordelingsinstantie om te onderzoeken of de procedure in overeenstemming is met Richtlijn 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 42b Abs. 2 Z 5 Sprengmittelgesetz 2010 — SprG en Anlage IV Z 6 Sprengmittelverordnung

Referentie in het staatsblad: Sprengmittelgesetz 2010 — SprG, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 121/2009, geconsolideerde versie

Sprengmittelverordnung, Oostenrijks Publicatieblad II nr. 27/2001, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel, materiële schade en vermogensschade.

5.

Onderzoeksinstanties, raden van toezicht, certificerende autoriteiten

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 12 Abs. 7 Akkreditierungsgesetz 2012 — AkkG 2012 en Akkreditierungsversicherungsverordnung — AkkVV

Referentie in het staatsblad: Akkreditierungsgesetz 2012 — AkkG 2012, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 28/2012, geconsolideerde versie

Akkreditierungsversicherungsverordnung — AkkVV, Oostenrijks Publicatieblad II nr. 13/1997, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel, materiële schade en vermogensschade. Minimumdekking van 872 074,01 EUR.

6.

Hefinrichtingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Anhang 1 Z 3.3 Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009, HBV 2009

Referentie in het staatsblad: Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009, HBV 2009, Oostenrijks Publicatieblad II nr. 210/2009, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 2,5 miljoen EUR per schadegeval.

7.

Nationale ijking van meetinstrumenten door particuliere instanties op het gebied van wettelijke metrologie

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 10 Abs. 8 Verordnung betreffend Eichstellen — EichstellenV

Referentie in het staatsblad: Verordnung betreffend Eichstellen — EichstellenV, Oostenrijks Publicatieblad II nr. 93/2004, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel, materiële schade en vermogensschade. Minimumdekking van 872 074,01 EUR.

8.

Distributie van aardgas

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 44 Abs. 1 Z 2, § 51, § 53, § 58 Abs. 1 Z 19, § 62 Abs. 1 Z 13, § 93 Abs. 1 Z 5, § 134 Abs. 2 Z 3, § 137 Abs. 2 Z 3 Gaswirtschaftsgesetz 2011— GWG 2011

Referentie in het staatsblad: Gaswirtschaftsgesetz 2011 — GWG 2011, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 107/2011, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel en materiële schade. Minimumdekking van 20 miljoen EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet het ontbreken of beëindigen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de regelgevende autoriteit.

9.

Trekken van een aanhanger met tractoren voor het vervoer van personen die niet onder het Kraftfahrgesetz vallen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 156 Gewerbeordnung 1994 — GewO 1994

Referentie in het staatsblad: Gewerbeordnung 1994 — GewO 1994, Oostenrijks Publicatieblad nr. 194/1994, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsbeperking 2 080 000 EUR per benadeelde of 6 300 000 EUR per schadegeval.

10.

Accountants

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 6 Abs. 2 Z 4, § 6 Abs. 4 Z 6, § 8 Abs. 1 Z 4, § 8 Abs. 3, § 11, § 77 Abs. 1, § 82 Abs. 6 Z 4, § 85 Abs. 3, § 106 Abs. 1 Z 6, § 119 Abs. 1 Z 5 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 — WTBG 2017

Referentie in het staatsblad: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 — WTBG 2017, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 137/2017, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor vermogensschade. Minimumdekking van 72 673 EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de Oostenrijkse Kamer van accountants en belastingadviseurs.

11.

Registeraccountants betreffende procedures voor openbare aanbiedingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 9 Abs. 2 lit. a Übernahmegesetz — ÜbG

Referentie in het staatsblad: Übernahmegesetz — ÜbG, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 127/1998, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 7,3 miljoen EUR per jaar. De verzekeringsmaatschappij moet het contract en de ontvangst van de premie bevestigen aan de Oostenrijkse overnamecommissie.

12.

Verzekeringstussenpersonen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 137c Abs. 1 Gewerbeordnung 1994

Referentie in het staatsblad: Gewerbeordnung 1994 — GewO 1994, Oostenrijks Publicatieblad nr. 194/1994, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 1 miljoen EUR per schadegeval of 1,5 miljoen EUR per jaar.

13.

Vastgoedbeheerders

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 117 Abs. 7 Gewerbeordnung 1994

Referentie in het staatsblad: Gewerbeordnung 1994 — GewO 1994, Oostenrijks Publicatieblad nr. 194/1994, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor vermogensschade. Minimumdekking van 100 000 EUR (vastgoedmakelaar), 400 000 EUR (vastgoedbeheerder) en 1 miljoen EUR (projectontwikkelaar) per schadegeval.

14.

Beleggingsadviseur

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 136a Abs. 12 Gewerbeordnung 1994

Referentie in het staatsblad: Gewerbeordnung 1994 — GewO 1994, Oostenrijks Publicatieblad nr. 194/1994, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor vermogensschade. Minimumdekking van 1 111 675 EUR per schadegeval en 1 667 513 EUR per jaar.

15.

Bouwmeester

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 99 Abs. 7 Gewerbeordnung 1994

Referentie in het staatsblad: Gewerbeordnung 1994 — GewO 1994, Oostenrijks Publicatieblad nr. 194/1994, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel, materiële schade en vermogensschade. Minimumdekking van 1 miljoen EUR of 5 miljoen EUR (afhankelijk van de jaaromzet).

16.

Jaarrekening

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 7 Abs. 1 Z 4, § 10, § 28 Abs. 2, § 40 Abs. 8 Z 4, § 41 Abs. 3, § 53 Abs. 1 Z 6, § 71 Abs. 4 Z 6 Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 — BiBuG 2014

Referentie in het staatsblad: Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 — BiBuG 2014, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 191/2013, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor vermogensschade. Minimumdekking van 72 673 EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de betrokken autoriteit.

17.

Exploitatie van kerncentrales

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 6 Atomhaftungsgesetz 1999 — AtomHG 1999

Referentie in het staatsblad: Atomhaftungsgesetz 1999 — AtomHG 1999, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 170/1998, geconsolideerde versie

De aansprakelijkheidsverzekering moet ten minste worden gehandhaafd totdat een periode van tien jaar na het einde van de exploitatie van de kerncentrales is verstreken. Minimumdekking van 406 miljoen EUR per schadegeval plus 40,6 miljoen EUR voor rente en kosten. In geval van experimentele reactoren of onderzoeksreactoren 40,6 miljoen EUR per schadegeval plus 4,06 miljoen EUR voor rente en kosten.

18.

Transport van kernmateriaal

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 7 Atomhaftungsgesetz 1999 — AtomHG 1999

Referentie in het staatsblad: Atomhaftungsgesetz 1999 — AtomHG 1999, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 170/1998, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 40,6 miljoen EUR per schadegeval plus 4,06 miljoen EUR voor rente en kosten. In geval van grondstoffen 4,06 miljoen EUR per schadegeval plus 406 000 EUR voor rente en kosten.

19.

Opslag van radionucliden

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 10 Atomhaftungsgesetz — AtomHG 1999

Referentie in het staatsblad: Atomhaftungsgesetz 1999 — AtomHG 1999, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 170/1998, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 4,06 miljoen EUR per schadegeval.

20.

Exploitatie van pijpleidingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 13 Rohrleitungsgesetz

Referentie in het staatsblad: Rohrleitungsgesetz, Oostenrijks Publicatieblad nr. 411/1975, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsbeperking 2 080 000 EUR per benadeelde of 6 240 000 EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet het contract en het ontbreken of beëindigen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de betrokken autoriteit.

21.

Werk met genetisch gemodificeerde organismen en introductie van genetisch gemodificeerde organismen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 79j Abs. 1 Gentechnikgesetz — GTG

Referentie in het staatsblad: Produkthaftungsgesetz, Oostenrijks Publicatieblad nr. 99/1988, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 712 200 EUR per schadegeval respectievelijk 4 069 700 EUR per schadegeval bij veiligheidsniveau 4.

22.

Veiligheidscontroles in rechtbanken

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 10 Abs. 1 Z 7 Gerichtsorganisationsgesetz — GOG

Referentie in het staatsblad: Gerichtsorganisationsgesetz — GOG, Oostenrijks Publicatieblad (“Reichsgesetzblatt”) nr. 217/1896, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 3,6 miljoen EUR.

23.

Vervoer van passagiers en goederen per luchtvaartuig

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 106 Z 3, § 164, § 166, § 167, § 168 Luftfahrtgesetz — LFG

Referentie in het staatsblad: Luftfahrtgesetz — LFG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 253/1957, geconsolideerde versie

De minimumdekking voor personen en goederen die niet in het luchtvaartuig worden vervoerd, is afhankelijk van het maximumstartgewicht (maximum take-off mass — MTOM).

De minimumdekking voor passagiers is afhankelijk van het aantal passagiersstoelen en het maximumstartgewicht (MTOM).

De verzekeringsmaatschappij moet de geaccepteerde/gedekte verplichte aansprakelijkheidsverzekering (kosteloos) aan de verzekeringnemer bevestigen.

De verzekeringsmaatschappij moet het ontbreken of beëindigen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de betrokken autoriteit.

24.

Advocaten

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 10a Abs. 3 en Abs. 7, § 21a Rechtsanwaltsordnung (RAO)

Referentie in het staatsblad: Rechtsanwaltsordnung (RAO), Oostenrijks Publicatieblad (“Reichsgesetzblatt”) nr. 96/1868, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 400 000 EUR per schadegeval. In geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2,4 miljoen EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de Oostenrijkse Orde van advocaten.

25.

Notarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 30 Notariatsordnung, § 109a Abs. 3 en Abs. 6 Notariatsordnung (NO)

Referentie in het staatsblad: Notariatsordnung (NO), Oostenrijks Publicatieblad (“Reichsgesetzblatt”) nr. 75/1871, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 400 000 EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de Oostenrijkse Kamer van notarissen.

26.

Gerechtsdeskundigen en tolken

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 2a Sachverständigen- und Dolmetschergesetz — SDG

Referentie in het staatsblad: Sachverständigen- und Dolmetschergesetz — SDG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 137/1975, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 400 000 EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de betrokken autoriteit.

27.

Bemiddelaars

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 19 Zivilrechts-Mediations-Gesetz — ZivMediatG

Referentie in het staatsblad: Zivilrechts-Mediations-Gesetz — ZivMediatG, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 29/2003, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 400 000 EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de betrokken autoriteit.

28.

Civiel ingenieurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 13 Abs. 4 Bauträgervertragsgesetz — BTVG

Referentie in het staatsblad: Bauträgervertragsgesetz — BTVG, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 7/1997, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 400 000 EUR per schadegeval.

29.

Registratie van voertuigen en aanhangers voor het verkeer, testrijden, tijdelijke registratie voor voertuigtransport

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 59 Abs. 1, § 61 Kraftfahrgesetz 1967 — KFG 1967 in samenhang met Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 (KHVG 1994)

Referentie in het staatsblad: Kraftfahrgesetz 1967 — KFG 1967, Oostenrijks Publicatieblad nr. 267/1967, geconsolideerde versie

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 (KHVG 1994), Oostenrijks Publicatieblad nr. 651/1994, geconsolideerde versie

De minimumdekking is afhankelijk van het type voertuig. De verzekeringsmaatschappij moet binnen vijf dagen na overname van de verplichting (kosteloos) een certificaat afgeven aan de verzekerde. De verzekeringsmaatschappij moet het ontbreken of beëindigen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de betrokken autoriteit.

30.

Maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 18 Seeschifffahrtsgesetz — SeeSchFG

Referentie in het staatsblad: Seeschifffahrtsgesetz — SeeSchFG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 174/1981, geconsolideerde versie

De door de verzekeringsverstrekker afgegeven certificaten omvatten de volgende informatie:

a)

naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie;

b)

naam van de scheepseigenaar en adres van zijn hoofdvestiging;

c)

type en looptijd van de verzekering;

d)

naam en adres van de hoofdvestiging van de verstrekker van de verzekering en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

31.

Vervoer van passagiers en transport van goederen per spoor

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 15b Abs. 1 Z 4, § 15j Abs. 3, § 16b Abs. 1 Z 4 Eisenbahngesetz 1957 — EisbG en § 6 Abs. 2 Eisenbahnverordnung 2003 — EisbVO 2003

Referentie in het staatsblad: Eisenbahngesetz 1957 — EisbG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 60/1957, geconsolideerde versie

Eisenbahnverordnung 2003 — EisbVO 2003, Oostenrijks Publicatieblad II nr. 209/2003, geconsolideerde versie

De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de betrokken autoriteit.

32.

Exploitatie van luchthavens

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 72 Abs. 1lit. c Luftfahrtgesetz

Referentie in het staatsblad: Luftfahrtgesetz — LFG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 253/1957, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 145 miljoen EUR.

33.

Exploitatie van luchtvaartuigen, modelluchtvaartuigen, onbemande luchtvaartuigen en uitrustingsstukken

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 12 Abs. 1 Z 3, § 18 Abs. 1 Z 2, § 18 Abs. 2 Z 2, § 20 Abs. 2 en Abs. 4, § 24b Abs. 2, § 24c Abs. 6, § 24f Abs. 4, § 24i, § 132 Abs. 2, § 132a Abs. 1, § 164, § 166, § 167, § 168 Luftfahrtgesetz en § 3 Abs. 4 Z 5, § 30 Abs. 1, § 42 Abs. 1, § 44 Abs. 3, § 58 Abs. 3 Z 6, § 58 Abs. 5, § 63 Abs. 4, § 67 Abs. 2, § 71, § 74, § 77 Abs. 2 Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 2010 — ZLLV 2010

Referentie in het staatsblad: Luftfahrtgesetz — LFG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 253/1957, geconsolideerde versie

Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung 2010 — ZLLV 2010, Oostenrijks Publicatieblad II nr. 143/2010, geconsolideerde versie

De minimumdekking voor personen en goederen die niet in het luchtvaartuig worden vervoerd, is afhankelijk van het maximumstartgewicht (maximum take-off mass — MTOM).

De minimumdekking voor passagiers is afhankelijk van het aantal passagiersstoelen en het maximumstartgewicht (MTOM).

De verzekeringsmaatschappij moet de geaccepteerde/gedekte verplichte aansprakelijkheidsverzekering (kosteloos) aan de verzekeringnemer bevestigen.

De verzekeringsmaatschappij moet het ontbreken of beëindigen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de betrokken autoriteit.

34.

Grondafhandelingsdiensten op luchthavens

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 7 Abs. 2 Z 4 Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz — FBG

Referentie in het staatsblad: Flughafen-Bodenabfertigungsgesetz — FBG, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 97/1998, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 25 miljoen EUR.

35.

Organiseren van sportevenementen op de openbare weg

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 64 Abs. 2 Straßenverkehrsordnung 1960 — StVO 1960

Referentie in het staatsblad: Straßenverkehrsordnung 1960 — StVO 1960, Oostenrijks Publicatieblad nr. 159/1960, geconsolideerde versie

De bevoegde autoriteit kan een aansprakelijkheidsverzekering voorschrijven.

36.

Ruimterecht

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 4 Abs. 1 Z 7, §4 Abs. 4, § 11 Abs. 2 Weltraumgesetz

Referentie in het staatsblad: Weltraumgesetz, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 132/2011, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel en materiële schade. Minimumdekking van 60 miljoen EUR per schadegeval. Het dekkingsniveau kan worden verlaagd en de exploitant kan in specifieke omstandigheden worden vrijgesteld.

37.

Octrooigemachtigden

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16a Abs. 3, § 16b Abs. 3, § 21a Patentanwaltsgesetz

Referentie in het staatsblad: Patentanwaltsgesetz, Oostenrijks Publicatieblad nr. 214/1967, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 400 000 EUR per schadegeval. In geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2,4 miljoen EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de Orde van octrooigemachtigden.

38.

Ziekenhuizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3 Abs. 4 lit. f, § 3b Abs. 1 Z 5, § 5a Abs. 5, § 5c Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG)

Referentie in het staatsblad: Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG), Oostenrijks Publicatieblad nr. 1/1957, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 2 miljoen EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de betrokken autoriteit.

39.

Sponsoren van klinische proeven met geneesmiddelen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 32 Abs. 1 Z 11 en 12, § 32 Abs. 2, § 36 Z 12, § 39 Abs. 4, § 41 Abs. 1 Z 8, § 43 Abs. 2 Arzneimittelgesetz — AMG

Referentie in het staatsblad: Arzneimittelgesetz — AMG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 185/1983, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel.

40.

Sponsoren van klinische proeven met medische hulpmiddelen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 44 Z 4, § 47, § 48, § 50 Abs. 4, § 59 Abs. 3, § 60 Abs. 1 Z 5, § 66 Z 8 Medizinproductegesetz — MPG

Referentie in het staatsblad: Medizinproductegesetz — MPG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 657/1996, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel.

41.

Houder van radioactief materiaal

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 6 Abs. 2 Z 3, § 7 Abs. 2 Z 1, § 10 Abs. 2 Z 1 Strahlenschutzgesetz — StrSchG in samenhang met § 10 Atomhaftungsgesetz 1999 — AtomHG 1999

Referentie in het staatsblad: Strahlenschutzgesetz — StrSchG, Oostenrijks Publicatieblad nr. 227/1969, geconsolideerde versie

Atomhaftungsgesetz 1999 — AtomHG 1999, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 170/1998, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 4,06 miljoen EUR per schadegeval.

42.

Zelfstandige artsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 37 Abs. 3 Z 4, § 52d, § 58a Abs. 4, § 118 Abs. 1 Ärztegesetz 1998 — ÄrzteG 1998

Referentie in het staatsblad: Ärztegesetz 1998 — ÄrzteG 1998, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 169/1998, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 2 miljoen EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de Orde der artsen.

43.

Apothekers

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 4a Apothekengesetz

Referentie in het staatsblad: Apothekengesetz, Oostenrijks Publicatieblad (“Reichsgesetzblatt”) nr. 5/1907, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 2 miljoen EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de Orde van apothekers.

44.

Muziektherapeuten

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 15 Abs. 2 Z 3, § 34 Musiktherapiegesetz — MuthG

Referentie in het staatsblad: Musiktherapiegesetz — MuthG, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 93/2008, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 400 000 EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan het ministerie van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming.

45.

Klinisch psychologen en gezondheidszorgpsychologen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16 Abs. 1 Z 5, § 16 Abs. 2, § 18 Abs. 2, § 21 Abs. 3 Z 4, § 25 Abs. 1 Z 5, § 25 Abs. 2, § 27 Abs. 2, § 30 Abs. 3 Z 4, § 36 Abs. 4, § 39 Psychologengesetz 2013

Referentie in het staatsblad: Psychologengesetz 2013, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 182/2013, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 1 miljoen EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan het ministerie van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming.

46.

Psychotherapeuten

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16b Psychotherapiegesetz

Referentie in het staatsblad: Psychotherapiegesetz, Oostenrijks Publicatieblad nr. 361/1990, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 1 miljoen EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan het ministerie van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming.

47.

Zelfstandige tandartsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 18 Abs. 1 Z 7, § 26c, § 31 Abs. 2 Z 5, § 41 Abs. 4 Zahnärztegesetz — ZÄG

Referentie in het staatsblad: Zahnärztegesetz — ZÄG, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 126/2005, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 2 miljoen EUR per schadegeval. De verzekeringsmaatschappij moet de beëindiging of beperking van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering melden aan de vereniging van tandartsen.

48.

Elektronische bezorgdiensten

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3 Abs. 1 Z 4 Zustelldiensteverordnung — ZustDV

Referentie in het staatsblad: Zustelldiensteverordnung — ZustDV, Oostenrijks Publicatieblad II nr. 233/2005, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 100 000 EUR per schadegeval.

49.

Exploitatie van ziekenhuishelihavens

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 26 Abs. 3 Krankenhaus-Hubschrauberflugplatz-Verordnung — KHV

Referentie in het staatsblad: Krankenhaus-Hubschrauberflugplatz-Verordnung — KHV, Oostenrijks Publicatieblad II nr. 82/2017, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 145 miljoen EUR.

50.

Eerstelijnsgezondheidszorg

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 13 Primärversorgungsgesetz — PrimVG

Referentie in het staatsblad: Primärversorgungsgesetz — PrimVG, Oostenrijks Publicatieblad I nr. 131/2017, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 2 miljoen EUR per schadegeval.

51.

Pakketreizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3 Abs. 3 Z 1, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9 Pauschalreiseverordnung — PRV

Referentie in het staatsblad: Pauschalreiseverordnung — PRV, Oostenrijks Publicatieblad II nr. [wordt binnenkort bekendgemaakt]/2018, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 13 000 EUR respectievelijk afhankelijk van de jaaromzet. De looptijd van het contract moet ten minste twaalf maanden bedragen. De verzekeringsdekking moet alle boekingen omvatten. De verzekeringsmaatschappij moet elke wijziging in de verzekeringsdekking binnen acht dagen melden aan de betrokken autoriteit.

Op deelstaatniveau (Bundesländer):

Vorarlberg

52.

Berggidsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16 Abs. 1 Bergführergesetz

Referentie in het staatsblad: Bergführergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 54/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering; de deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van berggidsen een verordening vast om de minimale verzekeringsdekking per schadegebeurtenis te bepalen.

53.

Canyoninggidsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16 Abs. 1 Bergführergesetz

Referentie in het staatsblad: Bergführergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 54/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering; de deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van canyoninggidsen een verordening vast om de minimale verzekeringsdekking per schadegebeurtenis te bepalen.

54.

Sportkliminstructeurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16 Abs. 1 Bergführergesetz

Referentie in het staatsblad: Bergführergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 54/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering; de deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van sportkliminstructeurs een verordening vast om de minimale verzekerde som per schadegebeurtenis te bepalen.

55.

Aspirant-berggidsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 20 Abs. 6 Bergführergesetz

Referentie in het staatsblad: Bergführergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 54/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor aspirant-berggidsen gelijk aan assistenten.

56.

Aspirant-canyoninggidsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 20 Abs. 6 Bergführergesetz

Referentie in het staatsblad: Bergführergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 54/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor aspirant-canyoninggidsen gelijk aan assistenten.

57.

Aspirant-sportkliminstructeurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 20 Abs. 6 Bergführergesetz

Referentie in het staatsblad: Bergführergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 54/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering voor aspirant-sportkliminstructeurs gelijk aan assistenten.

58.

Bergsportscholen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 31 Abs. 1 Bergführergesetz

Referentie in het staatsblad: Bergführergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 54/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering; de deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van bergsportscholen een verordening vast om de minimale verzekerde som per schadegebeurtenis te bepalen.

59.

Wandelgidsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 25 Bergführergesetz

Referentie in het staatsblad: Bergführergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 54/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering; de deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van wandelgidsen een verordening vast om de minimale verzekerde som per schadegebeurtenis volgens § 16 Bergführergesetz te bepalen.

60.

Ski-, snowboard- en langlaufleraren

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16 Schischulgesetz

Referentie in het staatsblad: Schischulgesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 55/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering; de deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van ski-, snowboard- en langlaufleraren en -kandidaat-leraren een verordening vast om de minimale verzekerde som per schadegebeurtenis te bepalen.

61.

Gediplomeerde skileraren

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3e Schischulgesetz

Referentie in het staatsblad: Schischulgesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 55/2002, geconsolideerde versie

Aansprakelijkheidsverzekering; de deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van gediplomeerde skileraren een verordening vast om de minimale verzekerde som per schadegebeurtenis te bepalen.

62.

Beheer van bijzondere ziekenhuizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 28a Spitalgesetz — SpG

Referentie in het staatsblad: Spitalgesetz — SpG, publicatieblad van de deelstaat nr. 54/2005, geconsolideerde versie

§ 28a Abs. 3 bepaalt: “Voor het verzekeringscontract geldt het volgende:

a)

de minimale verzekeringsdekking per verzekerde gebeurtenis moet 2 miljoen EUR bedragen;

b)

de maximale aansprakelijkheid per verzekeringsperiode van één jaar mag niet lager zijn dan vijf keer de minimale verzekeringsdekking, en

c)

uitsluiting of een maximale duur van de na-aansprakelijkheid van de verzekeraar is verboden.”

Salzburg:

63.

Beheer van bijzondere ziekenhuizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 12 Abs. 1 lit. h in samenhang met § 20a Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 — SKAG

Referentie in het staatsblad: Salzburger Krankenanstaltengesetz 2000 — SKAG, publicatieblad van de deelstaat nr. 24/2000, geconsolideerde versie

“Voor het verzekeringscontract geldt het volgende:

a)

de minimale verzekeringsdekking per verzekerde gebeurtenis moet 2 miljoen EUR bedragen;

b)

de maximale aansprakelijkheid per verzekeringsperiode van één jaar mag niet lager zijn dan vijf keer de minimale verzekeringsdekking, en

c)

uitsluiting of een maximale duur van de na-aansprakelijkheid van de verzekeraar is verboden.”

64.

Houden van honden en gevaarlijke honden

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16a Abs. 2 Z 2 en § 19 Abs. 4 Z 4 en § 23 Salzburger Landessicherheitsgesetz — S.LSG

Referentie in het staatsblad: Salzburger Landessicherheitsgesetz — S.LSG, publicatieblad van de deelstaat nr. 57/2009, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 725 000 EUR voor schade veroorzaakt door honden.

65.

Houden van gevaarlijke dieren

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 25 Abs. 3 Z 3 in samenhang met Abs. 7 Salzburger Landessicherheitsgesetz — S.LSG

Referentie in het staatsblad: Salzburger Landessicherheitsgesetz — S.LSG, publicatieblad van de deelstaat nr. 57/2009, geconsolideerde versie

De minimumdekking voor schade veroorzaakt door gevaarlijke dieren is afhankelijk van het concrete geval.

66.

Paardenkoets

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 10 lit. d Fiakergesetz in samenhang met § 3 Fiaker-Betriebsordnung

Referentie in het staatsblad: Fiakergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 68/1995, geconsolideerde versie

Fiaker-Betriebsordnung, publicatieblad van de deelstaat nr. 51/1997, geconsolideerde versie

Minimumdekking 727 000 EUR.

67.

Voorzorgsmaatregelen op het gebied van gentechnologie

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 4 Abs. 2 Gentechnik-Vorsorgegesetz

Referentie in het staatsblad: Gentechnik-Vorsorgegesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 75/2004, geconsolideerde versie

In bijzondere omstandigheden: de bevoegde autoriteit mag alleen een vergunning verlenen indien een passende verzekering is afgesloten.

Neder-Oostenrijk (Niederösterreich):

68.

Beheer van bijzondere ziekenhuizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16d NÖ Krankenanstaltengesetz — NÖ KAG

Referentie in het staatsblad: NÖ Krankenanstaltengesetz — NÖ KAG, publicatieblad van de deelstaat nr. 9440-0, geconsolideerde versie

Afsluiting van een verplichte verzekering met een minimumbedrag van 2 miljoen EUR per verzekerde gebeurtenis en een minimumbedrag van 10 miljoen EUR per jaar, verbod op uitsluiting of een maximale duur voor de secundaire aansprakelijkheid van de verzekeraar.

69.

Houden van honden en gevaarlijke honden

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 4 Abs. 1 Z 6 NÖ Hundehaltegesetz, § 3 Abs. 2 in samenhang met § 4 Abs. 1 Z 6 NÖ Hundehaltegesetz

Referentie in het staatsblad: NÖ Hundehaltegesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 4001-0, geconsolideerde versie

Afsluiting van een verplichte verzekering voor de op naam van de hondenbezitter geregistreerde hond, minimale verzekeringsdekking 500 000 EUR voor lichamelijk letsel en 250 000 EUR voor materiële schade; jaarlijks bewijs van voortzetting van de verzekering.

70.

Organiseren van openbare evenementen met specifiek gevaar voor ongevallen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 5 Z 10, § 7 Abs. 2 in samenhang met § 5 Z 10 NÖ Veranstaltungsgesetz

Referentie in het staatsblad: NÖ Veranstaltungsgesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 7070-0, geconsolideerde versie

Afhankelijk van de omstandigheden van het evenement.

71.

Jacht

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 59 Abs. 1, § 126 Abs. 2, Abs. 3 en Abs. 4 Z 2 NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG)

Referentie in het staatsblad: NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG), publicatieblad van de deelstaat nr. 6500-0, geconsolideerde versie

Afsluiting van een verplichte verzekering voor lichamelijk letsel of materiële schade ten bedrage van 1,1 miljoen EUR.

72.

Houders van migrerende bijen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 6 Abs. 3 Z 2 NÖ Bienenzuchtgesetz

Referentie in het staatsblad: NÖ Bienenzuchtgesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 6320-0, geconsolideerde versie

Specificatie bij besluit van het bestuurlijk orgaan.

Karinthië (Kärnten):

73.

Berggidsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16, § 25, § 32 Kärntner Berg- und Schiführergesetz — K-BSFG

Referentie in het staatsblad: Kärntner Berg- und Schiführergesetz — K-BSFG, publicatieblad van de deelstaat nr. 25/1998, geconsolideerde versie

De deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van berggidsen een verordening vast om de minimale verzekeringsdekking per schadegebeurtenis te bepalen.

74.

Bergsportscholen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16, § 25, § 32 Kärntner Berg- und Schiführergesetz — K-BSFG

Referentie in het staatsblad: Kärntner Berg- und Schiführergesetz — K-BSFG, publicatieblad van de deelstaat nr. 25/1998, geconsolideerde versie

De deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van bergsportscholen een verordening vast om de minimale verzekeringsdekking per schadegebeurtenis te bepalen.

75.

Wandelgidsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16, § 25, § 32 Kärntner Berg- und Schiführergesetz — K-BSFG

Referentie in het staatsblad: Kärntner Berg- und Schiführergesetz — K-BSFG, publicatieblad van de deelstaat nr. 25/1998, geconsolideerde versie

De deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van wandelgidsen een verordening vast om de minimale verzekeringsdekking per schadegebeurtenis te bepalen.

Wenen (Wien):

76.

Beheer van bijzondere ziekenhuizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 6a Abs. 1 Z 5 in samenhang met § 6c Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 — Wr. KAG

Referentie in het staatsblad: Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 — Wr. KAG, publicatieblad van de deelstaat nr. 23/1987, geconsolideerde versie

Voor het verzekeringscontract geldt het volgende:

a)

de minimale verzekeringsdekking per verzekerde gebeurtenis moet 2 miljoen EUR bedragen;

b)

de maximale aansprakelijkheid per verzekeringsperiode van één jaar mag niet lager zijn dan vijf keer de minimale verzekeringsdekking, en

c)

uitsluiting of een maximale duur van de na-aansprakelijkheid van de verzekeraar is verboden.

77.

Houden van honden en gevaarlijke honden

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 5 Abs. 11 Wiener Tierhaltegesetz

Referentie in het staatsblad: Wiener Tierhaltegesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 39/1987, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 725 000 EUR voor schade veroorzaakt door honden.

Opper-Oostenrijk (Oberösterreich):

78.

Houden van honden en gevaarlijke honden

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3 Abs. 1 Oberösterreichisches Hundehaltegesetz 2002

Referentie in het staatsblad: Oberösterreichisches Hundehaltegesetz 2002, publicatieblad van de deelstaat nr. 147/2002, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 725 000 EUR voor schade veroorzaakt door honden.

79.

Leden van de vrijwillige brandweer

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 21 Abs. 3 en 4 Oberösterreichisches Feuerwehrgesetz 2015

Referentie in het staatsblad: Oberösterreichisches Feuerwehrgesetz 2015, publicatieblad van de deelstaat nr. 104/2014, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 3 miljoen EUR.

80.

Beheer van bijzondere ziekenhuizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 6 Abs. 2 Z 6, § 6b Abs. 2 Z 6, § 27a Abs. 1 en 2 en § 28 Abs. 4 Oberösterreichisches Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997)

Referentie in het staatsblad: Oberösterreichisches Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997), publicatieblad van de deelstaat nr. 132/1997, geconsolideerde versie

Voor het verzekeringscontract geldt het volgende:

a)

de minimale verzekeringsdekking per verzekerde gebeurtenis moet 2 miljoen EUR bedragen;

b)

de maximale aansprakelijkheid per verzekeringsperiode van één jaar mag niet lager zijn dan vijf keer de minimale verzekeringsdekking, en

c)

uitsluiting of een maximale duur van de na-aansprakelijkheid van de verzekeraar is verboden.

81.

Handel in elektriciteit

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 53 Abs. 2 Z 2 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 — Oö. ElWOG 2006

Referentie in het staatsblad: Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 — Oö. ElWOG 2006, publicatieblad van de deelstaat nr. 1/2006, geconsolideerde versie

De aanvrager moet het aansprakelijke vermogen bewijzen in de vorm van een verzekering, bankgarantie of andere passende vorm. De minimale verzekeringsdekking mag niet lager zijn dan 50 000 EUR.

82.

Jacht

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 38 Abs. 1 lit. c, § 36 Abs. 3 Oö. Jagdgesetz in samenhang met § 1 van de Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend die Mindestversicherungssumme für die Jagdhaftpflichtversicherung

Referentie in het staatsblad: Oö. Jagdgesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 32/1964, geconsolideerde versie

De deelstaatregering stelt een verordening vast om de minimale verzekeringsdekking per schadegebeurtenis te bepalen.

Stiermarken (Steiermark):

83.

Accreditatie

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 16 Abs. 3 Steiermärkisches Akkreditierungsgesetz

Referentie in het staatsblad: Steiermärkisches Akkreditierungsgesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 62/1995, geconsolideerde versie

De deelstaatregering stelt een verordening vast om de minimale verzekeringsdekking per schadegebeurtenis te bepalen.

84.

Beheer van bijzondere ziekenhuizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 17 Stmk. Krankenanstaltengesetz 2012

Referentie in het staatsblad: Steiermärkisches Krankenanstaltengesetz 2012, publicatieblad van de deelstaat nr. 111/2012, geconsolideerde versie

Voor het verzekeringscontract geldt het volgende:

a)

de minimale verzekeringsdekking per verzekerde gebeurtenis moet 2 miljoen EUR bedragen;

b)

de maximale aansprakelijkheid per verzekeringsperiode van één jaar mag niet lager zijn dan vijf keer de minimale verzekeringsdekking, en

c)

uitsluiting of een maximale duur van de na-aansprakelijkheid van de verzekeraar is verboden.

85.

Houden van honden en gevaarlijke honden

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 3b Abs. 7 Landessicherheitsgesetz

Referentie in het staatsblad: Landessicherheitsgesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 24/2005, geconsolideerde versie

Minimumdekking van 725 000 EUR voor schade veroorzaakt door honden.

86.

Exploitatie van skischolen

Wetgeving/wettelijke bepaling: §2a Abs. 2 Z 3 en § 5 Steiermärkisches Schischulgesetz 1997

Referentie in het staatsblad: Steiermärkisches Schischulgesetz 1997, publicatieblad van de deelstaat nr. 58/1997, geconsolideerde versie

Verzekeringscertificaat mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Tirol:

87.

Berggidsen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 4 Abs. 5 Tiroler Bergsportführergesetz

Referentie in het staatsblad: Tiroler Bergsportführergesetz, publicatieblad van de deelstaat nr. 7/1998, geconsolideerde versie

De deelstaatregering stelt op basis van het beroepsrisico van berggidsen een verordening vast om de minimale verzekeringsdekking per schadegebeurtenis te bepalen.

88.

Beheer van bijzondere ziekenhuizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 6a Tiroler Krankenanstaltengesetz — Tir KAG

Referentie in het staatsblad: Tiroler Krankenanstaltengesetz — Tir KAG, publicatieblad van de deelstaat nr. 5/1958, geconsolideerde versie

Voor het verzekeringscontract geldt het volgende:

a)

de minimale verzekeringsdekking per verzekerde gebeurtenis moet 2 miljoen EUR bedragen;

b)

de maximale aansprakelijkheid per verzekeringsperiode van één jaar mag niet lager zijn dan vijf keer de minimale verzekeringsdekking, en

c)

uitsluiting of een maximale duur van de na-aansprakelijkheid van de verzekeraar is verboden.

Burgenland:

89.

Jacht

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 64, § 65 Abs. 1 Z 2, § 71 Abs. 4 Bgld. Jagdgesetz 2004

Referentie in het staatsblad: Burgenländisches Jagdgesetz 2004, publicatieblad van de deelstaat nr. 11/2005, geconsolideerde versie

De deelstaatregering stelt een verordening vast om de minimale verzekeringsdekking per schadegebeurtenis te bepalen.

90.

Beheer van bijzondere ziekenhuizen

Wetgeving/wettelijke bepaling: § 5 Abs. 7 Z 6, § 7a Abs. 1 Z 5, § 23a, § 35 Abs. 7, § 86 Abs. 10 Bgld. Krankenanstaltengesetz 2000

Referentie in het staatsblad: Burgenländisches Krankenanstaltengesetz 2000, publicatieblad van de deelstaat nr. 52/2000, geconsolideerde versie

Voor het verzekeringscontract geldt het volgende:

a)

de minimale verzekeringsdekking per verzekerde gebeurtenis moet 2 miljoen EUR bedragen;

b)

de maximale aansprakelijkheid per verzekeringsperiode van één jaar mag niet lager zijn dan vijf keer de minimale verzekeringsdekking, en

c)

uitsluiting of een maximale duur van de na-aansprakelijkheid van de verzekeraar is verboden.

POLEN

1.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor houders van motorvoertuigen tegen schade als gevolg van het gebruik van deze voertuigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 23 van de wet van 22 mei 2003 inzake verplichte verzekering, het garantiefonds en het Poolse bureau voor motorvoertuigverzekeraars, geconsolideerde versie van de wet van 9 februari 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 473, zoals gewijzigd

§ 2.1 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

2.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor uitbaters van landbouwbedrijven

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 44 van de wet van 22 mei 2003 inzake verplichte verzekering, het garantiefonds en het Poolse bureau voor motorvoertuigverzekeraars, geconsolideerde versie van de wet van 9 februari 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 473, zoals gewijzigd

§ 2.2 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

3.

Verzekering van de agrarische bedrijfsgebouwen tegen brand en andere toevallige omstandigheden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 59 van de wet van 22 mei 2003 inzake verplichte verzekering, het garantiefonds en het Poolse bureau voor motorvoertuigverzekeraars, geconsolideerde versie van de wet van 9 februari 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 473, zoals gewijzigd

§ 2.3 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

4.

Verzekering van landbouwgewassen tegen schade als gevolg van overstroming, droogte, hagel, negatieve gevolgen van overwinterende gewassen en voorjaarsvorst

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 10c van de wet van 7 juli 2005 inzake de verzekering van landbouwgewassen en vee, geconsolideerde versie van de wet van 16 oktober 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 2047, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

5.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 8a van de wet van 26 mei 1982 inzake de advocatuur, geconsolideerde versie van de wet van 9 mei 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 1184

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

6.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor juridisch adviseurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 22, lid 7, van de wet van 6 juli 1982 inzake juridisch adviseurs, geconsolideerde versie van de wet van 15 september 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 1870

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

7.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19a van de wet van 14 februari 1991 inzake notarissen, geconsolideerde versie van de wet van 22 november 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 2291

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

8.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor belastingadviseurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 44 en 45 van de wet van 5 juli 1996 inzake belastingadvies, geconsolideerde versie van de wet van 30 januari 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 377

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

9.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 24 van de wet van 29 augustus 1997 inzake gerechtsdeurwaarders en tenuitvoerlegging, geconsolideerde versie van de wet van 14 juni 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 1309

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

10.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor octrooigemachtigden

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 16 van de wet van 11 april 2001 inzake octrooigemachtigden, geconsolideerde versie van de wet van 9 juni 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 1314

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

11.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor buitenlandse advocaten die rechtsbijstand verlenen op het grondgebied van de Republiek Polen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 11 van de wet van 5 juli 2002 inzake het verlenen van rechtsbijstand door buitenlandse advocaten op het grondgebied van de Republiek Polen, geconsolideerde versie van de wet van 26 oktober 2016

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 1874

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

12.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor herstructureringsadviseurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 17a van de wet van 15 juni 2007 inzake erkende herstructureringsadviseurs, geconsolideerde versie van de wet van 3 juni 2016

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 883

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

13.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor verzekeringsagenten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 11 van de wet van 22 mei 2003 inzake verzekeringsmakelaardij, geconsolideerde versie van de wet van 28 november 2016

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 2077

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

14.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor verzekeringsmakelaars

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 22 van de wet van 22 mei 2003 inzake verzekeringsmakelaardij, geconsolideerde versie van de wet van 28 november 2016

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 2077

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

15.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor verleners van commerciële boekhouddiensten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 76h van de wet van 29 september 1994 inzake accountancy, geconsolideerde versie van de wet van 30 januari 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 395

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

16.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor personen die bevoegd zijn jaarrekeningen te controleren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 53 van de wet van inzake externe accountants, accountantskantoren en overheidstoezicht

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 1089

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

17.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor vastgoedtaxateurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 175 van de wet van 21 augustus 1997 inzake vastgoedbeheer, geconsolideerde versie van de wet van 14 december 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 121

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

18.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor vastgoedmakelaars

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 181 van de wet van 21 augustus 1997 inzake vastgoedbeheer, geconsolideerde versie van de wet van 14 december 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 121

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

19.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor vastgoedbeheerders

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 186 van de wet van 21 augustus 1997 inzake vastgoedbeheer, geconsolideerde versie van de wet van 14 december 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 121

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

20.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers die inschrijven op contracten voor diensten op het gebied van burgerluchtvaartbeveiliging op luchthavens

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 22a van de wet van 22 augustus 1997 inzake beveiliging van personen en goederen, geconsolideerde versie van de wet van 8 november 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 2213

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

21.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor verleners van diensten voor de bescherming van personen en goederen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 21 a van de wet van 22 augustus 1997 inzake beveiliging van personen en goederen, geconsolideerde versie van de wet van 8 november 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 2213

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

22.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor verleners van detectivediensten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 24 van de wet van 6 juli 2001 inzake detectivediensten, geconsolideerde versie van de wet van 24 februari 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 556

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

23.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor therapeutische instellingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 17 in samenhang met artikel 25 van de wet van 15 april 2011 inzake therapeutische activiteiten, geconsolideerde versie van de wet van 8 december 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 160

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

24.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor artsen die therapeutische activiteiten uitoefenen in de vorm van een individuele medische praktijk

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 18 van de wet van 15 april 2011 inzake therapeutische activiteiten, geconsolideerde versie van de wet van 8 december 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 160

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

25.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor verpleegkundigen die hun beroep in het kader van de therapeutische activiteiten uitoefenen in de vorm van een individuele praktijk

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19 van de wet van 15 april 2011 inzake therapeutische activiteiten, geconsolideerde versie van de wet van 8 december 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 160

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

26.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor verpleegkundigen en verloskundigen die burgers zijn van de Europese Unie en tijdelijk en incidenteel hun beroep uitoefenen op het grondgebied van de Republiek Polen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 24 van de wet van 15 juli 2011 inzake de beroepen van verpleegkundige en verloskundige, geconsolideerde versie van de wet van 24 november 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 123

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

27.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor aanbieders van gezondheidszorgdiensten die geen therapeutische instellingen zijn

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 136b in samenhang met artikel 5, lid 41, onder b) en d), van de wet van 27 augustus 2004 inzake uit openbare middelen gefinancierde gezondheidszorgdiensten, geconsolideerde versie van de wet van 20 juli 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 123, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

28.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor instellingen die zijn erkend door de minister voor volksgezondheid en aangemelde instellingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 36 van de Geneesmiddelenwet van 20 mei 2010, geconsolideerde versie van de wet van 17 januari 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 211, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

29.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor sponsoren en klinische onderzoekers tegen schade in verband met klinische proeven met geneesmiddelen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 40 van de Geneesmiddelenwet van 20 mei 2010, geconsolideerde versie van de wet van 17 januari 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 211, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

30.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor sponsoren en klinische onderzoekers tegen schade in verband met klinische proeven

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 37b van de Geneesmiddelenwet van 6 september 2001, geconsolideerde versie van de wet van 30 oktober 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 2211, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

31.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (alternatieve vorm van financiële zekerheid — verzekering of andere financiële zekerheid, zoals een bankgarantie)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 102a van de Scheepvaartwet van 18 september 2001, geconsolideerde versie van de wet van 9 december 2015

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 66, zoals gewijzigd

a)

Naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie;

b)

naam van de scheepseigenaar en adres van zijn hoofdvestiging;

c)

type en looptijd van de verzekering;

d)

naam en adres van de hoofdvestiging van de verstrekker van de verzekering en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

Indien het verzekeringsbewijs noch in de Engelse, noch in de Franse, noch in de Spaanse taal is gesteld, omvat de tekst een vertaling in een van deze talen.

32.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor een vervoerder die het vervoer feitelijk verricht ter dekking van de aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van een passagier of het verlies of de beschadiging van zijn bagage als bedoeld in artikel 2 van bovengenoemde Verordening (EG) nr. 392/2009 (alternatieve vorm van financiële zekerheid)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 182 a van de Scheepvaartwet van 18 september 2001, geconsolideerde versie van de wet van 9 december 2015

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 66, zoals gewijzigd

a)

Naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en haven van registratie;

b)

naam en hoofdkantoor van het bedrijf van de vervoerder die het vervoer feitelijk geheel of gedeeltelijk verricht;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of een andere financiële zekerheid is gesteld, en

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere financiële zekerheid.

33.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor scheepseigenaren tegen schade door verontreiniging door bunkerolie (alternatieve vorm van financiële zekerheid)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 271a en 271b van de Scheepvaartwet van 18 september 2001, geconsolideerde versie van de wet van 9 december 2015

Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie (Bunkersverdrag 2001)

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 66, zoals gewijzigd

a)

Naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en haven van registratie;

b)

naam en adres van het hoofdkantoor van de geregistreerde eigenaar;

c)

IMO-scheepsidentificatienummer;

d)

aard en duur van de zekerheid;

e)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld;

f)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

34.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor schade ten gevolge van lekkage of lozing van olie uit schepen die olie als lading vervoeren (alternatieve vorm van financiële zekerheid)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 272 van de Scheepvaartwet van 18 september 2001, geconsolideerde versie van de wet van 9 december 2015

Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992)

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 66, zoals gewijzigd

a)

Naam en adres van het hoofdkantoor van de eigenaar;

b)

aard van de zekerheid;

c)

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of de zekerheid is gesteld;

d)

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere zekerheid.

35.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen tegen schade in verband met door hen uitgevoerde luchtvaartactiviteiten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 209, lid 1, van de Luchtvaartwet van 3 juli 2002, geconsolideerde versie van de wet van 14 juni 2018

Bijlage 7 van de verordening van de minister van Vervoer, Bouw en Maritieme Economie van 26 maart 2013 inzake ontheffing van de toepassing van bepaalde bepalingen van de Luchtvaartwet met betrekking tot sommige luchtvaartuigtypen, en tot vaststelling van de voorwaarden en eisen voor het gebruik van deze luchtvaartuigen (Staatsblad van 2013, punt 440)

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 1183

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

36.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor luchtvervoerders tegen schade ten gevolge van vertraging in het vervoer van passagiers, bagage of vracht

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 209, lid 3, van de Luchtvaartwet van 3 juli 2002, geconsolideerde versie van de wet van 14 juni 2018

Artikelen 19, 22 en 50 van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Montreal, 28 mei 1999)

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 1183

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

37.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor luchtvervoerders tegen schade bij het vervoer van post

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 209, lid 4, van de Luchtvaartwet van 3 juli 2002, geconsolideerde versie van de wet van 14 juni 2018

Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 1183

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

38.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor verleners van grondafhandelingsdiensten tegen schade in verband met door hen uitgevoerde luchtvaartactiviteiten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 209, lid 5, van de Luchtvaartwet van 3 juli 2002, geconsolideerde versie van de wet van 14 juni 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 1183

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

39.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor in het register van opleidingsinstellingen in te schrijven opleidingsactiviteiten in het kader van de opleiding van luchtvaartpersoneel met het oog op de verwerving van een getuigschrift van vakbekwaamheid (uitgezonderd FIS en AFIS)

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 95a, lid 3, van de Luchtvaartwet van 3 juli 2002, geconsolideerde versie van de wet van 14 juni 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 1183

§ 3 van de verordening van de minister van Vervoer, Bouw en Maritieme Economie van 13 augustus 2013 inzake opleidingsactiviteiten van luchtvaartpersoneel die in het register van opleidingsinstellingen moeten worden ingeschreven (Staatsblad van 2013, punt 1068)

40.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers die een vergunning aanvragen voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten met betrekking tot het vervoer van personen en goederen per spoor of het verlenen van tractiediensten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 46 van de wet van 28 maart 2003 inzake spoorwegvervoer, geconsolideerde versie van de wet van 13 oktober 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 2117, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

41.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor exploitanten van kerninstallaties tegen kernschade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 103, lid 1, van de Atoomwet van 29 november 2000, geconsolideerde versie van de wet van 23 maart 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 792

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

42.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor exploitanten van kerninstallaties tegen kernschade bij het vervoer van kernmateriaal vanuit hun kerninstallaties

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 103, lid 1, van de Atoomwet van 29 november 2000, geconsolideerde versie van de wet van 23 maart 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 792

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838) en artikel 103a, lid 2, van de Atoomwet van 29 november 2000 (Staatsblad van 2014, punt 1512, zoals gewijzigd)

43.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor organisatoren van massa-evenementen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 53 van de wet van 20 maart 2009 inzake de veiligheid van massa-evenementen, geconsolideerde versie van de wet van 26 mei 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 1160

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

44.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor makelaarshuizen tegen schade in verband met de makelaarsactiviteiten

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 98 van de wet van 29 juli 2005 inzake handel in financiële instrumenten, geconsolideerde versie van de wet van 15 september 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 1768

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

45.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor gekwalificeerde verleners van certificeringsdiensten die gekwalificeerde certificaten afgeven voor aan ontvangers van certificeringsdiensten toegebrachte schade

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 13 van de wet van 5 september 2016 inzake vertrouwensdiensten en elektronische identificatie

Aansluiting van het elektronische identificatiesysteem op het nationale knooppunt

Artikel 21b van de wet van 5 september 2016 inzake vertrouwensdiensten en elektronische identificatie

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 1579, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

46.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor instellingen die bevoegd zijn energieprestatiecertificaten af te geven

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 20 van de wet van 29 augustus 2014 inzake de energieprestatie van gebouwen, geconsolideerde versie van de wet van 7 juli 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 1498, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

47.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor certificeringsinstellingen, inspectie-instellingen en laboratoria

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19 van de wet van 30 augustus 2002 inzake compatibiliteitsbeoordeling, geconsolideerde versie van de wet van 9 juni 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 1226, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

48.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor architecten en civiel ingenieurs

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 6 van de wet van 15 december 2000 inzake professioneel zelfbestuur voor architecten en civiel ingenieurs, geconsolideerde versie van de wet van 29 september 2016

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2016, punt 1725

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

49.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor instellingen die bevoegd zijn technische controles van commerciële jachten uit te voeren

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 26 van de wet van 18 augustus 2011 inzake maritieme veiligheid, geconsolideerde versie van de wet van 8 december 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 181

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

50.

Persoonlijke ongevallenverzekering en wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van commerciële jachten anders dan jachten die tegen betaling beschikbaar zijn zonder bemanning

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 110 van de wet van 18 augustus 2011 inzake maritieme veiligheid, geconsolideerde versie van de wet van 8 december 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 181

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

51.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor brandbeveiligingsdeskundigen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 11 m van de wet van 24 augustus 1991 inzake brandbeveiliging, geconsolideerde versie van de wet van 6 maart 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 620

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

52.

Verzekering voor leden van de vrijwillige brandweer en de jeugdbrandweer

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 32, lid 3, van de wet van 24 augustus 1991 inzake brandbeveiliging, geconsolideerde versie van de wet van 6 maart 2018

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2018, punt 620

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

53.

Verzekering voor touroperators en reisbemiddelaars die in geval van insolvabiliteit voorziet in terugbetaling van reeds voldane bedragen en repatriëring van de consument

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 7 van de wet van 24 november 2017 inzake toeristische activiteiten en aanverwante toeristische diensten

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 2361, zoals gewijzigd

Verordening van de minister van Sport en Toerisme van 30 december 2017 inzake modelcontracten voor een geblokkeerde toeristenrekening, bankgarantieformulieren, garantieverzekering en verzekeringscontracten voor reizigers (Staatsblad van 2017, punt 2497)

54.

Verplichte verzekering voor betalingsdienstaanbieders die is vereist met betrekking tot betalingstransacties in het kader van het betalingsdienstencontract

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 125 van de wet van 19 augustus 2011 inzake betalingsdiensten, geconsolideerde versie van de wet van 28 september 2017

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 2003, zoals gewijzigd

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

55.

Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor hypotheekmakelaars tegen schade in verband met hypotheekbemiddelings- en bank- of verzekeringsgarantieovereenkomsten in geval van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het niet betrachten van de nodige zorgvuldigheid in verband met de uitvoering van deze activiteit

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 55 van de wet van 23 maart 2017 inzake hypotheken en toezicht op hypotheekmakelaars en -agenten

Referentie in het staatsblad: Staatsblad van 2017, punt 819

§ 2.4 van de verordening van de minister van Financiën van 13 juli 2012 inzake de vorm en reikwijdte van het document waarin het sluiten van het contract voor verplichte verzekering wordt bevestigd (Staatsblad van 2012, punt 838)

PORTUGAL

1.

Motorvoertuigverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wetsbesluit nr. 291/2007 van 21 augustus, zoals gewijzigd bij wetsbesluit nr. 153/2008 van 6 augustus, in het bijzonder de artikelen 4, 28 en 29

Verordening 4/2008--R van 19 maart.

Het voorlopige certificaat bevat alle gegevens van het internationale verzekeringscertificaat, behalve het polisnummer wanneer dat nummer nog niet is toegekend.

Het certificaat van wettelijke aansprakelijkheid van de garageverzekering en van de bestuurdersverzekering bevat de naam van de verzekeringsonderneming, de naam en het adres van de verzekeringnemer, het nummer van het certificaat, de geldigheidsperiode, de categorie van de voertuigen waarvoor de verzekering dekking biedt, het maximumbedrag van de wettelijkeaansprakelijkheidsgarantie en het polisnummer. Het voorlopige certificaat bevat dezelfde gegevens, behalve het polisnummer wanneer dat nummer nog niet is toegekend.

Het certificaat van wettelijke aansprakelijkheid van de garageverzekering bevat bovendien een beschrijving van de beroepswerkzaamheden van de verzekeringnemer en, indien overeengekomen door de ondertekenaren, het nummer van de rijbewijzen waarvoor dekking wordt verleend.

Het certificaat van wettelijke aansprakelijkheid voor de bestuurdersverzekering bevat daarnaast het nummer van het rijbewijs waarvoor dekking wordt verleend.

Het ontvangstbewijs bevat dezelfde gegevens als het internationale verzekeringscertificaat.

2.

Eigenaren van schepen met een brutotonnage van minder dan 300 die de nationale vlag voeren en op weg zijn naar een nationale haven of ankerplaats onafhankelijk van de gevoerde vlag of die de territoriale zee van Portugal binnenvaren — verzekering tegen maritieme vorderingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 4 en 5 van het verzekeringskader van scheepseigenaren voor maritieme rechten, goedgekeurd bij wetsbesluit nr. 50/2012 van 2 maart

Referentie in het staatsblad: Wetsbesluit nr. 50/2012 van 2 maart, in werking getreden op 3 maart 2012

Het bestaan van de verzekering wordt aangetoond met een of meer door de respectieve verzekeraar afgegeven certificaten, die altijd aan boord van het schip blijven.

De door de verzekeraar afgegeven certificaten bevatten de volgende gegevens:

naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie;

naam van de eigenaar en adres van zijn hoofdkantoor;

type en looptijd van de verzekering;

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar en, in voorkomend geval, het adres van de vestiging waar de verzekering is gesloten.

De certificaten die worden afgegeven aan schepen die onder nationale vlag varen, zijn in de Portugese en de Engelse taal gesteld. Voor schepen die niet onder nationale vlag varen, is ten minste de Engelse, Franse of Spaanse taal vereist.

In geval van schepen die onder nationale vlag varen, wordt een kopie van het afgegeven of gewijzigde certificaat door de eigenaar van het schip of door de rederij naar het directoraat-generaal voor Natuurlijke Hulpbronnen, Veiligheid en Maritieme Diensten (DGRM) gezonden.

ROEMENIË

1.

Verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor aan derden toegebrachte schade als gevolg van motorvoertuig- en tramongevallen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet nr. 132/2017 inzake verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor aan derden toegebrachte schade als gevolg van motorvoertuig- en tramongevallen

Artikel 3: verplichting om een verzekering tegen motorvoertuig- en tramongevallen af te sluiten

In werking met ingang van 12 juli 2017

Referentie in het staatsblad: Roemeens Staatsblad nr. 431 van 12 juni 2017

a)

Identificatiegegevens en contactgegevens van de WA-verzekeraar;

b)

identificatiegegevens en contactgegevens van de verzekerde, d.w.z. de eigenaar en/of de gebruiker;

c)

identificatiegegevens en contactgegevens van de tussenpersoon voor de WA-verzekering;

d)

identificatie en technische gegevens van het verzekerde motorvoertuig;

e)

persoonsgegevens van de aangegeven bestuurders;

f)

geldigheidsperiode en afsluitdatum van de WA-verzekering;

g)

bonus-malusklasse;

h)

verzekeringspremie;

i)

tarief voor directe verrekening, wanneer de verzekerde voor deze clausule heeft gekozen;

j)

aantal termijnen, het bedrag en de vervaldata van de termijnen;

k)

maximale vergoedingen;

l)

contractuele voorwaarden voor de WA-verzekering;

m)

voorwaarden voor directe verrekening, in voorkomend geval;

n)

bepaling volgens welke de benadeelde partij haar voertuig overeenkomstig de wetgeving kan laten repareren door een reparatiewerkplaats zonder enige restrictie of beperking van de WA-verzekeraar of de reparatiewerkplaats die zijn keuze kan beïnvloeden.

2.

Verplichte woningverzekering tegen aardbevingen, aardverschuivingen en overstromingen

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet nr. 260/2008 inzake verplichte woningverzekering tegen aardbevingen, aardverschuivingen en overstromingen, artikel 3.

Besluit nr. 6/87/2011 van de voorzitter van de Commissie voor verzekeringstoezicht en de minister van Administratie en Binnenlandse Zaken tot goedkeuring van de voorschriften tot uitvoering van Wet nr. 260/2008 inzake verplichte woningverzekering tegen aardbevingen, aardverschuivingen en overstromingen, gepubliceerd in het Roemeense Staatsblad, deel I, nr. 315 van 6 mei 2011, is uitgevaardigd in 2011. Overeenkomstig noodverordening nr. 96/2012 van de regering tot vaststelling van bepaalde reorganisatiemaatregelen binnen de centrale overheidsdienst en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen, goedgekeurd zoals gewijzigd en aangevuld door Wet nr. 71/2013, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, is het ministerie van Administratie en Binnenlandse Zaken vervangen door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Openbaar Bestuur — in geval van het domein “openbaar bestuur” — en door het ministerie van Binnenlandse Zaken — in geval van het domein “binnenlandse zaken”.

Referentie in het staatsblad: In werking getreden op 10 maart 2009. De consolidatie van 21 januari 2016 is gebaseerd op de publicatie in het Roemeense Staatsblad, deel I, nr. 635 van 15 oktober 2013 en omvat de bij Wet 191/2015 aangebrachte wijzigingen; de laatste wijziging is aangebracht op 19 november 2015.

De polis voor de verplichte woningverzekering moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

a)

naam en kantooradres/woonplaats van de partijen;

b)

naam van de begunstigde;

c)

soort woning en adres van de woning;

d)

verplicht verzekerd bedrag;

e)

verplichte premie en betalingstermijnen daarvoor;

f)

geldigheidstermijn van het verzekeringscontract;

g)

nummer en titel van het wetgevingsbesluit op basis waarvan de polis is afgegeven, en het nummer en de datum van publicatie in het Roemeense Staatsblad, deel I.

SLOVENIË

1.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake de ratificatie van het protocol bij het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)

Referentie in het staatsblad: Uradni list RS (Staatsblad van de Republiek Slovenië; UL RS) — Internationale Verdragen, nr. 14/13

Op 5 juli 1978 is in Genève een protocol bij het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg overeengekomen, waarbij de rekeneenheid voor schadevergoeding — berekend per ontbrekend kilogram brutogewicht — werd gewijzigd. Overeenkomstig het CMR-verdrag werd de vergoeding voor verlies per ontbrekend kilogram brutogewicht beperkt tot 25 goudfranken (10/31 gram goud van een gehalte van 900/1000 fijn). Het protocol bepaalt dat de vergoeding niet meer mag bedragen dan 8,33 rekeneenheden. De rekeneenheid is de SDR (Special Drawing Right — bijzonder trekkingsrecht), zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds.

2.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 66b

Referentie in het staatsblad: Scheepvaartwet (UL RS, nrs. 62/16 — officiële geconsolideerde versie, 41/17, 21/18 — ZNOrg en 31/18 — ZPVZRZECEP)

Het bestaan van de in het voorgaande lid bedoelde verzekering wordt aangetoond met een door de verzekeringsmaatschappij afgegeven certificaat dat de volgende gegevens bevat:

a)

naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie;

b)

naam van de scheepseigenaar en adres van zijn hoofdvestiging;

c)

type en looptijd van de verzekering;

d)

naam en adres van de hoofdvestiging van de verzekeraar en het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

3.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 67

Referentie in het staatsblad: Scheepvaartwet (UL RS, nrs. 62/16 — officiële geconsolideerde versie, 41/17, 21/18 — ZNOrg en 31/18 — ZPVZRZECEP)

Certificaat overeenkomstig het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie

Certificaat overeenkomstig het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

4.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 125a

Referentie in het staatsblad: Scheepvaartwet (UL RS, nrs. 62/16 — officiële geconsolideerde versie, 41/17, 21/18 — ZNOrg en 31/18 — ZPVZRZECEP)

Het bestaan van de in het voorgaande lid bedoelde verzekering wordt aangetoond met een door de verzekeringsmaatschappij afgegeven certificaat dat de volgende gegevens bevat:

a)

naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie;

b)

naam van de scheepseigenaar en adres van zijn hoofdvestiging;

c)

type en looptijd van de verzekering;

d)

naam en adres van de hoofdvestiging van de verzekeraar en het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

5.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 128

Referentie in het staatsblad: Scheepvaartwet (UL RS, nrs. 62/16 — officiële geconsolideerde versie, 41/17, 21/18 — ZNOrg en 31/18 — ZPVZRZECEP)

Certificaat overeenkomstig het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie

Certificaat overeenkomstig het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

Certificaat overeenkomstig het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, zoals gewijzigd door het protocol van 2002

6.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 4

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor passagiers, bagage, vracht en derden. De verzekerde risico’s omvatten oorlogshandelingen, terrorisme, kaping, sabotage, wederrechtelijk beslag op luchtvaartuigen en ongeregeldheden.

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor passagiers, bagage en vracht

Artikel 6

Minimumbedragen:

Aansprakelijkheid voor passagiers — 250 000 SDR per passagier

Aansprakelijkheid voor bagage (bij commerciële activiteiten) — 1 131 SDR per passagier

Aansprakelijkheid voor vracht (bij commerciële activiteiten) — 19 SDR per kilogram

Verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering

Artikel 7

Minimumbedragen:

Voor ongevallen per luchtvaartuig:

MTOM < 500 kg 0,75 miljoen SDR

MTOM < 1 000 kg 1,5 miljoen SDR

MTOM < 2 700 kg 3 miljoen SDR

MTOM < 6 000 kg 7 miljoen SDR

MTOM < 12 000 kg 18 miljoen SDR

MTOM < 25 000 kg 80 miljoen SDR

MTOM < 50 000 kg 150 miljoen SDR

MTOM < 200 000 kg 300 miljoen SDR

MTOM < 500 000 kg 500 miljoen SDR

MTOM ≥ 500 000 kg 700 miljoen SDR

Voor oorlogs- of terreurdekking kan ook een limiet voor de totale vergoeding worden vastgesteld die gelijk is aan het hierboven vermelde passende bedrag.

7.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 214

Referentie in het staatsblad: Luchtvaartwet — ZLet (UL RS, nrs. 81/10 — officiële geconsolideerde versie en 46/16)

Verplichte invaliditeits- en ongevallenverzekering voor piloten en grondpersoneel, luchtvaartinspecteurs, en inspecteurs die in dienst zijn van het agentschap

8.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2

Referentie in het staatsblad: Besluit inzake het bedrag van de verzekerde som (UL RS, nrs. 5/02, 79/06) — overeenkomstig ZLet

Bedrag van de verzekerde som

Minimumbedragen:

Per werknemer:

bij overlijden als gevolg van een ongeval — 2 miljoen SIT

bij invaliditeit — 4 miljoen SIT

9.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikelen 130-144

Artikel 130

(aansprakelijkheid van de eigenaar van een luchtvaartuig)

Artikel 131

(aansprakelijkheid van de huurder van een luchtvaartuig, de gecontracteerde vervoerder en de feitelijke vervoerder)

Artikel 132

(aansprakelijkheid van de charteraar met vaste charterperiode en de partij die speciale luchtvaartdiensten bestelt)

Artikel 133

(uitsluiting van aansprakelijkheid)

Artikel 134

(gedeelde verantwoordelijkheid)

Artikel 135

(niet-betrachten van de nodige zorgvuldigheid om te voorkomen dat een luchtvaartuig voor onwettige doeleinden wordt gebruikt)

Artikel 136

(schade veroorzaakt door gemachtigde exploitanten van de benadeelde partij die hun bevoegdheid hebben overschreden)

Artikel 137

(hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt door meerdere luchtvaartuigen)

Artikel 138

(beperking van de aansprakelijkheid)

Artikel 139

(onbeperkte aansprakelijkheid)

Artikel 140

(beperking van de aansprakelijkheid per gebeurtenis)

Artikel 141

(schadevergoeding)

Artikel 142

(verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering)

Artikel 143

(toepassing van bepalingen inzake beperkte aansprakelijkheid voor buitenlandse luchtvaartuigen)

Artikel 144

(binnenlandse staatsluchtvaartuigen en andere luchtvaartuigen die eigendom zijn van de Republiek Slovenië en buitenlandse staatsluchtvaartuigen)

Artikel 145

(onderwerp van verzekering)

Artikel 146

(verzekeraar)

Artikel 147

(uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk)

Artikel 148

(reikwijdte van de luchtvaartuigverzekering)

Artikel 149

(onderwerp van verzekering)

Artikel 150

(overeengekomen waarde)

Artikel 151

(werkelijke waarde)

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de eigenaar of huurder van een luchtvaartuig tegen aan derden toegebrachte schade (veroorzaakt door een luchtvaartuig op de grond)

Minimumbedragen:

Minimale verzekerde bedragen vastgesteld in Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad (artikel 7), zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 285/2010 van de Commissie

Artikel 152

(vrijgave van beschadigde verzekerde voorwerpen)

Artikel 153

(reisverzekering)

Vrachtverzekering, verzekeringskosten, verwachte winsten, pandrechten op luchtvaartuigen en andere rechten en materiële voordelen die bestaan of redelijkerwijs te verwachten zijn met betrekking tot luchtvervoer en die in geld kunnen worden uitgedrukt

Artikel 154

(gevolgen van het niet veilig kunnen vliegen van een vliegtuig)

Artikel 155

(geografische beperkingen)

Artikel 156

(uitbreiding van de dekking voor de periode waarin dringende reparaties worden uitgevoerd)

Artikel 157

(gedeeltelijk schadeherstel)

Artikel 158

(vermiste luchtvaartuigen)

Artikel 159

(aansprakelijkheidsverzekering)

Artikel 160

(verplichte luchtvaartuigverzekering)

Artikel 161

(mutatis mutandis toepassing van bepalingen in maritieme verzekeringscontracten)

Referentie in het staatsblad: Verplichtingen en zakelijke rechten in de Luchtvaartnavigatiewet — ZOSRL (UL RS, nrs. 12/00, 67/02 — ZOZP-A, 92/07, 9/11)

Minimumbedrag:

De overeengekomen waarde of marktwaarde van het verzekerde voorwerp bij aanvang van de verzekering is van toepassing. De bepalingen van de ZOSRL (Verplichtingen en zakelijke rechten in de Luchtvaartnavigatiewet) en de ZOZP (Wet inzake verplichte motorvoertuigenverzekering) zijn van toepassing.

10.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 19 (aansprakelijkheid en verzekeringsdekking)

Referentie in het staatsblad: Wet inzake de verlening van luchtvaartnavigatiediensten — ZZNSZP (UL RS 101/03, 110/05, 79/06 — Zlet-A, 109/09, 62/10 — Zlet-C, 18/11 — ZUKN-A)

Overheidsbesluit tot vaststelling van het bedrag van de verzekerde som voor de aansprakelijkheidsverzekering tegen aan derden toegebrachte schade tijdens de verlening van luchtverkeersdiensten, luchtvaartinformatiediensten en luchtvaarttelecommunicatiediensten, nr. 40100-4/2007/3 van 27 september 2007

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor overheidsbedrijven tegen aan derden toegebrachte schade met betrekking tot de verlening van luchtvaartnavigatiediensten (luchtverkeersdiensten (ATS), luchtinformatiediensten (AIS), diensten voor communicatie/navigatie/bewaking (CNS), meteorologische diensten, luchtzoek- en reddingsdiensten)

Minimumbedragen:

150 000 EUR

11.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake elektronische handel en elektronische handtekeningen (ZEPEP)

Referentie in het staatsblad: UL RS, nrs. 98/04 — officiële geconsolideerde versie, 61/06 — ZEPT en 46/14

Artikel 34 (De certificeringsinstantie die gekwalificeerde certificaten afgeeft, moet haar eigen aansprakelijkheid verzekeren. Het minimumbedrag van de verzekerde som wordt bij decreet van de regering van de Republiek Slovenië geregeld)

12.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Bouwwet (GZ) Artikel 14

Referentie in het staatsblad: UL RS, nrs. 61/2017 en 72/17 — correctie.

Artikel 34 (De certificeringsinstantie die gekwalificeerde certificaten afgeeft, moet haar eigen aansprakelijkheid verzekeren. Het minimumbedrag van de verzekerde som wordt bij decreet van de regering van de Republiek Slovenië geregeld) en

Artikel 14

13.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake de werkzaamheden van architecten en civiel ingenieurs (ZAID) Artikelen 14 en 15

Referentie in het staatsblad: UL RS, nr. 61/2017

Beroepsactiviteiten van erkende architecten en ingenieurs kunnen worden uitgevoerd door een marktdeelnemer die tegen aansprakelijkheid voor schade is verzekerd overeenkomstig artikel 15 ZAID.

14.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake vastgoedmakelaardij — ZNPosr, artikel 6

Referentie in het staatsblad: UL RS, nrs. 42/03, 21/06 — beslissing van het Grondwettelijk Hof, 47/06, 50/06 — ZMVN, 49/11

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor vastgoedondernemingen tegen schade die de opdrachtgever of een derde kan lijden door schending van een vastgoedbemiddelingsovereenkomst op het grondgebied van de Republiek Slovenië voor een verzekerd bedrag van ten minste 150 000 EUR per individueel verzekeringsgeval of ten minste 350 000 EUR voor alle verzekeringsgevallen in een bepaald jaar.

15.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Decreet inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, artikel 36 (financiële zekerheid)

Referentie in het staatsblad: Uradni list RS, št. 55/15 in 47/16

Afgegeven financiële zekerheid of bankgarantie

16.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake milieubescherming (Zakon o varstvu okolja) en Decreet inzake het storten van afvalstoffen (Uredba o odlagališčih odpadkov), artikel 42

Referentie in het staatsblad: UL RS, nrs. 39/06 — officiële geconsolideerde versie, 49/06 — ZMetD, 66/06 — beslissing van het Grondwettelijk Hof, 33/07 — ZPNačrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ en 21/18 — ZNOrg; en UL RS, nrs. 10/14, 54/15, 36/16 en 37/18).

Inhoud van het certificaat:

naam en voornaam en adres of handelsnaam en statutaire zetel van de exploitant van de stortplaats;

soort financiële garantie;

jaarlijks bedrag van de financiële garantie;

periode waarvoor de financiële garantie is verstrekt;

vervaldatum van de financiële garantie;

voorwaarden voor inning;

verstrekker van de financiële garantie;

begunstigde van de financiële garantie.

17.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake schoorsteenveegdiensten (ZDimS) Artikel 7

Referentie in het staatsblad: UL RS, nr. 68/16

Een van de voorwaarden voor verlening van een schoorsteenveegvergunning aan een schoorsteenveegbedrijf is dat aangetoond wordt dat het bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de wet heeft afgesloten. Alvorens met de dienstverlening te beginnen en voor de gehele duur van de dienstverlening moet een schoorsteenveegbedrijf een verzekering hebben afgesloten tegen zijn aansprakelijkheid voor schade die afnemers van schoorsteenveegdiensten en derden kunnen lijden in verband met het verrichten van deze diensten. De verzekering moet dekking bieden voor de aansprakelijkheid van het schoorsteenveegbedrijf voor de handelingen van alle schoorsteenvegers die voor het schoorsteenveegbedrijf schoorsteenveegdiensten verlenen op basis van een arbeidscontract of een andere wettelijk vastgestelde rechtsgrondslag.

Het in het verzekeringscontract bepaalde bedrag van de jaarlijkse verzekerde som mag niet lager zijn dan 150 000 EUR.

18.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften inzake de voorwaarden waaraan aanbieders van vaccinatie van vossen moeten voldoen om voor een vergunning in aanmerking te komen Artikel 14

Referentie in het staatsblad: UL RS, nr. 80/07

Verplichte verzekering voor aanbieders van vaccinatie van vossen voor schadegevallen in verband met het verrichten van de in deze voorschriften bedoelde openbare dienst.

Er is een verzekeringscertificaat vereist.

19.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften inzake betrekkingen in particuliere veterinaire praktijken Artikel 6

Referentie in het staatsblad: UL RS, nr. 26/97

Verplichte veterinaire verzekering voor:

aansprakelijkheid;

beroepsfouten.

20.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften inzake het opwekken van lawines Artikelen 5 en 10

UL RS, nrs. 70/04 en 20/07

Het beschermings- en reddingsplan bij het opwekken van een lawine moet documenten bevatten over de levensverzekering van leden van het lawineopwekkingsteam.

Verplichte verzekering voor leden van lawineopwekkingsteams:

ongevallenverzekering voor aan derden toegebrachte schade

21.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Defensiewet — ZObr

Referentie in het staatsblad: UL RS datum: 23.9.2004, nr. 103, bladzijden 12498 en 12499

Artikel 98b (lid 1)

Artikel 98c (lid 3)

Artikel 98d (lid 5)

22.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake militaire dienst in het Sloveense leger — ZSSloV

Referentie in het staatsblad: UL RS datum: 30.7.2007, nr. 68, bladzijde 9635

Artikel 76 (lid 5)

23.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Decreet inzake hulppolitie Artikel 18

UL RS, nr. 1/18, (4.1.2018), bladzijde 5 (artikel 18)

Ongevallenverzekering hulppolitie

24.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften inzake technische en veiligheidseisen, formulieren en registers van explosieven en pyrotechnische artikelen — overeenkomstig ZEPI (UL RS, nr. 35/15)

Referentie in het staatsblad: UL RS, nr. 35/15

Artikel 8

De conformiteitsbeoordelingsinstantie sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor verrichte werkzaamheden, tenzij zij op basis van een wet door de staat is verzekerd.

25.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften inzake medische hulpmiddelen — overeenkomstig de ZMedPri, artikel 16, artikel 18

Referentie in het staatsblad: (UL RS 37/10, 66/12)

Onderwerp van verzekering van de aangemelde instelling:

dekkingsgebied;

verzekerd bedrag;

dekkingsperiode.

Onderwerp van verzekering

dekkingsgebied;

verzekerd bedrag;

dekkingsperiode.

26.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Geneesmiddelenwet — ZZdr-2

Artikelen 36 en 77

Referentie in het staatsblad: (UL RS, nr. 17/14)

Onderwerp van verzekering: klinische proef

dekkingsgebied;

verzekerd bedrag;

dekkingsperiode.

27.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Voorschriften inzake klinische proeven met geneesmiddelen — overeenkomstig ZZdr-1

Artikel 8, artikel 11

Referentie in het staatsblad: (UL RS, nrs. 54/06, 17/14 — ZZdr-2)

Onderwerp van verzekering: klinische proef

dekkingsgebied;

verzekerd bedrag;

dekkingsperiode.

28.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Notariswet, artikel 14

Referentie in het staatsblad: (Uradni list RS, št. 2/07 — uradno prečiščeno besedilo, 33/07 — ZSReg-B, 45/08 in 91/13)

Besluit inzake het laagste verzekerde bedrag

Staatsblad RS, nr. 80/94

Aangenomen: 15.12.1994

In werking getreden: 24.12.1994

Referentie in het staatsblad: Notariswet (Zakon o notariatu)

Staatsblad RS, nr. 2/07 — geconsolideerde versie, 33/07 — ZSReg-B, 45/08 en 91/13

Aangenomen: 20.12.2006

Datum van publicatie: 10.3.1994

In werking getreden: 9.1.2007

Bladzijde: 124

Verzekeringspolis voor schadeaansprakelijkheid ten bedrage van ten minste 200 000 EUR.

29.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet tot wijziging van de Advocatenwet (ZOdv — C)

Staatsblad RS, nr. 35/2009

Aangenomen: 27.3.2009

In werking getreden: 6.5.2009

Artikel 9

Referentie in het staatsblad: Advocatenwet (Zakon o odvetništvu)

Staatsblad RS, nr. 18/93, 24/96 — Odl. US, 24/01, 111/05 — Odl. US, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 — odl. US, 46/16

Aangenomen: 25.3.1993

Datum van publicatie: 9.4.1993

In werking getreden: 24.4.1993

Bladzijde: 828

De Sloveense orde van advocaten verzekert advocaten tegen aansprakelijkheid voor schade die de cliënt kan lijden in verband met de beroepsuitoefening door de advocaat. De verzekering dekt schade die voortvloeit uit grove nalatigheid, fouten of tekortkomingen bij de vervulling van de beroepsplichten door advocaten en hun medewerkers.

De verzekeringspremie wordt betaald uit de verzekeringsbijdrage die de advocaat aan de Sloveense orde van advocaten betaalt.

Verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht een verzekeringscontract af te sluiten overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

30.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet tot wijziging van de Advocatenwet (ZOdv — A)

Staatsblad RS, nr. 24/2001

Aangenomen: 22.3.2001

In werking getreden: 5.4.2001

Artikel 34 B

Referentie in het staatsblad: Advocatenwet (Zakon o odvetništvu)

Staatsblad RS, nr. 18/93, 24/96 — Odl. US, 24/01, 111/05 — Odl. US, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 — odl. US, 46/16

Aangenomen: 25.3.1993

Datum van publicatie: 9.4.1993

In werking getreden: 24.4.1993

Bladzijde: 828

Als een advocaat uit een ander EU-land in Slovenië de advocatuur wil uitoefenen onder zijn oorspronkelijke beroepstitel, moet hij alvorens in het register van buitenlandse advocaten te worden ingeschreven een certificaat van beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade in het kader van de uitoefening van zijn beroep overleggen. Hij kan geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de verzekeringsplicht van artikel 9, wanneer hij in het land van herkomst al voor aansprakelijkheid is verzekerd.

31.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake rechtsbijstand (Zakon o brezplačni pravni pomoči),

Staatsblad RS, nr. 48/01

Aangenomen: 31.5.2001

In werking getreden: 11.9.2001

Artikel 29

Referentie in het staatsblad: Wet inzake rechtsbijstand (Zakon o brezplačni pravni pomoči)

Staatsblad RS, nr. 50/04 — geconsolideerde versie, 23/08, 15/14 — odl. US en 19/15

Aangenomen: 31.5.2001

Datum van publicatie: 13.6.2001

In werking getreden: 11.9.2001

Bladzijde: 5229

Verzekeringspolis voor schadeaansprakelijkheid ten bedrage van ten minste 50 000 EUR per jaar

32.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Garantie voor aansprakelijkheid van de organisator in geval van liquiditeitsproblemen

Artikel 32 van de Wet inzake bevordering van de toeristische ontwikkeling (inwerkingtreding: 15.3.2018) en artikel 3 van de Voorschriften inzake vergunningverlening voor het organiseren en verkopen van pakketreizen (inwerkingtreding: 23.6.2018)

Referentie in het staatsblad: Wet inzake bevordering van de toeristische ontwikkeling (ZSRT-1) (UL RS, nr. 13/18, 28.2.2018)

Voorschriften inzake vergunningverlening voor het organiseren en verkopen van pakketreizen (UL RS, nr. 39/18, 8.6.2018)

Wet inzake consumentenbescherming (ZVPot) (UL RS, nrs. 98/04 — officiële geconsolideerde versie, 114/06 — ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 — ZKolT en 31/18, nieuwe ZVPot-H gepubliceerd op 4.5.2018)

Decreet inzake de door de reisorganisator en aanbieders van gekoppelde reisarrangementen verstrekte garantie ter dekking van liquiditeitsproblemen (UL RS, nr. 52/18, 27.7.2018)

De inhoud is geregeld in de artikelen 58 en 58a van de Wet inzake consumentenbescherming (ZVPot) (artikelen 21 en 22 van de nieuwe ZVPot-H die op 19.5.2018 in werking is getreden) en in het decreet inzake de door de reisorganisator en aanbieders van gekoppelde reisarrangementen verstrekte garantie ter dekking van liquiditeitsproblemen (inwerkingtreding: 1.1.2019)

Artikel 31 ZSRT-1

33.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake verplichte wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (ZOZP)

Artikelen 9-14

Artikelen 15-29a

Artikelen 33a-33d

Artikelen 30-33

Referentie in het staatsblad: (UL RS, nrs. 93/07 — officiële geconsolideerde versie, 40/12 — ZUJF, 33/16 — PZ en 41/17 — PZ-G)

De verzekeringspolis, waarin tevens de inhoud van de verzekering wordt vermeld, is het bewijs dat de verzekering is afgesloten. Het verzekeringscertificaat bevat alle wezenlijke elementen van het verzekeringscontract.

Het verzekeringscontract (artikel 83 van de Verzekeringswet (ZZavar) (UL RS, nr. 93/15)) bevat bepalingen over ten minste:

1)

de handelsnaam, de rechtsvorm, de statutaire zetel en het adres van de verzekeringsonderneming en de vestiging via welke het verzekeringscontract is afgesloten;

2)

gebeurtenissen waarvoor de verzekeringsonderneming op grond van het verzekeringscontract aansprakelijk is en gevallen waarin om specifieke redenen de aansprakelijkheid van de verzekeringsonderneming wordt uitgesloten;

3)

de wijze van nakoming, de reikwijdte, eventuele garanties en de looptijd van de verplichtingen van de verzekeringsonderneming;

4)

definitie en betaling van de premie en rechtsgevolgen van niet-betaling;

5)

looptijd van het verzekeringscontract en specifiek:

of en hoe de looptijd stilzwijgend wordt verlengd,

of, hoe en wanneer het verzekeringscontract kan worden beëindigd of geheel of gedeeltelijk vernietigd en welke verplichtingen de verzekeringsonderneming in dergelijke gevallen heeft;

6)

verlies van vorderingen op grond van het verzekeringscontract in geval van niet-nakoming van termijnen.

34.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Verzekeringswet (ZZavar)

Artikel 551

Artikel 568

Referentie in het staatsblad: (UL RS, nr. 93/2015, 9/19)

Het verzekeringscontract (artikel 83 van de Verzekeringswet (ZZavar) (UL RS, nr. 93/15)) bevat bepalingen over ten minste

1)

de handelsnaam, de rechtsvorm, de statutaire zetel en het adres van de verzekeringsonderneming en de vestiging via welke het verzekeringscontract is afgesloten;

2)

gebeurtenissen waarvoor de verzekeringsonderneming op grond van het verzekeringscontract aansprakelijk is en gevallen waarin om specifieke redenen de aansprakelijkheid van de verzekeringsonderneming wordt uitgesloten;

3)

de wijze van nakoming, de reikwijdte, eventuele garanties en de looptijd van de verplichtingen van de verzekeringsonderneming;

4)

definitie en betaling van de premie en rechtsgevolgen van niet-betaling;

5)

looptijd van het verzekeringscontract en specifiek:

of en hoe de looptijd stilzwijgend wordt verlengd,

of, hoe en wanneer het verzekeringscontract kan worden beëindigd of geheel of gedeeltelijk vernietigd en welke verplichtingen de verzekeringsonderneming in dergelijke gevallen heeft;

6)

verlies van vorderingen op grond van het verzekeringscontract in geval van niet-nakoming van termijnen.

35.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake accountantscontrole, artikelen 67 en 69

Referentie in het staatsblad: (UL RS, nr. 65/08, 63/13 en 84/18)

Een accountantskantoor sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor schade die aan een gecontroleerde rechtspersoon of aan een derde persoon wordt toegebracht door schending van de auditovereenkomst of de auditregels.

De aanvraag voor de afgifte van een vergunning voor het verlenen van auditdiensten door het accountantskantoor gaat vergezeld van bewijs van de aansprakelijkheidsverzekering en betaling van de verzekeringspremie.

36.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Wet inzake motorvoertuigen (Uradni list RS, št. 75/17)

Artikelen 30, 55 en 56

Gegevens over de eigenaar/houder van het voertuig (naam en voornaam, adres, EMŠO-nummer),

gegevens over het voertuig (producent, handelsbenaming, VIN),

naam van de verzekeringsmaatschappij,

gegevens over het verzekeringsdocument (nummer, geldigheidsdatum).

Bij voertuigen voor het openbaar vervoer zijn er gegevens voor twee verzekeringsdocumenten.

Gegevens over de maatschappij (naam, adres),

naam van de verzekeringsmaatschappij,

gegevens over het verzekeringsdocument (nummer, geldigheidsdatum, verzekerd bedrag).

37.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 8 van de Wet inzake aansprakelijkheid voor kernschade, die op 4 april 2011 in werking is getreden

Referentie in het staatsblad: Gepubliceerd op 4 oktober 2010 in het Staatsblad van de Republiek Slovenië, nr. 77/2010; bladzijde 11277

Alleen voor aansprakelijkheid tijdens het vervoer van nucleaire stoffen wordt in het eerste lid van artikel 6 van de Wet inzake aansprakelijkheid voor kernschade verwezen naar de toepassing van artikel 4 van het Verdrag van Parijs (Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982), waarin het volgende wordt bepaald:

Op het certificaat worden de naam en het adres van die exploitant en het bedrag, het soort en de duur van de zekerheid vermeld. Deze gegevens mogen niet worden betwist door de persoon door wie of namens wie het certificaat is afgegeven. Op het certificaat worden ook de nucleaire stoffen en het vervoer vermeld waarop de zekerheid van toepassing is en er wordt een verklaring van de bevoegde overheidsinstantie in opgenomen dat de genoemde persoon een exploitant in de zin van dit verdrag is.

SLOWAKIJE

1.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 8, artikel 9, artikel 10

Wet nr. 170/2018 inzake pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en bepaalde voorwaarden voor het uitoefenen van toeristische activiteiten en tot wijziging van bepaalde wetten (reisbureaus kunnen een verzekeringscontract of een bankgarantie afsluiten)

In werking getreden: 1 januari 2019

De verzekeringsdekking moet ten minste 30 % van de geplande jaarlijkse inkomsten bedragen.

2.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 9 Wet nr. 382/2004 inzake deskundigen, tolken en vertalers en tot wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd In werking getreden: 1 september 2004

De minimale dekkingslimieten per schadegeval moeten ten minste bedragen:

a)

33 193 EUR in geval van een deskundige;

b)

3 319 EUR in geval van een tolk of een vertaler.

3.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 27

Wet nr. 586/2003 inzake de advocatuur, waarbij Wet nr. 455/1991 inzake handelsactiviteiten (Handelswet), zoals gewijzigd, is gewijzigd In werking getreden: 1 januari 2004

Minimale dekkingslimiet ingevoerd bij: Wet nr. 335/2012

In werking getreden: 1 januari 2013

De minimale dekkingslimiet moet ten minste 100 000 EUR bedragen.

4.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 6

Wet nr. 527/2002 inzake vrijwillige openbare verkoop, waarbij Wet nr. 323/1992 van de Slowaakse Nationale Raad op het notarisambt en de notariële werkzaamheden (wetboek notariaat), zoals gewijzigd, is gewijzigd

In werking getreden: 1 januari 2003

De minimale dekkingslimiet moet ten minste

2 000 000 EUR bedragen.

5.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 30

Wet nr. 186/2009 inzake financiële bemiddeling en financiële consultancy en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetten, zoals gewijzigd

In werking getreden: 1 januari 2010

Minimale dekkingslimiet verhoogd door: Wet nr. 282/2017

In werking getreden: 23 februari 2018

De minimale dekkingslimiet moet ten minste 100 000 EUR per schadegeval bedragen en ten minste 150 000 EUR in totaal voor alle schadegevallen die zich in één kalenderjaar hebben voorgedaan.

In geval van financiële bemiddeling of financieel advies in de kapitaalmarktsector of de verzekerings- of herverzekeringssector moet de minimale dekkingslimiet ten minste 1 250 000 EUR per schadegeval bedragen en ten minste 1 850 000 EUR in totaal voor alle schadegevallen die zich in één kalenderjaar hebben voorgedaan. Deze limiet geldt ook voor het grondgebied van andere lidstaten.

De verzekering moet worden afgesloten voor de gehele duur van de registratie in het register en moet ook dekking bieden voor schade die na afloop van het verzekeringscontract wordt gemeld, indien deze schade verband houdt met de financiële bemiddeling of het financiële advies tijdens de looptijd van het verzekeringscontract.

6.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 17f

Wet nr. 566/1992 van de Slowaakse Nationale Raad inzake de Nationale Bank van Slowakije, zoals gewijzigd

In werking getreden: 1 januari 1993

Minimale dekkingslimiet ingevoerd bij: Wet nr. 659/2007

In werking getreden: 1 januari 2008

De minimale dekkingslimiet moet ten minste 250 000 EUR per schadegeval bedragen.

7.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 40a

Wet nr. 435/2000 inzake de zeescheepvaart, zoals gewijzigd

In werking getreden: 1 januari 2001

Verplichte verzekering ingevoerd door de wijziging: Zákon č. 440/2010 Z. z.

In werking getreden: 1 december 2010

Een certificaat voor de aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van het zeeschip bevat:

a)

naam van het zeeschip, IMO-nummer en haven van registratie;

b)

naam van de eigenaar van het zeeschip of handelsnaam of naam en adres van de vestigingsplaats of statutaire zetel van de eigenaar van het zeeschip;

c)

type en looptijd van de verzekering;

d)

handelsnaam of naam van de verzekeraar en vestigingsplaats of statutaire zetel van de verzekeraar of, in voorkomend geval, het adres van het bijkantoor van de verzekeraar.

Wanneer een certificaat van de aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van het zeeschip in een andere taal dan het Engels, Frans of Spaans is gesteld, moet het in een van deze talen worden vertaald.

8.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 13

Wet nr. 143/1998 inzake de burgerluchtvaart (Luchtvaartwet) en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetten, zoals gewijzigd

In werking getreden: 1 juli 1998

De gegevens worden voorgeschreven door het besluit van het ministerie van Vervoer, Bouwbeleid en Regionale Ontwikkeling van de Slowaakse Republiek:

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 654/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia zodpovednosti v civilnom letectve

9.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 12

Wet nr. 233/1995 van de Slowaakse Nationale Raad inzake gerechtsdeurwaarders en tenuitvoerlegging (Wetboek van tenuitvoerlegging) en tot wijziging en aanvulling van bepaalde andere wetten, zoals gewijzigd

In werking getreden: 1 december 1995

Minimale dekkingslimiet ingevoerd bij: Wet nr. 299/2013

In werking getreden: 1 november 2013

De minimale dekkingslimiet moet ten minste 100 000 EUR bedragen.

10.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Afdeling 3, afdeling 7

Wet nr. 381/2001 inzake de overeenkomst van verplichte WA-verzekering tegen schade waartoe deelneming aan het verkeer van motorvoertuigen aanleiding kan geven en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetten, zoals gewijzigd

In werking getreden: 1 januari 2002

Minimale dekkingslimiet verhoogd door: Wet nr. 110/2007

Limieten volledig in werking getreden: 1 januari 2012

De minimale dekkingslimiet moet ten minste

a)

5 240 000 EUR bedragen in geval van lichamelijk letsel per schadegeval, ongeacht het aantal personen dat gewond is geraakt of is overleden;

b)

1 050 000 EUR bedragen in geval van materiële schade per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

11.

Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

In werking getreden: 1 januari 2016

Er kan een verzekeringscontract ter dekking van de aansprakelijkheid voor kernschade of een andere financiële garantie worden afgesloten.

De wet schrijft limieten voor (185 000 000 EUR of 300 000 000 EUR) die afhankelijk zijn van het gebruik van de nucleaire faciliteit.

FINLAND

1.

Wet op de arbeidsongevallen en beroepsziekten

Wetgeving/wettelijke bepaling: §§ 3 en 272

Referentie in het staatsblad: (459/2015) 24.4.2015

De werkgever zorgt ervoor dat deze wet en de informatie over de verzekeringsmaatschappij die arbeidsongevallen en beroepsziekten heeft verzekerd, op een goed zichtbare plaats op de werkplek zijn aangebracht.

2.

Wet op de ongevallen- en pensioenverzekering voor atleten

Wetgeving/wettelijke bepaling: §§ 1 en 18

Referentie in het staatsblad: (276/2009) 24.4.2009 zoals gewijzigd in (230/2016) 8.4.2016

Een verzekeringsorgaan verstrekt eenmaal per jaar en anders waar nodig informatie over de verzekeringsdekking aan een atleet. Het verzekeringsorgaan stelt de atleet onverwijld in kennis van een betalingsverzuim op grond waarvan de verzekeringsdekking eindigt.

Het verzekeringsorgaan stelt de nationale sportfederatie uiterlijk één maand na aanvang van een speel- of competitieseizoen in kennis van de verzekeringsdekking van een sportvereniging of andere sportgemeenschap. Wanneer de atleet daarvoor toestemming geeft, wordt in de kennisgeving zijn naam en socialezekerheidsnummer vermeld.

3.

Wet op de motorvoertuigenverzekering

Wetgeving/wettelijke bepaling: §§ 6 en 19

Referentie in het staatsblad: (460/2016) 17.6.2016

Een polishouder heeft het recht om van de verzekeraar een certificaat te ontvangen met informatie over de geldigheid, de gedekte motorvoertuigen en de schade op basis waarvan op grond van de polis een schadevergoeding is uitgekeerd. De verzekeraar is niet verplicht deze informatie te verschaffen indien de polis meer dan vijf jaar geleden is beëindigd.

4.

Zeewet

Wetgeving/wettelijke bepaling: Hoofdstuk 7, §§ 2 en 3; hoofdstuk 10, §§ 10 en 11; hoofdstuk 10a, §§ 6 en 7 (674/1994) 15.7.1994, zoals gewijzigd in (421/1995) 13.10.1995, (686/2008) 7.11.2008 en (264/2013) 12.4.2013

Referentie in het staatsblad: Richtlijn 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen

Zeewet, hoofdstuk 7, §§ 2 en 3, en Richtlijn 2009/20/EG:

Een verzekeringscertificaat bevat de volgende gegevens: naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie; naam van de scheepseigenaar en adres van zijn hoofdvestiging; type en looptijd van de verzekering; naam en adres van de hoofdvestiging van de verstrekker van de verzekering en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten.

naam van het schip, onderscheidingsnummer of -letters en haven van registratie;

naam en adres van het hoofdkantoor van de vervoerder die het vervoer feitelijk geheel of gedeeltelijk verricht;

IMO-scheepsidentificatienummer;

aard en duur van de zekerheid;

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar of andere persoon die de financiële zekerheid stelt en, in voorkomend geval, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten of een andere financiële zekerheid is gesteld, en

geldigheidsduur van het certificaat, die niet langer kan zijn dan de geldigheidsduur van de verzekering of andere financiële zekerheid.

ZWEDEN

1.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Artikel 2, trafikskadelag (1975:1410)

In werking getreden op 1 januari 1994

Referentie in het staatsblad: SFS nr. 1975:1410

Naam/bedrijfsnaam, persoonsnummer/organisatienummer, adres en postadres van de verzekeringnemer;

registratienummer, chassisnummer, fabrikant, typeaanduiding van het voertuig;

eerste dag van de geldigheidsperiode van de verzekering;

in geval van een bromfiets: de geldigheidsperiode van de verzekering en of de premie is betaald;

datum en doel van de verzekering, naam van de verzekeringsmaatschappij.

2.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Hoofdstuk 10, artikel 12, sjölag (1994:1009)

In werking getreden op 1 oktober 1994 overeenkomstig förordning (1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning

Referentie in het staatsblad: SFS nr. 1994:1009

Naam van het schip, IMO-nummer en haven van registratie;

naam van de scheepseigenaar;

naam en adres van zijn hoofdvestiging;

type en looptijd van de verzekering;

naam en adres van het hoofdkantoor van de verzekeraar;

indien van toepassing, het adres van het kantoor waar de verzekering is gesloten;

indien het certificaat noch in de Engelse, noch in de Franse, noch in de Spaanse taal is gesteld, moet het ook een vertaling in een van deze talen bevatten.

3.

Wetgeving/wettelijke bepaling: Hoofdstuk 9, artikel 2, luftfartslag (2010:500)

In werking getreden op 1 september 2010

Referentie in het staatsblad: SFS nr. 2010:500

Zweeds registratietype;

verklaring dat de verzekering in overeenstemming is met de eisen van Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen

VERENIGD KONINKRIJK

Werkgeversaansprakelijkheid Verplichte verzekeringswet 1969

Artikel 1

Werkgeversaansprakelijkheid Verplichte verzekeringsregelingen 1998

Inhoud van het certificaat

Werkgeversaansprakelijkheid Verplichte verzekeringsregelingen wijziging 2008

a)

Naam van de verzekeringnemer;

b)

ingangsdatum van de polis;

c)

vervaldatum van de polis;

d)

verklaring van conformiteit met de wettelijke vereisten voor dit soort verzekering;

e)

verklaring dat het gedekte bedrag niet lager is dan 5 miljoen GBP of dat de dekking op grond van de polis betrekking heeft op vorderingen van meer dan [GBP], maar niet meer dan [GBP];

f)

handtekening van de gemachtigde vertegenwoordiger van de verzekeraar.

Wanneer de verzekerde een onderneming met een of meer dochterondernemingen is, moet op het certificaat ook worden vermeld dat de polis de houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen dekt (met uitzondering van de dochterondernemingen die uitdrukkelijk zijn uitgesloten) of dat de polis de houdstermaatschappij en alleen de genoemde dochterondernemingen dekt.

Burgerluchtvaart Verzekeringsregelingen 2005, artikel 4, tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad

Er is niet omschreven welke vormen van bewijs aanvaardbaar zijn. Verlangd wordt “een verzekeringscertificaat of ander bewijs van verzekering betreffende het luchtvaartuig voor specifieke luchtvaartaansprakelijkheid met betrekking tot passagiers, bagage, vracht en derden”.

De Britse wet inzake waterwegen van 1995 schrijft voor dat alle personen die een binnenvaartschip aanhouden, over een vergunning moeten beschikken. De inhoud van de verzekering wordt beschreven in bijlage 2.

Verlangd wordt dat “een verzekeringspolis voor het vaartuig van kracht is en dat een afschrift van de polis, of bewijs dat deze bestaat en van kracht is, aan de [autoriteiten] is overgelegd”.