Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9404 — Goldman Sachs/B&B Hotels) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9404 — Goldman Sachs/B&B Hotels) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)

24.6.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 212/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9404 — Goldman Sachs/B&B Hotels)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2019/C 212/03)

1.

Op 17 juni 2019 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

The Goldman Sachs Group Inc. („Goldman Sachs”, Verenigde Staten);

Financière Sun SAS („Financière Sun”, Frankrijk), exploitant van de hotelketen B&B Hotels, die onder zeggenschap van PAI Partners staat.

Goldman Sachs verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Financière Sun, de eigenaar van de hotelketen B&B Hotels.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Goldman Sachs: internationale zakenbank en effecten- en beleggingsbeheerder. Een van de portefeuilleondernemingen van Goldman Sachs is K+K Hotels, een boutiquehotelonderneming die tien hotels in acht steden in de EU exploiteert: München, Wenen, Praag, Barcelona, Londen, Parijs, Boedapest en Boekarest;

Financière Sun: exploitant van de hotelketen B&B Hotels. B&B Hotels is een Franse hotelonderneming met hoofdkantoor in Brest (Frankrijk), met een portefeuille van 476 hotels in tien EU-lidstaten (Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Portugal, Slovenië en Spanje), alsook in Zwitserland en Brazilië.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9404 — Goldman Sachs/B&B Hotels

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË