Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8854 — Norsk Hydro/Rio Tinto Assets) (Voor de EER relevante tekst.)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8854 — Norsk Hydro/Rio Tinto Assets) (Voor de EER relevante tekst.)

27.8.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 300/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8854 — Norsk Hydro/Rio Tinto Assets)

(Voor de EER relevante tekst)

(2018/C 300/08)

1.

Op 17 augustus 2018 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Norsk Hydro ASA (Noorwegen);

bepaalde activa van Rio Tinto, waaronder RT Iceland (IJsland), Aluchemie (Nederland) en Alufluor (Zweden) („doelonderneming”).

Norsk Hydro ASA verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over delen van Rio Tinto: RT Iceland en Aluchemie. Aluchemie staat momenteel onder gezamenlijke zeggenschap van Rio Tinto en Norsk Hydro ASA.

Norks Hydro ASA verkrijgt gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over een deel van Rio Tinto: Alufluor. Alufluor staat momenteel onder gezamenlijke zeggenschap van Rio Tinto en Yara AB.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Norsk Hydro ASA: verschillende activiteiten in de hele waardeketen van aluminium, van bauxiet, aluminiumoxide en energieopwekking tot de productie van aluminium, gewalste en geëxtrudeerde producten;

doelonderneming: RT Iceland is de houdstermaatschappij van de ISAL-aluminiumsmelterij in IJsland. ISAL produceert geëxtrudeerde aluminiumstaven. Aluchemie en Alufluor produceren hoofdzakelijk inputmaterialen voor de productie van geëxtrudeerde aluminiumstaven, namelijk koolstofanoden en aluminiumfluoriden.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.8854 — Norsk Hydro/Rio Tinto Assets

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË