Home

Mededeling van de minister van Economische Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden op grond van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

Mededeling van de minister van Economische Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden op grond van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

28.11.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 403/6


Mededeling van de minister van Economische Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden op grond van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

(2017/C 403/06)

De minister van Economische Zaken deelt mee dat een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen is ontvangen voor het blok F06c en F06d zoals is aangegeven op de kaart, die als bijlage 3 is gevoegd bij de Mijnbouwregeling (Staatscourant 2002, nr. 245).

Opsporingsvergunning F06c & F06d bestaat uit twee blokdelen:

Blokdeel F06c wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G en A-G.

Blokdeel F06d wordt begrensd door de grootcirkels tussen de puntenparen H-I, I-J, J-K en H-K.

De punten zijn als volgt gedefinieerd:

punt

°

″ O.L.

°

″ N.B.

A

4

39

54,930

54

47

34,459

B

4

45

19,442

54

45

48,159

C

4

45

19,449

54

42

10,152

D

4

50

7,356

54

42

32,356

E

4

54

29,963

54

42

32,359

F

4

54

29,968

54

39

57,454

G

4

39

54,945

54

39

57,444

H

4

44

54,932

54

49

57,467

I

4

49

56,94

54

49

57,471

J

4

49

56,942

54

48

57,469

K

4

43

24,932

54

48

57,464

De ligging van de bovengenoemde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten berekend volgens het ETRS89 systeem.

De oppervlakte van blokdeel F06c bedraagt 117,9 km2.

De oppervlakte van blokdeel F06d bedraagt 11,5 km2.

De minister van Economische Zaken nodigt hierbij eenieder uit tot het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen voor een deel van het blok F06c en F06d, zoals hierboven beschreven, van het Nederlands continentaal plat, onder verwijzing naar de in de aanhef genoemde Richtlijn en artikel 15 van de Mijnbouwwet (Staatsblad 2002, nr. 542).

De minister van Economische Zaken is voor de verlening van de vergunning bevoegd gezag. De criteria, voorwaarden en eisen, genoemd in de artikelen 5.1, 5.2 en 6.2 van de hierboven genoemde Richtlijn, zijn uitgewerkt in de Mijnbouwwet (Staatsblad 2002, nr. 542).

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en dienen gericht te zijn aan:

De minister van Economische Zaken

T.a.v. de heer J.L. Rosch, directie Energie en Omgeving

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401,

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

De beslissing op de aanvragen wordt uiterlijk twaalf maanden na afloop van deze termijn genomen.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij mevrouw K.J.J.M. Mulder, telefoonnummer: +31 703786524.