Home

Financieel activiteitenverslag 2013 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

Financieel activiteitenverslag 2013 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

18.11.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 411/1


FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2013

Afdeling II — Europese Raad en Raad

2014/C 411/01

INHOUD:

1.

INLEIDING

2.

DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013

2.1.

Belangrijkste financiële doelstellingen

2.2.

Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2013

2.2.1.

Algemene aanpak

2.2.2.

Begroting 2013

2.2.3.

Begroting 2013 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

3.

ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2013

3.1.

Activiteiten en doelstellingen in 2013

3.1.1.

Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2013

3.1.2.

Verwezenlijking van de doelstellingen in 2013

3.2.

Ontvangsten

3.3.

Uitgaven in 2013

3.3.1.

Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2013

3.3.2.

Besteding van de kredieten per categorie in 2013

3.3.3.

Wijziging van de begroting in 2013

3.4.

Overgedragen kredieten

3.4.1.

Besteding van de van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten

3.4.2.

Van 2013 naar 2014 overgedragen kredieten

3.5.

Bestemmingsontvangsten

3.5.1.

Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2013

3.5.2.

Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2013

1. INLEIDING

In dit document wordt overeenkomstig artikel 142 van het Financieel Reglement (hierna „het FR”)(1) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2013.

Het onderhavige verslag is gebaseerd op de rekeningen voor 2013, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van Raad.

In hoofdstuk 2 van dit verslag staat een overzicht van het voor het begrotingsjaar 2013 vastgestelde kader. Een algemeen overzicht van de uitvoering van de in 2013 beschikbare begrotingskredieten staat in hoofdstuk 3.

De bijlage laat de uitvoering van de begroting 2013 per onderdeel zien.

2. DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013

2.1. Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2013 waren:

waarborging van de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad door een doeltreffend en doelmatig gebruik van financiële de middelen;

voortzetting van het proces van administratieve modernisering met het doel de kwaliteit van de organisatie en het correcte gebruik van de middelen te verbeteren;

zijn organisatie aanpassen aan de toetreding van Kroatië in juli 2013.

2.2. Opstelling van de begroting voor de Europese Raad en de Raad in 2013

2.2.1. Algemene aanpak

Bij het opstellen van de begroting 2013 voor de Europese Raad en de Raad (hierna „ER&R” genoemd) werd uitgegaan van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2012 in reële termen niet te overschrijden.

Verhogingen voor bepaalde projecten of contractuele verplichtingen werden gecompenseerd door besparingen op andere gebieden. Voorts werd er extra bespaard op gebieden waar uit de recente uitvoering van de begroting duidelijk was gebleken dat niet alle beschikbare kredieten waren benut.

Wat de personeelsformatie betreft heeft het SGR de gevolgen van de toetreding van Kroatië volledig verwerkt. Het opnemen van 46 nieuwe ambten in de personeelsformatie voor Kroatië werd gecompenseerd door:

het schrappen van 31 ambten in de personeelsformatie, overeenkomstig het voorstel van de Commissie om het personeelsbestand van de instellingen over een periode van vijf jaar met 5 % terug te dringen, en

de extra schrapping van 15 ambten in de personeelsformatie.

2.2.2. Begroting 2013

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting voor 2013 voor de ER&R vastgesteld op 535,5 miljoen EUR. Dit komt overeen met een stijging van 1,6 miljoen euro (0,3 %) in vergelijking met de begroting van 2012.

Het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER&R voor 2013 was 3 153.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting voor 2013 per categorie. Gezien de inflatieraming van 1,9 % voor 2013 is de begroting van de ER&R de facto in reële termen verminderd met 1,6 %.

Tabel 1

Begroting 2013 van de ER&R ten opzichte van 2012 (per categorie)

(in EUR)

Categorie

Begroting 2012

Begroting 2013

Verschil 2013/2012 met Europagebouw

1

2

3 = 2/1

Personeelsformatie

29 5 7 92 000

30 0 2 44 000

1,5 %

Overige personeelsuitgaven

2 2 4 95 000

2 3 5 58 000

4,7 %

Gebouwen (excl. verkrijging)

3 8 5 03 000

3 9 2 33 000

1,9 %

Computersystemen

3 6 1 16 000

3 6 7 91 000

1,9 %

Meubilair

9 46 000

9 30 000

- 1,7 %

Technisch materieel

4 8 83 000

3 5 70 000

- 26,9 %

Vervoer

7 44 000

9 18 000

23,4 %

Reiskosten van de delegaties

2 4 6 75 000

1 9 9 72 000

- 19,1 %

Kosten van vertolking

8 6 7 23 000

8 3 9 62 300

- 3,2 %

Vergaderingen en conferenties

6 2 44 000

7 8 33 000

25,4 %

Informatie

8 0 52 000

9 1 32 000

13,4 %

Diversen

1 7 47 000

1 6 68 000

- 4,5 %

Reserve

2 0 00 000

2 7 00 000

35,0 %

Totaal (excl. verkrijging)

52 8 9 20 000

53 0 5 11 300

0,3 %

Verkrijging van onroerende goederen

5 0 00 000

5 0 00 000

0,0 %

Totaal-generaal

53 3 9 20 000

53 5 5 11 300

0,3 %

2.2.3. Begroting 2013 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting voor de ER&R voor de periode 2006-2013. Het aandeel van de ER&R in rubriek 5 van de meerjarige financiële vooruitzichten is gedaald van 8,8 % in 2006 tot 5,8 % in 2013.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2006-2013

2006

2007

2008

2009(2)

2010

2011

2012

2013

(Bedragen in lopende prijzen)

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

miljoen EUR

verschil

Rubriek 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

9 181

6,7 %

ER&R

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

- 11,2 %

534

- 5,2 %

536

0,3 %

Aandeel ER&R in rubriek 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

5,8 %

De verminderingen die in de periode 2006-2013 zijn bereikt, zijn grotendeels het resultaat van een prudent begrotingsbeheer. De vermindering in 2011 valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht van middelen aan de EDEO, terwijl de vermindering in 2012 en in 2013 verband houden met verminderingen van kredieten voor bepaalde activiteiten in het licht van de uitvoering gedurende de voorgaande jaren en de werkelijke behoeften.

3. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2013

3.1. Activiteiten en doelstellingen in 2013

3.1.1. Activiteiten van de Europese Raad en van de Raad in 2013

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn vanuit financieel oogpunt relevante kernactiviteiten, waarbij de werking van de Raad en de Europese Raad tijdens het begrotingsjaar wordt beschreven.

Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat in de periode 2003-2013 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad. Naast de 4 384„institutionele” vergaderingen organiseerde het SGR in 2013 nog eens 2 027 bijeenkomsten, bijvoorbeeld studie- en informatiebijeenkomsten en briefings en bijeenkomsten met derde landen.

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2003-2013

Institutionele vergaderingen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Topbijeenkomsten

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

6

Raadszittingen

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

74

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

140

Werkgroepen

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

Totaal

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

Andere vergaderingen

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

Totaal-generaal

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

Een andere kwantitatieve indicator van de activiteiten is het aantal wetgevingshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2013 werden 1 132 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Het vermelde aantal rechtshandelingen is afhankelijk van het feit of het wetgevingsproces is afgerond; dan pas kunnen de handelingen de vorm krijgen van definitieve teksten die in het PB worden bekendgemaakt.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2003-2013

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

3.1.2. Verwezenlijking van de doelstellingen in 2013

Hierna volgt een overzicht van de verwezenlijking van de doelstellingen die voor het begrotingsjaar 2013 werden vastgesteld:

Personeelsformatie

In 2013 heeft het SGR 189 personeelsleden in dienst genomen (126 ambtenaren en 63 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 224 personeelsleden (199 ambtenaren en 25 tijdelijke functionarissen) het SGR, met als resultaat een nettoverlaging met 35 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER&R.

In het kader van de administratieve modernisering van het SGR werd het aantal ambten in de personeelsformatie met nog eens 15 verminderd, bovenop de 31 ambten die verdwijnen door de inkrimping van het personeelsbestand met 5 % over een periode van vijf jaar.

Anderzijds werden in verband met de toetreding van Kroatië 46 ambten aan de personeelsformatie van de ER&R toegevoegd.

Financieel beheer

Het SGR heeft in 2013 zijn financieel beheer en financiële resultaten verder verbeterd. Het interne financiële proces, gemeten naar gebruikte tijd en nauwkeurigheid was in vergelijking met 2012 beter. Zo leidde de zorgvuldige planning van de begroting door de ordonnateurs tot een verminderde herverdeling van middelen gedurende het begrotingsjaar.

In verband met de verbetering van de cashflowpositie van de Europese bedrijven bedroeg de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2013 20 dagen; de maximumtermijn was 30 kalenderdagen (Richtlijn COM(2009) 126 definitief)).

Gebouwenbeleid

Het project waarbij het Résidence Palace wordt gerenoveerd en wordt omgebouwd tot de zetel van de Europese Raad en de Raad van ministers (Europagebouw) werd in 2013 voortgezet met de eigenlijke bouwwerken waarbij verdiepingen, isolatie en diverse technische installaties werden aangebracht.

3.2. Ontvangsten

In tabel 5 staat het algemene resultaat van de ontvangsten in 2013. De woorden „Verworven rechten 2012” verwijzen naar de inningsopdrachten die in 2012 werden gegeven maar waarvoor de inning van de bedragen pas heeft plaatsgevonden in 2013. De woorden „Verworven rechten 2013” verwijzen op hun beurt naar inningsopdrachten die in 2013 zijn gegeven.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2013

(in EUR)

Hoofdstuk

Verworven rechten

2012

Geïnde ontvangsten van

2012

Verworven rechten

2013

Geïnde ontvangsten van

2013

Totaal verworven rechten

2012 + 2013

Totaal geïnd

2012 + 2013

Te innen

in 2014

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 — 6

40

Inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel

0

0

2 0 9 47 370

2 0 9 47 370

2 0 9 47 370

2 0 9 47 370

0

41

Bijdragen aan de pensioenregeling

1 1 38 177

9 50 198

3 1 1 52 274

3 0 4 77 016

3 2 2 90 450

3 1 4 27 214

8 63 236

50

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

-965

-965

36 487

36 087

35 523

35 123

400

51

Huuropbrengst

34 773

34 773

6 80 786

6 48 643

7 15 560

6 83 416

32 144

52

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente

161

161

38 341

38 341

38 502

38 502

0

55

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

4 699

4 699

1 06 270

90 211

1 10 969

94 911

16 058

55

EDEO — Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

6 934

6 934

1 0 68 110

1 0 68 110

1 0 75 044

1 0 75 044

0

57

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking

8 9 55 613

8 5 65 636

2 1 6 56 043

1 5 8 76 185

3 0 6 11 656

2 4 4 41 821

6 1 69 834

58

Diverse vergoedingen

1 00 050

1 00 050

26 340

26 340

1 26 390

1 26 390

0

58

EDEO — Diverse vergoedingen

24 929

24 929

0

0

24 929

24 929

0

59

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

0

0

2 073

2 073

2 073

2 073

0

63

Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten

6 43 261

6 43 261

1 1 68 850

1 1 68 850

1 8 12 111

1 8 12 111

0

90

Diverse ontvangsten

2 289

2 289

0

0

2 289

2 289

0

Totaal

1 0 9 09 922

1 0 3 31 965

7 6 8 82 944

7 0 3 79 227

8 7 7 92 865

8 0 7 11 193

7 0 81 673

Het totale volume van de ontvangsten wat betreft de verworven rechten, dat wil zeggen verstrekte inningsopdrachten, was 87,8 miljoen EUR in 2013. Hiervan werd 80,7 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 7,1 miljoen EUR wordt geïnd in 2014.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (65 %, oftewel 52,4 miljoen EUR van 80,7 miljoen EUR) in 2013 heeft betrekking op uniale belastingen, heffingen en bijdragen die bij het personeel van het SGR werden geïnd. Van dit bedrag komt 20,9 miljoen EUR overeen met de inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten overeenstemmen met een bedrag van 31,4 miljoen EUR.

Het resterende bedrag ten belope van 35 % (28,3 miljoen EUR) is afkomstig van diverse vormen van administratief beheer. Het is in hoofdzaak afkomstig uit de volgende bronnen:

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2011 en 2012 (respectievelijk 6,7 miljoen EUR en 6,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 57);

de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (8,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 57);

bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenaquis” met IJsland en Noorwegen (1,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 63);

de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (1,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 57);

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (1 miljoen EUR) (hoofdstuk 55);

betalingen door het Hof van Justitie en de Rekenkamer als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 57);

ontvangsten uit het verhuren en huren van gebouwen en de daarmee verbonden terugbetalingen, onder andere het aandeel van de Commissie in de huur van het EU-infopunt in de Archimedesstraat in Brussel (0,7 miljoen EUR) (hoofdstuk 51).

3.3. Uitgaven in 2013

3.3.1. Overzicht van de begrotingsuitvoering in de periode 2004-2013

De afgelopen tien jaar bedroeg het totale uitvoeringspercentage van de begroting van de ER&R gemiddeld 95 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht.

De eigenlijke jaarlijkse betalingen tijdens de periode beliepen gemiddeld 81 % van de begroting. Het verschil tussen de totale uitvoering en de betalingen voor een bepaald jaar (d.w.z. de niet-betaalde vastleggingen) is overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om de nodige betalingen te verrichten.

De overgedragen kredieten kunnen worden uitgesplitst in twee grote categorieën: werking van het SGR en gebouwen. De eerste categorie heeft betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar zijn aangegaan maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet werden ontvangen.

Diagram 1

Algemene uitvoering van de begroting tijdens de periode 2004-2013

Image

(*)

In 2009 werd, bij „gewijzigde begroting nr. 10/2009 bij de begroting van de EU” de begroting van de Raad met 40 miljoen EUR verminderd. Het bedrag werd overgeschreven als bijdrage van de Raad aan de financiering van het Europees economisch herstelplan (EERP).

De tweede categorie heeft betrekking op de aanschaf door het SGR van gebouwen zoals het LEX, het kinderdagverblijf en het Europagebouw. Het SGR heeft de afgelopen jaren de besparingen op de uitvoering van zijn begroting kunnen aanwenden om deze aankopen te financieren.

In 2013 werd 5 miljoen EUR vastgelegd voor de aankoop van het Europagebouw. Dit bedrag is naar 2014 overgedragen met het oog op de daadwerkelijke betaling.

3.3.2. Besteding van de kredieten per categorie in 2013

De uitgaven in 2013 zijn onderverdeeld in 14 uitgavencategorieën.

In tabel 6 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2013 niet werden gebruikt.

Tabel 6

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2013 (per categorie)

(in EUR)

Categorie

Begroting 2013

(oorspronkelijk)

Begroting 2013(3)

(definitief)

Vastleggingen

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 — 3

Personeelsformatie

30 0 2 44 000

30 0 2 44 000

27 6 6 11 240

92,1 %

2 3 6 32 760

Overige personeelsuitgaven

2 3 5 58 000

2 3 5 58 000

2 0 5 06 738

87,0 %

3 0 51 262

Gebouwen (excl. verkrijging)

3 9 2 33 000

3 9 2 33 000

3 6 7 93 174

93,8 %

2 4 39 826

Computersystemen

3 6 7 91 000

3 6 7 91 000

3 5 9 42 148

97,7 %

8 48 852

Meubilair

9 30 000

9 30 000

5 08 193

54,6 %

4 21 807

Technisch materieel

3 5 70 000

3 5 70 000

2 7 87 645

78,1 %

7 82 355

Vervoer

9 18 000

9 18 000

6 31 506

68,8 %

2 86 494

Reiskosten van de delegaties

1 9 9 72 000

2 5 2 93 337

2 7 38 275

10,8 %

2 2 5 55 063

Kosten van vertolking

8 3 9 62 300

7 7 9 40 963

6 6 7 22 808

85,6 %

1 1 2 18 155

Vergaderingen en conferenties

7 8 33 000

7 8 83 000

5 3 93 613

68,4 %

2 4 89 387

Informatie

9 1 32 000

9 1 32 000

8 4 42 560

92,5 %

6 89 440

Diversen

1 6 68 000

2 3 18 000

2 0 57 158

88,7 %

2 60 842

Reserve

2 7 00 000

2 7 00 000

0,0 %

2 7 00 000

Totaal (excl. verkrijging)

53 0 5 11 300

53 0 5 11 300

45 9 1 35 056

86,5 %

7 1 3 76 244

Verkrijging van onroerende goederen

5 0 00 000

5 0 00 000

5 0 00 000

100,0 %

0

Totaal-generaal

53 5 5 11 300

53 5 5 11 300

46 4 1 35 056

86,7 %

7 1 3 76 244

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2013 bedraagt 86,7 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de begrotingsuitvoering valt als volgt te verklaren.

De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedraagt 23,6 miljoen EUR. Deze onderbesteding kan als volgt worden uitgesplitst:

13 miljoen EUR in verband met de lagere nettobezetting in de personeelsformatie in 2013 ten opzichte van het begrote bedrag;

7,2 miljoen EUR betreffende begrotingsbedragen die waren gereserveerd voor de salarisaanpassingen in 2012 en 2013. Net als in 2012 werd er over de salarisaanpassing geen beslissing genomen (effect: 4,7 miljoen EUR), terwijl de salarissen voor 2013 werden bevroren binnen het pakket van de meerjarige financiële vooruitzichten voor 2014-2020 (effect: 2,5 miljoen EUR);

3,4 miljoen EUR wegens een beperktere vraag naar verschillende typen statutaire rechten.

In de categorie overige personeelsuitgaven houdt ongeveer 60 % van de algemene onderbesteding (1,9 miljoen EUR van het totale bedrag van 3,1 miljoen EUR) verband met de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen leverde een besparing op van 0,9 miljoen EUR. De resterende 0,3 miljoen EUR houdt voornamelijk verband met de begrote salarisaanpassingen voor 2012 en 2013 die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd.

De algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen (zonder het Europagebouw) leidde tot een besparing van 2,4 miljoen EUR. Van dit bedrag is 1,1 miljoen Euro te verklaren door lagere kosten voor het onderhoud en de schoonmaak van gebouwen. Op water, gas en elektriciteit werd 0,8 miljoen EUR bespaard, en de overige 0,5 miljoen EUR werd bespaard op bepaalde inrichtings-, installatie- en beveiligingswerkzaamheden.

Op het gebied van informatietechnologie bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 98 %. De onderbesteding van 0,8 miljoen EUR was het gevolg van een beperktere behoefte aan IT-apparatuur, software en externe adviesverlening.

De onderbesteding van 0,4 miljoen EUR voor meubilair heeft te maken met de verminderde behoefte aan vervanging van kantoormeubilair in 2013, en het naar 2014 doorschuiven van de vernieuwing van het restaurantmeubilair.

De besparing van 0,8 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan technische installaties als multimedia- en audioapparatuur in de vergaderzalen.

De besparing van 0,3 miljoen EUR aan transportkosten houdt verband met een uitstel van de leasing van bepaalde voertuigen.

Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 25,3 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 20 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 7,1 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar werd evenwel 1,8 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, werd in de begroting voor 2013 slechts een bedrag van 2,7 miljoen EUR voor latere betalingen vastgelegd.

De onderbesteding wat betreft kredieten voor vertolking beloopt 11,2 miljoen EUR. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 7,1 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties(4) en de overschrijving van 0,7 miljoen EUR ter dekking van supplementaire proceskosten van de Raad. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 1,8 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen.

1,4 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 2,5 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties is te verklaren door een goedkoper cateringcontract en minder vergaderingen in 2013 dan voorzien in de begroting. De resterende 1,1 miljoen EUR heeft bijna uitsluitend te maken met een aanzienlijk geringere behoefte aan het huren van vergader- en conferentiezalen buiten de gebouwen van de Raad.

Het bestedingspercentage van de kredieten in de categorie informatie was 92,5 %. Het geannuleerde bedrag van 0,7 miljoen EUR heeft voornamelijk te maken met een geringere behoefte aan publicaties en documentatie, en aan uitgaven voor publiciteit en openbare evenementen.

De onderbesteding van 0,3 miljoen EUR in de categorie diversen wordt onder andere verklaard door een verminderde behoefte aan kantoorbenodigdheden, porto en verzekeringen.

3.3.3. Wijziging van de begroting in 2013

In het begrotingsjaar 2013 zijn de kredieten middels verschillende overschrijvingen herverdeeld. In tabel 7 zijn de besluiten opgenomen die tot een wijziging van de kredieten in de begroting 2008-2013 hebben geleid.

Tabel 7

Aantal wijzigingen van de begroting per type in de periode 2008-2013

Wijziging

Jaar

Type

Rechtsgrond

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gewijzigde begroting

FR artikel 34

0

1

0

0

0

0

Overschrijving B

FR artikel 25

72

46

47

23

23

22

Overschrijving C

FR artikel 25

3

2

2

2

2

2

Overschrijving D

FR artikel 27

1

0

0

0

0

0

Totaal

76

49

49

25

25

24

De C-overschrijvingen die vergezeld gaan van informatie aan de begrotingsautoriteit (overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement) zijn in 2013 uitgevoerd ter versterking van de volgende begrotingsonderdelen:

C1-overschrijving van 3 00 000 EUR op 17 juni 2013:

dekken van de supplementaire proceskosten in verband met onvoorziene antidumpingzaken (3 00 000 EUR).

C2-overschrijving van 3 50 000 EUR op 4 oktober 2013:

dekken van acht verloren rechtszaken betreffende in het kader van het GBVB vastgestelde beperkende maatregelen waarvoor de Raad het besluitvormend orgaan is, en maatregelen ter instelling van definitieve antidumpingrechten voor drie zaken.

In 2013 werd de ER&R-begroting intern gewijzigd door middel van 22 B-overschrijvingen op grond van artikel 25, lid 4, van het Financieel Reglement.

In tabel 8 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2013 aanzienlijk(5) zijn gewijzigd door middel van overschrijvingen.

Tabel 8

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2013 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

(in EUR)

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke

begroting 2012

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

7 8 60 000

- 8 90 000

6 9 70 000

-11 %

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

4 90 000

7 80 000

1 2 70 000

159 %

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

9 7 59 000

- 1 5 46 010

8 2 12 990

-16 %

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

1 7 8 95 000

3 2 14 500

2 1 1 09 500

18 %

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

5 1 31 000

- 6 50 000

4 4 81 000

-13 %

2 1 0 3

Telecommunicatie

4 0 06 000

- 1 0 18 490

2 9 87 510

-25 %

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

1 9 9 72 000

5 3 21 337

2 5 2 93 337

27 %

2 2 0 2

Kosten van vertolking

8 3 9 62 300

- 6 0 21 337

7 7 9 40 963

-7 %

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

7 00 000

8 00 000

1 5 00 000

114 %

3.4. Overgedragen kredieten

3.4.1. Besteding van de van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 46 miljoen EUR overgedragen van 2012 naar 2013.

Tabel 9

Besteding van de van 2012 naar 2013 overgedragen kredieten (per categorie)

(in EUR)

Categorie

Van 2012 overgedragen kredieten

Betalingen 2013

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 — 2

Personeelsformatie

4 71 458

4 03 670

85,6 %

67 788

Overige personeelsuitgaven

3 4 25 715

2 9 34 672

85,7 %

4 91 043

Gebouwen

1 2 6 69 803

1 0 7 36 670

84,7 %

1 9 33 133

Computersystemen

1 7 5 25 448

1 6 4 33 222

93,8 %

1 0 92 227

Meubilair

2 22 153

2 17 462

97,9 %

4 691

Technisch materieel

1 9 81 297

1 7 99 099

90,8 %

1 82 198

Vervoer

1 83 051

1 46 467

80,0 %

36 583

Reiskosten van de delegaties

Kosten van vertolking

6 0 48 263

3 8 19 234

63,1 %

2 2 29 029

Vergaderingen en conferenties

1 0 67 851

5 83 962

54,7 %

4 83 889

Informatie

1 8 29 888

1 5 15 630

82,8 %

3 14 259

Diversen

5 75 720

4 61 423

80,1 %

1 14 297

Reserve

Totaal

4 6 0 00 647

3 9 0 51 511

84,9 %

6 9 49 136

De voornaamste redenen voor het lage bestedingspercentage zijn:

werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het jaar heeft besteld zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd;

de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat de begroting van volgend jaar hierdoor onvermijdelijk onder druk komt te staan.

3.4.2. Van 2013 naar 2014 overgedragen kredieten

De van 2013 naar 2014 overgedragen kredieten belopen in totaal 47,8 miljoen EUR (zie tabel 10).

Tabel 10

Van 2013 naar 2014 overgedragen kredieten (per categorie)

(in EUR)

Categorie

Begroting 2013

(oorspronkelijk)

Begroting 2013(6)

(definitief)

Vastleggingen

Naar 2014 overgedragen kredieten

Percentage overdrachten

1

2

3

4

5 = 4/3

Personeelsformatie

30 0 2 44 000

30 0 2 44 000

27 6 6 11 240

2 90 340

0,1 %

Overige personeelsuitgaven

2 3 5 58 000

2 3 5 58 000

2 0 5 06 738

2 1 95 363

10,7 %

Gebouwen

3 9 2 33 000

3 9 2 33 000

3 6 7 93 174

9 2 05 355

25,0 %

Computersystemen

3 6 7 91 000

3 6 7 91 000

3 5 9 42 148

1 6 4 30 523

45,7 %

Meubilair

9 30 000

9 30 000

5 08 193

2 95 064

58,1 %

Technisch materieel

3 5 70 000

3 5 70 000

2 7 87 645

1 9 22 641

69,0 %

Vervoer

9 18 000

9 18 000

6 31 506

2 70 549

42,8 %

Reiskosten van de delegaties

1 9 9 72 000

2 5 2 93 337

2 7 38 275

0,0 %

Kosten van vertolking

8 3 9 62 300

7 7 9 40 963

6 6 7 22 808

6 2 73 864

9,4 %

Vergaderingen en conferenties

7 8 33 000

7 8 83 000

5 3 93 613

2 5 70 117

47,7 %

Informatie

9 1 32 000

9 1 32 000

8 4 42 560

2 5 14 281

29,8 %

Diversen

1 6 68 000

2 3 18 000

2 0 57 158

8 11 057

39,4 %

Reserve

2 7 00 000

2 7 00 000

Totaal (excl. verkrijging)

53 0 5 11 300

53 0 5 11 300

45 9 1 35 056

4 2 7 79 153

9,3 %

Verkrijging van onroerende goederen

5 0 00 000

5 0 00 000

5 0 00 000

5 0 00 000

100,0 %

Totaal-generaal

53 5 5 11 300

53 5 5 11 300

46 4 1 35 056

4 7 7 79 153

10,3 %

De van 2013 naar 2014 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

informatica ten belope van 16,4 miljoen EUR, waarvan 8,5 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 5,2 miljoen EUR uit hardware en software, 1,7 miljoen EUR uit telecommunicatie, en 1,0 miljoen EUR uit werkzaamheden en onderhoud;

gebouwen ten belope van 9,2 miljoen EUR, waarvan 5,0 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 1,6 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 1,1 miljoen EUR uit beveiliging en bewaking, 0,9 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen, en 0,6 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies en -controles;

vertolkingskosten ten belope van 6,3 miljoen EUR om de kosten van de vertolking in november en december 2013 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2014 binnenkomt;

vergaderingen en conferenties ten belope van 2,6 miljoen EUR, grotendeels in verband met nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van de zittingen van de Raad en de bijeenkomsten van de Europese Raad in 2013;

2,5 miljoen EUR in verband met uitgaven voor informatie, waarvan 1,4 miljoen EUR voor het Publicatieblad en 1,1 miljoen EUR voor informatie en openbare evenementen, alsmede publicaties van de Raad;

andere personeelsuitgaven ten belope van 2,2 miljoen EUR;

technisch materieel ten belope van 1,9 miljoen EUR.

3.5. Bestemmingsontvangsten

3.5.1. Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2013

Het totale bedrag van de vóór 2013 ontstane bestemmingsontvangsten beliep 40,7 miljoen EUR.

De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 35,45 miljoen EUR, waarvan 34,6 miljoen EUR werd betaald. De overige 0,8 miljoen EUR werd conform artikel 14 van het FR geannuleerd.

Een ander deel van de vóór 2013 ontstane bestemmingsontvangsten (5,3 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2012 door de EDEO naar de Raad zijn overgeheveld ter dekking van de uitgaven voor de diensten die in de verschillende Service Level Agreements (SLA’s) tussen de twee instellingen zijn omschreven en door het SGR zijn verricht. Van dat bedrag werd 5,2 miljoen EUR betaald en 0,1 miljoen EUR geannuleerd.

Tabel 11

Besteding van de vóór 2013 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2013

Betalingen 2013

UItvoeringspercentage

Geannuleerde bestemmingsontvangsten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 — 2

Personeelsformatie

8 31 300

8 31 181

100,0 %

119

Overige personeelsuitgaven

1 5 41 073

1 4 37 495

93,3 %

1 03 578

Gebouwen

1 0 73 915

1 0 30 462

96,0 %

43 452

Computersystemen

1 1 52 891

1 0 98 137

95,3 %

54 754

Meubilair

2 862

0,0 %

2 862

Technisch materieel

60 399

59 496

98,5 %

903

Vervoer

3 872

0,0 %

3 872

Reiskosten van de delegaties

2 3 0 50 388

2 2 5 19 065

97,7 %

5 31 323

Kosten van vertolking

7 1 14 352

7 1 14 352

100,0 %

Vergaderingen en conferenties

1 91 307

1 41 247

73,8 %

50 060

Informatie

1 82 488

1 66 046

91,0 %

16 441

Diversen

2 48 090

2 48 013

100,0 %

77

Totaal ER&R

3 5 4 52 935

3 4 6 45 494

97,7 %

8 07 441

SLA's met EDEO

5 2 95 297

5 1 52 255

97,3 %

1 43 042

Totaal-generaal

4 0 7 48 232

3 9 7 97 749

97,7 %

9 50 483

3.5.2. Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2013

De in 2013 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 28,3 miljoen EUR (zie tabel 12). Daarvan is 1 miljoen EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad werden overgeheveld.

De met de activiteiten van het SGR verband houdende bestemmingsontvangsten voor 2013 bedroegen 27,3 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar werd 1,7 miljoen EUR gebruikt, terwijl een bedrag van 25,6 miljoen EUR naar 2014 werd overgedragen overeenkomstig artikel 14 van het FR.

Tabel 12

Besteding van de in 2013 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten 2013

Vastleggingen 2013

Beschikbare bestemmingsontvangsten

1

2

3 = 1 — 2

Personeelsformatie

1 9 49 702

1 9 49 702

Overige personeelsuitgaven

1 7 32 189

7 83 467

9 48 722

Gebouwen

7 28 438

1 63 541

5 64 896

Computersystemen

1 0 26 419

5 47 571

4 78 848

Meubilair

1

1

Technisch materieel

31 171

31 171

Vervoer

290

290

Reiskosten van de delegaties

1 3 2 60 765

1 3 2 60 765

Kosten van vertolking

8 2 71 566

8 2 71 566

Vergaderingen en conferenties

1 35 743

64 978

70 765

Informatie

6 172

6 172

Diversen

1 24 490

1 23 859

631

Totaal ER&R

2 7 2 66 946

1 6 83 416

2 5 5 83 530

SLA's met EDEO

1 0 24 672

9 51 979

72 693

Totaal-generaal

2 8 2 91 617

2 6 35 395

2 5 6 56 222

Bijna 50 % van de bestemmingsontvangsten heeft betrekking op de reiskosten van de delegaties (13,3 miljoen EUR). Het bedrag van 8,3 miljoen EUR voor vertolking is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in die talen. Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met het administratieve beheer van de Raad.RAAD

BESTEDING

VAN DE KREDIETEN 2013

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten

2013

Overschrijvingen/ Wijzigingen

2013

Definitieve kredieten

2013

Vastleggingen

2013

Betalingen

2013

Van rechtswege overgedragen naar

2014

Bij besluit overgedragen naar

2014

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 — 5 — 6 — 7

1000

Basissalaris

3 16 000,00

3 16 000,00

3 04 221,12

3 04 221,12

11 778,88

1001

Aan het ambt verbonden rechten

65 000,00

65 000,00

62 649,96

62 649,96

2 350,04

1002

Rechten in verband met de persoonlijke situatie

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Sociale zekerheid

13 000,00

13 000,00

11 876,76

11 876,76

1 123,24

1004

Andere beheersuitgaven

6 75 000,00

6 75 000,00

3 94 635,40

2 45 269,39

149,366

2 80 364,60

100

Salaris en andere rechten

1 0 89 000,00

1 0 89 000,00

7 81 513,96

6 32 147,95

1 49 366,01

3 07 486,04

1020

Voorziening voor gewijzigde rechten

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Voorziening

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

1 1 38 000,00

1 1 38 000,00

7 81 513,96

6 32 147,95

1 49 366,01

3 56 486,04

1100

Basissalarissen

22 1 7 70 000,00

22 1 7 70 000,00

20 7 8 50 887,49

20 7 8 50 887,49

1 3 9 19 112,51

1101

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

2 1 41 000,00

2 1 41 000,00

1 7 32 593,49

1 7 32 593,49

4 08 406,51

1102

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

5 8 0 72 000,00

5 8 0 72 000,00

5 4 2 90 525,45

5 4 2 90 525,45

3 7 81 474,55

1103

Sociale zekerheid

9 7 13 000,00

9 7 13 000,00

8 6 89 219,79

8 6 89 219,79

1 0 23 780,21

1104

Aanpassingscoëfficiënten

50 000,00

50 000,00

36 934,16

36 934,16

13 065,84

1105

Overuren

1 7 00 000,00

1 7 00 000,00

1 3 28 774,06

1 3 28 774,06

3 71 225,94

1106

Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

3 0 50 000,00

3 0 50 000,00

1 6 15 062,39

1 3 24 722,00

2 90 340,39

1 4 34 937,61

110

Salaris en andere rechten

29 6 4 96 000,00

29 6 4 96 000,00

27 5 5 43 996,83

27 5 2 53 656,44

2 90 340,39

2 0 9 52 003,17

1110

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

4 24 000,00

4 24 000,00

4 01 280,12

4 01 280,12

22 719,88

1111

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst

2 58 000,00

2 58 000,00

1 59 661,34

1 59 661,34

98 338,66

1112

Rechten van de voormalige secretarissen-generaal

5 42 000,00

5 42 000,00

5 06 301,24

5 06 301,24

35 698,76

111

Beëindiging van de dienst

1 2 24 000,00

1 2 24 000,00

1 0 67 242,70

1 0 67 242,70

1 56 757,30

1120

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

2 5 13 000,00

2 5 13 000,00

2 5 13 000,00

1121

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

11 000,00

11 000,00

11 000,00

112

Voorziening

2 5 24 000,00

2 5 24 000,00

2 5 24 000,00

Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

30 0 2 44 000,00

30 0 2 44 000,00

27 6 6 11 239,53

27 6 3 20 899,14

2 90 340,39

2 3 6 32 760,47

1200

Andere personeelsleden

9 5 36 000,00

9 5 36 000,00

8 3 01 363,89

8 2 89 662,22

11 701,67

1 2 34 636,11

1201

Gedetacheerde nationale deskundigen

1 1 48 000,00

1 1 48 000,00

8 05 426,35

8 04 995,31

431,04

3 42 573,65

1202

Stages

4 64 000,00

4 64 000,00

4 49 448,10

4 46 963,28

2 484,82

14 551,90

1203

Externe dienstverlening

2 3 43 000,00

2 3 43 000,00

2 0 88 570,96

1 7 59 196,30

3 29 374,66

2 54 429,04

1204

Werk door derden voor de vertaaldienst

1 45 000,00

1 45 000,00

1 31 974,40

94 641,24

37 333,16

13 025,60

120

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

1 3 6 36 000,00

1 3 6 36 000,00

1 1 7 76 783,70

1 1 3 95 458,35

3 81 325,35

1 8 59 216,30

1220

Voorziening

1 27 000,00

1 27 000,00

1 27 000,00

122

Voorziening

1 27 000,00

1 27 000,00

1 27 000,00

Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening

1 3 7 63 000,00

1 3 7 63 000,00

1 1 7 76 783,70

1 1 3 95 458,35

3 81 325,35

1 9 86 216,30

1300

Diverse uitgaven voor de aanwerving

1 66 000,00

1 66 000,00

1 65 250,00

45 092,56

1 20 157,44

750,00

1301

Beroepsopleiding

1 9 25 000,00

1 9 25 000,00

1 9 09 084,99

9 88 064,16

9 21 020,83

15 915,01

130

Uitgaven voor personeelsbeheer

2 0 91 000,00

2 0 91 000,00

2 0 74 334,99

1 0 33 156,72

1 0 41 178,27

16 665,01

1310

Buitengewone bijstand

30 000,00

20 000,00—

10 000,00

690,20

690,20

9 309,80

1311

Sociale betrekkingen van het personeel

1 19 000,00

9 000,00

1 28 000,00

1 25 360,66

1 04 564,20

20 796,46

2 639,34

1312

Aanvullende steun voor gehandicapten

1 15 000,00

25 000,00

1 40 000,00

1 40 000,00

99 766,60

40 233,40

1 313

Overige sociale uitgaven

66 000,00

14 000,00—

52 000,00

51 600,00

51 389,04

210,96

400,00

131

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

3 30 000,00

3 30 000,00

3 17 650,86

2 55 719,84

61 931

12 349,14

1320

Medische dienst

4 31 000,00

4 31 000,00

4 30 769,26

3 00 034,71

1 30 734,55

230,74

1322

Kinderdagverblijven en andere voorzieningen voor kinderopvang

2 0 14 000,00

2 0 14 000,00

2 0 14 000,00

2 0 14 000,00

132

Activiteiten met betrekking tot alle personen

2 4 45 000,00

2 4 45 000,00

2 4 44 769,26

2 3 14 034,71

1 30 734,55

230,74

1331

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad

3 1 91 000,00

3 1 91 000,00

2 6 45 754,28

2 2 94 028,18

3 51 726,10

5 45 245,72

1332

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

6 00 000,00

6 00 000,00

4 65 930,92

3 86 829,51

79 101,41

1 34 069,08

133

Dienstreizen

3 7 91 000,00

3 7 91 000,00

3 1 11 685,20

2 6 80 857,69

4 30 827,51

6 79 314,80

Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

8 6 57 000,00

8 6 57 000,00

7 9 48 440,31

6 2 83 768,96

1 6 64 671,35

7 08 559,69

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

32 3 8 02 000,00

32 3 8 02 000,00

29 7 1 17 977,50

29 4 6 32 274,40

2 4 85 703,10

2 6 6 84 022,50

2000

Huur

1 6 31 000,00

1 6 31 000,00

1 5 70 071,08

1 5 70 071,08

60 928,92

2002

Verkrijging van onroerende goederen

5 0 00 000,00

5 0 00 000,00

5 0 00 000,00

5 0 00 000,00

2003

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

7 8 60 000,00

8 90 000,00

6 9 70 000,00

6 6 58 722,94

2 2 68 385,17

4 3 90 337,77

3 11 277,06

2004

Beveiligingswerkzaamheden

4 90 000,00

7 80 000,00

1 2 70 000,00

1 2 54 572,91

6 28 058,90

6 26 514,01

15 427,09

2005

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

4 70 000,00

1 10 000,00

5 80 000,00

5 46 949,81

1 58 615,40

3 88 334,41

33 050,19

200

Gebouwen

1 5 4 51 000,00

1 5 4 51 000,00

1 5 0 30 316,74

4 6 25 130,55

1 0 4 05 186,19

4 20 683,26

2010

Schoonmaak en onderhoud

1 3 8 23 000,00

12 000,00

1 3 8 11 000,00

1 2 7 02 880,58

1 1 0 84 401,13

1 6 18 479,45

1 1 08 119,42

2011

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 4 05 000,00

4 4 05 000,00

3 6 06 601,15

2 6 97 480,42

9 09 120,73

7 98 398,85

2012

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

9 9 06 000,00

9 9 06 000,00

9 8 35 721,81

8 6 96 900,52

1 1 38 821,29

70 278,19

2013

Verzekeringen

2 10 000,00

12 000,00

2 22 000,00

2 21 731,11

2 21 731,11

268,89

2014

Overige uitgaven voor de gebouwen

4 38 000,00

4 38 000,00

3 95 922,62

2 62 175,71

1 33 746,91

42 077,38

201

Uitgaven in verband met de gebouwen

2 8 7 82 000,00

2 8 7 82 000,00

2 6 7 62 857,27

2 2 9 62 688,89

3 8 00 168,38

2 0 19 142,73

Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

4 4 2 33 000,00

4 4 2 33 000,00

4 1 7 93 174,01

2 7 5 87 819,44

1 4 2 05 354,57

2 4 39 825,99

2100

Aanschaf van hardware en software

9 7 59 000,00

1 5 46 010,00

8 2 12 990,00

7 8 54 660,42

2 6 40 313,33

5 2 14 347,09

3 58 329,58

2101

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

1 7 8 95 000,00

3 2 14 500,00

2 1 1 09 500,00

2 0 7 68 058,74

1 2 2 43 758,85

8 5 24 299,89

3 41 441,26

2102

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

5 1 31 000,00

6 50 000,00

4 4 81 000,00

4 3 31 928,55

3 3 62 934

968,995

1 49 071,45

2103

Telecommunicatie

4 0 06 000,00

1 0 18 490,00

2 9 87 510,00

2 9 87 500,58

1 2 64 619,04

1 7 22 881,54

9,42

210

Informatica en telecommunicatie

3 6 7 91 000

3 6 7 91 000,00

3 5 9 42 148,29

1 9 5 11 625

1 6 4 30 523

8 48 851,71

2111

Aanschaf en vervanging van meubilair

8 90 000,00

8 90 000,00

4 85 414,66

2 00 857,21

2 84 557,45

4 04 585,34

2112

Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van meubilair

40 000,00

40 000,00

22 778,15

12 271,93

10 506,22

17 221,85

211

Meubilair

9 30 000,00

9 30 000,00

5 08 192,81

2 13 129,14

295,064

4 21 807,19

2120

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

2 4 45 000,00

50 000,00

2 4 95 000,00

2 0 80 391,26

3 63 539,04

1 7 16 852,22

4 14 608,74

2121

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

60 000,00

60 000,00

48 133,20

38 393,40

9 739,80

11 866,80

2122

Huur, gebruik, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties

1 0 65 000,00

50 000,00—

1 0 15 000,00

6 59 120,31

4 63 070,86

1 96 049,45

3 55 879,69

212

Technisch materieel en technische installaties

3 5 70 000,00

3 5 70 000,00

2 7 87 644,77

8 65 003,30

1 9 22 641,47

7 82 355,23

2132

Huur en reparatie van het wagenpark

5 58 000,00

5 58 000,00

2 96 339,78

2 25 791,04

70 548,74

2 61 660,22

2133

Mobiliteitsplan

3 60 000,00

3 60 000,00

3 35 166,16

1 35 166,16

2 00 000,00

24 833,84

213

Vervoer

9 18 000,00

9 18 000,00

6 31 505,94

3 60 957,20

2 70 548,74

2 86 494,06

Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair

4 2 2 09 000,00

4 2 2 09 000,00

3 9 8 69 491,81

2 0 9 50 714,77

1 8 9 18 777,04

2 3 39 508,19

2200

Reiskosten van de delegaties

1 9 9 72 000,00

5 3 21 337,00

2 5 2 93 337,00

2 7 38 274,50

2 7 38 274,50

2 2 5 55 062,50

2201

Diverse reiskosten

4 45 000,00

50 000,00

4 95 000,00

3 89 667,72

2 93 708,49

95 959,23

1 05 332,28

2202

Kosten van vertolking

8 3 9 62 300,00

6 0 21 337,00—

7 7 9 40 963,00

6 6 7 22 808,00

6 0 4 48 944,00

6 2 73 864,00

1 1 2 18 155,00

2203

Ontvangst en representatie

2 3 51 000,00

2 04 000,00

2 1 47 000,00

1 4 37 823,31

7 25 138,31

7 12 685,00

7 09 176,69

2204

Interne vergaderingen

3 7 17 000,00

2 04 000,00

3 9 21 000,00

3 2 55 323,51

1 6 37 375,66

1 6 17 947,85

6 65 676,49

2205

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

1 3 20 000,00

1 3 20 000,00

3 10 798,11

1 67 273,30

1 43 524,81

1 0 09 201,89

220

Vergaderingen en conferenties

11 1 7 67 300,00

6 50 000,00

11 1 1 17 300,00

7 4 8 54 695,15

6 6 0 10 714,26

8 8 43 980,89

3 6 2 62 604,85

2210

Documentatie en bibliotheek

1 2 32 000,00

1 2 32 000,00

1 1 45 051,35

7 50 232,53

3 94 818,82

86 948,65

2211

Publicatieblad

5 4 67 000,00

5 4 67 000,00

5 3 58 412,84

3 9 87 663

1 3 70 750

1 08 587,16

2212

Algemene publicaties

4 55 000,00

4 55 000,00

3 27 886,99

3 08 065,70

19 821,29

1 27 113,01

2213

Voorlichting en openbare evenementen

1 9 78 000,00

1 9 78 000,00

1 6 11 208,41

8 82 317,56

7 28 890,85

3 66 791,59

221

Informatie

9 1 32 000,00

9 1 32 000,00

8 4 42 559,59

5 9 28 278,63

2 5 14 280,96

6 89 440,41

2230

Kantoorbenodigdheden

5 30 000,00

1 50 000,00

3 80 000,00

2 79 564,55

1 73 712,39

1 05 852,16

1 00 435,45

2231

Porto

1 10 000,00

17 000,00—

93 000,00

73 620,87

56 637,91

16 982,96

19 379,13

2232

Studies, enquêtes en adviezen

45 000,00

26 000,00

71 000,00

42 235,65

10 225,65

32 010,00

28 764,35

2 234

Verhuizing

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2235

Financiële kosten

10 000,00

10 000,00

5 572,45

4 295,32

1 277,13

4 427,55

2236

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

7 00 000,00

8 00 000,00

1 5 00 000,00

1 5 00 000,00

9 34 689,46

5 65 310,54

2237

Overige huishoudelijke uitgaven

2 53 000,00

9 000,00

2 44 000,00

1 56 164,05

66 540,10

89,624

87 835,95

223

Diverse uitgaven

1 6 68 000,00

6 50 000,00

2 3 18 000,00

2 0 57 157,57

1 2 46 100,83

8 11 056,74

2 60 842,43

Totaal hoofdstuk 2 2 — Huishoudelijke uitgaven

12 2 5 67 300,00

12 2 5 67 300,00

8 5 3 54 412,31

7 3 1 85 093,72

1 2 1 69 318,59

3 7 2 12 887,69

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en huishoudelijke uitgaven

20 9 0 09 300,00

20 9 0 09 300,00

16 7 0 17 078,13

12 1 7 23 627,93

4 5 2 93 450,20

4 1 9 92 221,87

100

Voorzieningen

7 00 000,00

7 00 000,00

7 00 000,00

101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

2 0 00 000,00

2 0 00 000,00

2 0 00 000,00

TITEL 10 — Overige uitgaven

2 7 00 000,00

2 7 00 000,00

2 7 00 000,00

TOTALE BEGROTING

53 5 5 11 300,00

53 5 5 11 300,00

46 4 1 35 055,63

41 6 3 55 902,33

4 7 7 79 153,30

7 1 3 76 244,37