Home

Kennisgeving aan de personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2010/231/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad van toepassing zijn

Kennisgeving aan de personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2010/231/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad van toepassing zijn

21.10.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 373/5


Kennisgeving aan de personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2010/231/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad van toepassing zijn

(2014/C 373/04)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen en entiteiten die voorkomen in de bijlage bij Besluit 2010/231/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Besluit 2014/729/GBVB van de Raad(1), en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad, als uitgevoerd bij Verordening (EU) nr. 1104/2014 van de Raad(2).

Het bij Resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSCR) 751 (1992) betreffende Somalië ingestelde Sanctiecomité heeft op 12 april 2010 de lijst vastgesteld van personen op wie en entiteiten waarop de bepalingen van de punten 1, 3 en 7 van UNSCR 1844 (2008) van toepassing zijn.

De betrokken personen en entiteiten kunnen te allen tijde, onder overlegging van bewijsstukken, het VN-Comité verzoeken het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen. Dit verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Zie voor meer informatie: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Naar aanleiding van het besluit van de VN heeft de Raad van de Europese Unie vastgesteld dat de personen en entiteiten die in de bovengenoemde bijlagen voorkomen, moeten worden opgenomen in de lijsten van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad.

De betrokken personen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (lidstaten), als vermeld op de websites in bijlage II van Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad, om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 5 van de verordening).

De betrokken personen en entiteiten kunnen op het onderstaande adres een verzoek indienen om toezending van de door het VN-Sanctiecomité gegeven motivering voor opneming op de lijsten:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG C 1C

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

De betrokken personen en entiteiten kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, op het bovenstaande adres een verzoek aan de Raad indienen om het besluit om hen op bovengenoemde lijsten te plaatsen, te heroverwegen.

Tevens worden de betrokken personen en entiteiten erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 275, tweede alinea, en in artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.