Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

27.6.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/39


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2014/C 198/07)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag(1)

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (2)

„PEMENTO DE MOUGÁN”

EG-nr.: ES-PGI-0005-01133 — 26.07.2013

BGA ( X ) BOB ( )

1. Naam

„Pemento de Mougán”

2. Lidstaat of derde land

Spanje

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 1.6. Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

De „Pemento de Mougán” is de vrucht van de soort Capsicum annuum L., van het lokale ecotype dat bekendstaat onder de naam „Pemento de Mougán”. Het gaat om een semikraakbeenachtige vrucht die onrijp een groene en rijp een rode kleur heeft. Hij is vierkant (A4 volgens Pochard, 1966) en wordt naar de vorm ingedeeld in klasse CMV3L (vierkant, type „morro de vaca”, met drie lobben). Hij wordt geoogst als hij nog groen is (ruim voordat hij rijp is) en vers verkocht.

De voor de verkoop bestemde vrucht heeft de volgende kenmerken

Vorm: vierkante langsdoorsnede en licht gegroefde dwarsdoorsnede, waarbij aan de groeitop drie of vier hoeken te zien zijn.

Gewicht: 6 tot 15 g per stuk.

Lengte van de vrucht: 3 tot 6,5 cm.

Breedte: 2,5 tot 4 cm.

Steel: 2 tot 5 cm, altijd minder lang dan de vrucht; hij is stijf en krom.

Schil: donkergroen en glanzend.

Dikte van de vruchtwand of het vruchtvlees: dun, ongeveer 1,5 mm.

Smaak: vruchtvlees met een fijne en sappige textuur, een zoete, licht kruidige en soms scherpe smaak, met een gematigd aroma.

3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)

3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Alle teeltfasen moeten plaatsvinden in het afgebakende geografische gebied, dat optimale natuurlijke omstandigheden biedt voor de ontwikkeling van dit lokale ecotype.

Alleen zaaigoed van geselecteerde lijnen, dat een product van de hoogste kwaliteit garandeert, mag worden gebruikt.

Het voorbereiden van het zaaibed en het inzaaien van het zaaigoed gebeurt tussen december en januari. Na de ontkieming worden de planten, wanneer zij ongeveer 5 cm hoog zijn, verpoot naar gecompartimenteerde bakken. Ook kan worden gekozen voor de traditionele methode van inzaaien in de grond, gevolgd door verpoten.

De plant wordt in de openlucht of onder beschutting geteeld. In het eerste geval vindt de aanplant plaats van april tot juni, met 3 tot 6 plantjes per vierkante meter. In het tweede geval vindt de aanplant plaats in maart of april, met 2 tot 4 plantjes per vierkante meter.

Het oogsten gebeurt met de hand en de plukkers komen steeds bij de planten terug totdat er geen vruchten van goede kwaliteit meer te vinden zijn. Het is van belang de vereiste materiële (gereedschap, kisten of bakken enz.) en personele middelen in te zetten om beschadiging van het product te voorkomen. De producten worden in kisten of andere harde bakken geplaatst om te voorkomen dat ze geplet worden. Vervolgens worden ze zo snel mogelijk vervoerd naar de opslagplaats waar ze worden behandeld. Bij het lossen wordt het risico dat het product valt, zo veel mogelijk beperkt.

Doorgaans begint het oogst- en verkoopseizoen op 1 juni en eindigt het op 15 november. De maximaal toegestane productie is 6 kg/m2 in de openlucht en 8 kg/m2 onder beschutting. Deze parameters kunnen echter worden gewijzigd afhankelijk van de weersomstandigheden per seizoen.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz.

Het product wordt in het afgebakende geografische gebied (gemeente Guntín) verpakt om de kenmerkende eigenschappen en de kwaliteit van de „Pemento de Mougán” doeltreffend te beschermen. Aangezien het om een bederfelijk en kwetsbaar product gaat dat vers wordt verkocht, moeten de behandeling van het product, de selectie vóór de verpakking en de verpakking zelf immers met de grootste zorg plaatsvinden. Doorgaans wordt het product binnen 24 uur na de oogst verpakt. De selectie wordt zowel ter plaatse als op het verpakkingsstation uitgevoerd en heeft niet alleen tot doel te controleren of het product de omschreven morfologische kenmerken bezit, maar ook producten uit te sluiten die een buitensporig scherpe smaak zouden kunnen hebben. Een dergelijke smaak komt vooral voor bij grotere vruchten, onregelmatig gevormde vruchten en vruchten met stevig vruchtvlees. Dankzij hun ervaring herkennen plaatselijke landbouwers deze eigenschappen bijna intuïtief.

De producten met de BGA „Pemento de Mougán” worden verkocht in doorzichtige polyethyleen zakken, met een inhoud van 200 tot 400 g. Andere formaten en verpakkingsmaterialen kunnen worden toegestaan binnen de grenzen die door de levensmiddelenwetgeving zijn gesteld.

3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering

De met de beschermde geografische aanduiding „Pemento de Mougán” verkochte producten moeten een verpakking hebben met daarop het commerciële etiket van elke producent/verpakker, het onder toezicht van de controle-instantie gebruikte BGA-etiket (rugetiket) met alfanumerieke code en het officiële logo van de beschermde geografische aanduiding (zie hieronder):

Image

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het geografische gebied van de beschermde geografische aanduiding „Pemento de Mougán” omvat het totale grondgebied van de gemeente Guntín in de „comarca” Lugo in Galicië.

5. Verband met het geografische gebied

5.1. Specificiteit van het geografische gebied

Het afgebakende gebied is vanuit klimatologisch en bodemkundig oogpunt homogeen. Het betreft een gebied dat wordt afgeschermd door bergen rondom de dalen waar de productie plaatsvindt. Hierdoor ontstaat een specifiek microklimaat en bovendien is de bodem er bijzonder geschikt voor de teelt van dit gewas. De meest voorkomende steenformaties zijn stollingsgesteenten (graniet) en metamorfe gesteenten (lei, schist en een bepaald percentage kwartsiet). De textuur van de bodem wordt gekenmerkt door een hoog zandgehalte; het is een regio waar zandleemgronden met een hoog gehalte organische stof en een lage pH-waarde de boventoon voeren.

De neerslag ter plaatse is beperkt (ongeveer 1 000 mm) vergeleken met de rest van Galicië, omdat het gebied tegen de westenwind wordt beschermd. Dat zorgt voor een zekere regenschaduw, zodanig dat er gedurende ongeveer 130 dagen ten minste 1 mm neerslag valt.

De gemiddelde temperatuur bedraagt 17,2 °C in de zomer, 12,5 °C in de herfst, 6,7 °C in de winter en 10,5 °C in de lente. De gemiddelde maximumtemperatuur bedraagt 23,4 °C in de zomer, 17,2 °C in de herfst, 9,9 °C in de winter en 15,3 °C in de lente. De gemiddelde minimumtemperatuur bedraagt 11,1 °C in de zomer, 7,8 °C in de herfst, 3,5 °C in de winter en 5,6 °C in de lente.

Wat de specifieke territoriale kenmerken betreft, speelt ook de menselijke factor een belangrijke rol. De plaatselijke landbouwers hanteren traditionele methoden: zij selecteren de beste plantjes en percelen en houden deze in stand, terwijl zij de productietechnieken aan de lokale omstandigheden aanpassen. Voor de teelt van dit product zijn deze praktijken van fundamenteel belang. De ter plaatse gebezigde selectie en de voorzorgsmaatregelen die worden genomen om ongewenste hybridisering te voorkomen, zijn bepalend voor het verkrijgen van een homogene vrucht.

5.2. Specificiteit van het product

Het betreft een lokaal ecotype dat is aangepast aan de omstandigheden van het productiegebied. Tot de specifieke kenmerken ervan behoren onder meer de vorm (kleine vrucht die onrijp wordt gegeten), de dunne vruchtwand en de culinaire eigenschappen, waaronder zijn fijne en sappige textuur en zijn zoete, licht kruidige, soms scherpe smaak.

5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA)

De „Pemento de Mougán” is een lokaal ecotype dat sinds jaar en dag door de landbouwers in Guntín wordt geteeld. Vanwege de beperkte productie en de geringe verspreiding ervan in de loop der jaren heeft de teelt zich niet tot buiten het afgebakende geografische gebied uitgebreid. Er bestaan wel verhalen over emigranten die voor productiedoeleinden plantjes naar andere delen van Spanje hebben meegenomen, maar veel succes hadden ze daar niet mee. Hieruit blijkt hoe belangrijk het productie-ecosysteem is voor de kwaliteitskenmerken van het product.

De benaming „Mougán” is een geografische naam die verwijst naar de parochie in Guntín vanwaar de producten via het openbaar vervoer naar de markt in de hoofdstad werden gebracht. Deze parochie ligt naast die van Mosteiro. Daar bevond zich het klooster waar volgens de traditie de oorsprong ligt van de selectie en teelt van het product.

De hierna genoemde omstandigheden in het afgebakende gebied zijn optimaal voor de teelt van de „Pemento de Mougán”: hoge relatieve vochtigheidsgraad, gematigde temperaturen, geringe temperatuurschommelingen, enigszins zure bodems en voldoende luchtcirculatie om de overdracht van pollen tussen de plantjes te bevorderen. Dit vochtige klimaat, met zachte zomers en geringe temperatuurverschillen, is van essentieel belang voor het verkrijgen van de kenmerkende eigenschappen van de „Pemento de Mougán”, vooral wat de dikte en de textuur van het vruchtvlees betreft. Bovendien speelt de kennis van de plaatselijke landbouwers een rol. Zij hebben in de loop der jaren de plantjes geselecteerd die het best aan deze omstandigheden waren aangepast en de mooiste vruchten voortbrachten, zodat dit lokale, voor het gebied karakteristieke ecotype ontstond.

De oorsprong van de „Pemento de Mougán” gaat terug tot het midden van de achttiende eeuw en is verbonden met het klooster van Ferreira de Pallares, waarvan het klooster van de parochie van Mosteiro, die grenst aan de parochie van Mougán, afhankelijk was. Volgens de traditie hebben de monniken het zaaigoed van de vrucht in de regio geïntroduceerd.

Het product werd vanouds verkocht op de jaarmarkt van Lousada, Portomarín en Grolos en vooral op het marktplein van Lugo, de hoofdstad van de provincie.

Op de „Mapas nacionales de abastecimientos del ministerio de industria y comercio de la provincia de Lugo” (nationale bevoorradingskaarten van het ministerie van Industrie en Handel van de provincie Lugo) wordt melding gemaakt van deze teelt in de gemeente Guntín in de jaren 1943-1946. Het product wordt eveneens genoemd in de landbouwtelling van 1962.

Wat de festiviteiten en de promotie van dit product betreft, wordt sinds 1997 op de eerste vrijdag van augustus de „Pementada de Mougán” gevierd. Verder organiseert de parochie van Grolos sinds 1999 op 14 augustus een feest ter ere van dit product. Daarnaast viert men in Guntín op de laatste zaterdag van augustus het „Festa do Pemento de Mougán”.

Samengevat berust de registratie van het product als beschermde geografische aanduiding op de specifieke kenmerken die met het grondgebied zijn verbonden. Het betreft immers een ecotype dat is aangepast aan de omstandigheden in dit geografische gebied en dat is ontstaan als gevolg van eeuwenlange selectie door plaatselijke producenten.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006(3))

Diario Oficial de Galicia nr. 101 van 29 mei 2013.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130529/AnuncioG0165-210513-0008_es.pdf