Home

NOTA VAN WIJZIGINGEN BIJ HET ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6/2014 ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III – Commissie Afdeling VIII – Europese Ombudsman

NOTA VAN WIJZIGINGEN BIJ HET ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6/2014 ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III – Commissie Afdeling VIII – Europese Ombudsman

NOTA VAN WIJZIGINGEN BIJ HET ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6/2014 ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III – Commissie Afdeling VIII – Europese Ombudsman /* COM/2014/0730 final */


NOTA VAN WIJZIGINGEN BIJ HET ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6/2014

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III – Commissie Afdeling VIII – Europese Ombudsman

Gezien:

– het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106bis,

– Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie[1], en met name artikel 41,

– Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020[2], en met name artikel 13,

– de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, die op 20 november 2013 is goedgekeurd[3],

– de gewijzigde begroting nr. 1/2014[4], die op 16 april 2014 is goedgekeurd,

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2014[5], dat op 15 april 2014 is goedgekeurd,

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014[6], dat op 28 mei 2014 is goedgekeurd,

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014[7], dat op 9 juli 2014 is goedgekeurd,

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014[8], dat op 8 september 2014 is goedgekeurd,

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014[9], dat op 17 oktober 2014 is goedgekeurd,

dient de Europese Commissie bij de begrotingsautoriteit de nota van wijzigingen bij het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2014 in.

WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding.. 3

2. Eigen middelen.. 3

3. Europese Ombudsman.. 4

4. Samenvatting per MFK-rubriek.. 5

1. Inleiding

Deze nota van wijzigingen bij het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 voor 2014 heeft betrekking op het volgende:

– de nodige aanpassingen van de eigen middelen teneinde rekening te houden met de bedragen voor de btw- en bni-saldi die daadwerkelijk ter beschikking zijn gesteld op de eerste werkdag van december 2014;

– de intrekking van de oorspronkelijk gevraagde verhoging van de begrotingskredieten voor de Europese Ombudsman.

2. Eigen middelen

Op 17 oktober 2014 keurde de Commissie het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) 6/2014 goed[10]. Dit OGB had voornamelijk betrekking op een herziening van de raming van de traditionele eigen middelen (douanerechten) en de btw- en bni-saldi voor de eigen middelen. De nota van wijzigingen bij OGB 6 heeft betrekking op de bijwerking van de saldi van de op de btw en het bni gebaseerde eigen middelen.

De aanpassingen van de saldi van de op de btw en het bni gebaseerde eigen middelen verschillen van jaar tot jaar. Zoals de in 2014 berekende gegevens tonen, kunnen de aanpassingen van de eigen middelen op basis van het bni en de door sommige lidstaten af te dragen aanvullende bedragen uitzonderlijk hoog zijn als gevolg van ingrijpende herzieningen door de lidstaten van de bni-gegevens voor de voorgaande jaren.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden en op verzoek van de Raad heeft de Commissie een voorstel ingediend tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van besluit 2007/436 (EG, Euratom) betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen[11], dat ertoe strekt de impact op de begrotingssituatie van de lidstaten te verzachten door hun toe te staan het bedrag dat voortvloeit uit deze aanpassingen (van het btw- en het bni-saldo) op enig tijdstip tussen de eerste dag van december 2014 en de eerste werkdag van september 2015 ter beschikking te stellen.

De gewijzigde verordening zal na goedkeuring met terugwerkende kracht van toepassing zijn op de btw- en bni-saldi die ter beschikking moesten worden gesteld op de eerste werkdag van december 2014. Daarom heeft de Commissie de oorspronkelijk in OGB 6 opgenomen bedragen herzien teneinde rekening te houden met de bedragen voor de btw- en bni-saldi die daadwerkelijk ter beschikking zijn gesteld op de eerste werkdag van december 2014.

Deze nota van wijzigingen bij OGB 6 strekt ertoe de nodige btw- en bni-saldoaanpassingen te verwerken, als volgt:

Lidstaat || OGB 6/2014: Btw/bni-saldi || Nota van wijzigingen bij OGB 6/2014: Btw/bni-saldi || Nieuw bedrag van de btw/bni-saldi

België || 118 877 000 || — || 118 877 000

Bulgarije || 36 472 000 || - 36 472 000 || 0

Tsjechië || 78 521 000 || — || 78 521 000

Denemarken || - 125 685 000 || — || - 125 685 000

Duitsland || 1 359 003 000 || — || 1 359 003 000

Estland || 7 311 000 || — || 7 311 000

Ierland || 112 176 000 || — || 112 176 000

Griekenland || 221 982 000 || — || 221 982 000

Spanje || 589 152 000 || — || 589 152 000

Frankrijk || 562 251 000 || - 525 273 000 || 36 978 000

Kroatië || - 1 419 000 || — || - 1 419 000

Italië || 1 502 273 000 || -1 173 983 000 || 328 290 000

Cyprus || 53 725 000 || - 53 725 000 || 0

Letland || 24 573 000 || — || 24 573 000

Litouwen || 7 516 000 || — || 7 516 000

Luxemburg || - 66 930 000 || — || - 66 930 000

Hongarije || 39 782 000 || — || 39 782 000

Malta || 18 323 000 || - 18 323 000 || 0

Nederland || 1 103 422 000 || — || 1 103 422 000

Oostenrijk || - 57 094 000 || — || - 57 094 000

Polen || - 26 803 000 || — || - 26 803 000

Portugal || 121 602 000 || — || 121 602 000

Roemenië || 75 080 000 || — || 75 080 000

Slovenië || 8 064 000 || - 8 064 000 || 0

Slowakije || - 6 663 000 || — || - 6 663 000

Finland || - 34 319 000 || — || - 34 319 000

Zweden || 190 111 000 || — || 190 111 000

Verenigd Koninkrijk || 3 616 456 000 || -3 616 456 000 || 0

Artikel 310 en 320 — Totaal || 9 527 759 000 || -5 432 296 000 || 4 095 463 000

3. Europese Ombudsman

In het oorspronkelijke OGB 6/2014 was een verzoek van de Europese Ombudsman opgenomen voor 93 500 EUR aan aanvullende vastleggings- en betalingskredieten om de uitstaande verplichtingen te dekken in verband met de aanpassing van de bezoldigingen met ingang van 1 juli 2012 waarover uiteindelijk in april 2014 de beslissing viel en waarvoor geen voorziening was aangelegd in de goedgekeurde begroting 2014 en waarvoor een verzoek om overschrijving ter dekking van meer dan 50 % van de behoeften door de begrotingsautoriteit werd goedgekeurd in september.

Sinds de goedkeuring van OGB 6/2014 heeft de Ombudsman echter meer ruimte voor herschikking gevonden en heeft hij een tweede overschrijvingsverzoek ingediend om ervoor te zorgen dat de salarisuitgaven voor de maand december kunnen worden gedekt. Bijgevolg, in de veronderstelling dat het tweede overschrijvingsverzoek ook zal worden goedgekeurd door de begrotingsautoriteit, kan het oorspronkelijke verzoek om extra vastleggings- en betalingskredieten in OGB 6/2014 worden ingetrokken.

4. Samenvatting per MFK-rubriek

Omschrijving || Begroting 2014 || Nota van wijzigingen bij ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014 || Begroting 2014

(incl. GB 1 en OGB 3-8/2014) || (incl. GB 1 en OGB 3-8/2014)

VK || BK || VK || BK || VK || BK

1. || Slimme en inclusieve groei || 63 986 340 779 || 66 374 487 058 || || || 63 986 340 779 || 66 374 487 058

Maximum || 63 973 000 000 || || || || 63 973 000 000 ||

Flexibiliteitsinstrument || 89 330 000 || || || || 89 330 000 ||

Marge || 75 989 221 || || || || 75 989 221 ||

1a || Concurrentievermogen voor groei en banen || 16 484 010 779 || 12 028 322 326 || || || 16 484 010 779 || 12 028 322 326

Maximum || 16 560 000 000 || || || || 16 560 000 000 ||

Marge || 75 989 221 || || || || 75 989 221 ||

1b || Economische, sociale en territoriale samenhang || 47 502 330 000 || 54 346 164 732 || || || 47 502 330 000 || 54 346 164 732

Maximum || 47 413 000 000 || || || || 47 413 000 000 ||

Flexibiliteitsinstrument || 89 330 000 || || || || 89 330 000 ||

Marge || || || || || ||

2. || Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen || 59 190 929 284 || 56 558 779 469 || || || 59 190 929 284 || 56 558 779 469

Maximum || 59 303 000 000 || || || || 59 303 000 000 ||

Marge || 112 070 716 || || || || 112 070 716 ||

waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) — marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 || || || 43 778 100 000 || 43 776 956 403

Submaximum || 44 130 000 000 || || || || 44 130 000 000 ||

Netto-overdracht tussen ELGF en ELFPO || 351 900 000 || || || || 351 900 000 ||

Marge || || || || || ||

3. || Veiligheid en burgerschap || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 || || || 2 171 998 732 || 1 677 039 976

Maximum || 2 179 000 000 || || || || 2 179 000 000 ||

Marge || 7 001 268 || || || || 7 001 268 ||

4. || Europa als wereldspeler || 8 325 000 000 || 6 842 004 256 || || || 8 325 000 000 || 6 842 004 256

Maximum || 8 335 000 000 || || || || 8 335 000 000 ||

Marge || 10 000 000 || || || || 10 000 000 ||

5. || Administratie || 8 404 610 581 || 8 405 483 381 || - 93 500 || - 93 500 || 8 404 517 081 || 8 405 389 881

Maximum || 8 721 000 000 || || || || 8 721 000 000 ||

Marge || 316 389 419 || || || || 316 482 919 ||

waarvan: Administratieve uitgaven van de instellingen || 6 797 485 938 || 6 798 358 738 || || || 6 797 485 938 || 6 798 358 738

Submaximum || 7 056 000 000 || || || || 7 056 000 000 ||

Marge || 258 514 062 || || || || 258 514 062 ||

6. || Compensatiebedragen || 28 600 000 || 28 600 000 || || || 28 600 000 || 28 600 000

Maximum || 29 000 000 || || || || 29 000 000 ||

Marge || 400 000 || || || || 400 000 ||

Totaal || 142 107 479 376 || 139 886 394 140 || || || 142 107 385 876 || 139 886 300 640

Maximum || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 || || || 142 540 000 000 || 135 866 000 000

Flexibiliteitsinstrument || 89 330 000 || || || || 89 330 000 ||

Marge voor onvoorziene uitgaven || || 4 026 700 000 || || || || 4 026 700 000

Marge || 521 850 624 || 6 305 860 || || || 521 944 124 || 6 399 360

|| Speciale instrumenten || 582 905 968 || 482 875 868 || || || 582 905 968 || 482 875 868

Totaal-generaal || 142 690 385 344 || 140 369 270 008 || || || 142 690 291 844 || 140 369 176 508

[1] PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

[2] PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

[3] PB L 51 van 20.2.2014, blz. 1.

[4] PB L 204 van 11.07.2014, blz. 1.

[5] COM(2014) 234 van 15.4.2014.

[6] COM(2014) 329 van 28.5.2014.

[7] COM(2014) 461 van 09.07.2014.

[8] COM(2014) 564 van 08.09.2014.

[9] COM(2014) 649 van 17.10.2014.

[10] COM(2014) 649 van 17.10.2014.

[11] COM(2014) 704 van 12.11.2014.