Home

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

11.9.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/6


Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

2013/C 262/05

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

WIJZIGINGSAANVRAAG

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (2)

WIJZIGINGSAANVRAAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9

„UMBRIA”

EG-nummer: IT-PDO-0117-1520-17.10.2011

BGA ( ) BOB ( X )

1. Rubriek van het productdossier waarop de wijziging betrekking heeft

Naam van het product

Beschrijving van het product

Geografisch gebied

Bewijs van de oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Nationale eisen

Overige [nader aan te geven]

2. Aard van de wijziging(en)

Wijziging van het enige document of de samenvatting

Wijziging van het productdossier voor een geregistreerde BOB of BGA waarvoor geen enig document en evenmin een samenvatting bekend zijn gemaakt

Wijziging van het productdossier waarbij geen wijziging van het bekendgemaakte enige document nodig is (artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

Tijdelijke wijziging van het productdossier als gevolg van een verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel die is opgelegd door de overheid (artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

3. Wijzigingen

3.1. Beschrijving van het product

Aan het productdossier zijn de medianen voor de kenmerkende eigenschappen toegevoegd, waardoor het (niet langer relevante) puntensysteem is komen te vervallen. Daarnaast werden de bepalingen als bedoeld in methode COI/T20 Doc. nr. 22 overgenomen.

3.2. Geografisch gebied

Het productiegebied van de geografische vermelding „Colli Assisi Spoleto” is uitgebreid met de gemeente Nocera Umbra. Dit is namelijk de eerste gemeente op de pre-Apennijnse bergkam, die het geografische productiegebied van olijven voor de BOB „Umbria” met de geografische vermelding „Colli Assisi Spoleto” onderscheidt, en deze kenmerkt zich door olijfgaarden en gronden met de bodem- en klimaateigenschappen die in het productdossier worden omschreven. Op het grondgebied van de gemeente Nocera Umbra, aan de voet van de bergen, is de olijventeelt in hydrogeologisch opzicht van groot belang omdat zij bijdraagt aan de regulering van het water en de stabiliteit van de bodem.

3.3. Bewijs van de oorsprong

Het productdossier is gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1898/2006. Het is meer bepaald uitgebreid met de procedures die de marktdeelnemers moeten hanteren om de oorsprong aan te tonen.

3.4. Werkwijze voor het verkrijgen van het product

De aanvangsvoorwaarde voor het oogsten van de olijven (de kleuring bij de rijping) is toegevoegd en de uiterste datum ervan is gewijzigd naar 31 december.

De verplichting om de persing in de verschillende deelgebieden te laten plaatsvinden is geschrapt, maar de voorwaarde van het in het productdossier afgebakende gebied is gehandhaafd. Technologische innovatie en de nieuwe normen voor verwerking hebben tot gevolg gehad dat het aantal molens is afgenomen. Hierdoor moest de verplichting om de persing in de verschillende deelgebieden te laten plaatsvinden, worden geschrapt. Dit betekent dat olijven voor de productie van de BOB „Umbria” op het hele grondgebied van de regio mogen worden geperst.

3.5. Nationale eisen

De verplichtingen die voortvloeien uit wet nr. 169 van 15 februari 1992„Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini” en uit het „Decreto Ministeriale” nr. 573/1993 zijn geschrapt.

3.6. Overige

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (3)

„UMBRIA”

EG-nummer: IT-PDO-0117-1520-17.10.2011

BGA ( ) BOB ( X )

1. Naam

„Umbria”

2. Lidstaat of derde land

Italië

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie

Categorie 1.5:

Oliën en vetten (boter, margarine, spijsolie, enz.)

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

Extra olijfolie van eerste persing „Umbria”, met een van de aanvullende geografische vermeldingen „Colli Assisi Spoleto”, „Colli Martani”, „Colli Amerini”, „Colli del Trasimeno” of „Colli Orvietani”, mag uitsluitend worden verkregen van vruchten die afkomstig zijn van de olijfvariëteiten Moraiolo, Leccino, Frantoio, San Felice, Rajo en Dolce Agogia. Daarnaast zijn ook andere variëteiten toegestaan, echter slechts tot maximaal 20 %.

De verhoudingen van de genoemde variëteiten verschillen per geografische vermelding. In alle gevallen dient gebruik te worden gemaakt van de Moraiolo, de kenmerkende variëteit van extra olijfolie uit eerste persing „Umbria”. De percentages van de verschillende variëteiten worden hierna aangegeven:

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli Assisi Spoleto”:

Moraiolo: ≥ 60 %;

Leccino, Frantoio, al dan niet gemengd: ≤ 30 %;

Andere variëteiten: ≤ 10 %.

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli Martani”:

Moraiolo: ≥ 20 %;

San Felice, Leccino, Frantoio, al dan niet gemengd: ≤ 80 %;

Andere variëteiten: ≤ 10 %.

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli Amerini”:

Moraiolo: ≥ 15 %;

Rajo, Leccino, Frantoio, al dan niet gemengd: ≤ 85 %;

Andere variëteiten: ≤ 10 %.

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli del Trasimeno”:

Moraiolo, Dolce Agogia, al dan niet gemengd: ≥ 15%;

Leccino, Frantoio, al dan niet gemengd: ≥ 65 %;

Andere variëteiten: ≤ 20 %.

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli Orvietani”:

Moraiolo, Dolce Agogia, al dan niet gemengd: ≥ 15 %;

Frantoio: ≤ 30 %;

Leccino: ≤ 60 %;

Andere variëteiten: ≤ 20 %.

Wanneer de extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” voor consumptie wordt aangeboden, vertoont ze de volgende eigenschappen:

Organoleptische eigenschappen

mediaan voor gebreken: = 0

mediaan voor fruitigheid: ≥ 3

mediaan voor bitterheid: ≥ 3

mediaan voor scherpheid: ≥ 3

Fysisch-chemische eigenschappen

kleur: geel tot groen

maximale totale zuurgraad, uitgedrukt in oliezuur, in gewicht voor 100 gram olie: ≤ 0,65

peroxidegetal: ≤ 12

K 232: ≤ 2

K 270: ≤ 0,20

oliezuur: ≤ 82 %

totaal polyfenolen: ≥ 100 ppm

De waarden voor kleur, oliezuur en het totaal aan polyfenolen variëren maar overschrijden in geen geval de strengste waarden voor elk van de geografische vermeldingen zoals hierna aangegeven:

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli Assisi Spoleto”:

kleur: groen tot geel

oliezuur: ≤ 82 %

totaal polyfenolen: ≥ 150 ppm

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli Martani”:

kleur: groen tot geel

oliezuur: ≤ 82 %

totaal polyfenolen: ≥ 125 ppm

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli Amerini”:

kleur: groen tot geel

oliezuur: ≤ 82 %

totaal polyfenolen: ≥ 100 ppm

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli del Trasimeno”:

kleur: groen tot goudgeel

oliezuur: ≤ 81 %

totaal polyfenolen: ≥ 100 ppm

Extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” met geografische vermelding „Colli Orvietani”:

kleur: groen tot geel

oliezuur: ≤ 82 %

totaal polyfenolen: ≥ 100 ppm

3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)

3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Teelt, productie en persing van extra olijfolie van eerste persing „Umbria” mogen uitsluitend plaatsvinden binnen het in punt 4 bedoelde geografische productiegebied.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz.

Extra olijfolie van eerste persing „Umbria” moet worden verkocht in glas of blik. Extra olijfolie van eerste persing „Umbria” moet binnen het geografische productiegebied worden verpakt om het toezicht op de oorsprong van het product beter te kunnen waarborgen en om te voorkomen dat bij bulkvervoer buiten dit geografische gebied de in bovenstaand punt 3.2 omschreven bijzondere eigenschappen worden aangetast of verloren gaan. Dit betreft met name de kenmerkende bittere en scherpe accenten die voortkomen uit het gehalte aan fenolische antioxidanten en uit de samenstelling van de aromatische stoffen. Door de inwerking van de zuurstof in de lucht kunnen bij overhevelen, verpompen, vervoer en lossen (deze handelingen vinden bij bottelen buiten het productiegebied vaker plaats) de in bovenstaand punt 3.2 omschreven specifieke eigenschappen van extra olijfolie van eerste persing „Umbria” verloren gaan.

3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering

Op het etiket dat op de verpakking wordt aangebracht, moeten in alle gevallen de volgende gegevens worden opgenomen:

de beschermde oorsprongsbenaming,

de geografische vermelding voor het gebied van oorsprong van de olijven,

het productiejaar van de olijven waaruit de olie is verkregen,

de verplichte informatie voor de etiketten van extra olijfolie van eerste persing ingevolge de geldende nationale wetgeving en de regelgeving van de EU.

De beschermde oorsprongsbenaming „Umbria” moet op het etiket worden aangebracht in leesbare en onuitwisbare lettertekens in een sterk met de kleur van het etiket contrasterende kleur en zodanig dat zij duidelijk kan worden onderscheiden van alle overige gegevens op het etiket.

De geografische vermeldingen moeten worden aangebracht in lettertekens die niet groter zijn dan de lettertekens die worden gebruikt voor de beschermde oorsprongsbenaming „Umbria”.

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het productiegebied van de olijven en het verpakkingsgebied van extra olijfolie van eerste persing „Umbria” bestrijkt het gehele bestuurlijke grondgebied van de regio Umbrië.

5. Verband met het geografische gebied

5.1. Specificiteit van het geografische gebied

Het geografische productiegebied van extra olijfolie van eerste persing „Umbria” kenmerkt zich door het volgende: de regio Umbrië ligt landinwaarts op het schiereiland, buiten de typerende invloedssfeer van de Middellandse Zee die het klimaat verzacht en daarentegen de kuststreek wél kenmerkt. Het gebergte in de regio bestaat hoofdzakelijk uit heuvels met een morfologie die kenmerkend is voor heuvels in het binnenland, waar nagenoeg uitsluitend olijven worden geteeld. Jaarlijks valt er gemiddeld 850 tot 981 mm neerslag en de gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 12,9° ± 7 °C.

Binnen de regio zijn de temperatuurverschillen vaak aanzienlijk door het ontbreken van invloeden van zee en de aanwezigheid van bergreliëf in het geografische productiegebied van de extra olijfolie uit eerste persing „Umbria”. Vanwege de eigenschappen van het Umbrische grondgebied, waar de olijven op de heuvels en aan de voet van de bergen worden geteeld, hetgeen de mechanisatie bemoeilijkt, is veel menskracht benodigd, met name bij de oogst, die overigens vroegtijdig plaats moet vinden om de eigenschappen van de vrucht te behouden.

5.2. Specificiteit van het product

Extra olijfolie van eerste persing „Umbria” dankt zijn bijzondere eigenschappen aan de aanwezigheid van de teeltvariëteit Moraiolo, die door zijn hoge polyfenolengehalte in organoleptisch opzicht bepalend is voor de intensiteit van de bitterheid van de olie. De bijzondere omstandigheden van bodem en klimaat in het productiegebied zijn van grote invloed op de scherpte van de olie, terwijl de temperatuurverschillen bepalend zijn voor de fruitigheid.

Aan de vroegtijdige oogst, die hoofdzakelijk handmatig plaatsvindt, dankt de extra olijfolie uit eerste persing „Umbria” later een aantal eigenschappen, omdat door het tijdstip van oogsten de antioxidanten bewaard blijven die zich in de vruchten bevinden en waarvan de concentratie afneemt naarmate de rijping vordert.

5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA)

De voor consumptie bestemde extra olijfolie van eerste persing „Umbria” dankt zijn eigenschappen hoofdzakelijk aan de bijzondere bodem- en klimaatgesteldheid en aan de specifieke olijfvariëteiten, met name de Moraiolo, die, in combinatie met de specifieke kenmerken van de olijfproductie, de verwerking en de verpakking van de olie, het product zijn unieke en herkenbare eigenschappen verlenen.

De olijventeelt in Umbrië kent een bijzonder lange traditie. Aan de hand van de oudste archeologische vondsten kan worden vastgesteld dat zij teruggaat tot de eerste eeuw voor Christus. In de gemeenten Amelia, Montefalco en Terni zijn op enkele plaatsen resten van wijnzakken en molens gevonden. In de loop der eeuwen maakte de olijventeelt diverse ontwikkelingen door om uiteindelijk uit te groeien tot een vooraanstaande sector in de economie van de regio Umbrië, vooral vanwege het handelsverkeer dat zij tot stand brengt.

De olijventeelt is een van de belangrijkste productiesectoren in de regio en vervult een vitale functie in de lokale economie van het geografische gebied, vooral vanwege de handelseffecten van de productie van hoogwaardige olie in de regio zelf. De olijventeelt concentreert zich in Umbrië nagenoeg volledig in de heuvels, hetgeen mechanisatie van de teelt bemoeilijkt. De menselijke factor vervult dus een bepalende rol bij het verkrijgen van de specifieke kwaliteit van de Umbrische olie, met name bij het oogsten, dat zeer vroegtijdig plaatsvindt.

De sector, die uit een lokale economie van het verleden is ontstaan, draagt daar ook tegenwoordig nog de sporen van, zoals blijkt uit de vele kleine en middelgrote oliemolens. Het unieke karakter van dit product komt vervolgens ook tot uiting in de verwerking van de grondstof tot olie dankzij de vakkennis van de persers binnen het grondgebied.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006(4))

De bevoegde instantie heeft de nationale bezwaarprocedure ingeleid door de bekendmaking van het voorstel tot registratie van de beschermde oorsprongsbenaming „Umbria” in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek, nummer 181 van 5 augustus 2011.

De geconsolideerde tekst van het productdossier is te vinden op

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

of

rechtstreeks via de startpagina van het ministerie van Landbouw-, Levensmiddelen- en Bosbouwbeleid (http://www.politicheagricole.it), door te klikken op „Qualità e sicurezza” (Kwaliteit en veiligheid) (rechtsboven in het scherm) en op „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (Aan de EU ter toetsing voorgelegde productdossiers).