Home

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

Gezamenlijk voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië /* JOIN/2012/020 final - 2012/0171 (NLE) */


TOELICHTING

(1) Op 18 januari 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië vastgesteld. Verordening (EU) nr. 442/2011 is bij die verordening ingetrokken en vervangen.

(2) Bij Besluit […] van de Raad tot wijziging van Besluit 2011/782/GBVB is de toepassing van beperkende maatregelen in verband met financiële bijstand nader uitgewerkt.

(3) De hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie stellen bijgevolg voor Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad te wijzigen overeenkomstig de in punt 2 bedoelde verduidelijking.

2012/0171 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/…/GBVB van de Raad tot wijziging van Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië[1],

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 18 januari 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië[2] vastgesteld met het oog op de tenuitvoerlegging van het merendeel van de maatregelen die waren vastgesteld bij Besluit 2011/782/GBVB van de Raad. Die verordening verbiedt onder andere het verstrekken van bepaalde financiering en financiële bijstand in verband met goederen waarvoor een uitvoerverbod geldt.

(2) Bij Besluit […] van de Raad tot wijziging van Besluit 2011/782/GBVB is de toepassing van beperkende maatregelen in verband met financiële bijstand nader uitgewerkt.

(3) Verordening (EU) nr. 36/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) Om de effectiviteit van de maatregel waarin deze verordening voorziet te waarborgen, moet deze verordening onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt als volgt gewijzigd:

(1) Artikel 3, lid 1, komt als volgt te luiden:

„1. Er geldt een verbod op:

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie[3] (hierna “gemeenschappelijke lijst van militaire goederen” genoemd) zijn opgenomen, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van op die lijst opgenomen goederen, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

b) het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met in de bijlagen I en IA opgenomen apparatuur, goederen of technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

c) het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of in bijlage I of IA zijn opgenomen, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering alsook verzekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië;

d) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) tot en met c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.”

(2) Artikel 3, lid 4, komt als volgt te luiden:

„4. Voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat in kwestie, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, is vereist voor de verstrekking van:

a) technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met apparatuur, goederen of technologie genoemd in bijlage IX en in verband met de levering, de vervaardiging, het onderhoud of het gebruik van deze apparatuur, goederen of technologie, direct of indirect, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië;

b) financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage IX, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering alsook verzekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen of technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

[1] PB L 110 van 24.4.2012, blz. 36-37.

[2] PB L […].

[3] PB C 86 van 18.3.2011, blz. 1.