Home

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/003 DK/VESTAS Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/003 DK/Vestas, Denemarken) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))#BIJLAGE

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/003 DK/VESTAS Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/003 DK/Vestas, Denemarken) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))#BIJLAGE

7.3.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 68/106


Dinsdag 23 oktober 2012
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/003 DK/VESTAS

P7_TA(2012)0381

Resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2012 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/003 DK/Vestas, Denemarken) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

2014/C 68 E/23

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0502 – C7-0292/2012),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(1) (IIA van 17 mei 2006), en met name punt 28 hiervan,

gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering(2) (EFG-verordening),

gezien de trialoogprocedure overeenkomstig punt 28 van het IIA van 17 mei 2006,

gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0345/2012),

A.

overwegende dat de Europese Unie passende wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt;

B.

overwegende dat het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opengesteld voor sinds 1 mei 2009 ingediende aanvragen om bijstand voor werknemers die zijn ontslagen als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis;

C.

overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met eerbiediging van het IA van 17 mei 2006 wat betreft het nemen van besluiten om middelen beschikbaar te stellen uit het EFG;

D.

overwegende dat Denemarken om steun heeft verzocht in verband met 720 gedwongen ontslagen bij de producent van windturbines Vestas Group in Denemarken, waarbij voor alle betrokkenen steun wordt aangevraagd;

E.

overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria voor subsidiabiliteit van de EFG-verordening;

1.

is het met de Commissie eens dat is voldaan is aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 2, onder a), van de EFG-verordening en dat Denemarken bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage op grond van die verordening;

2.

merkt op dat de Deense autoriteiten de aanvraag voor een financiële bijdrage van het EFG op 14 mei 2012 indienden en dat de Commissie op 13 september 2012 haar beoordeling ter beschikking stelde; is ingenomen met het snelle beoordelingsproces;

3.

wijst erop dat het aantrekken van een innovatief bedrijf als Vestas in de betrokken gemeenten veel banen van hoge kwaliteit voor hooggeschoolden in de industrie heeft opgeleverd en dat het verlies van deze banen de regio in moeilijkheden heeft gebracht; wijst erop dat de ontslagen plaatsvinden op een moment waarop de werkloosheid snel stijgt, en dat bijvoorbeeld in februari 2012 in Midtjylland 36 426 mensen en in Syddanmark 40 004 mensen zonder baan zaten (in vergelijking met respectievelijk 28 402 en 29 751 in augustus 2011);

4.

verheugt zich over het feit dat de Deense autoriteiten, met het oog op een snelle ondersteuning van de werknemers, besloten hebben met de uitvoering van de maatregelen te beginnen, vooruitlopend op het definitieve besluit over de verlening van EFG-steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket;

5.

verheugt zich over het feit dat met de tenuitvoerlegging van het gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening werd gestart op 12 augustus 2012, lang vóór het besluit over de verlening van EFG-steun door de begrotingsautoriteit;

6.

herinnert eraan dat het belangrijk is de inzetbaarheid van de werknemers te verbeteren via aangepaste opleidingen en het erkennen van de in de loop van het beroepsleven opgedane vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de in het gecoördineerde pakket aangeboden opleiding niet alleen aangepast zal zijn aan de behoeften van de ontslagen werknemers, maar ook aan het huidige ondernemersklimaat, vooral omdat veel van hen hooggeschoolde experts en technici zijn;

7.

merkt op dat dit de derde EFG-aanvraag voor ontslagen in de windturbinesector is en dat alle aanvragen uit Denemarken komen (EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery en EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber);

8.

is ingenomen met het feit dat de sociale partners tijdens de ontwerpfase van het pakket zijn geraadpleegd en dat zij over de uitvoering van het project zullen worden geïnformeerd;

9.

stelt vast dat de ontslagen in de gemeente Ringkøbing-Skjern het rechtstreekse gevolg zijn van de strategische beslissing van Vestas Group van november 2011 om zijn structuur te reorganiseren en zich dichter bij zijn klanten op de regionale markten te vestigen, met name in China; neemt er nota van dat deze reorganisatie wereldwijd tot 2 335 ontslagen zal leiden en de vaste kosten van de groep met naar schatting 150 miljoen euro zal verminderen;

10.

wijst erop dat er lering moet worden getrokken uit de opstelling en uitvoering van deze en andere aanvragen in verband met massaontslagen;

11.

stelt vast dat het EFG reeds steun heeft verleend aan 325 van de 825 werknemers van Vestas Group die tijdens de eerste ontslagronde in 2009 zijn ontslagen; vraagt naar de resultaten van het gecoördineerde pakket qua percentage van de ontslagen werknemers dat opnieuw werk heeft gevonden, en wenst te weten of er lering is getrokken uit de nieuwe EFG-steun in de regio;

12.

is verheugd dat het pakket aanzienlijke stimulansen voor het opzetten van een eigen bedrijf omvat, die strikt zijn gekoppeld aan het bijwonen van ondernemerschapscursussen en een controle aan het eind van het EFG-project;

13.

merkt echter op dat meer dan de helft van de EFG-steun aan vergoedingen zal worden besteed – naar verluidt zullen 720 werknemers onderhoudstoelagen (waaronder studentenbeurzen) ontvangen die op 10 400 EUR per werknemer worden geraamd;

14.

herinnert eraan dat de EFG-steun vooral moet worden gebruikt voor het zoeken van een baan en voor opleidingsprogramma's, en niet mag dienen als rechtstreekse bijdrage aan financiële uitkeringen; is van mening dat, als de EFG-steun opgenomen wordt in het pakket, zij aanvullend moet zijn en nooit uitkeringen mag vervangen die krachtens nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten of bedrijven vallen;

15.

verzoekt de betrokken instellingen de nodige maatregelen te nemen om de procedurele en budgettaire regelingen te verbeteren teneinde de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG te bespoedigen; waardeert de verbeterde procedure die de Commissie heeft ingevoerd naar aanleiding van het verzoek van het Parlement om bespoediging van de toekenning van subsidies, met als doel de begrotingsautoriteit de beoordeling door de Commissie van de subsidiabiliteit van een EFG-aanvraag tegelijk met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG voor te leggen; hoopt dat verdere verbeteringen aan de procedure zullen worden opgenomen in de nieuwe verordening over het EFG (2014-2020) en dat grotere doelmatigheid, transparantie en zichtbaarheid van het EFG zullen worden bereikt;

16.

brengt in herinnering dat de instellingen zich ertoe verbonden hebben een probleemloze en snelle procedure te garanderen voor de goedkeuring van besluiten betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG, met als doel tijdelijk en eenmalig individuele steun te verlenen aan werknemers die als gevolg van de globalisering en de financiële en economische crisis werkloos geworden zijn; benadrukt de rol die het EFG kan spelen om ontslagen werknemers te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmark;

17.

beklemtoont, in overeenstemming met artikel 6 van de EFG-verordening, dat er een waarborg moet zijn dat er vanuit het EFG ondersteuning geboden wordt aan de individuele werknemer bij diens terugkeer op de arbeidsmarkt na het ontslag; beklemtoont bovendien dat de EFG-steun slechts medefinanciering kan verschaffen voor actieve arbeidsmarktmaatregelen die tot duurzame werkgelegenheid voor de lange termijn leiden; beklemtoont voorts dat steun uit het EFG niet in de plaats mag komen van maatregelen waartoe bedrijven verplicht zijn krachtens de nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten, of van maatregelen ter herstructurering van bedrijven of bedrijfstakken; betreurt het feit dat het EFG een stimulans zou kunnen zijn voor bedrijven om hun vaste personeel te vervangen door flexibeler personeel met kortlopende contracten;

18.

wijst erop dat de informatie die is verstrekt over het gecoördineerde pakket met op het individu toegesneden diensten die door het EFG moeten worden gefinancierd, gegevens bevat over de complementariteit met acties die uit de structuurfondsen worden gefinancierd; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in haar jaarverslagen een vergelijkende evaluatie van deze gegevens op te nemen zodat de bestaande verordeningen volledig in acht worden genomen en er geen dubbel gebruik van door de Unie gefinancierde diensten kan voorkomen;

19.

verheugt zich over het feit dat er, na verzoeken van het Parlement, 50 000 000 EUR aan betalingskredieten onder begrotingslijn 04 05 01 van het EFG opgenomen is in de begroting 2012;

20.

hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

21.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

22.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.Dinsdag 23 oktober 2012
BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/003 DK/Vestas, Denemarken)

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit 2012/731/EU.)