Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

15.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 334/6


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2011/C 334/05

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1) is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Dag en uur van sluiting

24.10.2011

Duur

24.10.2011-31.12.2011

Lidstaat

Zweden

Bestand of groep van bestanden

HAD/3A/BCD

Soort

Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

Gebied

IIIa; EU-wateren van deelsectoren 22-32

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

Weblink naar het besluit van de lidstaat:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm