Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

8.6.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 168/13


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

(2011/C 168/04)

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Dag en uur van sluiting

21.4.2011 om 24:00

Duur

21.4.2011-31.12.2011

Lidstaat

Duitsland

Bestand of groep bestanden

BSF/56712-

Soort

Zwarte haarstaartvis (Aphanopus carbo)

Gebied

Uniale wateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

Weblink naar het besluit van de lidstaat:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm