Home

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd Permis de Lyon–Annecy) (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd Permis de Lyon–Annecy) (Voor de EER relevante tekst)

23.1.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 18/40


Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen(1)

(Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Lyon–Annecy”)

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 18/14

Bij verzoek van 15 januari 2009 heeft de onderneming Schuepbach Energy LLC, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 2651 North Harwood, suite 570 Dallas, TX 75201, UNITED STATES OF AMERICA, voor een duur van 3 jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Lyon–Annecy”, met een oppervlakte van ongeveer 3 800 km2, gelegen in een deel van de departementen Ain, Isère, Rhône, Savoie en Haute-Savoie.

Het gebied waarop deze aanvraag betrekking heeft, heeft een omtrek die wordt gevormd door de meridianen en breedtecirkels die de hoekpunten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden, uitgaande van de meridiaan van Parijs:

Hoekpunten

Lengte

Breedte

Hoekpunt A = Snijpunt van de meridiaan 4,60 gr O met de grens tussen Frankrijk en Zwitserland

B

4,60 gr O

51,10 gr N

C

4,50 gr O

51,10 gr N

D

4,50 gr O

51,00 gr N

E

4,30 gr O

51,00 gr N

F

4,30 gr O

50,90 gr N

G

4,20 gr O

50,90 gr N

H

4,20 gr O

50,70 gr N

I

2,80 gr O

50,70 gr N

J

2,80 gr O

50,80 gr N

K

2,90 gr O

50,80 gr N

L

2,90 gr O

51,00 gr N

M

3,00 gr O

51,00 gr N

N

3,00 gr O

51,10 gr N

O

3,30 gr O

51,10 gr N

P

3,30 gr O

51,00 gr N

Q

3,50 gr O

51,00 gr N

R

3,50 gr O

50,80 gr N

S

3,90 gr O

50,80 gr N

T

3,90 gr O

51,10 gr N

U

4,3 gr O

51,10 gr N

Hoekpunt V = snijpunt met de meridiaan 4,30 gr O met de grens tussen Frankrijk en Zwitserland

Hoekpunten V t/m A = Grens tussen Frankrijk en Zwitserland

Indiening van aanvragen en gunningscriteria

De indieners van de oorspronkelijke aanvraag en ondernemingen die aanvragen om eveneens in aanmerking te komen moeten voldoen aan de voorwaarden als omschreven in de artikelen 4 en 5 van Besluit 2006-648 van 2 juni 2006 inzake mijnbouwtitels en vergunningen voor ondergrondse opslag (Staatsblad van de Franse Republiek van 3 juni 2006).

Geïnteresseerde bedrijven kunnen binnen een termijn van negentig dagen na de publicatie van deze mededeling verzoeken eveneens in aanmerking te komen voor deze vergunning, waarbij de procedure dient te worden gevolgd die is vermeld in de „Mededeling inzake het verkrijgen van mijnbouwtitels voor koolwaterstoffen in Frankrijk”, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 374 van 30 december 1994, blz. 11, en vastgesteld bij Besluit 2006-648 inzake mijnbouwtitels en vergunningen voor ondergrondse opslag. De aanvragen om eveneens in aanmerking te komen moeten worden gericht aan de minister belast met het mijnwezen op het onderstaande adres.

Besluiten inzake de oorspronkelijke aanvraag en de aanvragen om eveneens in aanmerking te komen worden genomen op basis van de criteria voor het verlenen van mijnbouwconcessies als omschreven in artikel 6 van bovengenoemd besluit, en wel uiterlijk op 15 januari 2011.

Voorwaarden en eisen betreffende de uitoefening en beëindiging van de opsporingsactiviteit

De aandacht van ondernemingen met belangstelling wordt gevestigd op de artikelen 79 en 79.1 van de mijnbouwcode en op Besluit 2006-649 van 2 juni 2006 betreffende de uitoefening van mijnbouwwerkzaamheden, werkzaamheden voor ondergrondse opslag en de politie voor mijnbouw en ondergrondse opslag (Staatsblad van de Franse Republiek van 3 juni 2006).

Nadere informatie kan worden verkregen op het volgende adres: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, belast met groene technologieën en onderhandelingen over het klimaat (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, bureau exploration production des hydrocarbures), Arche de La Défense Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (tel. +33 140819537, fax +33 140819529).

Alle bovengenoemde wettelijke en administratieve bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr