Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

4.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 327/19


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2010/C 327/10

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1) is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Dag en uur van sluiting

30.8.2010

Duur

30.8.2010-31.12.2010

Lidstaat

Zweden

Bestand of groep van bestanden

COD/2A3AX4

Soort

Kabeljauw (Gadus morhua)

Gebied

EU-wateren van IIa en IV; het gedeelte van IIIa dat niet bij het Skagerrak en het Kattegat hoort

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

541780

Weblink naar het besluit van de lidstaat:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm