Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

25.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 259/6


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2010/C 259/03

Datum waarop het besluit is genomen

5.7.2010

Referentienummer staatssteun

N 187/10

Lidstaat

Hongarije

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Short-term export-credit insurance

Rechtsgrondslag

1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 183 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

5.7.2010-31.12.2010

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Nagymező u. 46–48.

1065

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

17.8.2010

Referentienummer staatssteun

N 307/10

Lidstaat

Polen

Regio

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Atos Origin IT Services Sp. z o.o.

Rechtsgrondslag

1)

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010–2012”;

2)

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Atos Origin IT Services Sp. z o.o.;

3)

Artykuł 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, Werkgelegenheid

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 2,6185 miljoen PLN

Maximale steunintensiteit

7 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2012

Economische sectoren

Beperkt tot computersector en aanverwante activiteiten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm