Home

Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

15.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 248/7


Bericht van het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

2010/C 248/06

In aansluiting op het bericht van het naderende vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen(1), waarna geen verzoek om een nieuw onderzoek werd ingediend, deelt de Commissie mede dat onderstaande antidumpingmaatregel binnenkort zal vervallen.

Dit bericht wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(2).

Product

Land(en) van oorsprong of van uitvoer

Maatregelen

Referentie

Vervaldatum

Afgewerkte weefsels van polyesterfilamentgarens

Volksrepubliek China

Antidumpingrecht

Verordening (EG) nr. 1487/2005 van de Raad (PB L 240 van 16.9.2005, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 364/2010 van de Raad (PB L 107 van 29.4.2010, blz. 6)

17.9.2010