Home

Overeenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de EG en Oekraïne *** Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (11364/2010 – C7-0187/2010 – 2009/0062(NLE))

Overeenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de EG en Oekraïne *** Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (11364/2010 – C7-0187/2010 – 2009/0062(NLE))

3.4.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 99/148


Dinsdag 23 november 2010
Overeenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de EG en Oekraïne ***

P7_TA(2010)0412

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (11364/2010 – C7-0187/2010 – 2009/0062(NLE))

2012/C 99 E/35

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

gezien het ontwerpbesluit van de Raad (11364/2010),

gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0187/2010),

gezien zijn standpunt van 26 november 2009(1) betreffende het voorstel van de Commissie (COM(2009)0182),

gelet op artikel 81, artikel 90, lid 8, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0306/2010),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de vernieuwing van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Oekraïne.