Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)

17.12.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 307/21


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 307/07

Referentienummer staatssteun

X 360/09

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Il presente regime di aiuto modifica quello registrato dalla Commissione con il numero XA 7021/07 e lo sostituisce.

N.B. La spesa annua indicata cumula anche la spesa prevista dal regime di aiuti avente medesima base giuridica e destinato a tutte le PMI rientranti nell’ambito di applicazione sia del regolamento (CE) n. 800/2008 per investimenti diversi da quelli oggetto della presente scheda, sia del regolamento (CE) n. 1857/2006

Naam van de regio (NUTS)

Lazio

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Regione Lazio

Dipartimento Economico e Occupazionale

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo 212

00147 Roma RM

ITALIA

http://www.regione.lazio.it

Benaming van de steunmaatregel

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (FONCOOPER) — Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Titolo I della legge 27.2.1985 n. 49 (GU n. 55 del 5.3.1985), e successive modifiche;

Direttiva del Ministero dell’Industria,Commercio Artigianato (ora Ministero Sviluppo Economico) del 9.5.2001 (GU n. 171 del 25.7.2001);

Articolo 19 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 (GU n. 92 SO del 21.4.1998) e successive modifiche;

Articolo 45 comma 2 della legge regionale 6.8.1999 n. 14 (BURL n. 24, suppl. ordinario n. 2 del 30.8.1999);

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1911 del 14.12.2001

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing XA 7021/07

Looptijd

16.3.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Landbouw, Bosbouw en Visserij

Soort begunstigde

kmo's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

6,00 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Zachte lening

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art. 15)

40 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.bnl.it/wps/portal/corporate/FINANZIA-LA-TUA-CRESCITA/Finanziamenti-Foncooper

Referentienummer staatssteun

X 363/09

Lidstaat

Letland

Referentie lidstaat

Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 28 “Grozājumi Ministru kabineta 2008. gada 10. marta noteikumos Nr. 166 “Noteikumi par aktāvo nodarbinātābas pasākumu un preventāvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizāšanas un finasāšanas kārtābu un pasākumu āstenotāju izvāles princiem” ”

Naam van de regio (NUTS)

Latvia

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Latvijas Republikas Labklājības ministrijas

Nodarbinātības valsts aģentūra

K. Valdemāra iela 38 k-1

Rīga, LV-1010

LATVIJA

http://www.nva.gov.lv

Benaming van de steunmaatregel

Aktīvais nodarbinātības pasākums noteiktām personu grupām

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Ministru kabineta 2008. gada 10. marta noteikumi Nr. 166 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finanšēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25.3.2008., Nr. 46

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing XE 18/08

Looptijd

1.1.2009-31.12.2009

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

1,90 LVL (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=172806

Referentienummer staatssteun

X 364/09

Lidstaat

Letland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Latvia

Artikel 87, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Latvijas Republikas Labklājības ministrijas

Nodarbinātības valsts aģentūra

Kr. Valdemāra 38 k-1

Rīga, LV-1010

LATVIJA

http://www.nva.gov.lv

Benaming van de steunmaatregel

Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 258 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti “Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” ”, Publicēts Latvijas Vēstnesī 16.4.2008., Nr. 59

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Aanpassing XE 25/08

Looptijd

1.1.2009-30.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,49 LVL (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Eiropas Sociālais fonds – LVL 2,98 (miljonos)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=173943

Referentienummer staatssteun

X 367/09

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Gorizia

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia

Via Crispi 10

34170 Gorizia GO

ITALIA

http://www.go.camcom.it/

Benaming van de steunmaatregel

Norme di attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo Gorizia di cui alla legge n. 26 del 1986

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Norme di attuazione approvate con delibera n. 3/FG dd. 20.1.2009

Delibera n. 155/FG dd. 17.11.2008«Regolamento per la gestione del Fondo Gorizia»

Legge 29 gennaio 1986, n. 26 «Incentivi per il rilancio dell’economia delle Province di Trieste e Gorizia»

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

2.2.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Industrie, Productie en distributie van elektriciteit, Gas, Stoom en gekoelde lucht, Distributie van water; Afval- en afvalwaterbeheer en sanering, Bouwnijverheid, Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, Opslag en vervoerondersteunende activiteiten

Soort begunstigde

kmo's

Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

10,00 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie, Zachte lening, Rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling

15 %

20 %

Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen (art. 14)

25 %

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art. 15)

20 %

Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen (art. 19)

35 %

20 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21)

20 %

20 %

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

45 %

20 %

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27)

50 %

Steun in de vorm van risicokapitaal (art. 28-29)

1 500 000 EUR

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.go.camcom.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_att_L26.pdf

Referentienummer staatssteun

X 369/09

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Navarra

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

Servicio Navarro de Empleo

Arcadio María Larraona, 1

31008 Pamplonoa

ESPAÑA

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Servicio+Navarro+de+Empleo/

Benaming van de steunmaatregel

Subvenciones públicas para la ejecución de acciones de formación para el empleo de trabajadores realizadas por empresas mediante Planes de Formación en las Pyme ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Resolución 4110/2008, de 15 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones de formación para el empleo de trabajadores mediante Planes de Formación en las PYME ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra.

Boletín Oficial de Navarra No 8 de 19 de enero de 2009

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

20.1.2009-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

kmo's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

0,23 EUR (in miljoen)

Voor garanties

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)

25 %

10 %

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

60 %

10 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/8/Anuncio-8/