Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

28.10.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 258/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 258/01

Datum waarop het besluit is genomen

13.7.2009

Referentienummer staatssteun

N 105/09

Lidstaat

België

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Exonération des médicaments plasmatiques de la cotisation sur le chiffre d’affaires

Vrijstelling van de heffing op de omzet van plasmageneesmiddelen

Rechtsgrondslag

Articles 161 à 163 de la Loi Programme du 22 décembre 2008.

Artikelen 161 tot en met 163 van de Programmawet van 22 december 2008

Type maatregel

Doelstelling

Vorm van de steun

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Maatregel die geen steun vormt

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Beperkt tot de chemische en farmaceutische industrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Rue du Commerce 78-80

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Handelsstraat 78-80

1040 Brussel

BELGIË

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

15.5.2009

Referentienummer staatssteun

N 213/09

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Änderung der Umstrukturierungsentscheidung C 10/2008 — IKB

Rechtsgrondslag

Type maatregel

Doelstelling

Vorm van de steun

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm