Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

15.10.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 247/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 247/01

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2009

Referentienummer staatssteun

N 57/08

Lidstaat

Polen

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw

Rechtsgrondslag

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. nr 169, poz. 1199 z późn. zm.), – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008–2013 (Dz.U. nr 110, poz. 757), – Uchwała Rady Ministrów nr 134/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008–2014” (M.P. nr 53, poz. 607). Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.) – art. 2 pkt 19 i 20, art. 65 ust. 1b oraz poz. 4a w załączniku nr 2 ustawy. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – art. 19a. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) – art. 37h ust. 1.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming, Energiebesparing

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven 2009: 1 132,38 miljoen PLN

2010: 1 414,48 miljoen PLN

2011: 1 525,81 miljoen PLN; Totaal van de voorziene steun 2009-2011: 4 072,67 miljoen PLN

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.4.2011

Economische sectoren

Energie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstwo Finansów:

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

POLSKA/POLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

10.12.2008

Referentienummer staatssteun

N 611/08

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Steun aan SNS REAAL N.V.

Rechtsgrondslag

Term Sheet

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 750 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Vanaf 10.12.2008

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerie van Financiënën

Den Haag

NEDERLAND

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

2.7.2009

Referentienummer staatssteun

N 143/09

Lidstaat

Cyprus

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aid scheme to encourage electricity generation from large commercial wind, solar, photovoltaic systems and biomass (Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά Αιολικά, Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά συστήματα και την αξιοποίηση της Βιομάζας)

Rechtsgrondslag

Council of Ministers' Decision of 30 December 2008 (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2008)

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Parafiscale heffing

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 25 miljoen EUR; Totaal van de voorziene steun: 500 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

1.4.2009-20.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Department of Energy

13-15 A. Araouzou

1421 Nicosia

CYPRUS

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

9.7.2009

Referentienummer staatssteun

N 344/09 & N 380/09

Lidstaat

Luxemburg & België

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aide à la restructuration de Kaupthing Bank Luxembourg SA

Rechtsgrondslag

N 344/09: Convention de prêt entre le Grand-Duché du Luxembourg et Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

N 380/09: Loi belge du 14.4.2009 et convention de prêt entre le Grand-Duché du Luxembourg et la Belgique

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 320 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

N 344/09: Ministère des Finances

N 380/09: État belge

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm

Datum waarop het besluit is genomen

15.9.2009

Referentienummer staatssteun

N 456/09

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Scheme to facilitate the refinancing of export credits

Rechtsgrondslag

KfW-Gesetz, §2 Abs. 4

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 1 500 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

15.9.2009-14.3.2010

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

KfW Frankfurt am Main

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm