Home

Overeenkomst EG/Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

Overeenkomst EG/Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

30.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 265/43


Dinsdag, 20 oktober 2009
Overeenkomst EG/Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *

P7_TA(2009)0042

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2009 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

2010/C 265 E/21

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2009)0048),

gelet op artikel 62, lid 2, letter b), onder i) en artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0015/2009),

gelet op artikel 55 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0019/2009),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Mauritius.