Home

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem Nr. 12/2007

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem Nr. 12/2007

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem Nr. 12/2007 /* SEC/2008/0101 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 28.1.2008

SEC(2008) 101 definitief

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem Nr. 12/2007

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 3

2. BESTEMMINGSONTVANGSTEN 3

3. HERSTRUCTURERINGSFONDS IN DE SECTOR SUIKER 4

4. OPMERKINGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2007 4

5. CONCLUSIES 7

1. INLEIDING

Volgens voorlopige gegevens bedroegen de uitgaven uit het ELGF in het begrotingsjaar 2007 (van 16 oktober 2006 tot en met 15 oktober 2007) in totaal 42 139,8 miljoen EUR, d.i. 98,7 % van de oorspronkelijke kredieten. Het betreft de uitgaven na verrekening van de bedragen die de lidstaten hebben terugbetaald als gevolg van de correcties in het kader van de boekhoudkundige goedkeuring voor voorgaande begrotingsjaren, en na verrekening van de verlagingen en schorsingen die in de loop van het begrotingsjaar zijn toegepast op de maandelijkse betalingen aan de lidstaten. Voorts is in die uitgaven een schatting begrepen van de rechtstreekse uitgaven die de Commissie nog tot en met 31 december 2007 kon doen.

Een uitvoerig overzicht van die begrotingsuitvoering in 2007 op basis van voorlopige gegevens is opgenomen in de bijlage. In totaal blijkt sprake te zijn geweest van een onderbesteding ten bedrage van ongeveer – 571,9 miljoen EUR vergeleken met de oorspronkelijke begrotingskredieten.

2. BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Op grond van artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1290/2005, de nieuwe verordening betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), gelden de ontvangsten die voortvloeien uit de financiële correcties die worden opgelegd bij de conformiteitsgoedkeuringsbeschikkingen betreffende het ELGF, de ontvangsten als gevolg van terugvorderingen wegens onregelmatigheden ten nadele van het ELGF en de opbrengsten van de melkheffing als bestemmingsontvangsten ter financiering van bepaalde ELGF-uitgaven. Bij de opstelling van de begroting 2007 zijn die bestemmingsontvangsten geraamd. In de door de Begrotingsautoriteit vastgestelde begrotingskredieten 2007 is als volgt rekening gehouden met die ramingen:

- de op 349,0 miljoen EUR geraamde opbrengsten van de melkheffing werden in mindering gebracht op de voor de sector melk en zuivelproducten benodigde kredieten, voor welke sector de Begrotingsautoriteit uiteindelijk 587,0 miljoen EUR heeft uitgetrokken;

- de op 568,0 miljoen EUR geraamde ontvangsten door de correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuring en de op 70,0 miljoen EUR geraamde ontvangsten door terugvorderingen wegens onregelmatigheden, in totaal 638,0 miljoen EUR, werden in mindering gebracht op de voor de bedrijfstoeslagregeling benodigde kredieten, voor welke regeling de Begrotingsautoriteit uiteindelijk 27 918,0 miljoen EUR heeft uitgetrokken.

De in de bijlage opgenomen tabel geeft een overzicht van de in het begrotingsjaar 2007 geïnde bestemmingsontvangsten, die in totaal 1 159,7 miljoen EUR bedragen. Het betreft de volgende bedragen:

- de melkheffing heeft ongeveer 362,7 miljoen EUR opgeleverd, terwijl de opbrengsten ervan oorspronkelijk waren geraamd op 349,0 miljoen EUR,

- als gevolg van de correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuring is ongeveer 557,8 miljoen EUR terugbetaald, terwijl die ontvangsten oorspronkelijk waren geraamd op 568,0 miljoen EUR,

- in verband met onregelmatigheden is ongeveer 239,3 miljoen EUR ingevorderd, terwijl die ontvangsten oorspronkelijk waren geraamd op 70,0 miljoen EUR.

Volgens de geldende regeling kunnen deze ontvangsten gedeeltelijk of volledig voor de financiering van bepaalde door de lidstaten voor rekening van het ELGF gedane uitgaven worden gebruikt als de door de Begrotingsautoriteit uitgetrokken kredieten daarvoor onvoldoende zijn. Blijven deze ontvangsten gedeeltelijk of volledig ongebruikt, dan worden de ongebruikte bedragen ambtshalve overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

Gezien de onderbesteding van de begrotingskredieten 2007, zullen alle bestemmingsontvangsten voor het ELGF worden overgedragen naar 2008 om in dat jaar begrotingsuitgaven te financieren.

3. HERSTRUCTURERINGSFONDS IN DE SECTOR SUIKER

De opbrengsten van de tijdelijke herstructureringsheffing in de sector suiker worden behandeld als bestemmingsontvangsten die in het herstructureringsfonds vloeien om te worden gebruikt voor de toekenning van de herstructureringssteun en de bijbehorende andere vormen van steun in de sector suiker. De tijdelijke herstructureringsheffing moet door de lidstaten worden geïnd per ton suiker-, inulinestroop-, of isoglucosequotum waarover een onderneming beschikt, dit in twee tranches. De lidstaten moeten de opbrengsten van die heffing eveneens in twee tranches aan het herstructureringsfonds overmaken. Wat het verkoopseizoen 2006/2007 betreft, zijn de uiterste data voor die twee overmakingen respectievelijk 31 maart 2007 en 30 november 2007. Eind maart 2007 hadden de lidstaten de eerste tranche voor het verkoopseizoen 2006/2007 ten bedrage van 1 287,2 miljoen EUR overgemaakt naar de betrokken bestemmingsontvangstenrekening. Daartegenover staat dat de lidstaten in de loop van het begrotingsjaar 2007 551,4 miljoen EUR hebben besteed aan steun voor de herstructurering van de suikerindustrie, diversificatiesteun en steun aan suikerraffinaderijen.

Die steunbetalingen zijn gefinancierd uit de genoemde bestemmingsontvangstenrekening, terwijl de ongebruikt gebleven 735,9 miljoen EUR naar 2008 zal worden overgedragen ter dekking van in dat begrotingsjaar te verrichten uitgaven voor de herstructureringssteun en de bijbehorende andere vormen van steun.

4. OPMERKINGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2007

De begrotingsuitvoering zoals deze uit de voorlopige cijfers naar voren komt, is beïnvloed door een aantal factoren die in het navolgende voor de belangrijkste begrotingsonderdelen beknopt worden beschreven:

4.1. Monetaire factoren

De bovenvermelde uitgaven in het begrotingsjaar 2007 zijn inclusief de gevolgen van de schommelingen van de koers van de euro ten opzichte van de dollar. Bij een groot deel van de uitvoerrestituties voor landbouwproducten, en vooral die voor granen en suiker, wordt de hoogte van de uitgaven mede bepaald door de koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 was bij de opstelling van de door de Begrotingsautoriteit vastgestelde begroting gewerkt met de gemiddelde koers in de periode juli-september 2006, die 1 EUR = 1,27 $ bedroeg. Op te merken valt dat de gemiddelde koers in de periode van 1 augustus 2006 tot en met 31 juli 2007 op ongeveer 1 EUR = 1,31 $ kwam, wat een stijging met 3,1% betekende ten opzichte van de voor de opstelling van de begroting 2007 gebruikte koers.

4.2. Marktmaatregelen (- 746,8 miljoen EUR)

Voor het hoofdstuk "Interventies op de landbouwmarkten" was sprake van een onderbesteding van de begrotingskredieten ten bedrage van – 746,8 miljoen EUR. De belangrijkste onderbestedingen deden zich voor bij de artikelen "Granen", "Restituties voor niet in bijlage I genoemde producten" en "Groenten en fruit", terwijl het artikel "Suiker" de grootste overbesteding van de kredieten te zien gaf.

(NB: Tussen haakjes wordt het bedrag van de overbesteding (+) of onderbesteding (-) vermeld.)

4.2.1. Granen (– 649,3 miljoen EUR)

Doordat in 2007 de marktsituatie voor granen zowel binnen als buiten de EU uitermate gunstig was, zijn de graanprijzen op de interne markt en op de wereldmarkt gestegen. Daarbij hebben de volgende ontwikkelingen tot een onderbesteding geleid:

- netto zijn voor de begroting aanzienlijke winsten geboekt doordat zeer weinig graan is aangekocht voor openbare opslag, terwijl zeer grote hoeveelheden interventiegraan werden verkocht tegen hoge prijzen, en

- de uitgaven voor uitvoerrestituties voor granen vielen lager uit, aangezien het eenheidsbedrag van die restituties gedurende het grootste deel van het begrotingsjaar 0 heeft bedragen.

4.2.2. Restituties voor niet in bijlage I genoemde producten (– 113,8 miljoen EUR)

Dankzij het feit dat de marktsituatie voor granen en zuivelproducten zowel binnen als buiten de EU zeer gunstig was, konden ook de eenheidsbedragen van de uitvoerrestituties voor verwerkte landbouwproducten over de hele linie worden verlaagd, wat dan weer lagere uitgaven voor die uitvoerrestituties tot gevolg heeft gehad. Dit verklaart de onderbesteding van de betrokken begrotingskredieten.

4.2.3. Suiker (+ 132,5 miljoen EUR)

De overbesteding van de begrotingskredieten komt doordat de lidstaten hogere bedragen aan uitvoerrestituties hebben betaald als gevolg van het feit dat veel grotere hoeveelheden van de vrije markt afkomstige suiker en interventiesuiker zijn uitgevoerd dan die waarvan bij de opstelling van de begroting 2007 was uitgegaan. Dit is deels te wijten aan het feit dat de hoeveelheden suikerquotum waarvan in het kader van het herstructureringsfonds in de sector suiker afstand is gedaan, sterk tegenvielen.

4.2.4. Groenten en fruit (– 69,9 miljoen EUR)

De onderbesteding van de begrotingskredieten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat de lidstaten minder hebben hoeven uit te geven doordat, vergeleken met de veronderstellingen die bij de opstelling van de begroting 2007 waren gehanteerd, voor kleinere hoeveelheden tomaten verwerkingssteun is betaald en in mindere mate een beroep is gedaan op middelen voor de actiefondsen van de telersverenigingen.

4.2.5. Melk en zuivelproducten (+ 51,2 miljoen EUR)

Doordat de marktsituatie voor zuivelproducten zowel binnen als buiten de EU zeer gunstig was, hebben de lidstaten minder hoeven uit te geven voor uitvoerrestituties voor zuivelproducten, voor de openbare opslag van boter en voor de maatregelen ter ondersteuning van de interne afzet van ondermelk.

Het feit dat desondanks sprake is van een overbesteding van de begrotingskredieten, heeft technische oorzaken. Vanaf de begroting 2007 worden de opbrengsten van de melkheffing, die voor deze begroting oorspronkelijk op 349,0 miljoen EUR werden geraamd, afzonderlijk behandeld als bestemmingsontvangsten voor het ELGF die kunnen worden gebruikt voor de zuiveluitgaven. Bijgevolg zijn die geraamde ontvangsten in mindering gebracht op de gevraagde en door de Begrotingsautoriteit uitgetrokken begrotingskredieten 2007 voor de zuivelsector, wat de overbesteding van die begrotingskredieten verklaart.

Als rekening zou worden gehouden met de oorspronkelijke raming van de voor de zuivelsector te bestemmen opbrengsten van de melkheffing, zou voor deze sector sprake zijn van een onderbesteding ten bedrage van – 297,8 miljoen EUR.

4.3. Rechtstreekse steun (+ 167,2 miljoen EUR)

Niet alleen voor de bedrijfstoeslag, maar ook voor de "andere rechtstreekse steun" hebben de lidstaten meer uitgegeven voor rekening van het ELGF dan de op de begroting 2007 uitgetrokken kredieten, zodat sprake is van een overbesteding van die kredieten.

Ook in dit geval heeft die overbesteding echter technische oorzaken. Vanaf de begroting 2007 worden de ontvangsten in het kader van de conformiteitsgoedkeuring en door terugvorderingen wegens onregelmatigheden, die voor deze begroting oorspronkelijk op 638,0 miljoen EUR werden geraamd, afzonderlijk behandeld als bestemmingsontvangsten voor het ELGF die kunnen worden gebruikt voor de bedrijfstoeslagregeling. Bijgevolg zijn die geraamde ontvangsten in mindering gebracht op de gevraagde en door de Begrotingsautoriteit uitgetrokken begrotingskredieten 2007 voor de bedrijfstoeslagregeling, wat de overbesteding van die begrotingskredieten verklaart.

Als rekening zou worden gehouden met de oorspronkelijke raming van de voor de bedrijfstoeslagregeling te bestemmen ontvangsten in het kader van de conformiteitsgoedkeuring en door terugvorderingen wegens onregelmatigheden, zou in 2007 voor het hoofdstuk "Rechtstreekse steun" sprake zijn van een onderbesteding ten bedrage van – 470,8 miljoen EUR.

4.4. Audit van de landbouwuitgaven

4.4.1. Boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen over de voorgaande begrotingsjaren (+ 79,9 miljoen EUR)

Alle beschikkingen tot boekhoudkundige goedkeuring van rekeningen die tegen het einde van het begrotingsjaar moesten zijn uitgevoerd, zijn door de Commissie gegeven. Netto is ongeveer – 74,7 miljoen EUR terugbetaald als gevolg van de bij die beschikkingen opgelegde correcties. Bij de opstelling van de begroting 2007 was echter uitgegaan van – 178,0 miljoen EUR. Doordat de terugbetalingen dus bij de verwachtingen zijn achtergebleven, waren aan het einde van het begrotingsjaar extra middelen nodig om de ELGF-uitgaven te dekken.

5. CONCLUSIES

De gunstige marktsituatie zowel binnen als buiten de EU gedurende het begrotingsjaar 2007 heeft tot uitzonderlijk hoge prijzen geleid, vooral op de markten voor granen en zuivelproducten. Hoofdzakelijk in die sectoren hoefden minder ELGF-kredieten te worden besteed dankzij de opruiming van interventievoorraden en lagere eenheidsbedragen van de uitvoerrestituties. Daar stond tegenover dat meer moest worden uitgegeven voor uitvoerrestituties voor suiker als gevolg van een toegenomen uitvoer van dat product. Deze factoren hebben geleid tot een onderbesteding van de op de begroting 2007 uitgetrokken kredieten voor marktmaatregelen. Die onderbesteding is echter voor een deel geneutraliseerd doordat extra kredieten nodig waren voor de rechtstreekse steun en ter compensatie van het feit dat de terugbetalingen in het kader van de boekhoudkundige goedkeuring van rekeningen lager uitvielen dan was geraamd. Het totale nettoresultaat is een onderbesteding van de begrotingskredieten 2007 ten bedrage van ongeveer - 571,9 miljoen EUR. Dit betekent dat alle in 2007 voor het ELGF geïnde bestemmingsontvangsten ten bedrage van 1 159,7 miljoen EUR zullen worden overgedragen naar 2008, zoals reeds is voorgesteld in nota van wijzigingen nr. 2 bij het voorontwerp van begroting voor 2008.

Gezien de onderbesteding van de begrotingskredieten 2007, heeft de Commissie de Begrotingsautoriteit door indiening van gewijzigde begroting nr. 7/2007 voorgesteld om de oorspronkelijke kredieten voor het ELGF te verlagen met 400,0 miljoen EUR.

BIJLAGE

[pic]